Post entry

Långsiktigt köpvärt: Catella, Micro Systemation

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktierna i Catella och Micro Systemation verkar båda vara långsiktigt köpvärda av olika skäl.

Catella

Positivt att finanskoncernen Catella enl sin årsredovisning för 2011 har lagt fast målet att kärn-affärsområdena Corporate Finance (rådgivning kring fastighetsaffärer) samt Kapitalförvaltning båda ska nå upp till en rörelsemarginal som "över tid" ligger högre än 15%: http://www.catellagroup.com/sv/download.ashx?guid=bf271783-7bc0-4adb-b056-92befbcbb391

-

Under 2011 hade affärsområdena följande intäkter:
• Corporate Finance: 493 miljoner kr (+13% jämfört med 2010)
• Kapitalförvaltning: 318 miljoner kr (-15% jämfört med 2010)

Dvs 811 miljoner kr i sammanlagda intäkter.

Under 2011 såg affärsområdenas rörelsemarginal så här:
• Corporate Finance: 9% (jämfört med 12% under 2010)
• Kapitalförvaltning: -4% (jämfört med 13% under 2010)

Dvs förbättringspotential finns.

Catellas vd Johan Ericsson har vid något tillfälle sagt att Corporate Finance-affärsområdet kan tjäna 100 miljoner kr/år under goda år. Med intäkter på ca 500 miljoner kr/år innebär det en rörelsemarginal på ca 20%.

• Under 2011 uppgick de båda affärsområdenas sammanlagda rörelseresultat till 31 miljoner kr.
• Men det skulle ha blivit 122 miljoner kr om rörelsemarginalen uppgått till 15% (i båda affärsområdena).

Jämför med att Catella totalt är värt ca 600 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 7,35 kr.

-

Säg att Catellas kärn-affärsområden (försiktigt räknat) når en rörelsemarginal på 10% inom 2-3 år.

Det motsvarar ett rörelseresultat på 50-60 miljoner kr (med oförändrade intäkter och 30% skatt).

Och därtill har ju Catella flera övriga tillgångar:

• Banque Invik (värt åtminstone 150 miljoner kr?)
• Bolånefordringsbolaget EETI (värt åtminstone 150 miljoner kr?)
• skattemässiga förlustavdrag 760 miljoner kr (värda åtminstone 10% av det, dvs 70-80 miljoner kr?)

(Mer om bla de delarna i tidigare blogginlägg om Catella-aktien från 5 apr 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/catella/spekulativt-kop-catella)

Säg att kärn-affärsområdena kan värderas till ett p/e-tal på 8 gånger ett resultat efter skatt på 50-60 miljoner kr/år. Det blir ett värde på 400-500 miljoner kr bara där.

Och lägg därtill ovannämnda tillgångar på nästan 400 miljoner kr (vilket är ganska försiktigt räknat).

Då blir det motiverade värdet för Catella 800-900 miljoner kr, motsvarande 10-11 kr/Catella-aktie.

Det innebär en uppgångspotential på 30-50% från dagens börskurs 7,35 kr.

(Alternativt uttryckt: Dagens börskurs 7,35 kr innebär att Catella-aktien handlas med en rabatt på ca 25-30% jämfört med vad aktien egentligen borde vara värd försiktigt räknat.)

//Tillägg 3 maj 2012: Utöver Catellas ovannämnda tillgångar har Catella en nettokassa på drygt 306 miljoner kr per slutet av 2011 enl årsredovisningen för 2011. Det motsvarar 3-4 kr per Catella-aktie. I så fall ser Catella-aktien ännu billigare ut än kalkylen ovan. Istället för att Catella-aktiens värde kan beräknas till 10-11 kr blir det motiverade värdet därmed 13-15 kr. Info om Catellas nettokassa i tabellen på sid 31 i Catellas årsredovisning 2011: http://www.catellagroup.com/sv/download.ashx?guid=bf271783-7bc0-4adb-b056-92befbcbb391//

//Tillägg 3 maj 2012: Enl Catellas årsredovisning för 2011 (sid 54) har Banque Invik ett eget kapital (bokfört värde på tillgångar minus bokfört värde på skulder) på ca 320 miljoner kr, och som utgångspunkt lär Catella inte vilja sälja banken för ett lägre belopp. Dvs i så fall blir värdet på Banque Invik klart högre än ovannämnda 150 miljoner kr. Medan 150 miljoner kr motsvarar knappt 2 kr/Catella-aktie så utgör 320 miljoner kr nästan 4 kr/Catella-aktie, dvs 2 kr mer än ovannämnda värdering av Catella-aktien till 10-11 kr.

Dvs om Catella-aktien kan värderas till 10-11 kr plus en nettokassa på 3-4 kr plus att Banque Invik är värt 2 kr mer än enl ovan, så blir Catella-aktiens motiverade värde 15-16 kr! Det är alltså mer än dubbelt så mycket som Catellas nuvarande börskurs 7,35 kr.//

//Tillägg 3 maj 2012: Det troliga är väl att det som Catella kallar "nettokassa" inte är en ren nettokassa, utan inkluderar tex bolånefordringarna (bolaget EETI) som var bokförda till 282 miljoner kr i slutet av 2011. I så fall ska nettokassan på 306 miljoner kr (3-4 kr/Catella-aktie) inte läggas till vid värderingen av Catella-aktien, eftersom det redan är inkluderat i form av EETI (som här värderats till 150 miljoner kr).

Dock kan man hävda att EETI borde värderas till 282 miljoner kr istället för 150 miljoner kr vid värderingen av Catella-aktien. Värdet 282 miljoner kr är beräknat som förväntade nettokassaflöden från bolånefordringarna, diskonterat till ett nuvärde med en viss diskonteringsränta. Och enl Catella har bolånefordringarna historiskt alltid gett högre nettokassaflöden än förväntat.

Dvs utifrån detta kan Catella-aktien värderas enl följande:

10-11 kr enl den ursprungliga värderingen ovan

+2 kr (om Banque Invik antas vara värt sitt egna kapital 320 miljoner istället för ursprungliga antagandet 150 miljoner kr)

+2 kr (om bolånefordringarna antas värda sitt bokförda värde ca 280 miljoner kr istället för ursprungliga antagandet 150 miljoner kr)

=summa värde 14-15 kr/Catella-aktie kr//

-

Catella är baserat i Stockholm och har 340 pers anställda i 13 länder (varav ca 210 pers inom Corporate Finance och ca 120 pers inom Kapitalförvaltning).

Därtill har Catella ca 100 pers anställda i Luxemburg-banken Banque Invique (som Catella håller på att sälja).

För Corporate Finance-delen är Sverige det viktigaste landet följt av Frankrike.

-

Så här beskrivs Catella på aktiemäklarfirman Remiums hemsida Introduce.se:

_"Europeisk finansgrupp
Catella

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna."_

http://www.introduce.se/foretag/catella

Så här beskriver sig Catella självt i sin q4/2011-rapport:

"Catella i korthet

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate
Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar
fokuserar Catella på marknadssegment där högt specialistkunnande
och lokal närvaro i kombination med internationell
räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna.

Catella har 341 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer
i 12 europeiska länder, därutöver är 102 anställda inom Banque
Invik i Luxemburg.

• Catellas Corporate Finance-verksamhet erbjuder finansiell
rådgivning, där transaktionsrådgivning i den professionella
fastighetsmarknaden är den dominerande verksamheten.

• Catellas Kapitalförvaltning erbjuder institutioner, företag och
privatpersoner tjänster fokuserade på fondförvaltning och förmögenhetsförvaltning.

• Därutöver har Catella en egen finansförvaltning som huvudsakligen
består av en portfölj med värdepapperiserade europeiska
bostadslån."

http://www.catellagroup.com/sv/download.ashx?guid=75e97f16-3c72-4086-9818-207af1049967

Och ur årsredovisningen för 2011:

"Corporate Finance

Catellas Corporate Finance-verksamhet erbjuder specialiserade finansiella rådgivningstjänster. Transaktionsrådgivning i den professionella fastighetsmarknaden är den dominerande verksamheten.

TJÄNSTER INOM CORPORATE FINANCE
 Försäljning och förvärv
 Finansiering
 Värdering och analys"

"Kapitalförvaltning

Catellas Kapitalförvaltning erbjuder institutioner, företag och privatpersoner specialiserade finansiella produkter och rådgivningstjänster. Fondförvaltning är den dominerande verksamheten.

TJÄNSTER INOM KAPITALFÖRVALTNING
 Fondförvaltning
 Förmögenhetsförvaltning"

http://www.catellagroup.com/sv/download.ashx?guid=bf271783-7bc0-4adb-b056-92befbcbb391

-

Nästa hållpunkt för Catella är resultatrapporten för q1/2012 som ska komma 24 maj 2012.

- - -

Micro Systemation

Ett stort plus för Micro Systemation att finansmannen Robert Ahldin är storägare i bolaget, och numera även styrelseledamot (from bolagsstämman 26 apr 2012: http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-K7OAV/1845582700x0x563207/ee7528b3-01d4-45b8-b11f-196d273618bb/Kommunik%E9_%E5rsst%E4mma_2012.pdf).

Han är miljonär och väldigt bra på aktier. Tidigare var han ju analytiker på aktiemäklarfirman Matteus och var sedan med och startade aktiemäklarfirman Remium (som han sedan var med och sålde till Gunnar Mannerheim).

Dvs om Ahldin är storägare i Micro Systemation kan man vara rätt säker på att det är en bra aktie att ha i portföljen.

Ahldin äger 9-10% av Micro Systemation enl ägarsiffror från slutet av apr 2012: http://www.introduce.se/foretag/micro-systemation/kalender-och-agare

Hela Micro Systemation är värt över 300 miljoner kr på börsen, så Ahldins bet på bolaget är värt nästan 30 miljoner kr. Dvs han har satsat en hel del.

Räknar han tex med att Micro Systemation ska bli uppköpt?

-

Remiums analytiker Erik Rolander har gjort följande prognoser (daterade 25 apr 2012) för Micro Systemations ekonomiska utveckling framöver:

• Intäkterna på ca 130 miljoner kr 2011 väntas öka till 175 miljoner kr inom tre år (dvs en intäktstillväxt på i snitt 10-11% per år).
• Rörelsemarginalen på 23% 2011 väntas i och för sig dippa till 17% 2012 men sedan öka till 26% 2014.
• Resultatet per aktie på drygt 1 kr 2011 väntas i och för sig dippa ner till knappt 1 kr under 2012, för att sedan öka till nästan 2 kr inom tre år (dvs en resultattillväxt på i snitt 18% per år).
• Micro Systemation är finansiellt starkt och hade en nettokassa på 50-60 miljoner kr i slutet av 2011 (jämfört med ett börsvärde på drygt 300 miljoner kr). Nettokassan väntas öka till 70-80 miljoner kr inom tre år.

http://www.introduce.se/media/4224662/msabb_1.012.pdf

Micro Systemation-aktien handlas i 17,20 kr vilket ger ett p/e-tal på 18-19 med Remiums förväntade resultat per aktie för 2012 (0,93 kr).

Dvs aktien verkar inte jättebillig.

Och risk för att börskursen pressas ned i år av att Micro Systemations resultat väntas bli lägre 2012 än 2011?

Men som sagt har bolaget en stor nettokassa, och på tre års sikt väntas tillväxten i intäkter och resultat vara god. Aktien sannolikt ett bra långsiktigt köp vid nuvarande börskurs.

-

Vad gör egentligen Micro Systemation?

_"Svensk kriminalteknik på hög nivå
Micro Systemation

Micro Systemation är marknadsledande inom nischen Mobile Forensics där man, genom sina egenutvecklade system, hjälper främst myndigheter att extrahera och klassificera information från beslagtagna mobiltelefoner. Affärsmodellen är licensbaserad vilket innebär en hög grad av återkommande intäkter."_

http://www.introduce.se/foretag/micro-systemation

Så här beskriver sig bolaget självt i sin q1/2012-rapport:

"Kort om Micro Systemation

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen.

Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även återskapa raderad information och ger därmed en totallösning inom 'mobile forensics' med obruten beviskedja.

Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod.

Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär.

Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under kortnamnet MSAB B."

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-K7OAV/1845582700x0x561621/E304FDE2-8E64-454B-936E-A8906A5200B5/Del_rsrapport_Q1-2012.pdf

Micro Systemation är baserat i Stockholm och har 70 pers anställda.

-

Micro Systemations 2011:

• Intäkter 130 miljoner kr (+5% jämfört med 2010).
• Rörelsemarginal 23% (jämfört med 24% 2010).
• Resultat per aktie 1,16 kr (-6% jämfört med 2010).
• 54 miljoner kr i kassan i slutet av 2011. (Inga räntebärande skulder verkar finnas.)

Micro Systemations q1/2012:

• Intäkter 27 miljoner kr (-10%).
• Rörelsemarginal 12% (jämfört med 18% för q1/2011).
• Resultat per aktie 0,10 kr (-47% jämfört med q1/2011).
• 59 miljoner kr i kassan i slutet av q1/2012. (Inga räntebärande skulder verkar finnas.)

Dvs för båda perioderna finns vad som kan ge intrycket av svaghetstecken, med resultatminskningar för både helåret 2011 och q1/2012.

Vad gäller q1 säger det dock inte så mycket att resultatet föll eftersom q1 normalt sett inte är ett säsongsmässigt starkt kvartal för Micro Systemation. Q2 och framför allt q4 är bolagets starkaste kvartal varje år.

I 2011-rapporten pekar Micro Systemations vd Joel Bollö bla på att 2010 var ett ovanligt starkt år för bolaget tack vare en order från USA i q4/2010. Det gör att 2011 ser sämre ut än 2010, fast 2011 inte var ett dåligt år för bolaget.

I q1/2012-rapporten pekar Bollö bla på att USA-ordern även lyfte q1/2011-resultatet, vilket gör att q1/2012 ser sämre ut i jämförelse.

Han verkar ändå nöjd med bolagets utveckling och pekar på stabil orderingång.

Finansiella mål

Enl q1/2012-rapporten har Micro Systemation följande finansiella mål (för treårsperioden från sommaren 2010 till sommaren 2013):

• Intäktstillväxt minst 25%/år (exkl företagsköp).
• Rörelsemarginal minst 25%.

Dvs om de målen nås blir bolagets ekonomiska utveckling ännu bättre än Remiums prognoser, framför allt vad gäller intäktstillväxten (där Remium räknar med i snitt 10-11%/år 2012-2014).

Vad gäller rörelsemarginalen räknar dock Remium räknar med en rörelsemarginal på 26% 2014, dvs tom högre än bolagets målnivå 25%.

- - -

_Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.
• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.
• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.
• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.
• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar._

_Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex 1-2 års tid. Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs.

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst._

Här blev alltså rekommendationerna följande:

• Catella-aktien: "långsiktigt köp" vid nuvarande börskurs 7,35 kr.
• Micro Systemation-aktien: "långsiktigt köp" vid nuvarande börskurs 17,20 kr.

- - -

Tillägg 3 maj 2012

Medan det är positivt för Micro Systemation att Robert Ahldin är storägare där, så är det positivt för Catella att affärsmännen Johan Claesson och Bengt Stillström är storägare där.

• Johan Claesson är en slipad smålänning med bakgrund från bla bygg- och fastighetsbranschen. Han äger 47-48% av Catella via bolaget CA Plusinvest.

• Bengt Stillström har genom goda aktieinvesteringar byggt upp sitt investmentbolag Traction som nu är värt nästan 1,4 miljarder kr på börsen (varav han själv inkl familj har en ägarandel på 84-85%).

Är Stillström storägare i ett bolag kan man vara säker på att han har granskat bolaget från topp till tå, och att aktien med hög sannolikhet är köpvärd (åtminstone långsiktigt).

Bla berördes nyligen i ett blogginlägg (från 26 apr 2012) att han även är storägare i friskvårdsbolaget Feelgood: http://www.redeye.se/aktiebloggen/feelgood/spekulativt-kop-feelgood

I Catella är Stillström näst största aktieägare med en ägarandel på 5-6% (via Traction).

Lista över Catellas största aktieägare i slutet av 2011: http://www.introduce.se/foretag/catella/kalender-och-agare

-

Catella blir uppköpt?

Gunnar Rylander grundade Catella år 1987 och år 2010 tog Catella "köksvägen" till börsen genom att börsnoterade datorgrossisten Scribona köpte Catella och blev därmed Catella. (Scribona hade för sig redan innan köpt Catellas bolåneportfölj EETI samt Banque Invik.)

Och nu finns det alltså chans att Catella självt blir uppköpt. En potential med Catella-aktien är att bolaget blir uppköpt av tex en utländsk bank som vill stärka sin position i Sverige (Danske Bank? DnB Nor?)

Alternativt kan man tänka sig att tex en svensk bank som SEB köper Catella så att SEB därigenom stärker sin position inom bankutlåning till företag i Europa.

SEB har ju redan bankutlåning till företag i Tyskland, och Catellas Corporate Finance-verksamhet med rådgivning kring fastighetsaffärer är ju ett bra komplement till bankutlåning för fastighetsaffärer. Catellas Corporate Finance-verksamhet kan därmed bidra till att skaffa kunder till SEB:s bankutlåning i bla Tyskland.

Därutöver har Catella börjat med verksamhet för att hjälpa fastighetsköpare etc att låna pengar genom att ge ut obligationer till investerare, dvs sådan obligationsutgivning är ju konkurrerande verksamhet med SEB:s bankutlåning. Så SEB tjänar ju på att slippa denna Catella-verksamhet som konkurrent.

Och Catellas affärsområde Kapitalförvaltning skulle snabbt kunna integreras med SEB:s kapitalförvaltning.

Att ett bolag på börsen blir uppköpt är ju normalt väldigt gynnsamt för aktieägarna i det bolag som köps upp, eftersom budgivaren då brukar erbjuda ett budpris per aktie som ligger långt över börskursen för aktien i det bolag som köps upp. Tex kanske en budgivare lägger ett bud som är 25-35% högre än aktiens senaste börskurs före budet, och då stiger normalt aktien direkt nästan med lika mycket - särskilt om det är ett kontantbud (dvs att budgivaren betalar med cash och inte egna aktier) och att styrelsen och huvudägarna (i det bolag som köps upp) har godkänt budet.

För Catellas del innebär det alltså att budgivare helst bör få Johan Claesson och Bengt Stillström att acceptera ett bud på Catella, innan budet offentliggörs.

Och Claesson och Stillström lär vara hårda förhandlare som ej går med på att sälja Catella till ett lågt bud.

-

Banque Invik

Som nämnt håller Catella självt på att sälja Banque Invik, efter beslut från början av 2011.

Banque Inviks huvudverksamhet är kreditkort, men Catella anser inte att det är Catellas kärnverksamhet och valde därför att sätta upp Banque Invik på säljlistan.

Enl Catellas årsredovisning för 2011:

Banque Inviks kreditkorts-verksamhet "är både lönsam och har stor potential, men utvecklas enligt Catellas bedömning bäst i en annan struktur där den kompletterar eller stärker en befintlig verksamhet."

Utöver kreditkorts-verksamheten har Banque Invik i och för sig även kapitalförvaltnings-verksamhet. Medan Catellas kärn-affärsområde Kapitalförvaltning förvaltar ett kapital på 34 miljarder kr (per slutet av 2011) åt olika kunder, så förvaltar Banque Invik ett kapital på 5 miljarder kr. Men Catella verkar tycka det är enklast att sälja Banque Invik som helhet i en klump inkl kreditkorts-verksamheten och Banque Inviks kapitalförvaltning på en gång i ett paket.

Dock har försäljningen av Banque Invik dragit ut på tiden. Enl Catellas årsredovisning:

"Arbetet har av olika skäl tagit mer tid än vad som förutsetts, men försäljningsarbetet fortgår med samma mål."

"Försäljningsprocessen avseende Banque Invik fortgår. Förhandlingar
förs för närvarande med flera potentiella köpare. En förutsättning för en transaktions genomförande är att köparen godkänns av den Luxemburgska Finansinspektionen (CSSF)."

När en försäljning av Banque Invik väl kommer till stånd, kan Catella komma att använda en del av köpeskillingen för aktieutdelning till Catellas aktieägare. Det kan bli något som får Catella-aktien att stiga.

Catella avser även använda Banque Invik-köpeskillingen till andra ändamål, så man kanske inte ska hoppas alltför mycket på en jätteutdelning när Banque Invik har sålts.

Tex i sitt vd-tal i årsredovisningen säger Johan Ericsson så här:

"Vid en avyttring av Banque Invik kommer vi (...) att frigöra
finansiella resurser för fortsatta satsningar samt amortering av
Catellas räntebärande skulder."

Dvs han nämner inte alls något om aktieutdelning pga en Banque Invik-försäljning.

Dock på ett annat ställe i årsredovisningen:

"Vid slutförd försäljning av Banque Invik avser styrelsen att återkomma med förslag på utdelning till aktieägarna avseende räkenskapsåret 2011"

Enl Catellas årsredovisning för 2011 hade Banque Invik intäkter på 210 miljoner kr och ett resultat efter skatt på 10 miljoner kr för 2011.

Banque Invik har ett eget kapital (bokförda tillgångar minus skulder) som uppgår till ca 320 miljoner kr enl Catellas årsredovisning för 2011, sid 54.

-

Som nämnts ovan hade Catellas kärn-affärsområde Kapitalförvaltning ett dåligt 2011 med intäkter på 318 miljoner kr (-15% jämfört med 2010) och en rörelsemarginal på -4% (jämfört med 13% under 2010).

Catellas vd Johan Ericsson pekar i Catellas årsredovisningen för 2011 bla på att kapitalförvaltningen drabbades negativt av den allmänna börsnedgången under 2011:

"Catellas resultat 2011 påverkades negativt av den makroekonomiska
oro som präglade de europeiska finans- och aktiemarknaderna
under året. För Catella innebar fallande aktiekurser att den svenska fondrörelsen fick ett väsentligt lägre resultat än vad som budgeterats"

Man samtidigt nämner han nysatsningar som Catella gör inom kapitalförvaltningen:

"Inom Kapitalförvaltningen sker flera parallella satsningar:

• Inom fastighetsfondverksamheten växer vår tyska fondrörelse med flera nya fondprodukter, samtidigt som initiativ tas för att bredda verksamheten till flera marknader.
• Inom den svenska fondverksamheten (som omfattar aktie-, hedge- och räntefonder) pågår en förnyelseprocess syftande till att stärka fondsortiment och distributionsformer."

Under året tillsattes en ny chef för Catella Kapitalförvaltnings svenska fondbolag (Mats Andersson):

"Vidare påbörjades under året en översyn av Catellas svenska fondrörelse, syftande till att stärka dess konkurrenskraft. Som ett led i detta arbete rekryterades ny VD till det svenska fondbolaget."

-

Enl ovan nämndes att Catella börjat med verksamhet för att hjälpa tex fastighetsbolag att låna pengar genom att ge ut nya företagsobligationer.

Enl Catellas årsredovisning ska den kapitalanskaffnings-verksamheten nu breddas till att även hjälpa företag få in kapital från aktieinvesterare, dvs genom utgivning av nya aktier via nyemission.

- - -

Tillägg 7 maj 2012

På tal om resonemanget ovan att det skulle passa bra för SEB att köpa Catella:

Tydligen har SEB en stor fastighetsfond i Tyskland: http://di.se/Artiklar/2012/5/7/266617/Odesdag-for-SEBs-tyska-fastigheter/

Fonden heter Immo Invest och har tillgångar för 60 miljarder kr.

Dvs det stärker argumenten för att Catella passar in i SEB. Dels har Catella utländska fastighetsfonder (se tex det tidigare blogginlägget om Catella, daterat 5 apr 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/catella/spekulativt-kop-catella), och dels kan Catellas affärsområde Corporate Finance ge råd till sådana fastighetsfonder.

Edit: SEB-fonden Immo Invest kommer att avvecklas för att de som investerat i fonden vill ta ut sina pengar: http://di.se/Artiklar/2012/5/7/266672/Tysk-krasch-for-SEB/

Dock kan ev SEB behöva anlita Catellas affärsområde Corporate Finance, eftersom fonden nu ska sälja ut sina kvarvarande 132 fastigheter.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?