Post entry

BrainCool´s cancermarknad.

Marknaden för cancer är i dag värd 77 miljarder USD per år och växer. Det är en viktig anledning till att cancerrelaterade bolag är heta på börsen – och det med rätta. Vad marknaden inte alls verkar ha förstått är att Braincools affärsområde Oral Mukosit adresserar utgör 1,3 % av denna marknad dvs ca 1 miljard USD årligen, eller strax över 8 miljarder kronor. Det är betydligt mer än vad många läkemedelsbolag som jobbar inom små indikationer har. BrainCool har något riktigt stort på gång inom Oral Mukosit som marknaden helt verkar ha missat

1. Oral Mukosit är en av de vanligaste biverkningarna från cancerbehandlingar.

2. Klinisk evidens
2.1 Studieresultat

3. Marknad

1. Oral mukosit****är en av de vanligaste biverkningarna av cancerbehandling Oral mukosit är en vanlig biverkan vid cancerbehandling hos individer som behandlas med kemoterapi och strålbehandling. Vid leukemi, lymfom och myelom behandlar man med stamcellstransplantation. Innan stamcellerna tillförs dödas de egna sjuka cellerna genom en kraftig behandling med cytostatika, så kallad konditionering. Detta tar bort individens immun- försvar som annars skulle stöta bort de nya stamcellerna. Vid vissa behandlingar ges även samtidigt en strålbehandling över hela kroppen (Edqvist, 2011). Behandlingen av dessa cancersjukdomar medför således i vissa fall en exponering av både kemoterapi och strål- behandling vilket ytterligare ökar risken för oral mukosit.

Sjukdomen innebär inflammation i munslemhinnan och yttrar sig i atrofi (celldöd), svullnad, rodnad och sår (Raber-Durlacher, Elad och Barasch, 2010). Stora framsteg inom forskningen har resulterat i förbättrad behandling av biverkningar vid cancerbehandling såsom illamående, kräkning och benmärgssupression, men framstegen i behandlingen av oral mukosit har inte haft lika stora framsteg. Tvärtom har de förbättringar i behandlingen av övriga biverkningar lett till möjligheter att ge högre doser och mer täta behandlingar som därmed ökat riskerna att drabbas av oral mukosit. Till följd av detta är idag oral mukosit den ledande dosbegränsande biverkan vid cancerbehandling (Eilers och Million, 2007).

2. Klinisk evidens

Idag finns det inga bra produkter som fått genomslag för behandling av OM. Den bästa kliniska evidens som finns är att under kemoterapi ha isbitar i munnen, vilket kan leda till svåra infektioner och är en relativt plågsam behandling (isbitar i munnen från och till under 5-7 timmar) och är den behandling man i dag använder vid kemoterapi vid Uppsalas universitetssjukhus. Varför? För det är vid kylning man ser absolut bäst resultat på sina patienter.

Det finns läkemedel men de är kostsamma, ger flera biverkningar och har långt ifrån lika bra resultat som kylning.

2.1 BRAINCOOL´S STUDIERESULTAT

Abstract: 10-23-P

EFFICACY OF A NOVEL INTRAORAL COOLING DEVICE

Introduction

Oral mucositis is a common debilitating adverse affect following high doses of chemotherapy prior to bone marrow transplantation. The complication manifests as erosions, and may require intravenous morphine for pain alleviation.

The erosions may also interfere with food intake and lead to malnutrition, weight loss and impaired quality of life. Although uncomfortable to the patient, oral cryotherapy with ice chips has been shown to be effective in reducing the grade and extent of oral mucositis.

Objectives

The objective of the present study is to evaluate whether an intraoral cooling device has the same effectiveness as ice chips when it comes to cooling the oral mucosa.

Methods

Five healthy volunteers (mean age: 36.2 years) chewed ice under surveillance for 30 minutes. Before the start and immediately after the termination of the ice chewing, the intraoral mucosal temperature was measured using a modified thermometer. The same protocol was used to assess the cooling efficacy obtained by a newly developed intraoral device.

Results

The methods showed no statistically significant differences in cooling of the oral mucosa (p=0.12). The mean surface temperature following cooling was 25.7 °C with ice chips (Fig. 1) and 24.7 °C with the cooling device (Fig. 2).

Conclusions

The cooling device is as effective as ice chips when it comes to cooling the oral mucosa. The next step in this research is to use the cooling device to establish the highest surface temperature of the oral mucosa, during infusion of chemotherapy, that will still result in prevention of oral mucositis.

Co-authors

J. Walladbegi__1__, A. Svanberg__2__, M. Jontell__3__.

1__Oral Medicine and Pathology, Institute of Odontology The Sahlgrenska Academy University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.

2__Institute for Medical Sciences, Faculty of Medicine Uppsala University, Uppsala, Sweden.

3__Oral Medicine and Pathology, Institute of Odontology The Sahlgrenska Academy University of Gothenburg , Gothenburg, Sweden.

”Resultaten från studien bekräftar de positiva resultaten med den nya patenterade orala engångsprodukten vilka innebär att prestandan är minst i linje med att använda is. Produkten ger ökade hygieniska förhållanden samt en bättre användarvänlighet och komfort. Interna tester visar också att produkten går att använda vid längre infusionstider.”

Projektgruppen under ledning av Professor Mats Jontell har även startat en in vitro-forskningsstudie på artificiella slemhinnor tillsammans med dr. Craig Murdoch som leder en välrenommerad forskningsgrupp vid University of Sheffield i Storbritannien. Syftet med studien är att undersöka optimala måltemperaturer för att motverka oral mukosit vid behandling med olika kemoterapiläkemedel. Genom att identifiera måltemperaturer som går att kontrollera med systemet kommer flera fördelar att skapas jämfört med is och en ytterligare förbättrad komfort och användarvänlighet kommer att erhållas.

BrainCool bygger en mycket stark vetenskaplig grund. Vilket kommer underlätta regulatoriska godkännande på olika marknader.

Den 25-27 juni är BrainCool antagna till en stor internationell kongress (MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer) i Köpenhamn. Där ska man presentera produkten och mer klinisk data från sina studier på Oral Mukosit.

3. Marknad

Med en marknadspotential på 1 miljard USD och enligt VD vill stora pharmabolag in på marknaden men det finns inga produkter som lever upp till förväntningarna i dagsläget, jag upprepar ”inte enbart med tech bolag är intresserade utan även Pharmaindustrin tittar på lösningar som kan revolutionera vården av OM”. Behandlingsalternativen som finns på marknaden påminner inte om BrainCools produkt och skulle något liknande dyka upp ligger konkurrenterna 4-5 år efter BrainCools utveckling.

Oral Muksoit är idag ett högt prioriterat område då det många gånger handlar om liv och död, får du allvarlig OM så kan du varken äta eller dricka. Ibland avslutas behandlingen, du får ligga kvar på sjukhuset, ta stark morfin och få intravenöst. Detta medför stort lidande för patienten men medför även stora sjukvårdkostnader.

Exempel:

Försäkringsbolaget Medicare i USA betalar en försäkringsersättning på mellan 40-50 000 dollar för en OM patient.”

Man bedömer att inom hematologiska sjukdomar (blodcancer) drabbas 80-90% och inom allmän onkologi (samlingsbegrepp för cancer) cirka 40% av OM under kemoterapi. Vilket visar att patientgrupperna är otroligt stora.

Så nu är min fråga när du läser detta… vad tror du BrainCool värderas till?

Hade ett pharmabolag haft samma ”produkt” på ingång hade värderingen legat på ett par hundra miljoner enbart vid förstadiet. BrainCool värderas idag till 100 MSEK och räknar med att vara på marknaden Q1-2016.

Till detta hör även att BrainCool är med i en EU sponsrad strokestudie inom kylning. Fem bolag har fått äran att delta och två är redan uppköpta. Studien ska vara klar 2018.

Man kommer under 2015 även göra entré på en marknad som växer med 40 % årligen, kylning vid hjärtstillestånd. Det finns två aktörer kvar då BARD och Asahi Kasei köpt upp samtliga konkurrenter och nu kliver BrainCool in som nummer tre på en marknad som omsatte cirka 1 miljard 2014.

Enligt VD ”står bolagen i kö” för att inleda samarbete med BrainCool inom hjärtstillestånd. Många stora aktörer vill in och konkurrera med BARD och Asahi Kasei och VD har sagt att samarbete kommer ske under andra halvan av 2015.

Uppköp inom medicinsk kylning de sista åren.

ÅRSpecifikt kylningsområdeUppköpt bolagKöptePris2011hjärtaMedivanceBARD225 MUSD2012hjärta & hjärnaZoolAsahi Kasei2,1 MiljarderUSD2014hjärta, kateter,PhilipsAsahi KaseiUPPGIFTER endovaskulär, ytlig HEMLIGAKällor:

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:532305/FULLTEXT01.pdf

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/03/26/braincool-abstract-efficacy-of-a-novel-intraoral-cooling-device-godkant-for-presentation-vid-mascc-och-uppdatering-klinisk-utveckling.html

http://www.sedermeradagen.se

https://www.youtube.com/watch?v=ih6BOlePoq8

http://www.lakemedelsboken.se/j2_onk_hematmaligniteter_2013fm10_pdf/j2_onk_hematmaligniteter_2013fm10.pdf

http://www.thedeal.com/content/healthcare/cr-bard-buys-medivance.php

www.medicare.gov

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?