Kopy Goldfields - Redeye M&E Seminar

Presentation av Kopy Goldfields vd Mikhail Damrin under Redeyes Mining & Exploration Seminar.