Post entry

CERENO SCIENTIFIC - Ett av Sveriges mest undervärderade biotechbolag

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Trombos är den vanligaste dödsorsaken världen över då en av fyra dödsfall är relaterade till trombos. I decennier har läkemedelsindustrin arbetat för att skapa bättre antitrombotiska behandlingar för att optimera balansen mellan trombosförebyggande och blödningsrisk, ett arbete som börjar ge avkastning både i termer av forskningsframsteg och att attrahera ett allt större kommersiellt intresse. Mitt i detta står svenska Cereno Scientific med en potentiellt banbrytande pipeline.

Kort om Cereno:

Cereno Scientific utvecklar, ett nytt förebyggande läkemedel, som normaliserar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas vid behandling av komplikationer till trombos relaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Styrelse och ledning:

VD: Sten R. Sörensen - (Chief Executive Officer)

Född 1959. Verkställande direktör i Cereno Scientific sedan september 2015. Sörensen har en omfattande erfarenhet inom läkemedelsindustri, biotech, finans samt styrelsearbete.. Sörensen har tidigare bl a varit Head of International Marketing Operations, Monsanto (GD Searle) och Global Marknadschef för Secondary Prevention Products, Cardiovasculars, AstraZeneca. Sörensen har tidigare initierat och lett två banbrytande

preventiva överlevnadsstudier vid hjärtsvikt; MERIT-HF och RALES till globalt kommersiellt genomslag.

Styrelseordförande: Catharina Bäärnhielm (Före detta Vice President av AstraZeneca)

Född 1952. Styrelseordförande i Cereno Scientific sedan november 2015 har lång erfarenhet från olika seniora roller inom läkemedelsindustrin, senast som VP och Global Projektledare vid AstraZeneca. Bäärnhielms erfarenheter täcker alla faser i utvecklingskedjan, från ide till färdigt läkemedel.

Bäärnhielm har en omfattande erfarenhet av globala forsknings- och utvecklings strategier för både små molekyler och biologiska läkemedel inom olika sjukdomsområden.

Bäärhielm har varit chef för en stor forskningsorganisation och har omfattande erfarenhet av att driva samarbeten mellan industrin och akademin.

Bäärnhielm är ordförande i styrelsen för CerenoScientific AB och ledamot av GU Ventures styrelse. Bäärnhielm är apotekare och PhD i farmakokinetik och läkemedelsmetabolism.

Björn Dahlöf - Styrelseledamot

Född 1953. Styrelseledamot i Cereno Scientific AB sedan starten av Bolaget i april 2012 och Cheif Medical Officer sedan september 2018. Dahlöf har praktiserat Allmän Internmedicin

vid Sahlgrenska sjukhuset i över 35 år och är Docent i Kardiovaskulär Prevention vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Dahlöf har omfattande erfarenhet i kardiovaskulär forskning, farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar (alla faser) och har föreläst inom dessa områden internationellt. Dahlöf har under många år varit rådgivare till små och stora läkemedelsbolag avseende läkemedelsutveckling i alla faser från preklinisk utveckling till större studier efter registrering. Dahlöf har initierat och lett flera större nationella och multinationella mortalitets och morbiditet studier som haft betydelse för riktlinjer inom kardiovaskulär prevention och totalt har Dahlöf publicerat omkring 400 st vetenskapliga arbeten i ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Dahlöf har vidare stor erfarenhet från uppstart och drivande av mindre bolag inom läkemedelsutveckling och klinisk prövning.

Anders Svensson - Styrelseledamot (Även han föredetta Vice President på AstraZeneca)

Född 1951. Styrelseledamot i Cereno Scientific sedan oktober 2018. Legitimerad läkare, medicine doktor och docent och har över 20 års erfarenhet av akademisk medicin med vetenskapligt fokus på hjärt-kärlsjukdomar.

Efter sin tid inom akademien flyttade Svensson till AstraZeneca där han som Vice President blev ansvarig för klinisk utveckling av hjärta-kärl- och senare även mag- och tarmläkemedel.

2007 flyttade Svensson till Schweiz för att leda den globala kliniska utvecklingen av läkemedel inom diabetes och hjärta- och kärlområdet i ett av världens största läkemedelsföretag, F. Hoffmann-LaRoche.

Efter nära 20 år på ledande positioner i den globala läkemedelsindustrin, med ledningsansvar för grupper i Europa, USA och Kina, har Svensson stor erfarenhet av internationell läkemedelsutveckling och ett stort kontaktnät. Han har närmare 100 publikationer och är för närvarande konsult och styrelseledamot i Tikomed AB.

Klementina Österberg - Styrelseledamot

Klementina Österberg, född 1975, är VD för GU Ventures AB, Göteborgs universitets holdingbolag. GU Ventures AB driver en inkubator och investerar i kommersialiseringen av innovationer.

Österberg har examen i företagsekonomi och arbetar aktivt med finansiering, företagsetableringar och bolagsledning i företagen inom GU Ventures AB:s sfär.

Tidigare uppdrag inkluderar affärsplan tävlingen Venture Cup, olika Volvobolag, Daimler Chrysler och Geveko Industries.

Ni förstår poängen... För att inte göra denna information för kladdig med text låter jag resterande i ledningsgruppen nämnas vid namn, så kan ni via länk läsa om dem.

Övriga i styrelsen: Se djupare beskrivning av nyckelpersonerna i länk : https://www.cerenoscientific.se/cereno-scientific/styrelse/

Jonas Faijerson Säljö - Styrelseledamot

Niklas Bergh - Styrelsesuppleant

Jan Pilebjer - Styrelsesuppleant

Övriga personer i ledningsgruppen som ej omnämnts i styrelsen: https://www.cerenoscientific.se/cereno-scientific/ledningsgrupp/

Daniel Brodén - Chief Financial Officer

Jan-Peter Idström - Senior Director Development

Mest relevant info är väl Jan-Peter Idströms track record:

Född 1956. Senior Director Development i Cereno Scientific sedan september 2017. Idström har lång erfarenhet från olika seniora roller inom läkemedelsindustrin och medicinteknik, bl.a. från AstraZeneca och Vitrolife.

Idströms erfarenheter täcker alla utvecklingsfaser från idé till färdig produkt. Han har en omfattande erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete för produkter inom både mag-tarm sjukdomar (ex Losec® och Nexium®) och trombos/hemostas. Vidare har han varit chef för Klinisk Farmakologi och Experimentell Medicin på AstraZeneca. Idström har under de senaste åren arbetat med stöd till nystartade bolag inom Life Science, samt att öka samarbetet mellan industri, sjukvård och akademi. Idström är Filosofie Doktor i Biokemi.

Är du imponerad utav folket bakom detta bolag? Låt mig då presentera vårt vetenskapliga råd som bolaget skapat. Det besitts nämligen utav planetens ledande forskare inom ämnet, alla med ännu mer imponerande CV.

"Under våren 2019 har Cereno Scientific inrättat ett vetenskapligt råd, eller Scientific Advisory Board (SAB). Syftet med rådet är att förstärka kunskapsöverföringen från akademin till näringslivet och stödja bolagets utveckling inom fokusområdet trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar, med ett intensifierat fokus på vidareutveckling av bolagets produktportfölj. Cereno Scientifics SAB består av fem välrenommerade individer."

Dr Bertram Pitt (ordförande i vårt vetenskapliga råd) har varit chef för den kardiologiska divisionen vid University of Michigan School of Medicine vid Ann Arbor sedan 1977 och är numera professor emeritus i medicin.

Han har bedrivit ett antal storskaliga randomiserade studier och är för närvarande bl.a. engagerad i SPIRIT-studien.

Dr Pitt har författat över 750 vetenskapliga artiklar och har erhållit flera utmärkelser, bl.a. från American Heart Association (AHA) och European Society of Cardiology Heart Failure (ESC-HF). Därtill är han upphovsmannen bakom kardiologikonferensen Cardiology Update Davos, en av de mest prestigefyllda kardiologikonferenserna i Europa.

Dr Gordon H Williams är sedan 1981 professor i medicin vid Harvard Medical School och leder en forskargrupp vid filialen Brigham and Women’s Hospital med fokus på genetiska aspekter av sjukdomar inom kardiovaskulär endokrinologi, diabetes och metabolism.

Gordon H Williams står bakom över 500 vetenskapliga publikationer och han har erhållit ett flertal priser och utmärkelser för sina vetenskapliga och medicinska bedrifter, däribland Clinical Research-priset utdelat av American Heart Association. Han har även erfarenhet som ansvarig forskare (Principal Investigator) i ett flertal kliniska studier.

Även Dr Deepak Bhatt är professor i medicin vid Harvard Medical School. Därutöver är han exekutiv direktör för interventionell kardiovaskulär medicin vid Brigham and Women’s Hospital.

Dr Bhatt är en erkänd specialist inom kardiovaskulär medicin och interventionell kardiologi och fortfarande en aktiv kardiolog som behandlar de patientgrupper som Cereno Scientifics är intresserat av. Därtill har han erfarenhet av läkemedelsutveckling.

Dr Faiez Zannad är kardiologiprofessor på Université de Lorraine. Han är avdelningschef för kardiologienheten vid universitetssjukhuset Centre Hospitalier Universitaire de Nancy i franska Laxou där han också är direktör för det kliniska undersökningscentrat Inserm-CHU.

Dr Zannad har haft en ledande roll i att designa och genomföra en rad stora kliniska studier. Därutöver har han tidigare varit ordförande för farmakologi och läkemedelsterapi vid European Society of Cardiology (ESC).

Dr Gunnar Olsson har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Han har arbetat på ledningsnivå på AstraZeneca i mer än 20 år och har omfattande erfarenhet av produktutveckling och ”life cycle management” för läkemedel.

Han har bidragit till mer än ett dussin framgångsrika globala produktregistreringar för läkemedel mot både hjärt- och kärlsjukdomar och mag-tarmsjukdomar, varav sju har uppnått s.k. ”block buster status” med en årlig försäljningsvolym över 1 miljard USD.

(Gunnar Olsson var styrelseledamot i Cereno Scientific mellan 2016 och 2018.)

Jag vet inte om något bolag ens på marknaden idag har ett mer spännande team bakom sig vars track record inom sin bransch är så imponerande. Jag vet för övrigt inget bolag i branschen värderat under 20 miljarder kronor som har

folk av denna rang bakom sig, och då är Cereno Scientific idag värderat till 131 msek i skrivande stund. Hur kommer det då sig att Sveriges ledande forskare och hög positionerade personer inom läkemedelsbranschen sitter här i lilla

Cereno, ett bolag på spotlight värderat till 131 msek? Hur kommer det sig att planetens ledande forskare inom ämnet valt att lägga sin tid på att bilda ett vetenskapligt råd kring just Cereno Scientific? Ett litet 131 msek värderat bolag på spotlight?

Jag tycker svaret talar för sig självt. Dessa personer kan branschen mer än någon annan, personerna inom vårt vetenskapliga råd bildar inte ens vetenskapliga råd runt bolag värderat till 100x Cerenos nuvarande värdering, så varför är dem så intresserade av just oss? Jo för att just Cereno sitter på CS1, en banbrytande first in class kandidat.

OM CS1:

Cereno Scientifics huvudkandidat, CS1, är en intelligent formulering med fördröjd frisättning av VPA, som tas på kvällen och där toppen av VPA koncentrationen skall matcha den morgontopp av PAI-1 som är förenad med ökad trombosrisk.

CS1 representerar ett nytt angreppssätt för att förebygga blodproppar genom att inrikta sig på att återställa kroppens egen propplösning mekanism – det fibrinolytiska systemet – för att undvika att ockluderande blodproppar uppstår.

Kandidaten har potentialen att revolutionera antitrombotisk behandling för att förebygga tromboser och embolier i allmänhet, och stroke och hjärtinfarkt i synnerhet, på ett helt nytt sätt.

CS1 bygger på en ny formulering av den välbeprövade substansen valproinsyra (VPA). VPA har en väl dokumenterad säkerhetsprofil i människa då den använts inom epilepsi i över 40 år.

Därtill finns flera epidemiologiska studier som visat att VPA behandling av epileptiker skyddat mot både hjärtinfarkt och stroke.

Patent i USA och Australien

Den 31 oktober 2018 godkände det amerikanska patentverket bolagets ansökan med titeln ”Valproic acid for the treatment or prevention of pathological conditions associated with excess fibrin deposition and/or thrombus formation”.

Patent Godkännandet ger immateriellt skydd för bolagets behandlingskoncept och användning av CS1 i USA. Det amerikanska patentet, som är strategiskt viktigt inför kommersialisering av CS1, kommer att vara giltigt till och med 2035. Därefter finns möjlighet att ansöka om s.k. patent tidsförlängning om ytterligare maximalt fem år.

I början av mars 2019 erhöll bolaget ytterligare ett patent, den här gången för användning av CS1 i Australien. Patentet har titeln ”Compounds and methods for improving impaired endogenous fibrinolysis using

histone deacetylase inhibitors”. Patentets giltighetstid sträcker sig till 2032, men även här finns till patent tidsförlängning om maximalt 5 ytterligare år.

Valproinsyra

CS1 består av en omformulering av valproinsyra – en välkänd aktiv substans som använts under flera decennier bl.a. för behandling av epilepsi. Det medför en lägre risk för CS1-projektet,

framförallt med avseende på kandidatens säkerhetsprofil.

Preklinisk & klinisk utveckling

I en studie har förebyggande behandling med CS1 hos levande möss visat sig kunna minska trombosbildning efter kärlskada utan ökad blödningsrisk. Cereno Scientific har därmed dokumenterat så kallat Proof Of Concept (PoC) in vivo.

I juni 2018 presenterade Cereno Scientific resultat från en fas I-studie som genomförts i samarbete med den kliniska forsknings partnern CTC i Uppsala. I studien deltog 30 individer och syftet var att utvärdera säkerhet, farmakokinetiska egenskaperna samt effekt på en biomarkör för trombosrisk (PAI-1). Studien innehöll singel- och upprepad dosering av CS1 i två dosnivåer.

Studieresultaten visade en övertygande säkerhetsprofil och gynnsamma data gällande frisättning profilen samt signifikant effekt på PAI-1.

Detta var länge Cerenos enda kandidat i portföljen, tills detta inträffade:

I mitten av mars 2019 förvärvade Cereno Scientific substansen CS014 (då kallad EB014)

från Emeriti Bio och breddar därmed sin pipeline.  

I dagsläget är den offentliga informationen begränsad, men Cereno Scientific har

kommunicerat att CS014 befinner sig i preklinisk utvecklingsfas och besitter potentiellt lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Syftet med förvärvet var att bredda bolagets indikationsområden.

Avtalet med Emeriti Bio innebär att Cereno Scientific övertar alla rättigheter till substansen och relaterad substansfamilj. Det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att ske som ett samarbete mellan bolagen.

Då kanske ni undrar, "men vilka är Emeriti Bio?" Det gjorde jag med, så jag tog mig tiden att läsa på. Och nu längtar jag bara till börsöppning så jag kan köpa på mig mer.

Citerat VD: "Ett gäng mycket kvalificerade kemister från föredetta astra gruppen där jag själv har ett förflutet och många i cereno" (lyssna från 6min https://www.youtube.com/watch?v=tqK-nWNvS6w)

Bolaget grundades 2015 av en grupp forskare som tidigare varit verksamma vid AstraZeneca och involverade i framgångarna med genombrottsläkemedel såsom Losec/Prilosec, samt dess efterföljare Nexium, men också Plendil, Exanta och Brilinta.

"Läkemedlet lanserades 1988 och Astra fick patentet på Losec 1992 och det har blivit ett världens mest sålda läkemedel någonsin." (https://www.lifesciencesweden.se/article/view/679276/astra_saljer_succelakemedlet_losec)

Emeriti Bio är alltså ett kombinerat CRO- och bioteknikbolag vars affärsmodell går ut på att patentera projekt för att sedan driva dessa genom preklinisk och klinisk utveckling tillsammans med partners.

Emeriti Bio utgår, liksom Cereno Scientific, från AstraZenecas BioVentureHub i Göteborg.

WOW säger jag bara. Ännu mer intressant är att börsvärdet ej ökat sen införskaffningen av CS014 i våran portfölj, en substans som ej ska underskattas då vi nu vet vilka den kommer ifrån.

2 månader efter vi anskaffat denna substans håller våran VD en presentation: https://www.youtube.com/watch?v=drhP0yNBggg, spolar man fram till 32 minuter kan man höra honom nämna att dagens börsvärde

borde ligga kring 200-300 msek enligt honom själv.

Vad har då hänt sen VD ansåg att bolaget borde ligga kring 200-300 msek i värdering?(Detta sa han alltså inför nyemissionen som sedan gjordes och övertecknades)

Notera att dagens värdering ligger på 131msek.

Sen detta uttalande har detta hänt:

1. Breddar behandling

Forskningsbolaget Cereno Scientific har genom sitt vetenskapliga råd identifierat att bolagets behandlingskoncept för kardiovaskulära sjukdomar har potential att hämma, eller till och med förhindra fibrosutveckling.

Bolaget kan därmed bredda indikation området för sitt behandlingskoncept med kandidaterna CS1 och CS014, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Läs mer:

https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/05/24/cereno-scientific-cereno-scientific-ser-storre-marknadspotential-genom-att-bredda-behandling-till-fibros.html 

2. Lyckad fas 1 studie:

Bolaget har hunnit med att avsluta en lyckad fas1 studie och därmed tidigarelägga fas2 studien. Vi har även fått ansökningarna godkända i både Ryssland och Bulgarien och förväntas starta i början av 2020.

3. Riktkurs från Mangold: 

Mangold inleder bevakning av Cereno Scientific med en köprekommendation och riktkursen satt till 7,3 kronor på 12 månaders sikt.

I centrum står Cerenos läkemedelskandidat CS1 som står inför en klinisk fas 2-studie. Mangold sätter sin värderingsansats baserat på tre scenarion med olika sannolikheter för att studien blir framgångsrik. Under basscenariot ser man en uppsida på 147 procent givet att bolaget når fas 2 och kan uppvisa effekt för CS1. CS1 är avsedd att förebygga bildning av blodproppar. Cereno avser efter myndighetsgodkännanden att inleda fas 2-studien av läkemedlet under första halvåret 2020.

Läs mer: 

(https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/05/31/cereno-scientific-mangold-inleder-bevakning-av-cereno-scientific-med-koprekommendation-och-riktkurs-73-kronor.html)

4.Övertecknad företrädesemission: 

Forskningsbolaget Cereno Scientifics nyemission med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till 109,5 procent och blev därmed övertecknad. Bolaget tillförs 55,6 miljoner kronor före emissionskostnader på 10,1 miljoner kronor, vilket inkluderar ersättning till garanter. Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut och bolaget tillförs ytterligare 5,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer: 

(https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/06/13/cereno-scientific-cereno-scientifics-nyemission-overtecknad-och-overtilldelningsemission-utnyttjas-till-fullo.html)

5. Cereno – vinner utmärkelsen ”Top Poster” 

– Det är alltid givande att träffa världens ledande forskare och bolag inom området samt presentera vår forskning för viktiga intressenter. Att vinna priset Top Poster är ett kvitto på att vår forskning håller hög internationell klass och att vi är på rätt väg med vårt arbete, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Läs mer:

(https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/07/11/cereno-scientific-lyckad-presentation-av-cereno-pa-isth-i-melbourne-vinner-utmarkelsen-top-poster.html)

6. Incitamentsprogram

Incitamentsprogram upprättas till en kurs på 15.26kr, ca 5x pengarna kurs (Vilket ska vara attraktivt för nyckelpersonerna i programmet om redan 3år, så logisk kurs vid den tidpunkten borde vara 10x-15x dagens nivå.) Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier till kursen 15,26 kronor per aktie mellan april och oktober 2023.

Läs mer: https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/07/26/cereno-scientific-cereno-scientific-kallar-till-extra-stamma-for-att-godkanna-incitamentsprogram.html

7. Artikel publicerats i Journal of Cardiology and Vascular Medicine

Cereno Scientific AB har fått artikeln ”A First in Class Treatment for Thrombosis Prevention. A Phase I Study With CS1, a New Controlled Release Formulation of Sodium Valproate” publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cardiology and Vascular Medicine.

– Det är glädjande att vår artikel publicerats i Journal of Cardiology and Vascular Medicine. Publiceringen är ett kvitto på att vår forskning håller hög kvalitet och att vi fortsätter att generera internationellt intresse, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Läs mer: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/07/29/cereno-scientific-artikel-publicerad-i-internationell-tidskrift.html

8. Incitamentsprogrammet

“Forskningsbolaget Cereno Scientific emitterade teckningsoptioner till medlemmar av bolagets vetenskapliga råd.

Styrelsen har beslutat att utge högst 300 000 stycken teckningsoptioner med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där Dr Gunnar Olsson har rätt att teckna upp till 100 000 stycken teckningsoptioner, Dr Bertram Pitt har rätt att teckna upp till 100 000 stycken teckningsoptioner och Faiez Zannad har rätt att teckna upp till 100 000 stycken teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna utges mot vederlag om 0,396 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet bedömt enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie av serie B i bolaget under perioden 1 april 2023 till och med 31 oktober 2023. Teckningskursen per aktie uppgår till 15,26 kronor per aktie, enligt ett pressmeddelande.”

9. Insiderköp

2019-10-14

Forskningsbolaget Cereno Scientifics vd Sten Sörensen har den 10 oktober köpt 250 000 aktier i bolaget till kursen 3,98 kronor. Transaktionen uppgår till ett värde av nära 1 miljon kronor.

(Notera dagens kurs fortfarande 3.22)

“Bolaget har även utöver dessa händelser som skett sedan VD påpekade ett logiskt börsvärde kring 200-300 msek haft en del insynsköp, dock till väldigt små belopp.”

2019-05-14

Forskningsbolaget Cereno Scientifics finanschef Daniel Brodén har den 14 maj köpt

22 116 B-aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 2,70 kronor per aktie, en affär på 60 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

2019-05-14

Björn Dahlöf har den 14 maj köpt 19 624 aktier i forskningsbolaget Cereno Scientific där han är styrelseledamot. Aktierna köptes till kursen 2,70 kronor per aktie, en affär på 53 000 kronor.

Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Summering:

ATH 2017: 9,65

Notering 2016: 6,3

Nuvarande kurs: 3.22

Senaste analys med riktkurs: 7,3

Cereno har sen notering och ATH adderat:

  • Insiderhandel (VD, Finanschef, styrelseledamoter)
  • Fylld kassa (övertecknad emission)
  • Avslutat lyckad Fas1
  • Inlämnat ansökan om klinisk Fas2 studie (tidigarelagd pga fina resultat i fas1) och sedan fått båda ansökningarna godkända.
  • Världsledande forskare inom ämnet har bildat en Scientific Advisory Board kring Cereno
  • Cereno har vunnit utmärkelser utomlands (Australien)

“ Cereno Scientific har genom sitt vetenskapliga råd identifierat att bolagets behandlingskoncept för hjärt- och kärlsjukdomar har potential att hämma eller till och med förhindra fibrosutveckling."

"Indikationsområdet för läkemedels kandidaterna CS1 och CS014 kan därmed breddas. Ett exempel på en ny möjlighet är enligt bolaget att förebygga uppkomsten av förmaksflimmer."

Vi har patent på CS1 i Usa t.ex som utgör 50% av den totala marknaden.

CS1 är en kandidat som kan ta över hela marknaden, (Blodproppar är största dödsorsaken på planeten)... Bra field vi är inne i om vi säger så.

Och en liten fingerpekning: I en av de senaste analyserna gjorda på Cereno drogs en jämnförelse med ett liknande bolag i USA som jobbar inom samma fält och är i fas2 studie med

2 kandidater (Som inte är i närheten av lika spännande och revolutionerande som CS1). Deras börsvärde?: 374 MUSD... Ca 3.5 Miljarder kronor. Ett annat bolag på kanadesiska börsen? Pågående Fas3: 810 MUSD...Ca 8.1 Miljarder kronor.

Cereno? BV 131 msek.

TRIGGERS som finns kvar från en analys gjord 2019/05:

  • Uppskalning av produktionen av CS1, tillsammans med Galenica, inför fas II (H1, 2020)
  • Resultat från fas II studien med CS1 (2021)
  • Initiera prekliniska studier med CS014 i samarbete med Emeriti Bio
  • Intensifierade kontakter med potentiella samarbetspartners/tagare

Jag hoppas utöver detta att en nyemission för oss aktieägare äger rum i framtiden utifall vi behöver utökat kapital för att slutföra fas2 studien.

Senaste emissionen vi hade i 2.90 var som en trigger i sig. Aktörer dök upp i handeln och höll kursen kring 3.10 för att tanka friskt under emissions erbjudandet. Så fort emissionen stängde trycktes kursen upp ca 70% och det såg väldigt trevligt ut i portföljen runt 5 kr. Omsättningen var kring 5-20 msek /dag under denna period.

Övriga egna tankar och kommentarer:

Cereno Scientific som är ett av Sveriges och kanske även världsmarknadens mest undervärderade och intressanta bolag sett till potentialen och folket bakom.

Bolaget har inte annat än levererat under årets gång och människorna kring bolaget har alla ett track record som talar för sig självt. Samtidigt är CS1 ett av planetens mest intressanta substanser just nu

och världsledande forskare står i kö för att få prata och diskutera och lära sig mer om just CS1. Bolaget har länge gått under radarn för oss svenskar som varit upptagna med att jaga upp hypade bolag, men hur länge till?

Min personliga åsikt motiverar ett logiskt börsvärde idag kring 9-12 sek om man förhåller sig till att vi ligger på spotlight i lilla sverige. Dock ska vi inte glömma att bolag på t.ex den amerikanska börsen inom samma genre och under fas 2 ligger runt 10-20x högre i värdering än Cereno. Detta med en styrelse/ledning med betydligt svagare track records än det team vi sitter på, och detta utan ett vetenskapligt råd bestående av planetens ledande forskare inom ämnet. Nej jag tror detta kanske är ett av de mest intressanta casen på hela börsen och när uppvärdering och ögonen riktas hitåt, då har vi en otroligt attraktiv och rolig resa framför oss.

Jag tror på Cereno Scientific.

Källor:

Biostock analys: 

https://www.biostock.se/2019/05/analysuppdatering-cereno-scientific/

Incitament program:

https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/09/06/cereno-scientific-cereno-scientific-emitterar-teckningsoptioner-till-vetenskapligt-rad.html

Insider köp:

https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/05/14/cereno-scientific-vd-koper-aktier-i-cereno-scientific.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/05/14/cereno-scientific-styrelseledamot-koper-aktier-i-cereno-scientific.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/05/14/cereno-scientific-cereno-scientifics-finanschef-daniel-brodn-okar-innehavet.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/10/14/cereno-scientific-cereno-scientifics-vd-koper-aktier-for-knappt-1-miljon-kronor.html

Disclaimer. Jag äger själv aktier i Cereno Scientific.[Detta blogginlägg skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna blogg och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter.]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?