Post entry

Intervju med Cantargias VD, Göran Forsberg

Forskningsbolaget Cantargia introducerades på handelsplatsen First North i mars månad 2015 via en övertecknad emission. Teckningskursen var 7.60kr/aktie. Under året har bolaget presterat i linje som den väl tilltagna planen kräver och har utmärkt effektdata och ingen som helst toxicitet för kandidaten CANO4 - vilket givetvis stärker bolag för fortsättningen. Nästan alla viktiga steg innan kliniska studier är avklarade - med bravur godkänt.

- ”Ja, det finns intresse för CAN04, men jag kan givetvis inte kommentera mer.” - Göran Forsberg

- "Jag tror man ska vara försiktig med att jämföra affärer inom det här området eftersom de ofta har olika konstruktioner. Men om man jämför substanser, verkningsmekanism etc. så är Alligators substans ADC-1013 en substans där det finns likheter och där det nyligen gjordes ett avtal." - Göran Forsberg

(Avtalet för Alligators substans ADC-1013 med Johnson and Johnson-ägda bolaget Janssen biotech är totalt värd ca 6 mrd SEK) http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/08/12/miljardaffar-for-alligator-i-lund/

Forskningsbolaget Cantargia introducerades på handelsplatsen First North i mars månad 2015 via en övertecknad emission. Teckningskursen var 7.60kr/aktie. Under året har bolaget presterat i linje som den väl tilltagna planen kräver och har utmärkt effektdata och ingen som helst toxicitet för kandidaten CANO4 - vilket givetvis stärker bolag för fortsättningen. Nästan alla viktiga steg innan kliniska studier är avklarade - med bravur godkänt. Bolaget har under hösten 2015 analyserats av Smallcap och publicerades den 3 december. En rejäl genomgång av bolag ges här, där vi rekommenderar läsning för ökad förståelse för bolaget.

Smallcap sammanfattar bolaget bl. a enligt följande:

"Cancerläkemedel med flera verkningsmekanismer

- Cantargias antikroppsbehandling CAN04 bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt

- CAN04s verkningsmekanismer har stöd i egna prekliniska studier och oberoende extern forskning

- IL1RAP-molekylen, målet för Cantargias behandling, återfinns i de flesta cancerformer vilket ger en mycket stor behandlingspotential även utöver fokusområdena lungcancer, pankreascancer och AML.

Glödhet marknad för immunonkologi
- Immunonkologi spås omsätta över 30 000 MUSD inom ett par år

- En betydande del av de licensaffärer som träffades i biotechindustrin under 2014 rörde immunonkologi

- Cantargia utgör en i vårt tycke mycket intressant, om än tidig, möjlighet att investera i detta område

Låg värdering och tydliga planer

- Vi ser ett motiverat värde efter utspädning på 16,6 SEK per aktie i dag, baserat på riskjusterat forskningsvärde, och en betydande potential därutöver i takt med att kliniska milstolpar nås.

- Cantargia värderas tydligt lägre än motsvarande mindre cancerforskningsbolag

- Utestående teckningsoptioner kan finansiera kliniska studier t o m indikation på klinisk aktivitet i fas IIa."

Cantargia utvecklar en lovande behandling inom ett av de hetaste områdena inom läkemedelsutveckling för närvarande. Trots det är bolaget ännu i stort sett förbisett på aktiemarknaden. En tydligare strategi med ett uttalat fokus på behandling av solida tumörer och en nedräkning till start av kliniska studier i människa nästa år bör råda bot på den saken bedömer Smallcap."

http://www.smallcap.se/company/43/analysis/118/

Cantargias VD, Göran Forsberg

När uppstarten av Cantargia till slut formades till en tydlig idé så måste ni haft vissa parametrar som ni avvägt för att "Risk/Reward" inte bara ska motivera er tid och engagemang - utan också få en presumtiv investerare att tro på projektet över fas I.

Varför är Cantargias forsknings portfölj ett vinnande koncept närmsta åren?

- Vår strategi har hela tiden varit att stegvis flytta fram positionerna, d.v.s. att generera nya data som motiverar en värdehöjning. Exempel på delmål har varit att generera antitumördata, visa att vår verkningsmekanism är relevant för behandling av cancer, att vår behandling är säker och att vi har en patentportfölj som kan ge oss ett kommersiellt skydd. Samtliga dessa delmål har uppnåtts och vi tycker därför att vi har den risk/reward- balans som krävs för att motivera ytterligare investeringar.

Cantargia verkar i det mycket heta området immuno-onkologi. Affärerna som sluts är oftast av betydande storlek redan i pre- klinisk fas. Hur ser du på er möjlighet att med er kandidat vara ”nästa” svenska biotech-bolag som lyckas sluta ett avtal med BP

- Vi kan givetvis ha lite tur och skriva ett avtal som är lukrativt redan innan vi har patientdata, men sannolikheten för ett attraktivt avtal är betydligt större när man har genererat kliniska data. Jag vill inte spekulera i möjligheterna att bli nästa svenska bolag, målsättningen är att generera data som är attraktiva för BP och få till ett avtal som är bra för Cantargias aktieägare.

Hur ser den adresserbara marknaden ut för dessa substanser/kandidater?

- Bara i USA är det årligen mer än 250 000 patienter som insjuknar i lungcancer och pankreascancer och nästan 200 000 patienter som dör varje är. Yervoy som är en ny antikroppsbaserad cancerbehandling kostar över 100 000 US$ per patient och år. Givetvis kommer vi inte nå alla dessa patienter och vi vet inte vilket pris CAN04 kommer ha, men siffrorna blir ändå betydande. De största cancerpreparaten idag säljer för 6-9 miljarder US$ per år. Vi ser dessutom en potential i flera stora sjukdomar utanför lungcancer och pankreascancer, men det är bättre att återkomma till dem när vi kör ett konkret utvecklingsprogram mot dessa.

Det finns en uppsjö av affärer som gjorts de senaste åren i pre- klinik och i fas I inom ert område. Är det någon affär som du anser vara extra applicerbar på Cantargia och dess kandidat?

- Jag tror man ska vara försiktig med att jämföra affärer inom det här området eftersom de ofta har olika konstruktioner. Men om man jämför substanser, verkningsmekanism etc. så är Alligators substans ADC-1013 en substans där det finns likheter och där det nyligen gjordes ett avtal.

För ditt vidkommande - och din spetskompetens. Styrelsens val av dig som heltidsanställd VD är enligt dig på grundval av?

- Jag har bred erfarenhet av forskning och utveckling inom cancerområdet. Jag har varit direkt ansvarig för flera tidiga kliniska prövningar och jag har också stor erfarenhet av patentarbete. Jag har slutligen suttit i företagsledning på ett börsnoterat bolag och varit ansvarig både för investerarkontakter liksom affärsutveckling. Med den erfarenheten passade jag bra in att ta ledningen i Cantargia.

Bolagsledningen - är det några specifika egenskaper och erfarenheter som kan vara skillnaden om bolaget ska lyckas i den pre-kliniska fasen och i senare led de kliniska faserna/fas I) med nuvarande substanser/kandidat(-er)?

- Läkemedelsutveckling är ofta långa och komplicerade projekt där man tvingas fatta beslut som kräver stor kunskap och erfarenhet. Jag är väldigt nöjd med att jag lyckats rekrytera en företagsledning som har både kunskap och erfarenhet, samtidigt som vi fortfarande är ”hungriga”. Cantargias ledning består av personer som å ena sidan är lagspelare, men som också är beredda att ta de beslut som krävs.

Hur vill ni positionera CAN04?

- Många cancerbehandlingar idag ingår i olika former av kombinationsbehandlingar och det är självklart något vi måste förhålla oss till. Anledningen till kombinationer är att cancer är en komplicerad sjukdom som drivs av flera olika mekanismer. Det krävs därför en attack på flera fronter. Cancerinflammationen, som vi motverkar är en tidig del i sjukdomen så det talar för att CAN04 ska sättas in tidigt i behandlingen. Det finns ett nyligen publicerat arbete från Baylor college i USA som visar att interleukin-1/IL1RAP-systemet (d.v.s. det CAN04 slår emot) är det som gör att cancercellerna slutar svara på cellgifter vid behandling av pankreascancer. Så, ett väldigt intressant segment är nydiagnostiserade patienter med pankreascancer där vi utgör en kombination med cellgifter och vi därigenom dels har en egen effekt som bromsar tumören samtidigt som tumören också blir känsligare för cellgifter. Det finns även god grund att tro att vår behandling kan fungera utan att kombinera med andra preparat, men ju tidigare vi kan komma in i behandlingskedjan, ju större blir marknaden.

Bolagets strategiska plan för att kunna kapitalisera projektet genom de olika faserna genom IPO vid börsintroduktionen och nu TO3 - och i slutet av året TO4 är som jag ser det en viktig tidsplan där också informationsflödet från bolaget kan göra skillnad om aktieägarna väljer att stödja bolaget löpande också ekonomiskt. Hur är dina funderingar här Göran?

- Jag tycker det är väldigt viktigt att bygga förtroende mellan aktieägare och ledning. Min syn är att vara transparent och långsiktig i kommunikationen.

Förutsatt att Cantargias optionsprogram löses in så är vägen mot fas I spikrak. Vad är den största risken för Cantargia innan bolaget påbörjar sin fas I:a hösten 2016?

- Risken för att vi skulle råka ut för något väldigt allvarligt som gör att vi inte kan starta fas I bedömer jag som relativt låg. Däremot ligger en större risk i själva tidsuppskattningen, t.ex. kan enkla saker som tidsåtgången för granskning av myndigheter och sjukhus eller förseningar i produktionen fördröja en start. Jag vill dock betona att vi gör allt för att minimera dessa risker men de går inte att försäkra bort helt och hållet.

Det är allmänt känt att svenska biotech-bolag har en anmärkningsvärt låg värdering sett ur ett internationellt perspektiv. Samma sak gäller för Cantargia. Är det någonting som i slutändan, vid möjlig exit, påverkar storleken på ett uppköp eller ett partnerskap?

- Jag har inga synpunkter på värderingen av olika bolag, men jag tror inte bolagets värdering i sig ska behöva ha en avgörande påverkan på storleken på ett partneravtal.

Ni har varit börsnoterade i ett år (mars 2015). Vilka hinder/framgångar har ni stött på under denna tid?

- Vi satte upp en ambitiös men fullt realistisk plan i samband med börsintroduktionen. I stort sett har vi lyckats följa den planen och det är en framgång i sig, samtidigt som det också visar att vi kunnat hantera svårigheter. Om jag ska lyfta fram något extra positivt så tycker jag att tox-resultaten varit en stor framgång och också det faktum att ett flertal externa grupper publicerat viktiga data som stödjer det vi gör.

Har ni fått uppmärksamhet/intresse av större läkemedelsbolag kring era produkter och upptäckter?

- Ja, det finns intresse för CAN04, men jag kan givetvis inte kommentera mer.

Dagen när Cantargia ska kommersialisera verksamheten är vad de flesta inlästa investerare ser fram emot – eftersom det stora mervärdet för investeringen i bolagets aktier då sker. Vilka jämförbara och genomförda affärer finns, där du idag kan applicera för Cantargias forskningsresultat i motsvarande skede (idag) – om bolaget fortsätter att utvecklas enligt plan och affärsmodell?

- Det finns ett stort antal affärsmodeller och jag vill egentligen inte sikta in mig på en typ av affär, det viktigaste är att vi gör en affär som aktieägarna är nöjda med och som också betyder att någon tar projektet i mål så att patienter med cancer kan få nytta av investeringen.

PM från den 9 mars där ingen toxicitet finns i CANO4. Hur värderar ni den informationen och hur betydande är resultatet för fortsatta studier i Pre-klinisk fas och förberedelser inför Fas1?

- Vi värderar resultaten från våra toxstudier väldigt högt. Det är givetvis en stor framgång att vi inte ser någon toxicitet i terapeutiska doser, det ger oss en trygghet inför de kliniska studierna och det öppnar också upp för att kombinera med andra preparat i ett senare skede.

Intressanta svar Göran. Vi tackar för din medverkan - och hoppas vi får återkomma i framtiden med samma välkomnande som denna gång. Lycka till!

För er som har intresse och har möjligheter så deltar Cantargia med Göran Forsberg som representant på följande evenemang närmsta tiden. Redan på onsdag så är det dags - Sedermeradagen den 16 mars i Lund och på Redeye Investor Forum den 17 mars i Göteborg.

Disclaimer: Jag äger aktier i Cantargia. Jag är ej en professionell analytiker. Jag kommer varsamt följa aktiens handelsmönster och agera utifrån det. Jag handlar i många utav mina innehav varje dag trots att jag långsiktigt är positiv till aktien. All handel med värdepapper är förenat med risk och jag tar ej ansvar för beslut som fattats pga av ovan blogg. Min rekommendation är att läsa på ordentligt om bolaget och komma fram till egna slutsatser innan ni väljer att investera eller ej.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?