Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Början på slutet?

Nyheterna haglar kring Beowulf och företaget hårdbevakas nu av journalister, investerare och gruvmotståndare. Med an aktie som går likt en jojo på Aktietorget är det lätt att bli åksjuk och tänka "jag orkar inte med det här längre". Samtidigt är det många som nu är mer positiva än någonsin. Vad händer? Vad kommer att ske? Dagens inlägg blir av det kortare slaget men jag hoppas att det kan komma till nytta.

Bolag Beowulf Mining
Rek. Avvakta

 

Den senaste tiden har diskussionerna kring Beowulf framförallt handlat om hur länsstyrelsen (LST) kommer att yttra sig i frågan. Efter återremissein från bergsstaten (BS) spekulerades det vilt från att LST helt enkelt skulle säga nej till att de skulle vända på kappan och rekommendera att koncessionen godkänns. 

BS gav LST fram till den 28de att komma med ett ställningstagande men LST verkade relativt nedstämda. "Vi vet fortfarande inte vad vi skall göra" kommenterade länsråd Antti i samband med återremissen. Sedan dess har bergsmästaren Åsa Persson medverkat i flera intervjuer (alternativt en intervju uppstyckad i flera delar) där hon om och om igen uttryckt sin vilja att få fart på ärendet. 

Så idag meddelar BS att de kommit överens med övriga myndigheter om hur processen skall gå tillväga. Den är följande:

1. BS frågar Beo om de önskar komplettera sin MKB.
2. Beo väljer att komplettera (Utgår kallt från detta, struntar beo att komplettera så ger man bort denna möjlighet som bergsmästaren fixat till dem)
3. RAÄ/NVV yttrar sig gällande kompletteringen.
4. LST yttrar sig gällande kompletteringen med yttrandet från RAÄ/NVV som stöd.
5. BS fattar beslut beroende på vad som framkommit i punkt 3 och 4. Här kan koncessionen godkännas, nekas, återremmitteras för ytterligare kompletteringar eller hänskjutas till regeringen. 

Vad händer då med tidsaspekten? Låt oss anta att företaget besvarar BS redan i veckan med hur man vill göra och påbörjar genast ett arbete för att utreda ännu mera utförligt eventuella konsekvenser för Laponia. Då det inte framgår ännu vilken typ av komplettering som skall göras är det omöjligt att säga hur lång tid det kommer att ta. Dock är nog ett rimligt antagande i tid mellan 2-4 veckor om det inte är en alltför stor komplettering.

Sedan kan man anta att RAÄ/NVV får åtminstone 2v till att yttra sig kring MKB:n, med samma villkor för LST när ärendet hamnar på deras bord igen. Efter detta skall BS fatta ett beslut. Rimligtvis har BS redan behandlat övriga delar av ärendet så långt det går och kommer därför också "endast" att behöva lägga tid på kompletteringen. 

Totalt kan man därför anta att det från dagens datum "bör" ta åtminstone 8 veckor, räknat med 2v per instans. Om man som investerare ser detta som en lång eller kort period beror givetvis på vilket perspektiv man har. Men vad är det troligaste utfallet av all denna röra?

Tidigare har både RAÄ/NVV och LST yttrat sig negativt och kompletterar inte Beo sin MKB i enlighet med myndigheternas senaste överrenskommelse lär de behålla sin negativa inställning. Kommer det däremot en för dem tillfredställande komplettering kan RAÄ/NVV bli nöjda och därmed också LST. LST har nämligen tidigare hänvisat mycket till RAÄ/NVV och därför är detta en viktig komponent i processen för Beowulf. 

Bergsstaten förstår vi sen tidigare är positiv till ärendet och här finns ingen anledning till oro. Problematiken ligger dock i att om RAÄ/NVV tycker att kompletteringen är tillräcklig, men att slutsatsen av den är negativ. Då kommer troligen även LST att luta sig emot detta och ärendet fortsätter sin eviga resa.

Det är alltså av yttersta vikt att företaget nu lyckas med en komplettering som inte bara är komplett enligt RAÄ/NVV och LST, utan också är så pass 'korrekt' att det inte går att dra några negativa slutsatser ifrån den. Isåfall kan detta vara början på slutet för en oerhört utmattande och långdragen process. Lyckas man inte, lär bollandet av ärendet, trots Åsa Perssons uttalande, fortsätta.

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6636547

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6634154

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6632298

 

Kommentarer

*Edit* gällande kommentarer kring inverkan på världsarvet trots 'långt' avstånd till Laponia.

anledningen till att RAÄ/NVV kommenterade att avståndet inte hade betydelse var för att det inte var den direkta påverkan som diskuterades. Om samerna har en specifik rutt de fört renarna i alla år och denna rutt är utmärkt som ett riksintresse och en del av världsarvet även om den de facto inte ligger inom markerat område spelar det ju ingen roll om den ligger 1m eller 1 mil från det geografiska området laponia. Den specifika rutten är en del av världsarvet och blockerar beo den påverkar man laponia. Hur stor 'betydelse' detta har för själva rennäringen kan givetvis diskuteras... men det är så det är.

Sedan kan ju samerna vara tvingade att leda om renarna så att de måste röra sig inom ett annat område, exempelvis inom laponia, som i sin tur påverkas negativt. Då har beo helt plötsligt påverkat världsarvet på två olika sätt. Säger inte att detta är något som de bör nekas koncession utav men det är viktigt att ha koll.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.