Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Beowulf Mining - Efter yttrandet

Mycket har hänt den senaste månaden och jag känner att det är dags för en uppdatering gällande Beowulf Mining. Denna analys kommer således vara en fortsättning på den föregående och saker som bakgrund, värdering etc kommer därför att utebli. Utgångspunkten ligger i att samla den information som finns och diskutera de möjligheter och risker som för närvarande föreligger.

Bolag Beowulf Mining
Rek. Köp

Jag kommer här att presentera, diskutera och analysera den senaste tidens händelser. På dagordningen står följande ämnen:

1. Länsstyrelsens (i texten benämnt LST) yttrande.

2. Bergsstatens (i texten benämnt BS) kommentarer.

3. Bolagets (i texten benömnt BEO) kommentarer.

4. Kursens utveckling.

5. Slutsatser.

 

1. Länsstyrelsens yttrande.

Vi blev nog alla förvånade när vi på morgonen 1/2 kunde se att en ny händelse diarieförts i LST diarium. Med en hel månad kvar till deras deadline var det inte många som förväntade sig att yttrandet skulle komma redan då. Emellertid slutade inte förvåningen där. Förutom tidsaspekten var deras budskap något som hade diskuterats som "ett sista halmstrå" men som knappast förväntades ligga till grund för deras yttrande. 

Så vad var det då LST hade att säga? Man kan kort sammanfatta det såhär:
 

LST presenterade vilka olika alternativ de övervägt att hantera ärendet och yttra sig på men kom efter flera månaders utredningar fram till att det inte vore bra för en "rättssäker och effektiv process" om de yttrade sig ö.h.t. Detta för att de anser att eventuell indirekt inverkan på Laponia ej har utretts på ett sätt som enligt LST kan bedömas på ett korrekt sätt. De anser att UNESCO borde konsulteras i denna fråga och hänvisar till tidigare dokument från RAÄ/NVV. 

LST avstår alltså helt från att rekommendera om koncessionen bör godkännas eller inte, utan meddelar bara att det är "ofrånkomligt att verksamhetens påverkan på Laponia och dess status som världsarv först behöver utredas ytterligare." 

 

Hela yttrandet finns att läsa här: https://www.dropbox.com/s/i6ojo8qzmzhgiwl/Yttrande%20Kallak%20K%20nr.%201.pdf?dl=0

 

2. Bergsstatens kommentarer

"Jag vet inte hur de tänker och det får du fråga dem om. De har gjort ett val att inte ta ställning, och jag anser att de kunde gjort ett annat val." 

Detta var en av bergsmästaren Åsa Perssons kommentarer till yttrandet som enligt mig är väldigt talande. Hon och hennes kollegor var lika förvånade som vi aktieägare över de ståndpunkter som meddelades. På frågorna "vad sker nu?" samt "kan ni fatta beslut ändå" framgick det från Persson att BS har två alternativ. Antingen begär de in mer material eller så fattar de beslut gällande koncessionen utan mer material, vilket de har mandat till att göra, även om de hade önskat sig ett yttrande. BS gav BEO till den 15/2 för att kommentera yttrandet från LST vilket förmodligen kommer att vara vägledande för den fortsatta utvecklingen av ärendet.

 

3. Bolagets kommentarer

Här finns egentligen inte mycket att säga mer än att jag rekommenderar er att läsa Mr. Budges kommentarer från pressmeddelandet:
http://beowulfmining.com/news/kallak-north-exploitation-concession-update-10/'

En besviken Budge säger att företaget sedan 2013 gjort precis vad som efterfrågats av olika instanser för att gå dem till mötes. Man har enligt svensk lagstiftning gjort det som krävs till punkt och pricka för att det inte skall finnas några tvivel. Han säger emelleråt inte att det är garanterat att företaget får ansökan godkänd men han anser verkligen att den uppfyller alla rimliga krav som finns. 

 

4. Kursens utveckling

Under veckan har aktiekursens utveckling varit bisarr att skåda. När yttrandet slarvigt endast publicerades på LST hemsida 01/02 rasade kursen med knappt 50%. Innan lunch handelsstoppades aktien och den förblev stoppad tills eftermiddagen 2/2 efter att både BEO och BS kommenterat vad som skett. Då rusade kursen +50% på några timmar. Veckans sista handelsdag föll kursen med 10% på ny oro kring vad som faktiskt har skett under veckan och det är precis jag hade tänkt diskutera nedan. 

 

5. Slutsatser

Jag tror inte att det undgår någon att det på LST finns ett inarbetat motstånd mot gruvetablering. LST som skall agera rådgivande i denna typ av ärende fick en remiss av BS som var tydligt konstruerad i syfte att LST skulle besvara de frågor BS hade. Istället för att följa de direktiv man fått uteblev svaren fullständigt, samtidigt som LST nu gjorde en kovändning i hela sammanhanget. Från att ha betraktat en gammal version av BEOs MKB som "knapphändig men tillräcklig" för att bedöma den m.ha MB(miljöbalken) säger man nu att en väldigt utökad och kompletterad MKB inte går att bedöma m.ha MB då det inte finns en specifik utredning, Heritage Impact Asessment att tillgå. Förståelse skall visas för att en HIA hade kunnat vara intressant att göra men då det varken finns lagstöd eller tidigare krav på en HIA är det näst intill befängt att ta upp detta för diskussion nu, 4 år efter att ansökan först gjordes. Laponia har befunnit sig på samma plats under hela denna period och LST har varit väldigt noga med att påpeka att en potentiell gruva hade kunnat ha indirekt påverkan på Laponia redan innan NK-domen 2016. Ingenting har egentligen förändrats i deras sätt att se på ansökan då de redan från början hade ett väldigt omfattande perspektiv, vilket gör det så tragikomiskt att man nu efterfrågar en HIA.

En av de mest intressanta aspekterna i LST beteende är dess förmåga att hänvisa till RAÄ/NVV när de diskuterar kring HIA trots att RAÄ/NVV aldrig bett BEO att genomföra en sådan. De har däremot bett BEO att komplettera sin MKB med djupare rennäringsanalys vilket också har gjorts.

Att både företaget och BS nu kände sig förvirrade i frågan är därför ganska förståeligt. Jag tror att man från BEOs håll känner sig säker på att man efterföljt de krav som ställts enligt svensk lag för att få koncessionen godkänd. Jag tror även att BS delvis delar den uppfattningen. Däremot tror jag att BS tycker det är otroligt synd att samarbetet med LST både är långsamt och dåligt fungerande. Att försöka analysera händelserna i förväg i detta skede är mycket svårt men skall man utgå från gällande lagstiftning, vilket jag också argumenterat för tidigare, finns det egentligen inte något annat alternativ än att ansökan godkänns. 

Det blir väldigt mycket "jag tror" i denna situation då det inte finns några tidigare fall som indikerar på hur allt detta kommer att sluta. Men utgår man ifrån att BS faktiskt rekommenderat regeringen att bevilja koncessionen 2015 och att materialet i deras ansökan därefter utökats för att motsvara NK-domen från 2016 känns det som att denna veckan gick ärendet först ett steg bakåt, sedan två steg framåt. 

Givetvis kan man diskutera huruvida BEO kommer att rådfråga UNESCO eller rent utav göra en HIA, alternativt att BS kommer att efterfråga detta. Men som många skribenter innan mig förklarat på diverse forum finns det så oerhört många frågetecken kring en HIA och jag citerar Joshua Knugg:

"* Det finns inga lagrum som avkräver den sökande parten en Heritage Impact Assessment (HIA).

* Det har inte varit aktuellt tidigare, och vi är snart fyra år in i ansökan (eventuell påverkan på Laponia kan, och har alltid kunnat, bedömas utifrån existerande lagstiftning).

* Det torde oavsett inte vara möjligt att genomföra en sådan såpass tidigt i processen, då mycket av det som ska bedömas eller uppskattas helt enkelt inte är bestämt ännu. 

* Vem har ansvaret för att genomföra utredningen?

* Hur ska en sådan här utredning bedömas? Vem gör bedömningarna, och efter vilka kriterier?"

Föga förvånande har ovanstående lite smått kaotiska situation fått intvesterare att röra på sig. Vissa har tolkat det som att ärendet kommer skjutas upp många månader, alternativt att BS rent av säger nej. Andra har sett det som ett bra köpläge då yttrandet från LST inte går emot en koncession vilket ger BS möjligheten att ge BEO godkänt "på egen hand". 

Initiellt var jag personligen mycket skeptisk till hela situationen. Trots att jag förstod att LST hade använt sig av den sista möjligheten att skjuta upp ärendet kände jag att de skulle lyckas och därför blev jag inte förvånad över att kursen fullkomligt kollapsade. När jag sedan fick läsa vad Persson hade att säga i kombination med pressmeddelandet från BEO insåg jag att LST, oavsett avsikter, kändes dock situationen mycket bättre. Detta verkade marknaden hålla med mig om och den smått otroliga uppgången på 50% i torsdags var nog precis vad aktien behövde. Trots alla oroligheter runt omkring finns ett fortsatt enormt intresse för aktien och tron på bolaget är stark. 

Just nu finns det bara ett datum att förhålla sig till och det är 15/2. Senast då skall BEO inkomma med synpunkter på yttrandet från LST och enligt min mening är det troligaste händelseförloppet därefter att BS godkänner koncessionen, med hänvisning till att deras MKB numera går att bedöma korrekt m.ha Miljöbalken. 

 

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.