Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

IQS - Rapport som bevisar Turnaround.

Med ett börsvärde på 36 MSEK, en tillväxt på 140 % och en omsättning på 60 MSEK för 2016 har IQS ett P/S-tal på 0.6. För IQS, som gick med 1 MSEK vinst redan under första halvåret och som under andra halvåret har förbättrade vinstmarginaler och 50 % högre omsättning, så väntar nu en mycket intressant rapport den 28/2. Aktien har tidigare toppat på 11.9 kr och ligger nu nära introduktionskursen 8 kr inför den stundande rapporten. Bolaget kan tillsynes verka bortglömt och marknaden tycks ha missat flera viktiga nyheter vilket bidragit till att aktien sjunkit

OM IQS

IQS Energi Komfort har gjort över 10 000 värmepumpsinstallationer i Stor-Stockholm och besitter även världsrekord i djuphålsborrning. Bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center.  Det är idag ca 25 personer som är verksamma i bolaget.

IQS huvudägare brinner för att bygga bolag med ett starkt fokus på nöjda kunder. De får många av deras kunder via referenser och rekommendationer. Flera av deras ägare har väletablerade kontakter i fastighetssegmentet. Detta gör att de har en snabb tillväxt inom detta verksamhetsområde.

IQS Energi Komfort har en egen organisation för försäljning, projektering, installation och service. De tycker att det är viktigt att ha egna resurser i alla led för att leverera hög kvalitet till deras kunder, på kort och lång sikt.

Bolagets vision är att de ska vara det självklara valet för deras kunder i segmentet, de ska ha Sveriges mest nöjda kunder och de ska ha Sveriges mest nöjda personal i branschen.

LEDNINGEN

Ledningen för IQS besitter flera års erfarenhet från att styra bolag och att utveckla dessa i rätt riktning. De har erfarenheter inom fastighetsbranschen vilket är bolagets största kunder och med denna breda kompetens och kontaktnät har bolaget en otrolig stabilitet med massiva ben att stå på.

Pär Lindblad, VD

Pär Lindblad har de senaste 20 åren arbetat som ledare i flera olika roller, de senaste åren har han arbetat inom Skandiakoncernen som bland annat säkerhetschef och fastighetsskötare. Inom Skandia har han även varit ansvarig för koncernstrategiska projekt till effektiviseringsprogram. Pär har stor erfarenhet av att driva organisationer kostnadseffektivt mot uppsatta mål.

Camilla Bergensand, Ekonomiansvarig

Camilla Bergensand började sin karriär som controller och ekonomiansvarig på TDK Marketing Sweden. Hennes senaste arbete var på Tradera där hon arbetade som controller under ett år. Hon var delaktig i många projekt då Tradera under denna tid knoppades av från Ebay till PayPal och man implementerade ett nytt order/kundreskontra-system.

Innan dess arbetade Camilla som redovisningsansvarig för Dell, Norden i närmare 10 år. Under den tiden fokuserade hon mycket med att effektivisera rutiner och flytta arbetsuppuppgifter till ett servicecenter utomlands. Det gick så bra att hon tills slut var hon ensam kvar i Norden och ansvarade för löpande redovisning, årsbokslut, revision och skatter med hjälp av ett team i Bratislava. Camilla har stor erfarenhet av alla förekommande delar på en ekonomiavdelning. Började sin karriär som controller och ekonomiansvarig på TDK Marketing Sweden.

 Marknaden

Marknaden för värmepumpar i Sverige beräknas idag till ca 6,5 miljarder SEK, där Nibe och IVT står för ca 80% tillsammans. Historiskt har båda leverantörerna fokuserat på villamarknaden. I flerbostadshus är fjärrvärme det vanligaste energislaget för uppvärmning och uppgick till totalt 23 TWh under 2013. Elvärme stod för endast drygt 1 TWh och användningen av olja uppgick till 0,2 TWh. Även i lokaler är fjärrvärme vanligast för uppvärmning och varmvatten. Fjärrvärmeanvändningen var 18 TWh 2013.
El används näst mest och uppgick till 3,3 TWh. Oljeanvändningen för uppvärmning och varmvatten fortsätter att minska även i lokaler. Totalt under året var användningen av olja motsvarande 0,5 TWh.
 

"Det har genom åren installerats bergvärme i ca 50 % av Sveriges småhus, d.v.s. ca 1 000 000 småhus. Sammanlagt sparar de ca 10 miljarder SEK per år. De över en miljon installerade värmepumparna i Sverige har tekniskt sett sparat energi motsvarande två kärnkraftverk eller 1,5 miljoner kubikmeter olja. Den totala energiförbrukningen i Norden skulle minska med hela 43 % om alla hushåll valde att värma upp hus och tappvatten med en värmepump” (Källa IVT)

Fastighetssegmentet i Sverige har en mycket stor marknadspotential, och omfattar ca 41 TWh, där ca 80 % idag är fjärrvärme. På samma sätt som tillväxten för fjärrvärme varit dominerande i fastighetssegmentet de senaste 10-20 åren kommer bergvärme att kunna vara det de kommande 10 – 30 åren

Om vi tar ett exempel är just nu Fabege som investerar nästan 1 miljard SEK på att uppgradera sina fastigheter till bland annat bergvärme och övrig tillputsning i Sundbyberg. Det återstår att se om IQS är med på detta, men att ett sådant stort bolag gör en sådan investering är en kraftig indikator på att markaden för bergvärme kommer att fortsätta att växa.

ANTALET VÄRMEPUMPAR PÅ MARKNADEN

Ny forskning pekar på att värmepumparna blir allt fler i framtiden. Detta är en del i den pågående omställningen till ett mer hållbart samhälle, med en minskad elförbrukning. Forskarna menar värmepumparnas andel på marknaden nästan kan fördubblas till år 2030.

Dagens svenska värmemarknad

Den svenska värmemarknaden har varit bra på att anpassa sig till samhällets krav på hållbarhet. På 70-talet var nästan 100 % av värmemarknaden icke förnybar. Idag är den siffran runt 30 %.
Det finns främst fyra uppvärmningstekniker att välja på:

Fjärrvärme

Elvärme

Värmepumpar

Biobränsle

Av dessa är fjärrvärmen vanligast med runt halva marknaden. Elvärme, värmepumpar och biobränsle delar på den andra halvan. Totalt har värmepumparna idag 20 % eller en femtedel av marknaden.

Värmepumpar för hållbarhet och minskad elkonsumtion

Den nya forskningen pekar på ett ännu tydligare fokus på hållbarhet och energieffektivisering, vilket passar värmepumparna. Den direkta elvärmen kommer att minska, samtidigt som elbaserad värme, i form av energieffektiva värmepumpar, kommer att öka. Forskarna tror att värmepumparna kan ha så mycket som 35 % av marknaden år 2030, vilket innebär nästan dubbelt så stor andel som idag.

Utvecklingen beror på en rad olika faktorer såsom energipriser och styrmedel. Det är som vanligt svårt att förutspå framtiden, men det är åtminstone en stark indikation på att värmepumparnas popularitet ökar och rimligtvis kommer fortsätta att öka. Forskarna pekar också på att värmepumparnas luftkonditionering ökar deras konkurrenskraft.

Forskarna tror också att det blir vanligare med kombinerade lösningar i framtiden, där man exempelvis har både värmepump, solfångare och fjärrvärme. Allt för att få ett optimalt system, som kräver så lite energi som möjligt.

KONKURRENTER

Segmentet är förhållandevis fragmenterat mellan många mindre aktörer.

Aktörernas profil är rätt likartad och de är typiskt mindre rörfirmor som har vuxit upp till 5-20 personer. Ett flertal konkurrenter har dock få eller ingen anställd vilket naturligtvis är en stor risk för kunderna. Något egentligt aktivt samordnat marknadsarbete görs normalt inte av dessa bolag utan de får en del leads från IVT eller från gamla referenskunder. 

Styrkan i de mindre aktörernas modell ligger ofta i att de snabbt kan anskaffa de resurser som behövs, för att sedan skala bort dessa när inget arbete finns. En svaghet i samma erbjudande är bristen på kontinuitet, speciellt avseende långa garantitider och service mot slutkund.

Energi Komforts erbjudande är stort engagemang, hög kvalitet och långsiktig service, oavsett om det avser garantifrågor eller skador. Företagets övertygelse är att deras kunder vill ha en stark och välorganiserad leverantör för att säkerställa en säker och långvarig drift av sin anläggning. 

På grund av att volymerna tidigare år minskat kraftigt i villasegmentet finns i den marknaden en viss priskonkurrens. Energi Komfort har dock en stor fördel i och med att bolaget, som ett av de äldsta i branschen, tidigare gjort ca 10 000 installationer runtom i landet.                                                      

Väsentliga händelser första halvåret 2016.

*Tecknade order motsvarande ca 30 MSEK för leverans 2016.
* Styrelsen har förstärkts med Sverker Littorin och Cai Essén.
* Emission i samband med listningen på Nordic MTF förstärker det egna kapitalet med 7,46 MSEK fördelat på 3951884 aktier.
* Bolaget är i slutfasen att kvalitetssäkra verksamheten genom införande av FR2000 som innehåller krav på integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.                      

KUNDER

Bland Energi Komforts kunder märks villaägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, både i segmentet nyproduktion och vid energieffektivisering i äldre fastigheter. Historiskt har fokus legat på villasegmentet men det skiftas nu över till fastighetssegmentet.

Energi Komfort är inställda på att skapa lojala och nöjda kunder. Detta genom omfattande kampanjer, utskick, informationsträffar, kundundersökningar och deltagande på mässor. 

Energi Komfort ska ha Sverige nöjdaste kunder och bästa kundservice i segmentet.
Grant Thornton konstaterar i en Fastighetsrapport 2014 att ”energikostnaderna är en stor utgiftspost för många fastighetsbolag, i snitt utgör den 40 % av de totala driftsbudgetarna”.
Kunderna kan minska sina energiinköp med 50-70% genom en installation av bergvärme i sin fastighet.

Segment för bolaget

Fastighetssegmentet:

Detta segment är en potentiell stor kundgrupp som beräknas växa mycket snabbt under de närmaste åren. I IQS närområde återfinns bland annat ca 10 000 bostadsrättsföreningar, som motsvarar ett marknadsvärde för bolagets produkter och tjänster om ca 15 miljarder SEK.

Villasegmentet

Villasegmentet för nya installationer är relativt mättat och under stor priskonkurrens. Utbytesmarknaden växer dock och ger Energi Komfort en fördel, som en av de äldsta aktörerna i marknaden.

Servicesegmentet

Bolaget får många serviceförfrågningar via de många installationerna bolaget gjort genom åren, och på samtliga levererande maskiner återfinns kontaktinformation till Energi Komfort.

FÖRVÄRV

I en videopresentation av IQS VD nämner han 5 minuter in i klippet att ett förvärv om 20 MSEK för IQS är något de har kikat på vilket visar att ledningen har ett sug efter att expandera och utveckla bolaget ännu mer. Bolaget skulle med hjälp av ett förvärv i den storleksklassen öka sin potentiella omsättning för 2017 till 80 MSEK och detta exkluderat organisk tillväxt, och en omsättning om 110 mkr med förväntade 50 % tillväxt.

TRIGGERS
* Bolagets egna satta prognos för 2017: 80 MSEK omsättning/med förvärv 110 MSEK omsättning.
* Har omsatt 26 MSEK för 2016 (H1)
* Vände till vinst H1
* Bruttomarginalen förväntas öka för bolaget under H2 då det är mer lönsamt tack vare viktning mot service.
* Väntan på godkännande av ISO certifikatet FR2000
* Offertstock på 100 MSEK
* En marknad med 10 000 bostadsrättsföreningar i närområdet som motsvarar ett marknadsvärde för bolagets produkter och tjänster om ca 15 miljarder SEK (från memorandum)
* Insynshandel av nuvarande VD Pär Lindblad - 10 000 st aktier för 8,75 kr (2016-09-05)
* Insynshandel av ledamot Cai Essén - 7122 st aktier för 10,98 kr (2016-09-22)
* Pågående förhandlingar om förvärv av ett bolag söder om Stockholm med en omsättning på 20 MSEK
* Haft diskussioner med Fabege men inget konkret som har tillkännagivits ännu
* Omsättning om 60 MSEK för 2016 med vinst.

Försäljning och Marknadsföring
Försäljningsarbetet avseende villa baseras på leads, referenser, annonsering, DM-utskick, mässor och sökningar via internet.

Det nya segmentet avseende fastigheter bearbetas via direktkontakt med potentiella kunder, genom diverse aktiviteter, som mässor, men inte minst via det egna nätverket. Detta segment av marknaden är relativt obearbetat och mycket stort, ca 16 TWh i Stockholm-Mälardalen. Med dagens effektivare värmepumpar, fjärrövervakning och ökade energikostnader blir driftkalkylen vid ett utbyte av värmesystem mycket fördelaktig, med minskade energiinköp upp till 70 %. Av dessa skäl är det min bedömning att tiden nu är inne för fastighetssegmentet och det finns en mycket stor framtida potential i detta segment.

EKONOMI
Efter den genomförda emissionen om 3 miljoner kronor har IQS endast 1,8 MSEK kvar i skulder. Detta innebär att IQS förnärvarande handlas till ett värde om 32 MSEK på skuldfri basis.

Under det första halvåret 2016 dubblade IQS sin omsättning till 24 MSEK och lyckades samtidigt vända till en vinst om 1,2 MSEK. Man kommenterade även i årsrapporten att marginalerna förväntas stiga under det andra halvåret då säsongsvariationer spelar i IQS favör. Bruttomarginalen är också hög, 40 %, vilket medför utrymme för att tjäna mer netto genom kostnadsbesparingar, ökad försäljning och economies of scale.

Vinstmarginalen förväntas öka med för bolaget normala säsongsvariationer under andra halvåret. IQS Energi Komfort, som grundades redan 1996, har ett extremt väl inarbetat varumärke i segmentet och har nu en trygg och stabil plattform. Omsättningen per 30/6 2016 på 24 014 993 SEK kan jämföras med omsättningen för helåret 2015 på 25 MSEK.”

– Pär Lindblad, Verkställande Direktör

RIKTAD EMISSION

Den 9e december 2016 genomfördes en riktad emission om 3MSEK på kursen 8kr till Dividend Sverige.

Emissionen ska användas till att:
· Lösa utestående konvertibellån om 2,2 MSEK med förfall 31 december 2016
· Förstärka den finansiella plattformen i den fortsatta tillväxten

”IQS Energi Komforts skulder uppgår nu till endast 1,8 MSEK. Vi stärker därmed balansräkningen ytterligare med ökat eget kapital och minskar skuldsättningen, vilket kommer underlätta den fortsatta tillväxten” säger Pär Lindblad, vd IQS Energi Komfort AB. ”Vi är nöjda med att investera i ett mycket intressant tillväxtbolag, där vi ser stor potential för 2017”, säger Bo Lindén, vd Dividend Sweden.”

Utdelningspolicy

Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy och de senaste 5 åren har ingen utdelning lämnats. Den som på avstämningsdagen för utdelning är införd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Bedömningen är att 50 % av framtida resultatet kan delas ut, vilket E2021 skulle kunna leverera en direktavkastning om minst 18 % vid nuvarande prognostiserade nivåer för 2018. (135 MSEK omsättning, 10 % marginal).                           

Nuvarande värdering

Bolaget har idag en värdering på 36 MSEK och det med vetskap om att IQS hade ett nettoresultat på 1 MSEK vinst under H1 och ska omsätta 60 MSEK under helåret med vinst. Under H1 hade bolaget en vinstmarginal på ungefär 4% och i VDns ord nämner han tydligt att H2 har bättre vinstmarginaler än H1 "Vinstmarginalen förväntas öka med för bolaget normala säsongsvariationer under andra halvåret". Målet innan var att ha 10% vinstmarginal för helåret men om vi räknar med 6% vinstmarginal under H2 så får vi fram följande vinst under H2 = 36.000.000*0.06 = 2,16 MSEK nettovinst. På helåret blir det då en nettovinst på 3,16 MSEK och det betyder då att dagens kurs motsvarar ett P/E-tal på 11.5 och ett P/S-tal på 0.6.

Tillväxt

VDn har tidigare nämnt att tillväxtmålet är ungefär 50 % per år. 2015 omsatte IQS ungefär 25 MSEK och nu under 2016 omsattes 60 MSEK vilket ger en tillväxt på hela 140 %. Om vi räknar med VDns mål som är 50 % tillväxt så bör IQS får en omsättning nära 90 MSEK under 2017 och det utan förvärv.

Risk

En aktie innebär alltid risk, oavsett vad. När det kommer till IQS är det värt att påpeka att bolaget har haft en kort karriär på börsen och därav finns det inte lika mycket information som man vanligtvis brukar kunna finna om andra bolag. Det finns även en risk att bolagets ledning inte riktigt vet hur man kommunicerar med marknaden och en annan risk är den nuvarande relativa låga omsättningen i aktien. Man ska även tänka på att det finns en risk att bolaget inte lever upp till varken sina mål eller prognoser.

 VÄRDERING AV AKTIEN
IQS har tidigare varit uppe och nosat på 11,9kr, men föll senare tillbaka då aktien tillsynes verkar blivit bortglömd. Man levererade en vinst över miljonen bara första halvåret för 2016, och om de endast lyckas leverara detsamma under H2 har bolaget ett P/E 15, men en tillväxt om 100 %.
Bolaget har även som jag tidigare nämnt kommunicerat att marginalen är bättre under H2.

Om vi räknar med en marginal om 6 % för perioden H2, skulle detta ge oss en total årsvinst om 3,16 MSEK, vilket innebär att vi i skrivande stund handlas till ett P/E om 11.5 med en VPA om 0,73kr. 

Om vi skulle värderas likt kollegan NIBE, skulle vi få ett P/E 25, eller en kurs om 18,25kr.
NIBE har även en P/S-värdering om 2,3, att jämföra med IQS 0,6. Om vi räknar med att IQS skulle inneha ett P/S-tal på 1, skulle kursen vara 14kr.

ÅR

2016E

2017E

2018E

Vinst marginal

5,2 %

8 %

10 %

Omsättning

60 000 0000

90 000 000

135 000 000

EBITDA

3 160 000

7 200 000

13 500 000

 Tillväxt

130 %

33 %

50 %

 P/E

11,5

6,48

2,69

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan vi märka att det är väldigt mycket på gång i IQS; de växer snabbare än sina konkurrenter, de har förvärv på gång och marknaden växer organiskt när fler fastighetsbestånd runtom i Sverige renoveras. IQS är väl positionerade med en låg skuldsättning, hög bruttomarginal och en väletablerad position såväl som namn. Bolaget har ett positivit kassaflöde och visade redan i H1 upp en vinst om 1 MSEK, de växer snabbare än vad de räknade med i början och för 2016 kommer man att slå prognosen i omsättning med 50 %. Efter att bolaget växer kommer även synergier kunna uppstå genom ökad påverkan på inköp av varor, och kostnaderna för bolaget är till största delen personalen, vilket inte nödvändigtvis i IQS fall åker med deras tillväxt linjärt. Detta innebär vi bör kunna se högre marginaler för varje kvartal. År 2013 visade bolaget en vinstmarginal om 33 %, vilket bevisar att när synergier slår in kan marginalen öka kraftigt.

IQS rapport från första halvåret finns inte att hitta på Avanza utan man måste gå in på IQS hemsida och med tanke på att bolaget är hyfsat okänt och har få Avanza-ägare så känns det som att många missat att IQS redan går mer bra vinst. Håller IQS prognoserna eller är nära mina antaganden så är IQS en väldigt attraktiv aktie med en spännande framtid.  Freefloat är på nära 55 % och endast 4.3 M aktier existerar för tillfället. Med ett P/S-tal på 0.6 och fundamentalt ett jämförelsevis lågt P/E så blir rapporten onekligen intressant.

LÄNKAR
*https://www.youtube.com/watch?v=6_wRIOm9dHE -5.3, Förvärv om 20 mkr
*http://www.energikomfort.se/wp-content/uploads/2016/08/IQS-Energi-Komfort-AB-publ-Halv%C3%A5rsrapport-per-30-juni-2016.pdf– Halvårsrapport 2016 med vinst + ökade marginaler för H2.
* http://www.energikomfort.se/nyheter/pressmeddelanden/iqs-energi-komfort-genomfor-riktad-emission/- emission
* http://nyemissioner.se/files/rights-issues/2541/prospekt.pdf - Prospekt
* https://www.avanza.se/placera/telegram/2016/11/25/iqs-energi-komfort-iqs-energi-komfort-spar-omsattning-pa-60-miljoner-med-vinst-i-ar.html- 60 miljoner med vinst i år

Disclaimer:
Jag är aktieägare i bolaget och är därmed partisk i mitt skrivande. Jag är ingen professionell rådgivare och detta är ingen köprekommendation utan endast ett blogginlägg för diskussion om aktien. Alla riktkurser bör man ta med en nypa salt och det är endast exempel på uträkningar och inget man ska ta för givet då allt kan hända i en aktie. Vinstmarginalerna kan vara bättre eller sämre och siffrorna likaså. Jag säger varken att aktien är undervärderad eller övervärderad utan försöker bara diskutera mig fram sätt till den informationen jag hittat på internet. Var källkritisk då jag inte kan stå för källorna då jag inte är huvudförfattaren i länkarna och kan heller inte garantera att all information är tillförlitlig. All investering sker på egen risk och du kan förlora allt du investerar så gör din egen research och rådgör med en bankman innan du köper något. Jag är inte en långsiktig investerare och har inte tänkt äga aktien speciellt länge men tycker den är väldigt intressant inför rapporten den 28/2.

 

 

 

Kommentarer

Insiders brukar ha en skrämmande (!) förmåga att pricka köp och sälj väl i dessa små bolag. I detta fallet handlade man ju på 11 sek, så rapporten blir spännande att se

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.