Emotra – idag exakt 2 månader kvar !

Aktietorgsnoterade Emotra-aktien tycks fortfarande befinna sig i dvala men nu börjar det bli riktigt för att inte säga olidligt spännande.

 

Det är nu nämligen exakt ynka 2 månader kvar tills den stora multicenterstudien EUDOR-A avslutas:

”Den 10 mars 2017 har den sist testade patienten följts upp i ett år och i och med det stängs studien”,(hämtat ur senaste delårsrapporten).

Studien där 18 internationellt ledande kliniker deltar går ut på att visa att hyporeaktivitet är en avgörande faktor vid självmord började redan våren 2014 så vi aktieägare har väntat länge men nu närmar sig denna rejäla milsten/trigger.

Jag vet att en hel del investerare avvaktar rapportering från den stora studien och vid tillfredsställande resultat lär det ”bli trångt i dörren på vägen in”.

1544 personer har testats med EDOR:s, ( förkortning för Elektro-Dermal Orienterings-Reaktivitet ) unika testmetod men det handlar kort och gott om att få överensstämmelse med tidigare uppvisade goda resultat. Ur riskperspektiv är det alltså nåt helt annat än exempelvis läkemedelsstudier som ju är verklig högrisk. Därför förvånar det mig att inte fler har tagit och tar större positioner nu men vad gäller aktiehandel så upphör man väl aldrig att förvånas över saker och ting.

Vad gäller tidigare studier så har uppföljning och dokumentation av 279 patienter från tre oberoende internationella kliniker visat upp till 97 procents tillförlitlighet vid test av hyporeaktivitet i syfte att upptäcka deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Med andra ord har upp till 97 procent av de som tagit sina liv varit hyporeaktiva. I samarbete med ledande forskargrupper inom den tyska suicidforskningen har Emotras och EDORS upphovsman Lars-Håkan Thorell under de senaste åren fått den starka kopplingen mellan hyporeaktivitet och självmordsrisk ytterligare bekräftad. Testresultaten från 783 tyska patienter har bekräftat samtliga tidigare uppnådda resultat. Resultaten har publicerats i Journal of Psychiatric Research , en av de internationellt mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna inom området.

Och efter 10 mars går det undan, den 29 mars kommer samtliga medverkande forskargrupper att samlas i Rom för ett särskilt konsensusmöte där man utvärderar resultatet och sedan formulera ett gemensamt uttalande som alla kan ställa sig bakom.

Och tisdagen den 4 april är dagen kommen då studieupplägget och resultaten presenteras i samband med European Psychiatric Associations stora internationella kongress i Florens, Italien.

Beträffande branschorganisationen European Psychiatric Associations Suicidsektion, (EPASS) så ser jag det som en klar fingervisning att EPASS och dess starke man professor Marco Sarchiapone från Italien backar upp Emotra och EDOR. Det är nämligen på det viset att det är Sarchiapone som tillsammans med Thorell  koordinerat den stora studien.

Och så här har Sarchiapone uttalat sig tidigare:


” - Sedan jag, vid mitt första möte med Emotra under hösten 2013, hörde talas om EDOR®, har jag trott på den här möjligheten att lösa suicidforskningen största dilemma, att hitta patienter som riskerar att ta sina liv, berättar Marco Sarchiapone. Företaget och jag blev genast överens om att det skulle krävas en omfattande klinisk studie för att bevisa att metoden är tillräckligt tillförlitlig för att användas i kliniskt bruk. Sedan dessa har jag aldrig tvekat. Vi är fullt medvetna om att det är studieresultaten som avgör hur mycket man kan lita på metoden men Emotra har visat att man som företag är berett att arbeta öppet, tillsammans med vår organisation och det skapar förtroende. Det har varit avgörande för att så många kliniker har varit beredda att samverka kring detta viktiga projekt, kommenterar Sarchiapone vidare”

Marco Sarchiapone är ordförande i European Psychiatric Associations Suicidsektion och således en tung maktfaktor i branschen se:

http://www.europsy.net/sections/?id=18

Testfasen avslutades redan våren 2016 och slutsatser från den s.k baseline-analysen samt det förtydligande som kom sensommaren förra året indikerar positivt studieresultat:

 ”Samtliga dessa resultat bekräftar mina tidigare observationer att EDOR är en unik metod som diagnosticerar en unik, sjukdom som är skild från depressionssjukdomarna och stärker mig och bolaget i våra förhoppningar om användbara och tillförlitliga resultat efter uppföljningen av studien, Lars-Håkan Thorell ”

Vad som väntar efter det förmodat positiva testresultatet är en bred internationell lansering för EDOR, en produkt/metod som så gott som helt saknar egentlig konkurrent. Parat med den stora nytta det innebär för psykiatriklinikerna över hela världen att äntligen kunna använda ett tillförlitligt objektivt stöd i den kliniska bedömningen av självmordsrisk så kan man konstatera att framtiden ser väldigt intressant ut.

Om/när positiva studiedata presenteras i Florens så ska försäljningen dra igång omedelbart:

När vi startar försäljningen av EDOR så kommer det att finnas en efterfrågan, citat Vd Claes Holmberg

 

Thorell- professor med auktoritet inom branschen

En klar signal om att EDOR kommer göra nytta för branschen utgör även det faktum att Emotras grundare, uppfinnare av metoden och storägare Lars-Håkan Thorell i september förra året valdes in i en exklusiv grupp, avdelningen för självmordsforskning inom ECNP, (European College of Neuropsychopharmacology). Och sedan tidigare har ju Emotra alltså stöd av den andra stora vetenskapliga organisationen inom området, EPASS.

 

Varumärkesskyddat och CE-märkt

Svenska Patent och Registreringsverket, PRV beviljade  i februari förra året  det svenska patentet och Emotra har sedan tidigare erhållit svenskt varumärkesskydd för EDOR. CE-märkning blev klar redan 2014.

 

Patentansökningar

Skulle det trilla in ett godkänt patent för USA så skulle det vara enormt betydelsefullt då ju denna marknad är nåt alldeles i hästväg.

Ansökan gjordes redan september 2014 så ett beviljande borde ju rimligtvis närma sig.

Patentansökningar är inlämnade även för EU, Kanada och Japan och respektive beviljande är självfallet oerhört värdefulla var och en för sig.

 

Ansökan Horizon 2020 Oktober

Vi kunde i november läsa att ansökan om 3 miljoner Euro avslagits av European Commission. Pengarna skulle användas till att finansiera dels EUDOR-Y, en klinisk multicenterstudie för ungdomar och dels framtagningen av EDOR Interconnect, (en global kommunikationsplattform som ska underlätta för Emotra att kommunicera med kliniker och att serva dessa i olika delar av världen ), samt vidareutveckling av hård- och mjukvara.

Nu var ju detta avslag inte så konstigt då ansökningsperioden som stängde i oktober handlade om cellrelaterad forskning. I början av detta år, ( alltså när som helst) så planerar man att lämna in en ny ansökan men denna gång inom det mer passande fältet biomarkörer.

Intressant är att ansökan ”passerade tröskelvärdet med god marginal” och att ansökan erhöll ”Seal of Excellence”.  Detta har man naturligtvis med sig i den nya ansökan som görs vilket är mycket positivt.

Skulle man få igenom detta anslag så är det givet att detta kommer ha en rejäl inverkan på kursen då detta bidrag skulle motsvara ca. halva dagens bolagsvärde !

 

Lansering nu i vår

Planen är att EDOR ska lanseras omgående efter utkommunicerat studieresultat och det ska ske brett internationellt och inte starta blygsamt på hemmafronten. 

 

USA

Sen är det väl rimligt att tro att vid lyckat studieresultat och ett USA patent så väntar en studie även i USA hyggligt snart för att verkligen lägga bottenplattan för en lyckosam lansering på denna kolossala marknad ?

 

Ekonomiska vinster för klinikerna som använder EDOR

I förstudierapporten som förra sommaren lämnades till EU-kommissionen så understryks dom ekonomiska fördelarna för de kliniker som väljer att använda EDOR.  Kostnaderna för att införskaffa och sedan löpande använda metoden kommer att vara begränsade jämfört med de besparingar klinikerna uppnår genom att undvika att kostsamma suicidpreventiva åtgärder sätts in på patienter som inte befinner sig i risk för självmord. Om test med EDOR dessutom leder till en minskning av antalet självmordsförsök, kommer även detta att avlasta klinikens kostnader avsevärt.

 

 

Affärsmodell

Emotras affärsmodell ser ut så här:

 Engångsintäkt för försäljning av ett komplett utrustningsset samt grundutbildning om cirka 50 000- 80 000 kr per styck.

Löpande intäkter genom försäljning av enskilda analyser á cirka 1 000 SEK, alternativt av service- och analysavtal om cirka 5 000-10 000 SEK per månad. Serviceavtalet ger bland annat användaren fri support och ett obegränsat antal analyser och remissvar.

En prissättning enligt ovan ger på sikt goda möjligheter till täckningsbidrag från engångsförsäljningen om 70-90 procent. Täckningsbidragen från de löpande analysintäkterna ska enligt Emotra kunna bli minst lika höga.

 

Marknaden

Marknaden utgörs främst av 10 000 större psykiatriska kliniker och räknar vi på en ca.intäkt på 100 000 kr/klinik så pratar vi bara här om en miljardmarknad. Men framöver kommer bolaget även att sikta in sig på den enorma allmänvården och kommer Emotra in där ja då är det garanterad jackpot. Sen tillkommer andra potentiella marknader såsom exempelvis försvar och kriminalvård. Nyligen uppmärksammades det stora och växande behovet av traumavård för flyktingar som flytt från krig och annat elände. Många lider självklart av depression och det vore ju naturligtvis ett bra hjälpmedel för psykoterapeuterna att kunna ha tillgång till EDOR då denna grupp per automatik är särskild utsatt för självmordsrisk.

 

Bakgrundsfakta

 

Självmord 4-5 gånger vanligare än dödsfall i trafiken

Självmord är den femte vanligaste dödsorsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Utöver de självmord som inträffar talar den internationella statistiken om att antalet självmordsförsök varje år är cirka tio gånger högre än de antal fall då en person faktiskt tar sitt liv. Sett ur ett svenskt perspektiv är det fyra till fem gånger så vanligt att en person avlider genom självmord än att ett dödsfall inträffar i trafiken. Varje dag tar fyra svenskar sitt liv och ytterligare 20-30 personer försöker dagligen ta livet av sig.

Man uppskattar att 5 % av världens befolkning lider av depression. Av befolkningen i Sverige lider ca. 0,5 miljoner  personer av depression. Uppskattningsvis får 150 000 av dessa behandling i landstingsvården. Sjukvården behandlar med andra ord knappa 30 procent av de deprimerade i Sverige. I Tyskland behandlas en högre andel av de drabbade men i andra europeiska länder är andelen lägre än i Sverige. I Nordamerika behandlas drygt hälften av alla deprimerade.

 

Samhällskostnad

Förutom allt det hemska ett självmordsförsök för med sig så kostar ett självmordsförsök samhället i genomsnitt 900 000 kr i direkta kostnader så det finns mycket att vinna på att förbättra självmordspsykiatrin. Sen tillkommer ett antal andra kostnader, det är ju exempelvis vanligt att den suicide blir sjukskriven en lång tid, ja han/hon kanske aldrig kommer tillbaka till arbetet.

 

EDOR-produkten/metoden

Genom att testa patienternas reaktioner på vissa ljudsignaler kan man fastställa vilka patienter som är så kallat elektrodermalt hyporeaktiva. Hyporeaktiva personer saknar förmågan att framkalla en viss typ av reaktioner på signalerna. När man väl konstaterat att en patient är hyporeaktiv, kan man förutsätta att detta tillstånd varar i minst 1-2 år och att tillståndet sannolikt kan bli kroniskt. I kombination med en allvarlig depression innebär en konstaterad hyporeaktivitet en signifikant ökad självmordsbenägenhet. Man räknar med att ca 12-14  % av dom som är allvarligt deprimerade är hyporeaktiva.

 Testet tar 15 minuter och hela undersökningen med förberedelser och avslut tar ca. 30 minuter att genomföra. De objektivt uppmätta värdena ger tillsammans med övrig riskbedömning värdefull information om i vilken omfattning den testade personen behöver särskilda självmordspreventiva insatser eller ej.

Mjukvaran i EDOR består av ett antal komponenter som knyter ihop systemet till ett mätsystem. Personal på kliniker, forskningskontor eller laboratorier där testet genomförs kan, under förutsättning att de har relevant sjukvårdsutbildning och erfarenhet i förhållningssätt till deprimerade patienter, utbildas på några timmar för att använda EDOR-systemet. Resultaten sänds, via en molnbaserad lösning, efter genomförd undersökning automatiskt via Internet till Emotra för analys, tolkning och remissvar som återsänds till kunden via Internet.

 

Hårdvaran i Bolagets produktsystem består av tre olika komponenter:

 

EDOR Box

Bolagets egenutvecklade EDOR Box är stor som ett glasögonfodral och styr systemets kommunikation och signalhantering. Boxen placeras framför testpersonen och patientens fingrar placeras på de två elektroderna som finns på ovansidan. Specialutvecklade och synnerligen känsliga sensorer för mätning av elektrodermal aktivitet och blodflöde i fingrar är monterade på ovansidan av EDOR Box. På insidan finns en rad andra sensorer som gör att ett tjugotal biologiska och fysiska signalkanaler produceras av EDOR Box och kontinuerligt sänds över via Bluetooth-teknik till testdatorn under tiden testet genomförs.

 

Dator med speciellt utvecklad programvara

Emotras dator innehåller speciellt utvecklad programvara som samlar in och lagrar information från EDOR Box. Informationen, i form av journaluppgifter och mätkurvor, sänds sedan vidare till Emotra för utvärdering. Hos Emotra analyseras mätresultaten. Detaljerade beräkningar av mätkurvor utförs, varefter remissvar med utlåtande om testpersonens tillstånd återsänds till den part som genomfört testet.

 

Specialanpassade hörlurar

Produktsystemet består utöver ovanstående även av särskilt anpassade hörlurar som bland annat utesluter yttre ljud så att testpersonen inte påverkas under tiden testet genomförs.

 

Ekonomiska situationen

Kassan oroar inte och per sista september så fanns närmare 6 miljoner kr på kontot. Emotra har en mycket  låg burnrate , ( Q3 låg den på 1,8 miljoner kr) och kapitalet räcker åtminstone tills lanseringen då det aviserats en rejäl ekonomisk satsning när EDOR ska rullas ut över världen. Då är jag mer än gärna med och delfinansierar en sådan satsning genom en företrädesemission givet tillfredsställande studieresultat.

 

Ägarbild

Ägarbild kapital per sista september ser ut som följer:

Avanza Pension                                                                                    18,62 %

Nordnet Pensionsförsäkring                                                           9,62 %

Lars-Håkan Thorell, (grundare)                                                      6,81 %

Elisabeth Kaminski,(medgrundare                                                6,76 %

Claes Holmberg, (VD)                                                                         3,59 %

 

Kommentar:

Claes Holmberg är VD och det är bra att han och grundaren Thorell har stora aktieinnehav då dom agerar klockrena börspiloter. Elizabeth Kaminsky är specialutbildad i psykofysiologisk mätning och en av grundarna till Emotra.  Elizabeth är en av dem som bearbetar testdata från Emotras kunder och deltar av utprovning av nya testversioner.

 

Kurs och värdering

Vid nuvarande kurs 6,50 kr, så har Emotra ett BV på knappa 62 miljoner kr. Lyckat studieresultat med efterföljande lansering till våren och det lär vara slut med denna låga värdering, det är min fasta övertygelse.

 

Avslutning

Emotra är ett innehav med förvisso viss risk, ( då vi ju går mot slutet av en studie) men  potentialen ser jag som skyhög. Det har inte varit nåt medialt fokus alls på Emotra men detta tror jag kommer ändras drastiskt kommande månaderna i samband med att studien avslutas.

Tillfredsställande resultat om några månader och Emotra kommer sitta i en guldsits.

Risk/rewarden ser jag med andra ord som ytterst attraktiv.

 

Hemsida:

www.emotra.se

 

 

 

M v h

 

Carpe Diem

https://twitter.com/Carpen99

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.