Post entry

Brighter - årets haussebolag!

Noteringsaktuella Brighter lockar med en potentiell avkastning på hundra gånger pengarna efter fem år. Det ger naturligtvis kalla rysningar längs ryggraden, särskilt då bolaget kommer att noteras på en av börsens periferilistor där det inte allt för sällan brukar dyka upp företag som snubblar på sina överoptimistiska visioner. Produkten är dock inte alls ointressant och det går inte heller att avfärda att aktien kan komma att mångdubblas i värde.

Idag avslutas Brighters nyemission som om den tecknas till fullo kommer att inbringa ca 8 Mkr. Notering väntas därefter på Aktietorget. Ursprungligen fanns långt gångna förhandlingar med riskkapitalbolaget, Investor Growth Capital, som dock strandade i april pga omstruktureringar då Investor beslutade att dotterbolaget inte längre skulle satsa på nya projekt. Plan B blev att gå till börsen vilket självfallet inte är det lättaste i nuvarande klimat och Brighter har även tvingats förlänga teckningsperioden som ursprungligen var tänkt att avslutas i september. Möjligtvis är det därför som ledningen valt en uppseendeväckande ”hausse-strategi” då de på hemsidan marknadsfört emissionen med slogan ”Dina 10 000 kronor kan bli 1 miljon på bara 5 år!”. Detta skall besannas, enligt bolagets kalkyler, om Brighter lyckas nå en marknadspenetration i EU och USA på ca 8 procent efter fem år och om aktiemarknaden därefter skulle värdera Brighter med ett p/e-tal på 5.

Brighter One - när fem verktyg blev till ett!

Som katapultmuskel för att höja börsvärdet finns innovationen Brighter One – ett ”allt-i-ett”-instrument för diabetiker som spås lanseras under Q4 nästa år. I praktiken rör det sig om en insulinpenna innehållande en integrerad blodsockermätare, lansett, teststickor samt en digital journal. Då det idag saknas en kombinationsprodukt på marknaden innehållande även injektionshjälpmedel väcks naturligtvis hopp om att Brighter kan ha en potentiell världsprodukt på hand. Den digitala loggboken i instrumentet är också unik då förutom lagring av uppgifter om blodsockervärdet även information om insulindosen sparas vilket skapar förutsättningar för att behandla sjukdomen på ett effektivare och mindre riskfyllt sätt. Denna kombination är inte helt ointressant eftersom det finns anledning att tro att diabetesläkarna därmed kommer att stöda produkten då säkrare info finns tillgänglig istället för att läkaren tvingas lita på att patienten bokför insulindosen manuellt på papper, alternativt slarvar med att spara info överhuvudtaget, vilket försämrar möjligheten till optimal egenvård. Dessutom bör läkarna vara positiva till en kombinationsprodukt då Brighter One borde motivera diabetespatienten till fler blodsockermätningar vilket är viktigt för att kunna injicera rätt dos insulin och få kännedom om hur blodsockervärdet ändras i förhållande till kostvanor, stress m.m. Diabetes är i högsta grad en individuell sjukdom och det är viktigt att hålla blodsockret stabilt för att undvika följdsjukdomar som i värsta fall kan leda till t ex blindhet eller amputering av leder. För hög dos insulin kan dessutom resultera i insulinkänning(för lågt blodsocker) vilket kan vara livshotande.

En gigantisk marknad

Instrumentet riktas till diabetespatienter som är insulinberoende, alltså typ 1-diabetiker samt ungefär en tredjedel av alla typ 2-diabetiker. Det är inte någon liten marknad då det bedöms finnas 14 miljoner insulinberoende patienter i EU och USA som varje år köper diabetesprodukter för 25 miljarder kronor, en försäljning som dessutom ökar med 5-10 procent per år. Affärspotentialen är således svindlande och intresset för kombinationsprodukten har också varit stort då Brighter fått distributörs- och partnerförfrågningar från flera europeiska marknader samt från USA, Kina och Indien. I Norden har partnerskap ingåtts med distributören Rubin Medical som också redan lagt en order som spås generera åtminstone 24,5 Mkr de närmaste två åren efter att instrumentet lanserats. Det känns naturligtvis tryggt.

Brighter One spås kosta omkring en tusenlapp men poängen är att det inte är själva instrumentet som kommer att bli kassakon utan istället teststickorna i blodsockermätaren. Mätstickorna är engångsprodukter som kostar ca 3 kronor styck och några andra leverantörers teststickor än Brighters kommer inte att gå att använda. Vanligtvis använder en diabetespatient 2 – 15 stickor per dag, i regel en ökad andel under den initiala fasen av insulinbehandlingen tills patienten lärt sig hur kroppen reagerar. Rekommendationen är dock att en diabetiker åtminstone skall mäta blodsockret morgon och kväll samt när injicering med insulin sker.

Om vi då tänker oss att Brighter lyckas nå en marknadspenetration i EU och USA på blygsamma 0,5 procent, att de säljer teststickorna för 2 kr/st samt att diabetespatienten förbrukar endast 2 mätstickor per dag - skulle enbart teststickorna generera en årlig återkommande försäljning på 102 Mkr. Ökar vi marknadsandelen till 1 procent och antalet stickor till 3 skulle försäljningen öka till hela 306 Mkr. Affärspotentialen ser alltså nästan misstänksamt bra ut.

Med sig på vägen till kommersiell framgång har Brighter branscherfarenhet i form av Lars Flening som tidigare varit chef för Medisense verksamhet i Europa. Bolaget nådde under 90-talet stor försäljningsframgång för sina blodsockermätare och förvärvades av Abbott för 876 MUSD när de nått en marknadsandel på 13 procent. Huruvida samma öde kommer att drabba Brighter går det givetvis att spekulera om men i takt med att bruden kläs i form av nya partneravtal och försäljningsframgångar ökar naturligtvis chansen för bud.

Vägen till framgång är dock inte helt hindersfri. Innan lansering måste instrumentet och produktionen CE-märkas. Myndigheterna lär dock knappast spjärna emot allt för mycket eftersom ingredienserna i Brighter One är inlicensierade, redan CE- och FDA-märkta komponenter. Det krävs dock mindre tester för att se att blodsockermätaren funkar i den nya förpackningen tillsammans med mjukvaran och även fastän det knappast lär uppstå några större skavanker går det givetvis inte att utesluta att det kommer att krävas mer produktutveckling eller att myndighetsgodkännanden försenas. Ytterligare krävs att instrumentet godkänns av TLV och kommer in i högkostnadsskyddet innan försäljningen på allvar skall kunna ta fart. Det är dock viktigt att påpeka att en diabetespatient idag får full ersättning för utgifter gällande diabeteshjälpmedel. Det finns alltså inte någon kostnadsbarriär som hindrar en patient att köpa Brighter One när instrumentet inkluderats i läkemedelsförmånerna.

Det är också lite märkligt att Brighter inte fått mer uppmärksamhet inför noteringen. Möjligtvis kan detta bero på att de valt just Aktietorget samt givetvis att det finansiella lågtrycket skymt sikten vad som sker på småbolagslistorna. I Finland blev dock Mendor tidigare i år utnämnd som det attraktivaste bolaget för riskkapitalinvesteringar tack vare sin innovation – Mendor Discreet. Produkten är en ”all-in-one”-blodsockermätare, likt Brighter One, innehållande lansett, kassett för teststickor samt programvara för effektivare egenvård men som saknar den femte komponenten – själva injektionshjälpmedlet, alltså sprutan. Den potentiella marknaden för Mendor är dock större då den inkluderar även typ 2-diabetiker som än så länge medicinerar sig med tabletter eller som försöker hålla blodsockret på stabil nivå med hjälp av ändrade motions- och kostvanor.

Slutklämmen

Egentligen är jag ointresserad av bolag som är noterade på mindre listor än First North. Jag har dock vuxit upp med en mor som är typ 1-diabetiker och nyligen har även min fru haft graviditetsdiabetes och tvingats injicera insulin och mätt blodsockret otaliga gånger per dag. En artikel i Ålandstidningen om Brighter fick mig därför intresserad av bolagets innovation och personligen tror jag att företaget har möjlighet att ge globala jättar som Novo Nordisk och Bayer en hygglig match.

Nu är det givetvis så att man inte skall gå och hoppas på någon värdestegring på hundra gånger pengarna men på sikt bör det finnas en god chans för betydande kursuppgång förutsatt att bolaget förvaltar spelkorten rätt. Att ge sig an den europeiska marknaden och i förlängningen den amerikanska samt globala kommer dock att kosta pengar och det är vanskligt att tro att Brighter kommer att kunna göra en storoffensiv med egen kraft utan hjälp av aktieägarna. Räkna således med att fler nyemissioner kommer att bli aktuella. Räknat på teckningskursen värderas dock bolaget idag till 40 Mkr. Det framstår inte som dyrt då kombinationsinstrumentet ser slagkraftigt ut med potential till betydande repetitiva intäkter samt då den första ordern redan är säkrad.

För de som gillar att ”swinga” är aktien även en solklar ”P&D”-kandidat tack vare ledningens hyperoptimistiska prognoser samt då diabetesmarknaden trots allt är mycket stor. Detta brukar vara uppskattad info för forumhaussare att använda i samband med positiva pressrealeaser som ger gnisttändning till pumpningar. Att fiska aktien under nyhetstorka kan således bli en utmärkt affär men det kan också vara en idé att låsa in aktien i byrålådan och låta värdet förädlas i fred för att inte lockas till för tidiga vinsthemtagningar om det börjar dyka upp partnerskap och affärer som indikerar på att Brighter One kan nå en betydande marknadsandel. Som ett tabasco-stänk i en bred portölj passar således aktien då intresset för Brighter framledes kan hetta till i samband med nyheter. Det kan dock vara värt att hålla utkik ifall grundarna börjar springa ut genom bakdörren i takt med att börsvärdet stegras.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?