Post entry

Spekulativt köp: Blackpearl

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Läge att köpa aktier nu i kanadensiska oljebolaget Blackpearl när oljepriset och börskursen fallit kraftigt?

Ja, är uppfattningen här i bloggen på temat att gå emot strömmen och köpa aktier i bra bolag när ingen annan vill ha dem och de för stunden är "out of fashion".

Dock varning för att Blackpearl-aktien är förknippad med hög risk och att man kan behöva tålamod innan det blir en god investering (om någonsin).

Potentialen är ändå att betrakta som tillräckligt god för att det ska vara värt att ta risken med att köpa aktien (dvs en gynnsam "risk/reward ratio").

Tex tidigare blogginlägg om Blackpearl (från 10 sep 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/blackpearl/spekulativt-kop-blackpearl-0

...Då låg aktien i 14,48 kr.

...Och nu ligger den i 8,10 kr.

Dvs aktien är -44% under de nästan tre månader som gått sedan förra blogginlägget.

Hittills har alltså den tidigare köprekommendationen varit grovt felaktig.

Men sista ordet är ev inte sagt ännu.

Blackpearl-aktien har rört sig kraftigt historiskt med både "höga berg" och "djupa dalar".

Blackpearl-aktiens utveckling på Stockholmsbörsen de senaste åren:

...topp på 50-60 kr i feb 2011

...botten på 9-10 kr i jun-juli 2013

...topp på 18-19 kr i apr 2014

...nuvarande kurs på 8,10 kr som slutkurs tis 2 dec 2014

http://www.bloomberg.com/quote/PXXSSDB:SS/chart

Aktien är även noterad på Torontobörsen i Kanada, där den i skrivande stund (under kvällen svensk tid tis 2 dec 2014) står i 1,22 Kanada-dollar.

Det blir för övrigt 8,04 kr (1,22 Kanada-dollar gånger rådande Kanada-dollarkurs 6,59 kr).

Och på Torontobörsen har Blackpearl-aktien haft följande kursutveckling de senaste åren:

...I samband med den globala finanskrisen 2008/2009 föll börskursen som lägst ner till ca 0,50 Kanada-dollar.

...Det skulle i efterhand visa sig vara ett fantastiskt köptillfälle för sedan steg aktien kraftigt till en topp på 8-9 Kanada-dollar vilket nåddes under våren 2011 (dvs ca tre år senare).

Särskilt kraftig blev uppgången från hösten 2010 då aktien fortfarande låg kring 3 Kanada-dollar.

...Men därefter har aktien haft ett kraftigt kursfall, först ner till en botten kring 1,50 Kanada-dollar sommaren 2013.

...Aktien återhämtade sig sedan en del och steg till ca 3 Kanada-dollar under våren 2014.

...Men därifrån alltså ny nedgång till nuvarande kurs på 1,22 Kanada-dollar.

http://www.marketwatch.com/investing/stock/PXX/charts?symb=CA%3APXX&countrycode=CA&time=13&startdate=1%2F4%2F1999&enddate=11%2F29%2F2014&freq=1&compidx=none&compind=none&comptemptext=Enter+Symbol%28s%29&comp=none&uf=7168&ma=1&maval=50&lf=1&lf2=4&lf3=0&type=2&size=2&style=1013

Enl Blackpearls q3/2014-resultatrapport hade bolaget ca 336 miljoner st utestående Blackpearl-aktier per slutet av sep 2014.

Vid nuvarande börskurs på 8,04 kr är alltså bolaget värt ca 2,7 miljarder kr på börsen (beräknat som börskurs 8,04 kr gånger ca 336 miljoner st utestående aktier).

Vad får man då för det?

Framför allt är det oljefyndigheter som bolaget äger i Kanada.

Det är inte vanlig lättflytande råolja utan särskild så kallad tungolja/oljesand.

Utvinning av användbar olja ur sådana fyndigheter kräver en särskild procedur.

Men bolaget har visat sig skickligt på det.

Bla besitter företagsledningen (med vd John Festival i spetsen) lång erfarenhet av detta.

//Edit: Positivt för övrigt att företagsledningen själva har stora Blackpearl-aktieinnehav motsvarande en ägarandel på 9-10% av bolaget per okt 2014: http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/Peters-Investor-Presentation.pdf

//

Enl presentationsbilder om Blackpearl (från okt 2014) har bolaget

...bevisade och troliga oljefyndigheter kring 300 miljoner fat olja

...ev ytterligare potentiella oljefyndigheter kring 600 miljoner fat

http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/Peters-Investor-Presentation.pdf

(1 fat = ca 159 liter.)

//Edit: Ovannämnda fyndighetsnivåer för Blackpearl var per slutet av 2013 enl bedömning av kanadensiska konsultfirman Sproule: http://www.sproule.com/

Dvs ev ligger nivåerna högre i dagsläget nästan ett år senare om Blackpearl fortsatt jobba med oljeletning under 2014 för att kunna bekräfta större fyndigheter.

//

Enl bilderna bedöms bolaget kunna nå

...en oljeproduktionstakt på 100 000 fat olja om dagen

...vilket kan upprätthållas i 20 år.

Hur stora intäkter och vinster skulle en sådan produktionstakt innebära för Blackpearl?

Och hur stora investeringar krävs för att uppnå denna produktionstakt?

För det första kan man konstatera att

...en produktionstakt på 100 000 fat om dagen motsvarar 30-40 miljoner fat per år.

...Och 30-40 miljoner fat per år i 20 år blir totalt drygt 700 miljoner fat.

Blackpearl har kommit igång med en del oljeproduktion vid sina fyndigheter, men ännu så länge är nuvarande produktionsnivå långt ifrån potentialnivån 100 000 fat om dagen.

Under senast rapporterade 12 mån (dvs okt 2013-sep 2014) hade Blackpearl en produktionstakt på 9 000-10 000 fat per dag.

Det motsvarade en produktion på 3-4 miljoner fat olja under den 12-månadersperioden.

Produktionen gav Blackpearl intäkter kring 1,4 miljarder kr.

...Det pris som Blackpearl fick ut för sin olja låg under perioden i drygt 70 Kanada-dollar per fat.

...Det innebar en rabatt på 13% jämfört med det officiella kanadensiska tungoljepriset WCS (Western Canadian Select) som under samma period låg i drygt 80 Kanada-dollar per fat.

...Den vanliga USA-standardoljan (WTI; West Texas Intermediate) låg samtidigt kring 100 USA-dollar per fat.

Omräknat till samma valutor fick alltså Blackpearl ut ett oljepris som motsvarar en rabatt på 34% jämfört med WTI-priset under samma period.

//Edit: Ev är det för pessimistiskt att det oljepris Blackpearl får ut för sin olja ligger 34% lägre än det nuvarande låga WTI-oljepriset.

Enl bolagets q3/2014-resultatrapport har tungoljepriset inte fallit lika mycket som det vanliga WTI-oljepriset.

Dessutom har bolaget tidigare prissäkringar för 40% av sin oljeproduktion under det kommande halvåret.

Ur Blackpearls q3/2014-resultatrapport (från 6 nov 2014):

Although crude oil prices have dropped in the last few weeks, the decrease for heavy crudes has been more muted than light oil due to

...lower heavy oil differentials

...and a weaker Canadian dollar.

Our wellhead price in the third quarter was in the mid-$70s/bbl, which is still above historical averages.

Our current wellhead price is around $65/bbl, which is similar to the average price realized from 2010 to 2013.

In addition, our current hedging program will result in 40% of our production receiving a price in excess of $70/bbl for the next six months.

http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/2014Q3_Report.pdf

Dvs så sent som för bara några veckor sedan låg det oljepris som Blackpearl fick ut fortfarande i 65 Kanada-dollar per fat.

//

Vilket resultat gjorde då Blackpearl på ovannämnda intäkter kring 1,4 miljarder kr under okt 2013-sep 2014?

Nettoresultatet (dvs resultatet efter skatt) blev bara ca 70 miljoner kr, dvs nästan bara nollresultat.

Det nettoresultatet motsvarade ca 0,20 kr per aktie.

Dvs varför köpa ett bolags aktie för ca 8 kr om bolaget bara lyckas generera ett resultat per aktie på ca 0,20 kr?

Det blir ju ett p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) på över 40 vilket inte är en särskilt billig värderingsnivå för en aktie.

Men obs då att

...det bara är med den produktionstakt Blackpearl uppnått hittills, samtidigt som det finns potential att ca tiofaldiga produktionstakten utifrån befintliga fyndigheter (även om en sådan jätteexpansion kräver stora investeringar och miljötilstånd etc).

...Och i resultatet verkar det ingå en hel del övriga kostnader för att utveckla fyndigheterna och komma igång med ökad produktion, dvs kostnader som ej direkt har med nuvarande produktion att göra.

Hur blev då resultatet på nuvarande oljeproduktion exkl dessa "övriga kostnader"?

Som nämnt fick Blackpearl ut ett oljepris på i snitt drygt 70 Kanada-dollar per fat för sin olja under okt 2013-sep 2014.

Härav gjorde bolaget en direkt bruttovinst på 44% (dvs drygt 600 miljoner kr per år beräknat som 44% av intäkterna kring 1,4 miljarder kr).

Dvs Blackpearl hade direkta produktionskostnader motsvarande 56% av erhållet oljepris.

Dessa direkta produktionsrelaterade kostnader utgjordes av:

...produktionskostnader: ca 24 Kanada-dollar per fat

...royaltyavgifter (till kanadensiska staten, markägare?): 13-14 Kanada-dollar per fat

...transportkostnader: ca 2 Kanada-dollar per fat


Summa ca 40 Kanada-dollar per fat (56% av erhållet oljepris på drygt 70 Kanada-dollar per fat).

Ett problem som uppstått är att det varit ett stort generellt oljeprisfall i världen på sistone.

Det har lett till att

...priset på WTI-olja (som låg kring 100 USA-dollar per fat under okt 2013-sep 2014)

...i skrivande stund ligger i 67-68 USA-dollar per fat.

Om man då antar att det oljepris som Blackpearl får ut fortfarande ligger 34% under WTI-oljan, innebär det (omräknat till Kanada-dollar) att bolaget i dagsläget får ut ett oljepris på drygt 50 Kanada-dollar per fat.

Dessutom har bolaget (tex i presentationsbilderna från okt 2014) flaggat för att produktionstakten nu fallit tillbaka något till 9 000 fat per dag (jämfört med 9 000-10 000 fat per dag under okt 2013-sep 2014).

Med Kanada-dollarn nu i 6,59 kr innebär det att Blackpearl vid ovannämnda förutsättningar genererar intäkter på 1,1 miljarder kr per år.

Och om de direkta produktionsrelaterade kostnaderna ligger kvar kring 40 Kanada-dollar per fat (produktion, royaltyavgifter och transport) innebär det att Blackpearls bruttomarginal krympt ihop till drygt 20%.

Det gör att den årliga bruttovinsten bara blir 200-300 miljoner kr.

Dvs med WI-oljan kring 100 USA-dollar per fat och en produktionstakt på 9 000-10 000 fat om dagen hade Blackpearl:

...intäkter kring 1,4 miljarder kr per år

...en bruttovinst på drygt 600 miljoner kr per år

...dvs en bruttomarginal på 40-50%

Men nu med WTI-oljan i under 70 USA-dollar per fat och en produktionstakt på 9 000 fat om dagen får Blackpearl:

...intäkter kring 1,1 miljarder kr per år

...en bruttovinst på 200-300 miljoner kr per år

...dvs en bruttomarginal på drygt 20%

Man kan ju se det positivt och tycka det är bra att Blackpearl i alla fall visar en bruttovinst trots nuvarande lägre oljepris på 67-68 USA-dollar.

Som nämnt ligger Blackpearls oljeproduktionskostnad på ca 40 Kanada-dollar per fat (eller åtminstone gjorde den det under okt 2013-sep 2014 mätt som direkta produktionskostnader, royaltyavgifter och transportkostnader).

Det motsvarade 36-37 USA-dollar omräknat med genomsnittliga valutakurser under samma period.

Om det oljepris Blackpearl får ut som nämnt ligger på 34% av WTI-oljepriset innebär det att om WTI-oljepriset faller ner mot 55-56 USA-dollar per fat skulle Blackpearls bruttoresultat hamna kring noll kr.

Dvs vid den prisnivån för WTI-oljan skulle bolaget gå med break even (med ovannämnda förenklade förutsättningar).

Det är bara knappt 20% under nuvarande WTI-oljepris på 67-68 USA-dollar.

Övriga kostnader

Som nämnt hade Blackpearl under senast rapporterade 12 mån (dvs okt 2013-sep 2014):

...intäkter på 1,4 miljarder kr

...ett bruttoresutat på drygt 600 miljoner kr

...ett nettoresultat kring 70 miljoner kr

Bolaget hade en bokförd skattesats på 24% under perioden.

...Dvs med ett resultat efter skatt (nettoresultat) kring 70 miljoner kr under perioden

...så blev resultatet ca 90 miljoner kr före skatt

Och med

...ett bruttoresultat på drygt 600 miljoner kr

...och ett resultat på ca 90 miljoner kr före skatt

innebär det att Blackpearl under perioden hade "övriga kostnader" på 500-600 miljoner kr.

Dvs:

...bruttoresultatet på drygt 600 miljoner kr

minus

...övriga kostnader på 500-600 miljoner kr

blir

...ett resultat på 90 miljoner kr före skatt

En nyckelfråga nu är alltså därmed

...hur pass flexibla dessa övriga kostnader på 500-600 miljoner kr är

...eftersom Blackpearls bruttoresultat krympt ihop till bara 200-300 miljoner kr per år (enl de förenklade antagandena enl ovan)

Om de 500-600 miljoner kronorna är helt oflexibla och fasta innebär det i så fall att Blackpearl vid nuvarande förutsättningar går med förlust:

...ett bruttoresultat på 200-300 miljoner kr per år

minus

...övriga kostnader på 500-600 miljoner kr per år

blir

...ett resultat kring -300 miljoner kr före skatt

Förhoppningsvis är de övriga kostnaderna åtminstone delvis flexibla så att Blackpearl kan skära ned på dem så att bolaget åtminstone går med nollresultat (eller en mindre förlust) trots nuvarande lägre oljepris.

Problem

Som nämnt är ett problem för Blackpearl att det generella oljepriset fallit.

Ett annat problem är att bolaget just håller på att vidta förberedelser för att ytterligare öka sin produktionstakt, vilket kräver investeringar som bla finansieras med lån.

Dvs det är ju ej så lyckligt att i nuläget börja låna pengar för att öka produktionen, när oljepriset fallit kraftigt.

Risk för att Blackpearl blir sittande med stora lån efter stora investeringar, och en olönsam oljeproduktion?

Men förhoppningsvis är bolaget flexibelt

...både vad gäller ovannämnda övriga kostnader på 500-600 miljoner kr per år

...och även vad gäller planerade investeringar för att öka produktionen

Dvs:

Alternativ 1:

Om oljepriset är lågt kan man ju helt enkelt avvakta med de investeringarna tills oljepriset blir högt igen (om det nu blir det.

Alternativ 2:

Alternativt kan man chansa och ändå i dagsläget dra på sig stora lån för att finansiera de stora investeringar som krävs för att höja produktionen, med hopp om att den ökade produktionen ska kunna komma igång när oljepriserna står högt igen.

Men det blir i så fall en chansning som innebär högre risknivå.

Enl presentationsbilderna från okt 2014 håller Blackpearl på med följande för att öka produktionsnivån:

De stora utvecklingsmöjligheterna finns i fyndigheterna Onion Lake och Blackrod.

...På Onion Lake ligger produktionstakten i dagsläget kring 5 000-10 000 fat per dag.

Men potentialen är att höja nivån till 20 000-30 000 fat per dag inom 3-4 år (dvs from ca 2017/2018).

I ett första steg är planen att uppnå en produktionsökning med 12 000 fat per dag.

För det krävs investeringar på 400 miljoner Kanada-dollar i tv�� faser:

delfas 1 (6 000 fat per dag): 210 miljoner Kanada-dollar

delfas 2 (6 000 fat per dag): 190 miljoner Kanada-dollar


Summa (12 000 fat per dag) 400 miljoner Kanada-dollar

Det motsvarar 2-3 miljarder kr (varav 1,4 miljarder kr i fas 1 och 1,3 miljarder kr i fas 2).

Delfas 1 (vars produktion planeras komma igång from mitten av år 2015) ska finansieras med

...banklån på 150 miljoner Kanada-dollar

Blackpearl har redan ingått låneavtal om detta lån men hade per slutet av jun 2014 ännu ej börjat utnyttja lånet.

Lånet hade per slutet av sep 2014 ej heller börjat utnyttjas.

(I övrigt hade Blackpearl då en nettoskuld, dvs räntebärande lån minus kassa, på 30 miljoner Kanada-dollar motsvarande knappt 200 miljoner kr.)

...de 80-85 miljoner Kanada-dollar som Blackpearls befintliga oljeroduktion väntas i bruttoresultat under 2014

...att minska ner på Blackpearls rörelsekapital (bla varulager). Rörelsekapitalet uppgick till 22 miljoner Kanada-dollar per slutet av jun 2014.


Summa ca 200-250 miljoner Kanada-dollar

//Edit: Dock blir ev bruttoresultatet lägre än 80-85 miljoner Kanada-dollar under helåret 2014 pga den senaste tidens fallande oljepris.

Edit 2: Som led i finansieringen gjorde Blackpearl även en nyemission under våren 2014 varigenom

... ca 33 miljoner st nya Blackpearl-aktier såldes ut till investerare

...för 2,65 Kanada-dollar per aktie.

Det gav Blackpearl ett kapitaltillskott på ca 90 miljoner Kanada-dollar.

http://blackpearl.mwnewsroom.com/press-releases/blackpearl-announces-closing-of-10-million-private-placement-and-expansion-of-i-tsx-pxx-201404140939479001

I samband med det framkom att Blackpearl utökat sitt tidigare låneavtal från 115 miljoner Kanada-dollar till 150 miljoner Kanada-dollar.

Bakom låneavtalet står en grupp banker ledd av kanadensiska banken Alberta Treasury Branches (ATB): http://www.atb.com/Pages/default.aspx

Nyemissionen innebar att det totala antalet utestående Blackpearl-aktier ökade med 33 miljoner st motsvarande 11%

...från ca 302 miljoner st

...till ca 336 miljoner st.

Med facit i hand lär de aktieinvesterare som köpte nya Blackpearl-aktier för 2,65 Kanada-dollar våren 2014 inte vara särskilt nöjda i dagsläget när Blackpearl-aktien står i ca 1,20 Kanada-dollar.

Det innebär en kursförändring på -55% på ett drygt halvår!

Å andra sidan positivt för Blackpearl att bolaget fick in dessa pengar från aktieinvesterare innan börskursen sjönk nu under hösten 2014 pga det fallande oljepriset.

//

...På Blackrod är produktionstakten i dagsläget nästan obefintlig.

Men potentialen är att höja nivån där till ca 60 000-70 000 fat per dag from ca åren 2020-2022.

Planerade produktionsökningar:

fas 1: 20 000 fat per dag

fas 2: 30 000 fat per dag

fas 3: 30 000 fat per dag

Därefter skulle produktionstakten vid Blackrod alltså uppgå till 80 000 fat per dag.

För att uppnå fas 1 krävs investeringar på 800 miljoner Kanada-dollar (drygt 5 miljarder kr).

Blackpearl kommer ev att samarbeta med utomstående bolag som partners som kan bidra till de investeringar som krävs för att uppnå ovannämnda produktionsnivåer på Blackrod-fältet.

Det krävs även myndighetstillstånd för att uppnå ovannämnda produktionsnivåer på Blackrod (80 000 fat per dag).

En ansökan om det lämnades in redan 2012 och någon form av besked väntas under 2014.

Info ovan alltså enl Blackpearls presentationsbilder från okt 2014: http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/Peters-Investor-Presentation.pdf

Enl q3/2014-resultatrapporten (från 6 nov 2014) står det att myndighetstillståndet för Blackrod väntas "inom ett halvår".

Dvs det verkar alltså ha försenats.

Det står bla att protester inkommit från lokala intressegrupper.

Men Blackpearl skriver att bolaget samarbetar med myndigheterna och intressegrupperna för att få till ett tillstånd inom ett halvår.

Med ovannämnda planer för Onion Lake- och Blackrod-fyndigheterna skulle Blackpearl då totalt komma upp en produktionstakt på nästan 90 000 fat per dag from början av 2020-talet.

För att uppnå det krävs alltså stora investeringar.

Men det bedöms bli lönsamt så länge oljepriset ligger på normal nivå.

//Edit: Tex har konsultfirman Sproule bedömt att Blackpearls oljefyndigheter är värda över 5 miljarder Kanada-dollar med bla följande antaganden:

...Den bedömda värderingsnivån på drygt 5 miljarder Kanada-dollar är efter avdrag för de investeringar som behöver göras för att få igång oljeproduktionen.

...ett normalt oljepris (dvs ej med nuvarande låga oljepris)

Sproules värdering verkar vara baserad på år 2013 då WTI-oljepriset låg kring knappt 100 USA-dollar per fat. Ligger nu alltså i knappt 70 USA-dollar per fat.

...att man som investerare kräver en årlig avkastning (årsränta) på 10% per år

...före skatt (dvs efter skatt blir värderingsnivån lägre)

Drygt 5 miljarder Kanada-dollar motsvarar ca 35 miljarder kronor (med Kanada-dollarn nu i 6,59 kr).

Totalsiffran är fördelad enl följande:

...Blackpearls bevisade och sannolika oljefyndigheter (ca 300 miljoner fat): ca 21 miljarder kr

...Blackpearls ytterligare bedömda potentiella oljefyndigheter (ca 600 miljoner fat): ca 14 miljarder kr


Summa 35 miljarder kr

Värderingarna innebär att Blackpearls oljefyndigheter (med ovannämnda förutsättningar) bedömdes vara värda följande belopp per fat:

...Blackpearls bevisade och sannolika oljefyndigheter (ca 300 miljoner fat): 11 Kanada-dollar per fat

...Blackpearls ytterligare bedömda potentiella oljefyndigheter (ca 600 miljoner fat): 3 Kanada-dollar per fat


Snitt knappt 6 Kanada-dollar per fat

Dvs bara WTI-oljepriset kommer upp till 100 USA-dollar per fat igen borde man återigen kunna anta att Blackpearls fyndigheter är värda 35 miljarder kr.

Då borde det alltså vara rationellt för investerare som vill ha en årsavkastning på 10% (före skatt) att se till att Blackpearl får in den finansiering som behövs för att kunna göra nödvändiga investeringar för att få igång bolagets oljeproduktion.

//

Övriga ev hot och möjligheter för Blackpearl (och Blackpearl-aktien):

...Möjligheter att finansiera planerad produktionsökning:

Nuvarande låga oljepris lär göra det svårt att hitta finansiering till det.

...Transportmöjligheter:

Tal om att det ej finns kapacitet att transportera bort den olja som Blackpearl planerar att producera vid en produktionstakt på 100 000 fat olja om dagen.

En förutsättning kan tex vara att oljerörledningen Keystone XL blir av (för att pumpa olja från Kanada ner till USA).

Men det vet man inte.

Bla har det varit protester från miljövänner.

Dvs om Keystone XL i värsta fall ej blir av, kommer Blackpearl då att kunna ordna transporter för sin olja om bolaget i framtiden kommer upp i en produktionstakt på 100 000 fat olja per dag?

...Oljepriset:

Bara oljepriset kommer upp i en normal nivå (tex WTI-oljan i 100 dollar per fat) bedöms Blackpearls oljefyndigheter vara värda 35 miljarder kr.

Dvs klart högre än nuvarande börsvärde på under 3 miljarder kr.

Men bara oljepriset kommer upp dit, och finansiering kan ordnas till de investeringar som krävs för produktionsökningarna, så är det sedan bara en fråga om intern exekvering (dvs att Blackpearl ska klara av att genomföra allt det arbete som krävs för att komma upp i en produktionstakt på 100 000 fat per dag (eller nästan i alla fall).

...Flexibilitet:

Även om oljepriset just nu är lågt, är en nyckelfaktor hur flexibelt Blackpearl är på att minska ner på verksamheten i avvaktan på ett högre oljepris.

Så länge man kan klara av det utan att behöva be aktieägarna om stora kapitaltillskott, är det bara att ha tålamod och invänta högre oljepris.

Sammantaget är alltså intrycket att förutsättningarna är sådana att det är värt att ge Blackpearl-aktien köprekommendation vid nuvarande börskurs kring 8 kr.

Men som sagt kan man behöva ha en hel del tålamod och is i magen innan det i slutändan förhoppningsvis blir en god investering med en börskurs på klart högre nivå.

//Tillägg 9 dec 2014

Besked om att Blackpearls oljeletningschef Ed Sobel har köpt ytterligare 100 000 aktier i bolaget.

Därefter äger han totalt 6-7 miljoner st Blackpearl-aktier.

www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/09/black-pearl-ed-sobel-har-kopt-100-000-aktier.html

Blackpearls börskurs nu i 7,10 kr (slutkursen tis 9 dec 2014).

Sobels totala innehav därmed värt nästan 50 miljoner kr.

Dvs han måste tro starkt på Blackpearls framtid.

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "spekulativt köp" för Blackpearl-aktien vid börskurs 8,04 kr.

Det var aktiens rådande kursnivå på Torontobörsen under kvällen tis 2 dec 2014 när blogginlägget skrevs.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?