Post entry

SCA: köpvärd när börsen gungar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

SCA blir köpvärd när börsen gungar. Efter stora omstruktureringsprogram är nu företaget redo att dra in vinster med bra marginal. Rådet blir köp på rekyler med en målkurs på 410 SEK.

SCA’s resultat för 2006 kom in ungefär som väntat. Efter ett tufft år 2005 med lansering av omtruktureringsprogram som resulterat i betydande kapacitetsneddragningar innebar 2006 ett mellanår med förbättrade marginaler, framförallt inom förpackningsområdet medan mjukpappersdelen hade det fortsatt svårt under 2006. Under det fjärde kvartalet var det framförallt förpackningar och skogsindustridelen som bidrog till förbättrade marginaler. Efterfrågan på wellpapp i Europa är fortsatt stark och marknadsbalansen har blivit hjälpt av de kapacitetsneddragningar som genomförts av SCA och konkurrenter. Tack vare den förbättrade marknadsbalansen förväntas priserna stiga med ca 3% under 2007.

Mjukpapper har det dock fortsatt svårt, men med god efterfrågetillväxt trots fortsatta problem med marknadsbalansen och då särskilt på konsumentsidan i Europa. Den så kallade AFH (away from home) marknaden går däremot fortsatt bra och verksamheten i Nordamerika har visat på förbättrad lönsamhet. Ett radikalt steg har tagits i och med det annonserade köpet av P&G s mjukpappersverksamhet i Europa. Därigenom kan SCA förhoppningsvis få en bättre kontroll av marknaden. Köpet medför också en bättre produktmix då P&G portfölj innehåller en större del egna varumärken samt generellt har kunnat ta bättre betalt för dessa produkter.

Försäljningen av den Nordamerikanska förpackningsverksamheten slutfördes under 1:a kvartalet 2007. I kombination med den annonserade investeringen i ytterligare kapacitet på den Amerikanska mjukpappersmarknaden innebär att SCAs fokus mot mjukpapper kommer att öka men ger också en större koncentration.

SCA’s rörelseresultat förbättrades ytterligare under Q4 2006, drivet av högre priser (Forest & Packaging) och högre volymer. Under 2006 har företaget också för första gången på länge lyckats höja sina priser på mjukpapper. Problemet är att kostnaderna, och då framförallt energikostnaderna, stigit oroväckande mycket under 2006. För 2007 har året börjat bättre och ledningen annonserade att - givet bibehållen prisnivå på energimarknaderna- man inte förväntar sig ytterligare stigningar under 2007.

Givet att detta infrias och att annonserade prisökningar kan genomföras samt att kostnadsutvecklingen fortsätter att utvecklas gynnsamt bör detta kunna ge en dubbeleffekt på resultatet under 2007. Under de senare åren då SCA har haft problem har inte volymtillväxten varit problemet utan priserodering samt kostnadsutvecklingen.

Givet att företaget kan bibehålla de goda marginalerna inom området personliga hygienprodukter i kombination med en god tillväxt så har företaget nu bra möjligheter till att se de närmsta åren an med tillförsikt.

De riskfaktorer som skall noga följas är framförallt energikostnadsutvecklingen men också integrationen av köpet av P&Gs mjukpappersverksamhet. Här har SCA en del att bevisa då företaget genomfört ett större antal förvärv som inte motsvarat avkastningskraven, framförallt köpet av AM Paper men också förvärvet av Carto Invest.

Det finns dock ett ytterligare case för att köpa SCA. Givet att bolaget ej återvänder till en god resultatnivå med starka kassaflöden liknande de nivåer som förekom åren 2000-2002, så kommer kraven på en uppdelning av bolaget att återvända. Om bolaget skulle delas i enlighet med de 3 huvudområdena Hygien (PC + Tissue), Packaging & Forest Products finns det dolda värden som dagens värdering ej reflekterar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?