Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

CLS: Spännande cancerforskning

Har sett en hel del påståenden skrivas om Clinical Laserthermia Systems (CLS) och bestämde mig för att göra lite research för att kolla upp en del påståenden som framkommit både på detta och andra forum. CLS verkar inom cancerforskningen och har tagit fram en ny behandlingsmetod mot ett antal olika cancertyper.

Bolag Clinical Laserthermia
Rek. Köp
Kurs vid analys 8.00
Aktuell Kurs 9.95
Förändring +24.4%
Kursgraf

Bakgrund

De viktigaste behandlingsmetoderna idag för behandling av cancer är kirurgi, strålbehandling och kemoterapi med cellgifter. Ingen av dessa behandlingsmetoder är helt problemfri. Kirurgi är aldrig helt riskfritt. Strålbehandling och kemoterapi är oprecisa och kan medföra svåra biverkningar. Effekten av dessa behandlingsmetoder är också varierande beroende på vilken cancertyp patienten har. Femårsöverlevnaden för olika cancertyper varierar mellan hudcancerns 99 % till bukspottskörtelcancerns 4 %.

Förra hösten tilldelades forskarna Bruce Beutler, Jules Hoffman och Ralph Steinman Nobelpriset i medicin. Beutler och Hoffman fick priset för upptäckten av receptorer i kroppens celler, vilka reagerar och aktiverar kroppens medfödda immunsystem. Steinman upptäckte att dendritcellerna i immunsystemet aktiverar och reglerar kroppens immunreaktion. Tack vare de tre pristagarnas upptäckter har läkarvetenskapen fått nya kunskaper om sjukdomars uppkomst och nytt hopp om att hitta nya behandlingsmetoder mot cancer. Steget från dessa upptäckter till en ny behandlingsmetod är dock lång.

Forskningen efter nya behandlingsmetoder och mediciner har pågått och pågår på många håll.

Professor Karl-Göran Tranberg är en av Sveriges ledande kirurger och var fram till 2009 även överläkare vid kirurgiska kliniken vid Lunds Universitet. I början av 1990-talet upptäckte han att värme från laserljus kan stimulera kroppens immunförsvar mot cancer. Han har forskat inom området i 20 år och tagit fram en behandlingsmetod som benämns immunostimulating laser thermotherapy (ILT). Det är således inte frågan om någon mirakelkur utan bakom tekniken ligger en internationellt erkänd forskare och professor vid ett av Sveriges mest kända universitet.

Förenklat innebär ILT att läkaren genom ett snitt placerar en optisk laserfiber vid eller i tumören. Lasern värmer sedan skonsamt upp tumören till ca 47 grader så att den gradvis dör.Ur cellerna i tumören läcker då antigener ut och aktiverar kroppens immunförsvar. Immunförsvaret lär sig känna igen tumören och attackerar den samt eventuella metastaser som finns i andra delar av kroppen. På detta viset lär sig kroppens immunförsvar att känna igen cancertypen och är ”vaccinerad” mot den i framtiden. Den immunologiska effekten grundar sig på de upptäckter om dendritcellerna för vilka Steinman belönades med Nobelpriset. När kirurgi faktiskt nedsätter kroppens immunförsvar eftersom kroppen måste läka så stimulerar faktiskt ILT igång den. Det är denna immunologiska effekt som gör metoden unik.

Under årens lopp har Tranberg med laboratorieutrustning genomfört tester på både djur och människor. I djurförsök har det visats att ILT ger ökat immunförsvar, minskad tumörväxt och förlängd överlevnad på experimentdjur med cancer i levern. I laboratorieförsök har man även visat att försöksdjur som behandlats för en viss typ av cancer och blivit botade, efteråt har ett immunförsvar mot den typen av cancer. Metoden har dessutom testats på 72 patienter med lovande resultat. Dessa patienter har dock även genomgått annan cancerbehandling så resultaten är därför inte helt entydiga. Dock behandlade man i ett fall en patient med långtgången hudcancer samt cancer i levern. Patienten hade även en cancertumör i armhålan och denna behandlades med ILT. När patienten senare skulle opereras för cancern i levern var cancern borta. Det finns anledning att tro att ILT-behandlingen mot metastasen i armhålan satte igång patientens immunförsvar att även attackera cancern i levern och därigenom patienten. Dock är detta inte fullt ut bevisat då patienten samtidigt genomgick andra behandlingar.

Nämnas bör att metoden riktar sig mot patienter med tumörer och kan således inte användas mot leukemi eller andra cancertyper. Inledningsvis är metoden inriktad mot patienter med bukspottskörtel-, bröst- eller levercancer för att sedan inkludera även patienter med lung-, njur- eller prostatacancer. När det gäller bröstcancer så är faktiskt även dagens vårdformer effektiva. Nyttan med ILT vid behandlingen av bröstcancer är estetisk samt att patienten ”vaccineras” mot att få denna cancerformen igen.

Metoden framstår som enkel men hade inte varit möjlig att genomföra utan vetenskapliga framsteg inom många områden. Från början datautrustningen som behövdes stor som en dörr och man var tvungna att öppna upp patienten, som vid vanlig kirurgi, för att sätta laserfibrerna på plats. Det var därför inte genomförbart att sprida metoden. Nu har Tranberg genom bolaget Clinical Laserthermia Systems AB, CLS, lyckats få ner utrustningen till storleken av en bärbar dator och all laseroptiken finns i en enda fiber. Genom dessa tekniska framsteg har även metoden förenklats. En läkare eller en kirurg behöver utbildning i 4-8 timmar för att behärska utrustningen.

 

CLS vs Elekta

Många skribenter menar att CLS har en lång vandring framför sig innan de är ett nytt Elekta. Visst finns det vissa likheter då även Elekta från början var ett enproduktsföretag som kom att revolutionera sin bransch. I båda bolagen uppstod produkten ur visionen hos en driven kirurg. I båda fallen finns en 20-årig forskning bakom innan en prototyp var klar för marknaden. Likheterna mellan Leksell och Tranberg är slående. Ur denna idé växte sedan Elekta till en världsomfattande, medicinteknisk koncern. Detta ligger inte i CLS marknadsstrategi. Visserligen uttalas i prospektet s. 10 att ” En snabb tillväxt kan även komma att innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag”. Jag bedömer dock denna utveckling som mindre sannolik. Nyckeln till en framgångsrik marknadspenetration är i detta läge en marknadsinriktad strategisk marknad. Såhär skrivs i prospektet:

” Vi bedömer att nästa steg blir ett strategiskt samarbete med en marknadsinriktad partner. Med Karl-Göran Tranberg, Key Opinion Leader inom sitt område och en av landets ledande kirurger, i spetsen kommer vi i styrelsen och ledningen med kompletterande kunskaper, erfarenheter och kontaktnät målmedvetet att fortsätta vårt arbete för att kunna inleda produktlanseringen under tredje kvartalet 2012 och en produktlansering på nya marknader mot slutet av 2012.”

Vidare kan man ur prospektet utläsa att samarbetspartners kommer att få generösa avtal med CLS. Hemmamarknaden i Sverige sköter man själva men övriga marknader genom samarbetspartners. Även detta framgår av prospektet:

”I Sverige kommer Bolaget att hantera marknadsföring och försäljning, vilket ger ett täckningsbidrag om cirka 8 500 SEK per enhet. I övriga Norden bedöms täckningsbidraget per enhet att kunna uppgå till cirka 4 500 SEK per enhet och i resterande delar av världen uppgår bedömt täckningsbidrag till cirka 2 500 SEK per enhet. Täckningsbidragets variation är hänförligt till olika omfattning av strategiska samarbeten med agenter och distributörer på olika geografiska marknader.”

Enligt den affärsstrategi som CLS presenterat är bolaget inte inriktat till att bli en världsomfattande koncern, trots att målet är att sprida produkten globalt. Förhoppningsvis innebär detta samtidigt att man inte behöver bygga upp kostsamma försäljningsorganisationer mm. Ligger dock en viss risk i att samarbetspartners förhandlar upp sina marginaler på bekostnad av CLS täckningsbidrag, men så länge samarbetspartners samtidigt ansvarar för lansering och marknadsföring av produkten så kan det ändå vara lönsamt att i viss mån backa på marginalerna. En sådan utveckling innebär vidare att man kan fortsätta sin verksamhet med relativt blygsamma medel, vilket såklart är oss aktieägare till gagn. Ett annat scenario är såklart ett uppköp av en större aktör, men förhoppningsvis sker inte detta förrän bolaget lyckats lansera sin produkt och intäkter börjat rulla in…

Sammanfattningsvis tror jag inte på att CLS kan vara ett framtida Elekta. Vinstmässigt ja, men inte på samma sätt som en global aktör. Däremot når man global närvaro genom samarbetspartners.

 

Tidpunkt för lansering

I en hel del trådar har det skrivits att marknadsintroduktion kommer att ske samt intäkter börjar rulla in i juli. Detta är enligt min uppfattning helt fel. Har försökt kolla upp var uppgiften kommer ifrån och hittade den första uppgiften i en tråd av Markin den 2012-02-06. Där framgår att de 5 första maskinerna ska levereras från fabriken i Spanien i juli. Två dagar senare skrivs att maskinerna skall placeras ut from juli och nu verkar det vara en vedertagen sanning att juli är månaden när lanseringen på marknaden sker. Detta är dock inte vad bolaget, enligt min mening har förmedlat.

Som framgår av citatet ovan från prospektet jobbar man för att ”kunna inleda produktlanseringen under tredje kvartalet 2012 och en produktlansering på nya marknader mot slutet av 2012”. Eftersom pilottesterna påbörjas nu i dagarna, så är min åsikt, att mottagarna av de 5 första maskinerna säkerligen vill avvakta någon typ av resultat från testerna innan man är redo att ta emot maskinerna. Det hade i alla fall jag gjort som medicinskt ansvarig på ett sjukhus… Enligt min mening skall nog tidshorisonten för lanseringen skjutas fram till oktober-november. Detta står ju faktiskt inte heller i strid med bolagets publicerade tidsplan där produktlanseringen skall inledas under tredje kvartalet.

 

Immunologiska effekterna

Ibland påstås det att CLS metod är den enda behandlingsmetoden som visar immunologiska effekter. Påståendet stämmer inte heller. Det finns vetenskapliga artiklar som visar att immunologiska effekter även uppstått vid operationer som genomförts med laser men även vid laserbehandlingar kombinerat med fotodynamisk terapi. Här ett par exempel på publicerade artiklar:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lsm.1900060503/abstract

http://www.rsc.org/chemistryworld/news/2011/march/04031101.asp

Gemensamma nämnaren för dessa tekniker och för CLS är värmen. Cancertumören värms upp varvid antigener läcker ut och aktiverar kroppens immunförsvar. Dessa studier skall enligt min mening ses som en bekräftelse för att CLS metod faktiskt fungerar. Studierna bidrar dessutom till att sprida kunskap om att detta är ett seriöst forskningsområde.  Att Tranberg bjuds in som talare på olika konferenser är ytterligare en bekräftelse för detta. Dessutom menar Tranberg att han i sin forskning upptäckt det perfekta temperaturintervallet där de immunologiska effekterna är som starkast, vilket känns svårt att ifrågasätta då han forskat på området i över 20 år.

Nu kan man såklart inte patentera ett temperaturintervall, så konkurrenterna har såklart möjlighet att utnyttja kunskapen i sina egna metoder. Fördelen som CLS har mot andra metoderna är dock att den snart är på marknaden, priset per behandling är lågt samt att behandlingen är lätt att utföra. Om det dessutom visar sig att en andra behandling ger starkare immunologisk respons, som det påstås i länken nedan, så har CLS ytterligare ett försprång då deras metod är mindre inkräktande än andra.

http://medbib.se/?q=node/14

 

Brist på studier

Många menar att fler studier och ett större underlag behövs innan man kan lansera tekniken. Som jag ovan skrivit så finns redan en hel del studier inom området som bekräftar att värmebehandling av tumörer faktiskt har en immunologisk effekt på patienterna. Därtill kommer Tranbergs egen publicerade forskning under många år. Så rent medicinskt har man nog på fötterna för att tro att metoden fungerar. Dessutom har patienter redan under många år opererats med laser, så laserbehandling av tumörer är, i sig, inte heller något nytt. När det gäller den här typen av medicinteknik behövs inga stora studier, som för mediciner. Man tillför ju inte kroppen några kemikalier. Så vad återstår att testa? Självklart om själva tekniken fungerar samt om patienterna blir bättre. Den pilottest som nu skall genomföras med 20 patienter uppfyller båda dessa krav. Ett faktum vi skall komma ihåg är att pilottesterna genomförs för att CLS skall kunna CE-märka maskinerna. Syftet med CE-märkningen är att visa att maskinen klarar de krav som ställs i EG-direktiv. Detta är ett krav för så gott som all medicin teknisk utrustning. Det finns dessutom ett solklart skäl till att man väljer att behandla patienter med bukspottskörtelcancer i pilottestet. Skälet är het enkelt att prognosen för dem är så nattsvart. Man behöver inte behandla så många patienter för att statistiskt kunna påvisa att maskinen fungerar, under förutsättning att man når de målsättningar man själva tror på och som VD uttryckte i hearingen:

”Målsättningen är att bota patienterna men beroende på hur sjukdomsbilden ser ut så kan det även röra sig om att förlänga överlevnaden hos vissa patienter.”

Det man kan bevisa med bara 20 patienter är eventuella immunologiska effekter (mätning), ifall patienternas livslängd ökar och ifall patienter blir botade. Något om bolagets trovärdighet säger också att Tranberg inbjuds som talare till diverse konferenser .

 

Marknadsföringen

Googlar man på botemedel för cancer, cancerförskning mm så upptäcker man snabbt att tydligen finns det tusentals olika metoder som botar cancer...eller i alla fall forskare som påstår detta. Alla metoderna verkar dessutom befinna sig i begynnelsefasen och har åratals forskning, framtagning av utrustning, patentering och testning kvar till marknaden. Forskarna och bolagen marknadsför självklart sina upptäckter för att få tillgång till kapital för att komma vidare. All denna marknadsföring skapar dock ett ofantligt "brus" där det är otroligt svårt att hitta guldkornen samt idéerna med substans.

Är det då värt för ett bolag som CLS att försöka göra sig hörda genom bruset? Nu har man genom nyemissionen fått in det kapitaltillskottet man behöver för att kunna jobba vidare. Marknaden har man dessutom tänkt att nå med mycket små ekonomiska medel. Då är det inte marknadsföring och PM hit och dit som gäller i detta läget. För stor uppmärksamhet kan tvärtom fortfarande vara skadligt i detta läget genom att den kan belasta den fortfarande mycket blygsamma organisationen. Bättre då att fortsätta flyga under radarn och slå till rejält när man, förhoppningsvis, har resultat att redovisa och har en färdig produkt. Då kommer dessutom marknadsföringen att skötas gratis av medierna. Uppmärksamheten kommer antagligen att bli desto större när man faktiskt har en färdig produkt och inte längre är ett utvecklings/forskningsbolag.

Dessutom gäller att för att man skall få marknadsföra CLS-maskin så måste den vara CE-märkt. Innan CE-märkningen är klar så är bolaget klart begränsat i vad de kan göra. CE-märkningen innebär att en produkt kan tillverkas eller importeras för att säljas i vilket som helst av de länder som är medlemmar i EU / EES, och att de olika länderna inte får sätta varken strängare eller mildare krav på produkten än de som anges i direktiven.

En annan aspekt på marknadsföringen är att VD redan talat om att det finns ett intresse från vad han kallar early-adapters för tekniken. Detta innebär att ett 20-tal sjukhus redan är intresserade av produkten. Det är inte i det skedet man behöver satsa på marknadsföringen. Dessa early-adapters når man ändå genom att på vanligt sätt börja informera marknaden. Bolagets resurser är begränsade och måste användas på rätt sätt. Själva marknadsföringskampanjen kommer nästa år när man skall börja övertyga mer konservativa aktörer…
 

Styrelsen

CLS anses av en del som ett bluff-företag. Man menar helt enkelt att det låter för bra för att vara sant. Skulle produkten vara så bra som det påstås så hade redan någon stor aktör blivit intresserad.

För att få klarhet i dessa förhållanden får man väl titta på vilka personer som finns i bolagets ledning. Beskrivning av dessa personer finns i prospektet, så jag har ägnat lite tid åt att kolla på faktorer som inte framgår där…

 

-Magnus Bolmsjö, styrelseordförande.

Bolmsjö har en bakgrund inom forskning inom universitetsvärlden men även som forskare och företagsledare inom näringslivet. Bolmsjö var med och grundade ProstaLund och var bla VD för bolaget 2003-2006. Under 1990-talet var Bolmsjö med och utvecklade en behandlingsteknik för behandling av prostataförstoring. Behandlingen sker med värme och temperaturen i prostata behöver kontrolleras under pågående behandling. Liknande utrustning ingår i CLS laserprobe eftersom temperaturintervallet också här är så viktig. Bolmsjö har antagligen haft ett finger med även i utformningen av CLS teknik. Han är framförallt en innovatör och uppfinnare vilket framgår av antalet patent där han står som uppfinnare:

http://www.prv.se/spd/search?inventor=bolmsj%F6&number=&tab=2&to=&prionr=&cityzipflag=&representative=&system=&applicant=&inforce=&tidnr_tom=&cityzip=&klass=&tidar_from=&dateflag=&tidnr_from=&hits=true&tidar_tom=&content=&tidnrtyp=&from=&numberflag=&lang=sv&start=0&range=10

Produkten som togs fram hos ProstaLund var fungerande men USA lanseringen misslyckades katastrofalt genom att bolaget anlitade fel distributör. Bolmsjö avvecklade sitt intresse i ProstaLund för något år sedan och bolaget var nyligen konkursmässigt. Nu återuppstår bolaget, flyttar till Lund och Bolmsjö blir återigen VD…

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/prostalund-far-en-ny-chans

Idag ingår han även i näringslivsrådet i Tomelilla kommun samt driver ett privat aktiebolag Lund Science AB. Han äger även ett fastighetsbolag i Tomelilla.

http://www.ystadsallehanda.se/tomelilla/article762219/Chip-larmar-om-aumlldres-status.html

I styrelsen för CLS har han ingått sedan slutet av 2009. Jag ser Bolmsjö som en tillfällig lösning som styrelseordförande tills ny VD, så småningom, rekryterats och LEE kan överta rollen som styrelseordförande.

 

-Lars-Erik Eriksson, VD och styrelseledamot.

När det gäller LEE så är beskrivningen i prospektet s 48 ganska uttömmande. Har i alla fall inte lyckats hitta något kompletterande material. Hans försäljningar av aktier är ju redan också uttjatade så här har jag inget att tillägga…

 

-Åsa Blidegård, styrelseledamot.

Åsa Blidegård har under många år jobbat internationellt med klinisk forskning samt marknadsföring av läkemedel. De senaste fem åren har hon varit representant för internationella kapitalförvaltare och jobbat vid Oxford Capital Partners (OXCP) Schweiz-kontor. Någon anknytning till Lund och de övriga styrelsemedlemmarna har jag inte kunnat hitta och jag utgår därför från att hennes engagemang i CLS är motiverat från hennes anställning hos OXCP. OXCP är ett investmentbolag som inriktar sig främst mot bolag inom hållbar utveckling, sjukvård samt kommunikation. Inom sjukvårdssektorn har man idag intressen i 6 utvecklingsbolag. Tre av dessa forskar inom cancerområdet. Dessa är Stancell som utvecklar vacciner mot cancer, Oxford BioTherapeutics som utvecklar cancermediciner som grundar sig på antikroppar samt Sirigen som forskar om bakomliggande orsakerna till cancer.

http://www.oxcp.com/about-us/team/asa-blidegaard.html

http://www.oxcp.com/our-portfolio.html

http://www.scancell.co.uk/Apps/Content/News/?id=198

http://www.oxbt.co.uk/

http://www.sirigen.com/pressrelease.html

OXCP har således att stort engagemang inom cancer-området och därför kan CLS vara intressant för dem. Detta kan definitivt vara en framtida samarbetspartner för CLS eftersom OXCP har ett kontaktnät som täcker Storbritannien, Central-Europa samt delar av Asien.
http://www.oxcp.com/about-us/team.html

 

-Hans von Celsing, styrelseledamot.

Von Celsings bakgrund som VVD för Elekta är ju välkännd. En information som inte finns med i prospektet är att han dömdes till böter för insiderbrott i samband med att han sålde aktier i Elekta för 12 år sedan:

http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=132457__ArticlePageProvider

Lite pinsamt men enligt min mening inte så mycket att orda om. Däremot kan man kolla lite djupare på hans nuvarande engagemang. Av prospektet framgår att han fungerar som rådgivare till Mirada Medical Ltd. Tittar man närmare på styrelsen för Mirada upptäcker man Michael Brady som är professor vid universitetet i Oxford. Här är alltså Oxford-kopplingen. OXCP som Blidegård jobbar hos använder sig av ett antal professorer från universitetet vid Oxford som sina rådgivare…

http://www.mirada-medical.com/AboutUs/TheBoard/

http://www.oxcp.com/about-us/advisory-council.html

 

-Kjell Ivarsson, styrelseledamot.

Ivarsson fungerar som verksamhetschef för akutcentrum vid Helsingborgs lasarett. På placerarträffen som CLS höll i januari bekräftades att Ivarsson kommer att jobba med lanseringen av CLS-produkt. Osäkert dock hur länge detta kommer att ske, när han börjar samt om han kommer säga upp sig från sjukhuset, endast ta tjänstledigt samt om hans engagemang är på heltid eller deltid.

 

-Karl-Göran Tranberg, styrelseledamot.

Hela projektet kan sägas vila på vilken trovärdighet man anser Tranberg samt Ivarsson ha. Tranbergs bakgrund som överläkare och professotr samt Ivarssons som verksamhetschef vid ett sjukhus säger enligt min mening mycket om trovärdigheten. Dessutom bekräftas Tranbergs trovärdighet av att han av andra forskare och läkare anses som en auktoritet inom sitt område. Detta bekräftas av både att han inbjuds som talare till diverse konferenser samt av alla de medicinska rapporter och forskning som hänvisar till honom som källa. Skulle hans upptäckter inte stämma skulle detta enligt min mening ha upptäckts vid detta laget och hans forskning fått utstå kritik från forskar håll. Så har inte skett utan det är vi lekmän som tvivlar…

 

Sammantaget anser jag man kan avvisa den kritik som riktats mot bolaget. Ledningen består enligt min mening av seriösa och inom sina områden ledande personer. I bakgrunden kan man, enligt min mening, även urskilja en framtida samarbetspartner i OXCP. Min kunskap om OXCP är för begränsad för att avgöra om detta är en önskvärd samarbetspartner eller inte. Vet dock att de var en av huvudsponsorerna vid en Brittisk biomedicin mässa förra året, som sponsras bla av Astra Zeneca i år.

http://www.biotrinity.com/silverstripe/investor-only-dinner/

 

Värdering

En värdering av ett bolag som ännu inte producerar/levererar är alltid lite knepigt. För att göra en värdering av bolaget har jag dels tittat på marknadens storlek samt bolagets marknadsplan.

Aktuell storlek på marknaden har jag hämtat från WHO och genom en jämförelse av antalet cancerfall 2008 och prognostiserade cancerfall 2015, har jag fått marknadens storlek samt tillväxttakt.

http://globocan.iarc.fr/

Cancerfall 2008

Lung

Bröst

Prostata

Lever

Njur

Bukspottskörtel

Övriga

Sverige

3266

6294

8732

455

1053

825

4538

Norden

9031

11542

12153

898

2287

2527

8456

Europa

376456

407311

349848

58236

98597

90723

303858

Nordamerika

236697

205515

213705

23241

61241

41379

171991

Japan

86818

45853

38619

38901

14963

28009

55696

Australien

9624

13384

17835

1232

2821

2312

10386

Latinamerika

70785

114898

120564

28902

16263

23525

82486

Kina

522050

169452

33802

402208

32508

44217

264932

Indien

58567

115251

14630

20144

8900

8960

49819

Övriga Asien

205628

198371

46161

123187

25821

18322

135848

Övriga världen

32399

102578

51785

52795

10117

18710

59044

 

Prognos 2015

Lung

Bröst

Prostata

Lever

Njur

Bukspottskörtel

Övriga

Sverige

3632

6686

9831

500

1164

909

4999

Norden

10258

12436

14271

1020

2549

2838

9542

Europa

412836

431416

390231

63817

106717

99117

330909

Nordamerika

280394

230774

261110

26895

71052

48163

202045

Japan

99795

47874

45725

44479

16803

32058

63081

Australien

11556

15415

21722

1454

3316

2748

12366

Latinamerika

88770

139391

152572

35994

19894

29527

102553

Kina

643327

198951

41515

486665

39156

54592

322125

Indien

72550

137691

18324

24699

10509

11070

60465

Övriga Asien

250584

238638

57700

149838

32166

34290

167908

Övriga världen

51306

143078

75296

50280

20579

17863

81268

 

Utgår man från uppgifterna ovan får man fram att marknaden ökar enligt följande:

 

 ÖKNING %

Lung

Bröst

Prostata

Lever

Njur

Bukspottskörtel

Övriga

Sverige

1,5

0,9

1,7

1,4

1,4

1,4

1,4

Norden

1,8

1,1

2,3

1,8

1,6

1,7

1,7

Europa

1,3

0,8

1,6

1,3

1,1

1,3

1,2

Nordamerika

2,4

1,7

2,9

2,1

2,1

2,2

2,3

Japan

2,0

0,6

2,4

1,9

1,7

1,9

1,8

Australien

2,6

2,0

2,9

2,4

2,3

2,5

2,5

Latinamerika

3,3

2,8

3,4

3,2

2,9

3,3

3,2

Kina

3,0

2,3

3,0

2,8

2,7

3,1

2,8

Indien

3,1

2,6

3,3

3,0

2,4

3,1

2,8

Övriga Asien

2,9

2,7

3,2

2,8

3,2

9,4

3,1

Övriga världen

6,8

4,9

5,5

-0,7

10,7

-0,7

4,7

 

När det gäller marknadens storlek kan konstateras att en del hänt sedan McKinsey hjälpte bolaget ta fram en affärsplan för några år sedan. 2015 då man bedömer sig vara redo att behandla alla fasta tumörer är marknadens storlek ca 7,4 milj patienter med en årlig tillväxttakt på 2,5 %. Det knepiga i sammanhanget har varit att bedöma antalet cancerfall under fliken ”Övriga”. I prospektet bestod ”Övriga” av ca 22 % av totala marknaden, så jag har i min beräkning utgått från denna schablon.

 

När det gäller bolagets marknadsplan så är några punkter särskilt relevanta:

-Bolagets målsättning är 5-8 % av marknaden.

-Tidsplanen för penetrationen av de olika marknaderna.

-Tidsplanen för start av behandling av olika cancertyper.

-Priset per behandling på de olika marknaderna.

 

För att kunna göra någon bolagsspecifik bedömning har jag utgått från följande:

-Det året bolaget, enligt tidsplanen, lanserar produkten på en marknad erövrar de 1 % av marknaden. De 4 efterföljande åren erövrar de ytterligare 1 % årligen av marknaden. Detta innebär att de efter 5 år nått målsättningen vilken är 5 % av marknaden. Eftersom bolaget tex aviserat att de skall in på den Indiska marknaden år 2015 så når de full marknadandel på 5 % år 2019. Bolaget har aviserat att de planerar lansering enligt följande:

-2012: Sverige, Norden

-2013: Östeuropa, Övriga Europa

-2014: Nordamerika, Japan, Australien

-2015: Latinamerika, Kina, Indien, Övriga Asien

 

-Det året bolaget, enligt tidsplanen, aviserat att de är beredda att börja behandla en viss cancertyp är också året de tar 1 % av marknaden i fråga under förutsättning att de penetrerat även det geografiska området. Bolaget har aviserat att de planerar lansering enligt följande:

-2012: Bröst, Bukspottskörtel, Lever

-2014: Lunga, Njure

-2015: Prostata

(Jag kommer även att utgå ifrån att ”Övriga” cancertyper också lanseras 2015.)

Under de ovannämnda förutsättningarna får vi att marknadens totala storlek är följande:

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sverige

7942

12743

27721

28108

28501

28900

29304

Norden

15903

28680

52914

53839

54781

55741

56719

Europa

583199

1101695

1835043

1857586

1880417

1903542

1926964

Nordamerika

0

643702

1120433

1146587

1173370

1200798

1228889

Japan

0

237017

286734

291917

297203

302594

308093

Australien

0

33706

68577

70311

72090

73914

75785

Latinamerika

0

0

568701

586681

605233

624376

644127

Kina

0

0

1786331

1836949

1889008

1942552

1997623

Indien

0

0

335308

344723

354404

364359

374596

Övriga Asien

0

0

921080

948292

976493

1005732

1036059

Övriga världen

0

0

439670

459779

481105

503728

527730

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Målgrupp

599102

2044800

7414792

7596663

7784106

7977336

8176583

 

 

CLS årliga andel av marknaden blir då följande antal patienter:

 

CLS andel av målgrupp:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sverige

79

208

487

774

1069

1289

1465

Norden

159

448

983

1537

2110

2534

2836

Europa

5832

16904

35433

54414

73857

87655

96348

Nordamerika

0

6437

17777

29643

42054

55030

61444

Japan

0

2370

5277

8289

11408

14638

15405

Australien

0

337

1031

1759

2524

3326

3789

Latinamerika

0

0

5687

11734

18157

24975

32206

Kina

0

0

17863

36739

56670

77702

99881

Indien

0

0

3353

6894

10632

14574

18730

Övriga Asien

0

0

9311

19204

29710

40863

52697

Övriga världen

0

0

4397

9196

14433

20149

26387

 

 

 

 

 

 

 

 

CLS totala andel:

5991

26496

101113

179409

261556

341446

409724

 

Bolagets vinst per behandling är enligt prospektet 8500 kr i Sverige, 4500 kr i Norden och 2500 kr i resten av världen. Här har jag utgått ifrån att bolaget endast uppnår 80 % av de uttalade marginalerna.

 

CLS Täckningsbidrag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sverige

540086

1411778

3312065

5265198

7272341

8768273

9963522

Norden

572497

1611973

3539118

5533190

7596053

9121221

10209334

Europa

11663986

33808849

70865920

108828637

147714394

175310963

192696375

Nordamerika

0

12874045

35554227

59286414

84108533

110059765

122888859

Japan

0

4740334

10554860

16578197

22816546

29276280

30809256

Australien

0

674124

2061328

3518262

5047602

6652119

7578498

Latinamerika

0

0

11374011

23467247

36314007

49950054

64412669

Kina

0

0

35726626

73477942

113340508

155404195

199762298

Indien

0

0

6706169

13788919

21264234

29148708

37459563

Övriga Asien

0

0

18622470

38408181

59420118

81725259

105394908

Övriga världen

0

0

8793400

18391154

28866321

40298226

52773024

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt:

12778582

55123117

207112211

366545356

533762675

695717081

833950325

 

Tar man hänsyn till dessa förutsättningar innebär det en vinst enligt beräkning nedan samt ett P/E-tal grundat på dagen stängningskurs 8,00 kr (2012-03-26):

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P/E-tal före skatt

8,75

2,03

0,54

0,30

0,21

0,16

0,13

P/E-tal efter skatt

12,15

2,82

0,75

0,42

0,29

0,22

0,19

 

Antalet aktier (13973477)i P/E beräkningen grundar sig på att alla utestående optioner löses in.

 

Riskfaktorer

Följande riskfaktorer har jag identifierat:

-Metoden saknar de immunologiska effekterna.

-Bolaget når inte de aviserade marknadsandelarna pga konkurrensen.

-Bolagets produkt kopieras av oseriösa konkurrenter som tar marknadsandelar

-Bolagets ledning misslyckas med lanseringen och produkten når inte den stora marknaden.

 

Att metoden skulle sakna de immunologiska effekterna ser jag som uteslutet. Tranberg är världsledande inom sitt område och även andra behandlingsmetoder har visat på immunologiska effekter när tumörer värmebehandlats.

När det gäller konkurrensen på cancer-marknaden har CLS en mycket stor marknadsfördel jämfört med andra metoder och det är priset. Inga andra metoder eller mediciner kommer att ligga ens i närheten av de 15000 SEK en behandling med CLS-metod kommer att kosta ett sjukhus. Eftersom vi både lever längre, rör oss mindre och äter fel så ökar cancerfallen i hela västvärlden. För att klara denna ökning måste beslutsfattare samt sjukhus hitta kostnadseffektivare behandlingsmetoder.

Både datorn och laserfibern är specialtillverkade hos ett av de ledande bolagen inom området. Tekniken i speciellt lasersonden torde vara specialtillverkad och är därför svårare att kopiera än vanligare förekommande teknik. En kopiering av utrustningen kan säkert ske men inte i en handvändning och frågan är till vilka kostnader. CLS produkt är ändå så pass billig samt riktad till en väl gränsad marknad att det kan vara svårt för en konkurrent att nå tillräckliga marginaler. Viss tillit får även mätas till läkare och inköpsansvariga som eventuellt inte är så intresserade av kopior av okänt ursprung.

Det största hotet mot en framgång är att bolaget misslyckas i sin lansering. Under hösten lät bolaget förstå att man eventuellt skulle byta VD under början av detta året.  Istället genomfördes en nyemission och LEE har aviserat att han fortsätter som VD. Kan vi möjligen urskilja ett möjligt misslyckande i att binda till sig en samarbetspartner? Vad kan OXCP eller möjligen von Celsing tillföra? Ska bolaget lyckas globalt så är en stor samarbetspartner eller olika samarbetspartners för olika områden ett måste. Annars kan det dröja länge innan man når den världsomfattande marknaden man planerat.

 

Tillväxtmöjligheter

Många faktorer talar faktiskt för att min skattning av bolagets framtida intäkter är låg. I takt med att vi lever längre kommer fler människor att drabbas av cancer. I Sverige räknar man att år 2030 är andelen personer som under sin livslängd kommer att få cancer 50 %. Detta innebär 360 000 nya cancerfall till en samhällskostnad av 300 miljarder kronor i Sverige årligen. Uppgiften kommer från professor Carsten Rose som pratade vid Regional cancercentrum Syd. Utvecklingen torde se liknande ut inom andra västländer. Området har ju även uppmärksammats av regeringen genom de Regionala cancercentrum som bildats för att försöka stoppa denna utveckling. CLS sitter för övrigt i samma lokaler som Regionala cancercentrum

Den här utvecklingen är dock inte enbart ett i-världs problem. Även i länder som Indien samt Afrikanska länder kommer utbredningen av modern sjukvård innebära ökning av upptäckta cancerfall. Allt fler länder i Asien får allt mer västerländska livsstilar samt matvanor vilket sannolikt kommer att öka cancerfallen i dessa länder. I många länder är vidare vissa sjukdomar skambelagda. Ser man tex på hur antalet fall av prostatacancer ser ut i Kina kan man fråga sig om det snarare är ett uttryck för ett mycket stort mörkertal. Inom vissa cancerområden (pancreas) saknas idag helt botemedel och CLS har därigenom möjligheter till mycket större marknadsandelar än 5 % som jag räknat med. Inom andra områden som prostata- och bröstcancer finns idag effektiva botemedel, men dessa är kostsamma, kan ha svåra biverkningar samt kräver lång efterbehandling som ofta missköts av patienten. Inom dessa områden pågår dessutom mycket forskning för att man skall lyckas upptäcka cancern tidigare. Se tex

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/cancervard/omvarldsbevakning_cancer/karma-brostcancerstudien

Eftersom CLS fungerar bäst när cancer upptäcks tidigt kommer även denna forskningen vara till förmån för bolaget. Dessutom om det skulle visa sig att den bästa effekten nås vid fler än en behandling så fördubblas så mångdubblas såklart marknaden.

 

Rekommendation

Rekommendationen för CLS är helt klart KÖP.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.