Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Initiator Pharma- En intressant IPO om Viagra

Saniona har gått från 5 kronor till 40 kronor på några år. Nu noteras ett bolag som vad man kan se är en spinoff från Saniona. Initiator Pharma noteras med ett datapaket inom erektionsproblem. Deras huvudkandidat, IPED2015, möter ett stort tidigare obemött medicinsk behov och det har gjorts studier på råttor där läkemedlet fungerat till 98%. De har som mål att ha intäkter på 0.8-1.2 miljarder dollar när försäljningen börjar och marknaden består av cirka 100 miljoner män. 30-40% är idag resistenta mot viagra och där kommer Initiator in som aktör som ett komplement till Viagra. Introkurs: 5.5kr - 47msek post ipo.

Om bolaget:

Initiator Pharma siktar på att utveckla IPED2015, en av tre substanser man förvärvat från Saniona, till ett nytt läkemedel för behandling av erektil dysfunktion. Målgruppen för denna läkemedelskandidat är den stora grupp män som lider av erektionsproblem och som av olika anledningar, exempelvis diabetes, kärlsjukdomar eller behandling med antidepressiva medel, inte svarar på traditionell behandling med så kallade PDE5-hämmare som exempelvis Viagra. Utöver IPED2015 äger bolaget även läkemedelskandidaterna IPDP2015 som avser att behandla depression samt IPNP2015 som är inriktad mot neuropatisk smärta. Patentet för huvudkandidaten IPED2015 är registrerat i USA och löper fram till och med år 2031.

Ledning

Magnus Persson är läkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Persson har stor erfarenhet inom medicin-, life science- och biotech-finansiering. Persson har lett utvecklingsteam i fas II och III-program inom läkemedelsindustrin och har grundat och lett såväl privata som offentliga biotech- och medicintekniska bolag som styrelseordförande och styrelseledamot i Europa och USA. Persson har härutöver varit involverad i ett tiotal börsintroduktioner.

Henrik Moltke har mer än 25 års erfarenhet som CFO och vice VD inom biovetenskap och sjukvård. Det primära fokus i sin karriär har varit i finansiering, IPO samt kapitalanskaffningar på marknaden, investerarrelationer och kommunikation, ekonomi och projektledning, strategisk utveckling och affärsutveckling med företag som Scandinavian Micro Biodevices ApS, Astion Pharma A / S, Neurosearch A / S, Novo A / S, och Ferrosan A / S.

Peter Holm har en doktorsexamen i biokemi från Karolinska i Stockholm och en magisterexamen i kemi från Linköpings universitet. Holm är en partner och Europapatentombud på Patent & Trademark Office Høiberg. Holm har lång erfarenhet av strategiska globala IPR och kommersialisering rådgivning till företag och organisationer inom life science-sektorn.

Claus Elsborg Olesen är utbildad Ph.D i fysiologi och biofysik från Århus universitet och har varit engagerad i både grundforskning och tillämpad forskning med tonvikt på strukturbiologi och funktion av membranproteiner sedan dess. Dessutom har Dr. Olesen varit inblandad i ett flertal läkemedelsprojekt i både akademiska och industriella samarbeten med både lösliga och membranprotein mål. Han är författare till ett antal artiklar inklusive två första författar artiklar i Science och Nature. Han är en av grundarna av Pcovery ApS (2009) en svampdödande Biotech ligger i Köpenhamn och NMD Pharma (2015) ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av nya behandlingar för neuromuskulära sjukdomar.

VDns ord om varför man ska investera:

Enligt min mening finns det flera goda    anledningar till    varför Initiator Pharma kommer att lyckas. Vi har för det första en  läkemedelskandidat  som  redan  i  tidiga  prekliniska  tester    visat goda resultat  gällande  både verkan och uteblivna bieffekter. Dessa tester genomfördes    redan innan vi    övertog    läkemedelskandidaten vilket medfört    att en hel del resurskrävande    arbete redan är gjort av tidigare ägare    och att vi således har ett starkt    prekliniskt datapaket för IPED2015 – och därmed kommer ha en förhållandevis låg kostnad och tidsåtgång för vidareutveckling. Vi har också    ett kompetent forskarteam med världsledande expertis inom    både vår läkemedelskandidats    verkningsmekanismer    och inom sjukdomen ED. Framförallt är det kombinationen av vår starka läkemedelskandidat    och det    kompetenta teamet med goda    förutsättningar    för framgångsrik vidareutveckling av IPED2015 som är Bolagets verkliga    styrka.    Att det    dessutom finns    ett stort och obemött behov av    en ny läkemedelskandidat för behandling av ED är ytterligare en styrka  för oss och    som ger oss goda förutsättningar för en god finansiell utveckling av Initiator Pharma.

En betydande andel av    patienterna  som lider    av  ED – cirka 30-40 %    enligt studier – är av    olika medicinska anledningar resistenta mot läkemedelstypen och svarar alltså inte på behandlingen.    Anledningar till att vissa patienter som lider av ED inte svarar på PDE5i-behandlingar är bland annat  att  de även lider    av diabetes,  hjärt- och    kärlsjukdomar    eller att de även behandlas med antidepressiva eller  ångestdämpande medel. I dagsläget    lider cirka 150    miljoner män av ED och denna    siffra förväntas dessutom öka    till över 322    miljoner år 2025 .Med    tanke på att cirka 30-40 % av dessa – motsvarande över 100 miljoner    patienter – inte svarar    på PDE5i-behandingar    är det medicinska behovet för    en ny typ av behandling mot ED enligt vår bedömning både  tydligt  och mycket stort. Jag vill dessutom    påpeka    att ED inte bara är ett sexuellt    problem som hindrar patienterna att kunna ha ett    aktivt sexliv med sin partner – det kan    få allvarliga konsekvenser som till exempel depressioner, relationsproblem och detta innebär i sin tur även en ökad risk för självmord hos patienterna. Att finna  en behandling mot ED som fungerar är alltså av    stor medicinsk    vikt.

                                                      I KORTHET

* Ursprungligen ifrån Saniona

* Äger och utvecklar huvudkandidaten IPED2015, utgör en ny behandlingsmetod mot erektil disfunktion.

* Starkt internationellt erkänt team inom forskingen.

* IPED2015 möter ett stort, tidigare obemött behov.

* Äger flera kandidater

* Ledningen bedömer en framgångsrik utveckling av bolaget tackvare dess kompetenta forskarteam och läkemedelskandidat.

Lovande data

Initiator Pharma har inlett vidareutvecklingen av de tre projekten från Sanionas pipeline med initialt fokus på läkemedelskandidaten IPED2015. Omfattande data från prekliniska tester av IPED2015 samt immateriella rättigheter avseende läkemedelskandidaten ingick när projektet övergick i Initiator Pharmas ägo. Datan, som bland annat inkluderar omfattande tester av läkemedelskandidaten i djurmodeller och preliminära toxicitetstester där det t ex. bevisats fungera till 98% på råttor, visar mycket lovande resultat och inkluderar bland annat:

·         Ett ökat antal spontana erektila reaktioner i djurmodell.

·         Låg risk för beroendeframkallande effekter.

·         Identifierat effektiv dosnivå.

·         Ingen oväntad toxicitet vid den effektiva dosnivån.

·         Inga negativa hjärt- och kärlrelaterade bieffekter vid den effektiva dosnivån.

(Intervju med VD i Bio-stock Magazine)

 

MÅL & MILSTOLPAR

ÅR

MÅL

2017

Slutföra farmakologiska arbetet, toxologiska och säkerhets studier.

2018

Inleda och genomföra Klinisk FAS 1 studie

2019

Inled klinisk fas 2 studie

2020

Slutför klinisk FAS 2

 

Initiator Pharmas huvudkandidat IPED2015

Erektil dysfunktion innebär en oförmåga hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra samlag. Denna indikation har sedan tidigare behandlats med så kallade PDE5-hämmare, där det mest kända läkemedlet är sildenafil, som marknadsförs under namnet Viagra. Sildenafil utgör i dagsläget den rekommenderade behandlingen mot erektil dysfunktion, men har ett grundläggande problem i det att 30-40 procent av patienterna inte svarar på behandling med läkemedlet. Studier har visat att många patienter med bland annat hjärnskador, diabetes och kärlsjukdomar, men även patienter som behandlas med bland annat vissa antidepressiva och ångestdämpande medel, är resistenta mot behandling med PDE5-hämmare mot erektil dysfunktion.

Det finns alltså ett stort behov av en alternativ behandling av erektil dysfunktion som kan tillgodose behovet hos den grupp av patienter som är resistenta mot den i dagsläget rekommenderade behandlingen med PDE5-hämmare. Initiator Pharmas läkemedelskandidat IPED2015 baseras på MRI-teknologi som till skillnad från de traditionella behandlingarna inte endast ökar dopaminnivån i mannens svällkroppar, utan även i hjärnan och i de nerver i ryggraden som skickar signalsubstanser att öka blodflödet till svällkropparna – vilket därmed leder till erektion.

Om erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion är ett medicinskt problem som i dagsläget påverkar cirka 150 miljoner män världen över och denna siffra väntas enligt Initiator Pharma öka till cirka 322 miljoner män år 2025. Det medicinska problemet berör endast mannens sexuella förmåga, men forskning har visat att problemet kan få allvarliga konsekvenser. Män som lider av erektil dysfunktion har bland annat en högre tendens att begå självmord jämfört med den övriga populationen och har också en högre sannolikhet att drabbas av andra sjukdomar. Indikationen leder dessutom till en generell försämring av livskvalitén, både för mannen och för hans eventuella partner. Enligt Initiator Pharma finns det således ett stort och allvarligt medicinskt behov att tillgodose.

Marknadspotential erektil dysfunktion

Storleken på patientgruppen innebär, förutom ett stort medicinsk behov, även att ED är en mycket attraktiv marknad att vara verksam på. År 2019 bedömer Initiator Pharma att marknaden för traditionella behandlingsmetoder av erektil dysfunktion med PDE5-hämmare kommer att uppgå till cirka 3,4 miljarder USD. Givet att upp till 30-40 procent av patienterna inte svarar på traditionella behandlingsmetoder (såsom viagra och Cialis mfl), så bedömer Initiator Pharma att IPED2015- programmet har ett mycket stort potentiellt ekonomiskt värde. Bolaget har meddelat att de räknar med 0.8-1.2 miljarder dollar i intäkter när de börjar med försäljningen. (går att se i intervjun på aktiedagen)

ED drabbar idag cirka 150 miljoner män världen över    och  denna siffra väntas dessutom öka    till cirka 322 miljoner år 2025. Då 30-40% inte svarar på läkemedel som Viagra och Cialis mfl. så bedömer styrelsen att    Bolagets målgrupp år 2025 kan utgöras av över 100 miljoner    män    världen    över

Bolagets förhoppning att IPED2015 ska etableras som den rekommenderade behandlingen för alla patienter som lider av erektil dysfunktion och som är resistenta mot behandling av PDE5-hämmare.  

Samarbete med stor aktör: I intervju på aktiedagen meddelade bolaget att de har ett samarbete med en stor aktör vilket hjälper när det kommer till både kunskapen men framförallt kostnader samt besparar resurser. Vilket bolag samarbetet gällde sade det däremot inte.

Intervju med VD (Bio-Stock Magazine)

Ni planerar även ett samarbete med Erectile Dysfunction Research-gruppen vid Aarhus Universitet, där äganderätten till all data som genereras kommer att tillfalla Initiator Pharma. Vilka andra konkreta fördelar kommer ni att kunna dra av detta samarbete?

– Aarhus Universitet har en internationellt sett unik kapacitet och kunskap inom forskningsområdet erektil dysfunktion. Genom vårt samarbete med dem kommer vi att minska utvecklingsriskerna genom att genomföra ytterligare stödjande farmakodynamikstudier, och inte minst genom att också utveckla relaterade potentiella indikationer för ytterligare läkemedelskandidater.

Inför er planerade notering på AktieTorget avser ni att göra en nyemission om cirka 20 MSEK, där likviden främst ska användas till att finansiera slutförandet av det farmakologiska arbetet med IPED2015 och att genomföra det regulatoriska arbetet gällande toxikologi för läkemedelskandidaten. Vilka initiala milstolpar ser du framför dig som kommer driva ert nyhetsflöde?

– Den viktigaste milstolpen blir att erhålla godkännande för att genomföra den kliniska fas I-studien. Under tiden som leder fram till denna milstolpe kommer vi även att presentera nyheter från den pågående API-produktionen och säkerhets- och toxicitetsfarmakologistudien som genomförs med våra CRO-partners. Utöver det kommer vi också att fortsätta arbetet med våra övriga läkemedelskandidater i pipeline för att finna möjligheter och/eller partners för att utveckla dessa för klinik. Vi kommer även att hålla utkik efter möjligheter som faller inom bolagets expertis i form av potentiella inlicensieringar och dylikt.

Att låta en större aktör inom läkemedelsbranschen ta över när det är dags för de kostsamma fas III-studierna är en beprövad strategi för många bolag, bl.a. Saniona. Räknar ni också med en sådan exit, d.v.s. en avyttring av delar eller hela bolaget, alternativt en utlicensiering av IPED2015-programmet?’

– Cirka 50 procent av alla nyligen EMA/FDA-godkända läkemedlen på marknaden från större Pharmaföretag kommer ursprungligen från mindre och medelstora bioteknikföretag. Det visar givetvis att det verkligen finns en attraktiv marknad därute för ett företag som Initiator Pharma, med kliniska fas II-data. Förutom vårt ED-program har vi även två andra produkter i pipeline som vi kommer att börja utveckla vid ett visst stadium, så beslutet huruvida Initator Pharma bör sälja av ett projekt i sin helhet eller teckna ett licensavtal kommer i hög grad att bero på marknaden, möjligheterna och det eventuella konkreta erbjudande vi kan ge en partner när vi har fas II-data.

Vid vilken tidpunkt i utvecklingen tror du att det är realistiskt att ni kan attrahera en större samarbetspartner, alternativt uppköpare, är det först efter genomförande av en fas II-studie – eller kan det bli aktuellt även tidigare?

– Den största värdehöjande milstolpen infaller mest sannolikt när vi har PoC-data (proof of concept) från en klinisk fas II-studie, men jag kommer givetvis inte avfärda potentiella affärsmöjligheter i ett tidigare skede, och i synnerhet inte ett erbjudande om finansierat samarbete med Big Pharma. Vi kommer att utvärdera alla sådana möjligheter i god tid och bestämma vad som bäst för bolaget och dess aktieägare.

Framtiden

Som man kan se utifrån dessa uppgifter kommer Initiator helt klart ha en spännande tid till mötes, de ska ta sig igenom de kliniska faserna och det ligger en enorm marknad framför produkten och dess potential.

Det genomsnittliga FAS II förvärvet brukar uppgå till 300 miljoner USD, där front betalningarna i runda slängar bruka ligga på 30-40 miljoner dollar, detta enligt forskningar och undersökningar ifrån Epvantage. Detta innebär att lyckas bolaget ta sig till klinisk Fas II ser vi ett potentiellt uppköp av kandidaten.

Konkurrenter

Det finns enligt Initiator Pharmas styrelse  ett mindre  antal andra behandlingsmetoder mot  ED under utveckling hos andra läkemedelsföretag, som skulle kunna betraktas som konkurrenter till Initiator Pharma och dess huvudkandidat  IPED2015. De konkurrerande metoderna baseras, enligt styrelsens utvärdering, främst  på  olika varianter av testosteronbehandlingar, vidareutvecklingar av befintliga behandlingar med PDE5-hämmare samt vissa mer    tekniska eller kirurgiska lösningar som exempelvis chockvågsterapi. Initiator Pharmas styrelse gör dock bedömningen att IPED2015 representerar en helt  unik behandlingsmetod som kommer kunna bemöta behovet hos den stora grupp patienter som inte svarar på nuvarande behandlingsmetoder och att konkurrensen därmed är begränsad. En viss    konkurrenssituation  finns även vad gäller de    bolag som marknadsför den befintliga    behandlingsmetoden med  PDE5-hämmare (exempelvis Viagra), i det    avseende att dessa    läkemedel också behandlar patienter som lider av ED.    Initiator Pharmas målsättning    med    IPED2o15 är dock att läkemedelskandidaten ska behandla den patientgrupp    som inte  blir avhjälpt av PDE5-hämmare, varför dessa läkemedel snarast kan ses som ett komplement och inte en    konkurrent till IPED2015.

Risker

Inga försök på människor har hittills gjorts så det finns en risk att det inte fungerar alls på människor och företaget misslyckas därmed och blir då inte värt mycket alls. Det finns även en risk att konkurrenter kommer ikapp eller går om så att Initiator blir utkonkurrerade. Då de inte har några intäkter i skrivande stund och det tar några år till marknad så kommer det givetvis komma nytt kapitalbehov. Enligt VDn ungefär 40-60msek några år framåt. Kassan nu ska räcka i ungefär 1 år så det är ingen risk på kort sikt men på längre sikt.

AVSLUTNINGSVIS

Initiator Pharma har en väldigt spännande tid framför sig, de har självförtroende när det kommer till att komma vidare i de kliniska faserna och marknaden för deras produkter är otroligt stor. Mycket talar helt enkelt för att de går en spännande tid till mötes triggers från fortsatta djurförsök till fas 1-3 väntar och det kan mycket väl bli en uppköpskandidat i framtiden. Saniona vet vi alla rusade från 5-40kr på ungefär 3 år så blir intressant att se hur deras spinoff Initiator Pharma kommer röra sig. Med en marknad på 100 miljoner män samt ett uttalande från bolaget att de siktar på 0.8-1.2 miljarder dollar intäkter när allt är klart ger bolaget en enorm potential men som alla andra bolag som inte fullföljt alla faser så är det även en hög risk.

Länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=Qc2bhj2DJHU&feature=youtu.be&a

http://initiatorpharma.com/media/1166/initiator-pharma-memorandum.pdf

http://www.biostock.se/2016/10/exklusiv-intervju-claus-olesen-vd-for-initiator-pharma/

 

Disclaimer:

Jag är aktieägare i bolaget och är därmed partisk i mitt skrivande. Jag är ingen professionell rådgivare och detta är ingen köprekommendation utan endast ett blogginlägg för diskussion om aktien. Alla riktkurser bör man ta med en nypa salt och det är endast exempel på beräkningar och inget man ska ta för givet då allt kan hända i en aktie. Vinstmarginalerna kan vara bättre eller sämre och siffrorna likaså. Jag säger varken att aktien är undervärderad eller övervärderad utan försöker bara diskutera mig fram sätt till den informationen jag hittat på internet. Var källkritisk då jag inte kan stå för källorna då jag inte är huvudförfattaren i länkarna och kan heller inte garantera att all information är tillförlitlig. All investering sker på egen risk och du kan förlora allt du investerar så gör din egen research och rådgör med en bankman innan du köper något. Jag är inte en långsiktig investerare och har inte tänkt äga aktien speciellt länge men tycker den är väldigt intressant som en kortsiktig trade.

 

 

Kommentarer

Tack Akamai för en mycket intressant och kompetent blogg. Mycket sällan jag köper biotech men det här tror jag är nästa stora rallyaktie. Enorm marknad i potenshöjande och en produkt lätt att förstå. Lågt börsvärde och nästan bara Saniona-ägare fick tilldelning i emissionen, så köparna lär strömma till framöver.

Tack vare det lite avslagna IPO-klimatet kunde man idag handla Initiator Pharma till strax under 6 kr. Det tror jag kommer vissa sig vara billigt framöver.

Med vänlig hälsning

Tändstickskungen

Grym sammanfattning!

Jag tog slag i saken och stordunkade idag!

Tänker fan inte missa denna ;)

Tack för de fina orden! Nej, vanligtvis är jag också likväl lite "keep away" från Biotech, men efter mailat med ledningen + kollat på alla presentationer och sett vad de svarat, känner jag bara att det är en riktigt bra R/R! Lycka till med dina investeringar!! Glöm däremot inte, gör egen analys och lita inte alltid på mina!

Tack för de fina orden! Glöm inte att alltid göra egen analys också! :)

Tack för en fin analys Akamai. Potentialen är minst sagt stor och bolagsledningen verkar ytterst kompetent. Jag klev in idag.

Instämmer med tidigare talare, tack för att du delar med dig Akamai, skall spana in bolaget, Trevlig helg!

Konkurrenternas patent ex Viagra, Cialis löper successivt ut med start 2020. Dessa produkter är välfungerande samt har låg biverkningsprofil. Billiga kopior s.k bio-similars kommer att ta över marknaden.

På Nya Zeeland är ex Viagra receptfritt och trenden är att fler länder följer efter, priserna lär pressas.

Korrekt! Men vad du missar i detta fallet är att Initiator Pharma inte riktigt riktar sig till de exakta samma kandidaterna som finns hos Viagra. Som jag skrev, och som nämns i flera intervjuer med ledningen (se videoklippen) så inriktar sig Initiator Pharma sig på de män som inte svarar på Viagran. Viagra i sig kommer att få konkurrenter när patentet går ut, men Initiator tar de kunderna/patienterna som varken Viagra, och i fallet då även generika aktörer.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Fler bloggar

2017-04-07