Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

NeuroVive Pharmaceutical AB – Nuvärdesanalys 1 juli 2014

Transformeringen från forskningsbolag till läkemedelsbolag har påbörjats. Den rådande höga aktiviteten i NeuroVives samtliga projekt borgar för en nyhetstät sommar och höst. VD flaggade nyligen explicit för kommande goda nyheter som ska säkra en fortsatt positiv aktieutveckling. Vi ser en utlicensieringsaffär av Hepatit B som den närmast förestående affären för NeuroVive. En affär som kan generera betydande intäktströmmar som säkrar bolagets fortsatta utveckling för en mycket lång tid framöver. DET ABSOLUT LÄGSTA NUVÄRDET per den 1 juli är 94,50 kr/aktie.

Bolag Neurovive Pharmaceutical
Kurs vid analys 48.90
Aktuell Kurs 3.98
Förändring -91.9%
Kursgraf

NeuroVive – det andra kvartalet

 Bolaget gick in i det andra kvartalet med en stark kassa och med beskedet om att sista patienten rekryterats och behandlats i den pågående europeiska Fas III studien för CicloMulsion®, CIRCUS-studien. Det andra kvartalet 2014 kan vara det starkaste kvartalet någonsin i bolagets historia sett till nyheter och framsteg.

 I april publicerades två nya patentansökningar. Energiregleringen, NVP015, eller ”The Amber projekt” som är en helt ny läkemedelsfamilj där NeuroVive kan höja energinivån på cellnivå, över 60 unika indikationer listas i patentansökan. Detta är en medicinsk upptäckt som kan komma att revolutionera behandlingen av många hittills obotliga sjukdomstillstånd. Att man erhöll andrapris av 120 bidrag vid en kongress i USA nyligen bekräftar intresset och värdet av NVP015. Utöver det så annonserades patentansökan för NeuroVives egenutvecklade analysmetod, ToxPhos®. Med hjälp av ToxPhos® kan man i ett mycket tidigt utvecklingsstadium se vilka läkemedelskandidater som är skadliga för mitokondrierna och dessutom kan analysen användas för diagnos av mitokondriella sjukdomar och sjukdomstillstånd.

  I nyhetsbreven i maj rapporterade bolaget att intresset för NVP018, bolagets Hepatit B kandidat, är mycket stort bland de stora läkemedelsbolagen och att det har ökat ytterligare sedan de senaste studieresultaten har presenteras. VD meddelade också att en försäljning eller utlicensiering av NVP018 kan komma att ske redan i år och att förhandlingar med flera av världens största läkemedelsbolag är långt gångna.

  I början på juni meddelade bolaget att de ingått ett nytt samarbete med Hospices Civils de Lyon som sträcker sig till 2018. Det så kallade OPeRA programmet har stöd av b.la den franska staten. I planen fram till 2018 finns flera Fas II studier för CicloMulsion® för att testa substansen mot fler indikationer och därmed ge ett bredare användningsområde. I programmet ingår även samarbeten kring vidareutvecklingen av NVP019, nästa generations cyklofilinhämmare.

  I nyhetsbrevet i juni meddelade bolaget att den kinesiska Fas III studien för CicloMulsion® nu har utökats till att omfatta fler länder och marknader (Thailand och Sydkorea). Man meddelade också att prövningsansökan för studien med CicloMulsion® (CIRCUS Asian CTA dossier) är färdigställd och inskickad till CFDA i Kina 2014-05-30 i samarbete med NeuroVives kinesiska partner Sihuan Pharmaceuticals. Studien ska genomföras i Kina, Thailand och Sydkorea. Studiens resultat kommer dessutom att kunna användas för marknadsgodkännande för fler länder i Asien utöver de som ingår i studien. Vi vände oss direkt till NeuroVives kinesiska samarbetspartner Sihuan Pharmaceuticals med frågor om hur tidplanen för CicloMulsion® studien ser ut. Vi fick samma svar från dem som från NeuroVive. Studien planeras att starta i slutet av innevarande år och att man nu inväntar prövningstillståndet från CFDA. Därmed har vi fått bekräftat att Fas III, CicloMulsion®, Kina/Asien kommer att starta innan resultaten från Europastudien är klara. Detta ser vi som en mycket stark signal om en stark tilltro om goda resultat från CIRCUS-studien.

 I det första kvartalet tecknade insiders betydande mängder aktier i nyemissionen som övertecknades med hela 270 %. Men även efter det fortsatte insiders att köpa stora volymer aktier. Under det andra kvartalet har dessa köp fortsatt och kraftigt ökat.

 Under det andra kvartalet har insiders per den 19-juni köpt ytterligare totalt 669660 aktier.

 På småbolagsdagen den 9-juni presenterade bolagets VD, Mikael Brönnegård, NeuroVive. Presentationen och den efterkommande frågestunden är mycket intressant och full av information. Här meddelade VD att man nu har påbörjat transformeringen från forskningsbolag till inkomstbringande läkemedelsbolag. Han nämnde även att man har ett kommande nyhetsflöde som kommer säkra en fortsatt god aktieutveckling. Vi ser fram emot att ta del av de nyheterna under det tredje och fjärde kvartalet.

En länksamling med presentationen från småbolagsdagen, nyhetsbrev och PM finns efter analysen.

 NeuroVive bildades år 2000 och de har en mycket intressant och effektiv affärsmodell. Verksamheten bygger i mycket stor grad på strukturella industrisamarbeten med de bäst lämpade samarbetsparterna för såväl kommersialisering som forskning och utveckling. På så vis har bolaget lyckads bygga upp ett stort värde i sin läkemedelsportfölj med i samanhanget mycket små medel. Effekten av detta blir också att investerare får en mycket hög avkastning på satsat kapital i kombination med riskreducering i form av delade risker med andra aktörer. Bolaget har med stormsteg tagit klivet in i sin kommersialiseringsfas. Marknaden har trots att aktien stigit sedan årsskiftet inte hunnit med att uppvärdera läkemedelsportföljen i samma takt som utvecklingen framskridit.

Det absolut lägsta nuvärdet för NeuroVives läkemedelsportfölj är per den 1 juli 94,50 kr/aktie. Detta står i relation till den aktuella börskursen som vid stängningen den 24 juni var 50,75 kr/aktie.

Hur är kalkylen upplagd?

Uppdateringar av kalkylen sker kontinuerligt när sådana nyheter eller information ges som väsentligt påverkar värdet. Målet är att ge en nyanserad, korrekt och sund bild av nuvärdet och undvika överdrivna estimat som kan inge falska förhoppningar om den fortsatta kursutvecklingen. Vi svarar gärna på frågor angående detaljerna i uträkningarna.

Uppdateringar av kalkylen per den 1 juli

 Vi har nu passerat halvårsskiftet 2014 och beräknar därmed väntevärdet från 2014-07-01. Detta höjer därmed det absolut lägsta nuvärdet med totalt 4,70 kr/aktie till 94,50.

Sammanfattning

Ej riskvägt lägsta värde: 705 Kr/Aktie

Riskvägt lägsta värde: 126,90 Kr/Aktie Med 10 % avkastningskrav, räknat

från och med 1 juli 2014 till första försäljningsåret för varje läkemedelskandidat.

ABSOLUT LÄGSTA NUVÄRDE: 94,50 Kr/Aktie.

Nuvärde/Läkemedelskandidat-Projekt.

CicloMulsion® (1): 73,80 kr/aktie

CicloMulsion® (2): 3,50 kr/aktie

NeuroSTAT®: 12,40 kr/aktie

NVP014, Stroke: 0,80 kr/aktie

NVP018, Hepatit B: 2,90 kr/aktie

NVP015, Energireglering: 1,10 kr/aktie

NVP019, nästa generation Cyklofilinhämmare: Inte kalkylerad.

ToxPhos®, analysmetod: Inte kalkylerad.

Marknadsvärdet för NeuroVive är sannolikt betydligt högre än vad denna kalkyl visar. Ingen annan analys av NeuroVive har räknat med så låga försäljningstal som denna kalkyl. Ingen annan analys, så vitt vi känner till, av ett forskningsbolag inom medicin har heller räknat med så låga chansvärderingar.

Hur är värdet framtaget?

Samtliga försäljningsvärden i kalkylen är hämtade från bolagets officiella information. Dessa siffror är bl.a. framtagna av Destum Partners för marknaderna USA och de fem stora marknaderna i EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien). För marknaden i Kina har NeuroVives kinesiska samarbetspartner Sihuan Pharmaceuticals tagit fram siffrorna på försäljningspotensialen för CicloMulsion® och NeuroSTAT®. Försäljningssiffrorna är extremt lågt satta och bolaget har medgett att de är låga, försiktiga och konservativa. Bolagets nya marknadspartner inVentivHealth har inlett ett omfattande arbete med att ta fram nya och aktuella försäljningssiffror. Dessa kan eventuellt komma att publiceras senare i år. När så sker kommer kalkylen uppdateras med de mer korrekta och aktuella siffrorna. Men just nu får vi hålla till godo med det vi har, vilket alltså är låga, försiktigt satta och konservativa.

Den amerikanska industrianalytikern Michael Hay m.fl. har analyserat hur det gått för över 4 500 läkemedelskandidater som testats i kliniska studier från början av 2003 till slutet av 2011 i USA. Analysen omfattar över 850 företag, från små biotechbolag och specialläkemedelsbolag till de stora läkemedelsföretagen. Det är därmed den mest omfattande och största branschstudie som någonsin genomförts. Denna studie presenterar detaljerade och statistiskt säkerställda data för den genomsnittliga chansen att lyckas med olika studiefaser samt regulatoriska krav och marknadsgodkännande. De data de presenterar är de lägsta chansvärderingar som vi har hittat jämfört med andra mindre branschstudier. Denna kalkyl har räknat med dessa exakta siffror. Ingenstans har det viktats om eller räknat upp några chansvärderingar.

Alla royaltyvärden, förutom CicloMulsion® i EU, är satta så att det finns ett stort utrymme för utlicensieringar, försäljningar och industriella partnerskap.

I kalkylen ingår enbart royaltyintäkter på framtida försäljning. Inga intäkter i form av s.k. upfront- och milestone ersättningar som är vanliga i branschen ingår i kalkylen. Dessa framtida avtalsrelaterade inkomster kan ha mycket stor betydelse för bolagets kassaflöde.

Vi har inte räknat in bolagets stora kassa, ca 90MSEK. Inte heller redan avtalade upfront- och milestone ersättningar från bolagets kinesiska partner Sihuan Pharmaceuticals, ca 40MSEK.

Vi har räknat med att bolaget måste betala 10 % royalty till CicloMulsion AG för CicloMulsion®. Det pågår ett skiljedomsförfarande som CicloMulsion AG har tagit initiativ till. Deras krav är 10 % och vi bedömer det som osannolikt att de kommer att få igenom sitt krav, i varje fall fullt ut. Vi väljer ändå att behålla hela royaltysatsen på 10 % för att upprätthålla en sund riskprofil på nuvärdet.

Vi har räknat med att bolaget ska betala 5 % royalty till Lyon på den Europeiska marknaden för CicloMulsion®. Bolagets har informerat om att det är ett lågt ensiffrigt procental med ett maximalt tak i kronor. Vi har inte räknat med någon övre gräns i kronor för ersättningen.

Vi har räknat med att varje läkemedelskandidat, var för sig, ska bära bolagets samtliga omkostnader. Det innebär att det finns stora dolda värden om två eller fler läkemedelskandidater når marknaden.

Vi har räknat med väldigt låga marknadsandelar, för CicloMulsion® och NeuroSTAT® med endast knappt 18 %. Detta trots att det idag inte finns några läkemedel på marknaden och ett stort medicinskt behov för de indikationer som de testas för.

 

Projektöversikt och kalkyl NeuroVives läkemedelskandidater.

 

Läkemedelskandidat CicloMulsion®

Kalkyl CicloMulsion® (1)

Indikation: Reperfusionsskada efter hjärtinfarkt. Akutbehandling vid PCI av hjärtinfarktspatienter.

Aktuell status

Sista patienten i en stor europeisk Fas III studie (CIRCUS-studien) behandlades den 16 februari i år. Nu pågår en ettårig uppföljning på samtliga patienter. Resultat från studien kommer att presenteras våren 2015.

Prövningsansökan för den kinesiska studien med CicloMulsion® (CIRCUS Asian CTA dossier) är färdigställd och inskickad till CFDA i Kina 2014-05-30 i samarbete med NeuroVives kinesiska partner Sihuan Pharmaceuticals. Studien ska genomföras i Kina, Thailand och Sydkorea. Studiens resultat kommer att kunna användas för marknadsgodkännande för flera länder i Asien utöver de som ingår i studien. NeuroVives har sålt rättigheterna för CicloMulsion® till Sihuan Pharmaceuticals men endast för den kinesiska marknaden.

Marknadspotential: 20 Miljarder/År

Marknad: USA, Del av EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien), Kina

Försäljningsperiod EU: 2016-2027; USA: 2018-2027; Kina: 2018-2027 Total

försäljning: 42,7 Miljarder (Snitt 3,6 Miljarder/år)

Marknadsandel: 18 % (Det finns inga medicinska behandlingar på marknaden idag för denna indikation)

Maximal försäljning/år: 5 Miljarder (EU: 1.75, USA 1.75, Kina 1.50)

Bruttoroyalty %: EU: 40 %, USA: 20 %, Kina: 7 %.

Bruttoroyalty KR: 9,98 Miljarder (EU: 6.16 , USA: 2.94, Kina: 0.88)

Avtalsenliga kostnader: 1.3 Miljarder (10 % CicloMulsion® AG, 5 % Lyon EU)

Rörliga kostnader: 616 Miljoner

Fasta kostnader TB: 300 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 6.05 Miljarder (Snitt 432 Miljoner/år)

Chans Fas III: 60,10% ; Chans Marknadsgodkännande: 73,50% ; Kommersiell Chans 90,00%

Kalkylerad Chans: 40 %

Riskvägt värde CicloMulsion® (1): 86.60 Kr/Aktie

Kalkyl CicloMulsion® (2)

Indikation: Reperfusionsskada efter hjärtinfarkt. Akutbehandling vid PCI av hjärtinfarktspatienter. Förhindra eller begränsa riskerna med multiorgan svikt/chock.

Aktuell status

NeuroVive meddelade per den 4 juni att man tecknat ett nytt avtal med Hospices Civils de Lyon (HCL) och Professor Ovize. Avtalet innebär att NeuroVive deltar i ett forskningsprogram som går under benämningen OPeRA (Organ Protection & Replacement Institute) och syftar till att bredda affärsområdet hjärta-kärl för CicloMulsion® men även preklinisk forskning- och utveckling. Avtalet omfattar ett flertal Fas II studier med CicloMulsion® för att utvärdera den kliniska nyttan för fler indikationer. Man inleder med en studie kring kardiogen chock och den första patienten är planerad att rekryteras i september i år. Studien planeras ta ett år. Studien är benämnd som en fas III-studie men är mer av en s.k. Proof of concept-studie vilket gör att vi av försiktighetsskäl behandlar den som en fas II-studie i kalkylen. Lyon bjöd in NeuroVive att delta med sin läkemedelskandidat.

Marknad: Del av EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien)

Försäljningsperiod EU: 2020-2031

Total försäljning: 6,64 Miljarder (Snitt 550 Miljoner/år)

Maximal försäljning/år: 750 Miljoner (EU: 750)

Bruttoroyalty %: EU: 40 %

Bruttoroyalty KR: 2,67 Miljarder (EU: 2,67 )

Avtalsenliga kostnader: 400 Miljoner (10% CicloMulsion® AG, 5% Lyon EU)

Rörliga kostnader: 267 Miljoner

Fasta kostnader TB: 300 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 1,33 Miljarder (Snitt 110 Miljoner/år)

Chans Fas II: 32,40% ; Chans Fas III: 60,10% ; Chans Marknadsgodkännande: 73,50% ; Kommersiell Chans 90,00%

Kalkylerad Chans: 13 %

Riskvägt värde CicloMulsion® (2): 6,20 Kr/Aktie

 

Läkemedelskandidat NeuroSTAT®

Indikation: Traumatisk hjärnskada, TBI. Akutbehandling vid Svår TBI.

Aktuell status

Fas II studien för NeuroSTAT® genomförs på Rigshospitalet i Köpenhamn. Studien är en Dosstudie omfattande 20 patienter. Studien omfattar två dosgrupper (låg & hög). Efter att de första fem patienterna i den första dosgruppen behandlats har bolaget meddelat att de ser signaler om positiva utfall. Resultatet från dosgrupp ett kommer i slutet av innevarande år och från dosgrupp två under 2015. Parallellt med denna studie planeras även en internationell Fas III studie med NeuroSTAT® som ska genomföras i Kina (Asien), USA och EU.

NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) i såväl USA som EU. Detta ger marknadsexklusivitet efter marknadsgodkännande i sju år i USA och 10 år inom EU.

Marknadspotential: 20 Miljarder/År

Marknad: USA, Del av EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien), Kina

Försäljningsperiod EU & USA: 2020-2032 ; Kina: 2020-2029

Total försäljningssumma: 42,7 Miljarder (Snitt 3,6 Miljarder/år)

Marknadsandel: 18 % (Det finns inga medicinska behandlingar på marknaden idag för denna indikation)

Maximal försäljning/år: 5.00 Miljarder (EU: 1.75, USA: 1.75, Kina 1.50 )

Bruttoroyalty %: EU: 20 %, USA: 20 %, Kina: 7 %.

Bruttoroyalty KR: 7.05 Miljarder (EU: 3.10, USA: 3.10, Kina: 0.85)

Rörliga kostnader: 623 Miljoner

Fasta kostnader TB: 300 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 4.78 Miljarder (Snitt 398 Miljoner/år)

Chans Fas II: 32,40% ; Chans Fas III: 60,10% ; Chans Marknadsgodkännande: 73,50% ; Kommersiell Chans 90,00%

Kalkylerad Chans: 13 %

Riskvägt värde NeuroSTAT®: 22.20 Kr/Aktie

 

Läkemedelskandidat NVP014, STROKE

Indikation: Akut ischemisk stroke, AIS

Aktuell status

NeuroVive driver detta utvecklingsprojekt tillsammans med to-BBB Technologies BV, ett holländskt bioteknikbolag med en teknologi för transport av läkemedel över blod-hjärnbarriären. NeuroVive och to-BBB har erhållit Eureka Eurostars bidrag om totalt 1 miljon EUR avseende det gemensamma utvecklingsprogrammet. Man har nu tagit in tre nya substanser som man avser att utvärdera för att nå igenom blod-hjärnbarriären och nå önskad effekt. Dessa försök ska genomföras under 2014.

Marknad: USA, Del av EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien), Kina

Försäljningsperiod: 2023-2034

Total försäljningssumma: 14,69 Miljarder (Snitt 1,22 Miljarder/år)

Maximal försäljning/år: 1.75 Miljarder (EU: 0.50, USA: 0.50, Kina 0.75 )

Bruttoroyalty %: EU: 20 %, USA: 20 %, Kina: 20 %.

Bruttoroyalty KR: 3.13 Miljarder (EU: 0.89, USA: 0.89, Kina: 1.35)

Rörliga kostnader: 179 Miljoner

Fasta kostnader TB: 120 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 2,21 Miljarder (Snitt 184 Miljoner/år)

Kalkylerad Chans: 2,5 %

Riskvägt värde Stroke: 2,00 Kr/Aktie

 

Läkemedelskandidat NVP018, Hepatit B

Indikation: Hepatit B, behandling patienter med kronisk Hepatit B (240 Miljoner människor)

Aktuell status NeuroVive avser att sälja eller utlicensiera NVP018 för Hepatit B/C då det inte är en del av bolagets kärnverksamhet. Samtal har pågått fortlöpande med de 10-största läkemedelsbolagen i världen sedan mer än ett år samtidigt som utvecklingsprogrammet har fortgått. NeuroVive presenterade sina senaste studieresultat vid den internationella leverkongressen EASL i London i april i år. Bolaget har rapporterat från kongressen att intresset från världens största läkemedelsbolag har ökat ytterligare sedan de senaste resultaten presenterades. Nu går NeuroVive in i en kompletterande studie som ska visa på effektivitet i en modell som inkluderar virusets fullständiga livscykel. Studiens genomförs tillsammans med en samarbetspartner som är hemlig. Resultatet från denna studie beräknas vara klar juli-augusti. NVP018 har dubbla verkningsmekanismer, både direkt effekt på viruset men även indirekt effekt genom stimulering av immunförsvaret. Vidare indikerar data att risken för resistensutveckling är väsentligt lägre för NVP018 än för nuvarande behandlingsalternativ för Hepatit B. Detta gör NVP018 unik. Bolagets VD har informerat om att en försäljning eller utlicensiering kan ske redan i år och att intresset från de största läkemedelsbolagen är mycket stort.

Marknad: Världen

Försäljningsperiod: 2023-2032

Total försäljningssumma: 48,60 Miljarder (Snitt 4,86 Miljarder/år)

Maximal försäljning/år: 6.00 Miljarder

Bruttoroyalty %: 10 %

Bruttoroyalty KR: 4.86 Miljarder

Rörliga kostnader: 243 Miljoner

Fasta kostnader TB: 250 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 3,40 Miljarder (Snitt 340 Miljoner/år)

Kalkylerad Chans: 6,0 %

Riskvägt värde Hepatit B: 7,40 Kr/Aktie

 

Läkemedelskandidat NVP015, Energireglering på cellnivå

Indikation: Stimulera och/eller återställa normala energinivåer på cellnivå hos patienter med specifika medfödda defekter i mitokondriens funktion så kallad primär mitikondriell sjukdom.

Aktuell status

Under 2014 genomförs de sista prekliniska testerna för att 2015 gå in i Fas I studie. Bolaget kommer inför det att ansöka om särläkemedelsstatus.

Marknad: USA, Del av EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien)

Försäljningsperiod: 2023-2034

Total försäljningssumma: 14,62 Miljarder (Snitt 1,22 Miljarder/år)

Maximal försäljning/år: 1.50 Miljarder (EU: 0.75, USA: 0.75)

Bruttoroyalty %: EU: 20 %, USA: 20 %

Bruttoroyalty KR: 2.92 Miljarder (EU: 1.46, USA: 1.46)

Rörliga kostnader: 292 Miljoner

Fasta kostnader TB: 300 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 1,82 Miljarder (Snitt 151 Miljoner/år)

Kalkylerad Chans: 4,0 %

Riskvägt värde Energireglering: 2,60 Kr/Aktie

 

NVP019 – Nästa generation – Life cycle management

NVP019 är en ny unik kemiplattform för utveckling av nästa generation Cyklofilinhämmare med mitokondriell effekt med fokus på hjärta-kärl sjukdomar och olika typer av hjärnskador. De nya molekylerna är mer potenta och mer specifika än CsA (verksam substans i CicloMulsion® och NeuroSTAT®) och effektivare vid lägre dosering. NVP019 ska utvecklas som uppföljare till CicloMulsion® och NeuroSTAT®, life cycle management. Kemiplattformen adresserar även andra indikationer inom hjärta-kärl- och CSN-området, label extension. NVP019 som intravenös beredningsform är under utveckling för klinisk prövning inom akuta sjukdomstillstånd. Detta arbete ingår i det nya sammarbetet med Hospices Civils de Lyon (HCL) och Professor Ovize i projektet OPeRA (Organ Protection & Replacement Institute).

Vi har inte räknat med något värde för NVP019. Men den nya generationen borgar för att trygga försäljningen och marknadsandelen för lång tid framöver samt öka och kraftigt förlänga den totala intjäningsförmågan för bolaget.

 

ToxPhos - Ny testmetod för mitokondriell funktion i mänskliga celler

NeuroVives forskningsteam har tagit fram en testmetod för energireglering i mänskliga celler som möjliggör studier av molekyler och läkemedel som direkt kan öka eller minska energiproduktionen. Metoden kallas ToxPhos® och har bland annat potential att i framtiden användas till stöd för diagnos av mitokondriella sjukdomar och sjukdomstillstånd. Metoden har varit och är helt avgörande vid screeningprocessen för urval av de mest lovande av de energireglerande läkemedelssubstanserna och ligger till grund för utvecklandet av flera prekliniska modeller för mitokondriella sjukdomstillstånd. En patentansökning för metoden publicerades i WIPOs patentdatabas den 10 april.

Bolaget har tidigare guidat om att denna metod kan komma att säljas via ett externt säljbolag så snart patent har gått igenom. Såväl forsknings- och läkemedelsbolag samt större sjukhus kan komma att utgöra målgruppen för denna försäljning. Vi har inte räknat med något värde för ToxPhos® men vi tror att den kan nå en kommersialisering och på så vis bidra till ett positivt kassaflöde för bolaget.

 

Sammanställning:

Ej riskvägt lägsta värde: 705 Kr/Aktie

Riskvägt lägsta värde: 126,90 Kr/Aktie

Med 10 % avkastningskrav, räknat från och med 2014-07-01 till första försäljningsåret för varje läkemedelskandidat.

Absolut lägsta nuvärde: 94,50 Kr/Aktie.

Nuvärde/Läkemedelskandidat-Projekt

CicloMulsion® (1): 73,80 kr/aktie

CicloMulsion® (2): 3,50 kr/aktie

NeuroSTAT®: 12,40 kr/aktie

NVP014, Stroke: 0,80 kr/aktie

NVP018, Hepatit B: 2,90 kr/aktie

NVP015, Energireglering: 1,10 kr/aktie

NVP019, nästa generation Cyklofilinhämmare: Inte kalkylerad.

ToxPhos®, analysmetod: Inte kalkylerad.

 

Uppdateringar av kalkylen kommer att ske kontinuerligt när sådana nyheter eller information ges som påverkar värdet dock minst en gång per kvartal.

 

Kontakt:

Face Book: https://www.facebook.com/arlo.arlo.3

E-post: Arlo2014@hotmail.com

Kontakta oss via E-post om ni vill ställa frågor om kalkylen så återkommer vi till er.

Länkar till material och nyheter som presenterats kvartal 2, NeuroVive.

Videopresentation VD: http://www.smabolagsdagen.net/bolag/neurovive-pharmaceutical/

NeuroVives aktie handlas nu även på OTC-marknaden i USA Länk:http://publish.ne.cision.com/Release/ViewReleaseHtml/A401A48DB693B8EE

2014-04-17 NeuroVive presenterar medicinskt genombrott inom energireglering på cellnivå. Länk:http://publish.ne.cision.com/Release/ViewReleaseHtml/E6939B1966AE93D6

2014-06-04 NeuroVive tecknar nytt avtal med Hospices Civils de Lyon

2014-06-10 Forskning om NeuroVives energireglerare prisbelönt vid internationell forskningskonferens

Finansiella rapporter publicerade under kvartal 2.

2014-05-09 NeuroVive: Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

NeuroVives officiella hemsida: www.neurovive.se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.