Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

REDWOOD PHARMA: FÖRETRÄDESEMISSION PÅ UPP TILL 24,2 MLN KR (R)

(Bolaget rättar tilldelning av uniträtter, i nedanstående texts sista stycke)

STOCKHOLM (Direkt) Redwood Pharma ska genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga ägare. Emissionen kan tillföra Redwood Pharma upp till 24,2 miljoner kronor före emissionskostnader, varav 13,2 miljoner kronor initialt och ytterligare upp till 11,0 miljoner kronor vid full teckning av teckningsoptionerna.

Företrädesemissionen är säkerställd till lägst 9 miljoner kronor genom teckningsförbindelser och garantier.

Syftet med emissionen är att förbereda och genomföra den planerade kliniska fas 2-studien av bolagets produktkandidat RP101, en terapi mot kroniskt torra ögon.

Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption.

De som på avstämningsdagen den 30 maj 2017 är registrerade som aktieägare i Redwood Pharma erhåller fyra (4) uniträtter för varje befintlig aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till kursen 3:30 kronor per unit. Teckningstiden löper under perioden den 1 - 20 juni 2017.