Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Clas Ohlson lockar ännu

Detaljhandeln är fortsatt svag och för Clas Ohlsons del gäller det att hålla i kostnaderna. Det gör bolaget framgångsrikt och vi gillar fortfarande aktien.

Bolag Clas Ohlson
Rek. Köp
Kurs vid analys 97.75
Aktuell Kurs 148
Förändring +51.4%
Kursgraf

Årets julhandel bjöd på svagt minskad försäljning i befintliga butiker för hemmafixarkedjan Clas Ohlson. Detaljhandeln som helhet har varit fortsatt svag under slutet av förra året och början av 2012. Med hjälp av 16 fler butiker än motsvarande period året innan kunde dock Clas Ohlson öka sin totala försäljning med 7 procent i bolagets tredje kvartal, perioden november till och med januari.

I jämförbara butiker föll dock försäljningen med 2 procent i kvartalet.

Sverige och Norge är Clas Ohlsons klart största marknader och av dessa är det fortfarande Norge som utvecklas klart bäst. Försäljningsökningen i lokala valutor blev 10 procent i Norge i kvartalet mot bara 1 procent i Sverige.

Finland är dock den marknad där Clas Ohlson går allra bäst för tillfället. I Finland har bolaget 21 butiker vilket kan jämföras med 55 i Norge och 64 stycken i Sverige. Det är alltså en klart mindre marknad vilket så klart underlättar en procentuellt bra utveckling i takt med att nya butiker läggs till. I det tredje kvartalet ökade omsättningen i Finland med 21 procent jämfört med samma period året innan.

Det stora projektet inom Clas Ohlson sedan några år tillbaka är dock etableringen i Storbritannien. Satsningen i Storbritannien sammanföll olyckligtvis med finanskrisen och den brittiska detaljhandeln är i ännu sämre skick än den svenska.

Intresset från de brittiska konsumenterna är hyggligt och antalet besökare i de brittiska butikerna är större än de är på andra håll. Snittköpet är däremot lägre och i en tuff konjunktur är det svårt att som ny aktör konkurrera om konsumenternas pengar. Det kräver exempelvis betydligt mer marknadsföring både i form av reklam och av lockvaror.

Konsekvensen blir att det tar betydligt längre tid för en ny butik i Storbritannien att nå break-even. Det gör att Clas Ohlson tvingats dra ned på etableringstakten i landet för att inte ha allt för många olönsamma butiker vilket skulle innebära oacceptabla förluster för bolaget. I nuläget räknar Clas Ohlson med att etableringen i Storbritannien (och på sikt även andra nya marknader) kommer att sänka rörelsemarginalen med 2-3 procent om året under överskådlig tid.

Jämfört med samma period för ett år sedan har bara en ny butik tillkommit i Storbritannien och i dagsläget har Clas Ohlson 12 butiker i landet. Under tredje kvartalet ökade försäljningen i Storbritannien med 10 procent.

Inledningen på Clas Ohlsons fjärde kvartal har varit bra med en total försäljningsökning på 12 procent under februari. Finland fortsätter att öka bäst och även Norge håller ångan uppe. I Sverige blev försäljningsökningen i februari hyggliga 6 procent medan Storbritannien marscherar på stället trots att Clas Ohlson sedan augusti har ytterligare en butik i landet.

Under det innevarande räkenskapsåret kommer Clas Ohlson att på samtliga sina marknader ha öppnat 18 butiker och målsättningen för nästa räkenskapsår är de sedvanliga 15-20 nya butikerna. Den bästa tillväxtpotentialen för närvarande finns i Finland, men bolaget ser även fortsatt goda möjligheter att öppna fler butiker i Sverige och Norge. På längre sikt ser bolaget också förstås positivt på Storbritannien även om det är en svag marknad i dagsläget.

Clas Ohlsons bruttomarginal hamnade något lägre än väntat i det tredje kvartalet. Valutaeffekterna jämfört med samma period året innan har varit positiva men bolaget hänvisar den helt oförändrade marginalen till en negativ försäljningsmix under kvartalet. Varor med sämre lönsamhet har helt enkelt sålt i större omfattning. Clas Ohlson arbetar långsiktigt med att försöka öka lönsamheten genom mer effektiva inköp via färre mellanhänder. Under räkenskapsårets första nio månader har det gett en viss positiv effekt.

Clas Ohlson har förbättrat lönsamheten jämfört med föregående år och på rullande tolv månader uppgår rörelsemarginalen till 9 procent. Julhandeln är den mest lönsamma på året och i det tredje kvartalet låg marginalen på 15 procent. Det är nästan en procentenhet mer än samma period året innan, men aningen lägre än väntat vilket beror på något högre inköpskostnader än väntat.

Bättre lagerhållning har bidragit till en kraftig förbättring av kassaflödena för Clas Ohlson under räkenskapsåret. Den trenden håller i sig även i det tredje kvartalet och kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes med 58 procent. Clas Ohlson hade vid utgången av kvartalet inga räntebärande skulder och nettokassan summerade till 217 Mkr.

Soliditeten har stärkts och uppgår till 59 procent. Goodwill finns knappt att tala om i balansräkningen och de immateriella tillgångarna motsvarar bara 3,8 procent av eget kapital.

Finansiellt är bolaget alltså i mycket gott skick och de kraftigt förbättrade kassaflödena öppnar möjligheter för fortsatt goda utdelningar under de kommande åren. För närvarande räknar analytikerna i snitt med att Clas Ohlson för innevarande räkenskapsår höjer utdelningen med 25 öre till 4 kronor. Med dagens aktiekurs skulle det ge en direktavkastning på drygt 4 procent.

Enligt SME Direkts sammanställning av analytikerprognoser väntas Clas Ohlson visa en tillväxt på 7-8 procent om året de kommande åren med en rörelsemarginal strax över dagens 9 procent. Utsikterna för detaljhandeln i år är inte särskilt ljusa men om marknaderna skulle förbättras framöver finns det med Clas Ohlsons nuvarande goda kostnadskontroll utrymme för bolaget att överraska positivt.

Vinsten per aktie väntas för innevarande räkenskapsår (som slutar sista april) uppgå till 6,25 kronor och öka till 7,10 kronor under nästa.

För närvarande handlas Clas Ohlson till 98 kronor vilket ger ett p/e-tal på 13,8 för nästa räkenskapsårs väntade resultat. Det är inte någon särskilt hög värdering historiskt sett för Clas Ohlson och i nivå med konkurrenten Mekonomen.

De senaste åren har inte varit särskilt roliga för Clas Ohlsons aktieägare då kursen gått kräftgång ända sedan början av 2010, tyngd av en svag detaljhandel och kostnaderna för satsningen i Storbritannien. Draghjälp från starkare efterfrågan ser ut att dröja ännu ett tag men med sina stabila finanser, goda direktavkastning, starka koncept och fortsatt ljusa tillväxtutsikter så ser vi fortfarande Clas Ohlson som köpvärd.