Post entry

DELTA MINERALS – SPÄNNANDE MILJÖBOLAG

Delta Minerals är ett spännande miljöbolag som nu står inför produktionsstart och omvärdering.

DELTA MINERALS – SPÄNNANDE MILJÖBOLAG

Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag som arbetar med miljöprojekt i Filippinerna med stöd av såväl regionala/lokala myndigheter som landets regering. Bolaget planerar att utvinna mineraler från floder i Cagayan- och Viganområdet i norra Filippinerna och har för detta erhållit ett antal licenser, direkt eller genom samarbetspartners. Råmaterialet (flodsand) kommer att transporteras till ett anrikningsverk där järnmalm och eventuella ädelmetaller avskiljs. Efter anrikningen kommer resterande sand och grus att säljas som byggmaterial och fyllnadsmaterial. Bortforslandet av sand har en positiv inverkan på miljön och på människorna som bor i området, som ofta drabbas av översvämningar p g a den eroderade sanden.

Förutom de problem som översvämningar drabbar de utsatta områdena direkt i form av skador på såväl egendomar som människor, lider regioner med igenslammade floder ekonomiska förluster till följd av att man inte kan använda floderna för transporter med båtar. Delta Minerals arbete kommer att få genomslag på regionernas ekonomi till följd av utökade transportmöjligheter, därav det stora intresset från landets myndigheter.

I början av 2014 genomfördes en nyemission för att finansiera den studie som skulle genomföras i Viganområdets floddelta, där Delta Minerals hade sin första licens. Studieresultatet utföll över förväntan och bolaget fortsatte sitt arbete att utveckla sina affärer i Filippinerna, på senvåren träffades ett avtal med myndigheterna att Delta Mineral får rättigheter att genomföra studier och utvinna mineraler och sand från även i Cagayan, Filippinernas största flod samt ett antal närliggande floder.

I juni genomfördes en emission och listning på Aktietorget i Stockholm skedde i slutet av juli. Delta Minerals offentliggjorde samtidigt att man träffat ett avtal med Nova International, ett koreanskt företag verksamt i Filippinerna. Nova International har ett färdigt anrikningsverk för att separera järnmalm från sand. Verket ligger i Cagayanområdet där Delta Minerals genomfört studier som visar på goda halter av framför allt magnetit/järnmalm, men även andra mineraler.

Avtalet med Nova innebär att Delta blir operatör av deras anrikningsverk, samtidigt som bolagen har en uppgörelse om vinstdelning, samt att Delta har rättigheter att köpa in sig om man så önskar. Den största vinsten är att Delta nu kommer att starta produktionen redan under den tidiga hösten, för att få proof of concept och kunna teckna leveransavtal för järnmalm och sand. Slår testproduktionen väl ut kan Delta under slutet av 2015 att kunna genomföra större investeringar för att nå stor kommersiell drift i sin utvinning i både Cagayan och Vigan.

Mineralreserver

I början av augusti publicerade Delta Minerals en rapport där man redovisar de mineraltillgångar i form av järnmalm som finns i Cagayanfloden, som är den första floden man kommer att starta utvinning från. Totalt finns drygt 2 miljarder ton material med ett beräknat snitt järnmalm på 3%, vilket motsvarar ca 60 miljoner ton järnmalm. Vigan är en något mindre flod, men även här finns betydande reserver. Tilläggas ska, att det finns 200.000 ton material klart vid anrikningsverket, som kan processas relativt omgående för komma igång snabbt.

Värdering

Bolag som arbetar med prospektering och utvinning av järnmalm har haft ett antal stora utmaningar de senaste åren, inte minst ett järnmalmspris som fluktuerat kraftigt. Tittar man på värderingar som varierar det kraftigt beroende på var i processen bolagen befinner sig. Internationella affärer de senaste åren har gjorts på värderingar mellan 0,7 och 5 USD/ton mineraltillgångar, vilket ger en indikation. Tittar man på listade bolag och genomförda emissioner kan värderingen vara betydligt lägre än så. En viktig faktor för värderingsutfallet är de investeringar som krävs för att bolaget ska komma i drift. I Deltas fall har allt material redan ”brutits”, man ska muddra upp det och separera järnmalmen från sanden. Denna process kräver betydligt mindre investeringar än såväl dagbrott som brytning under jord. Delta Minerals har ca 60 miljoner aktier, vilket ger ett bolagsvärde på drygt 16 MSEK på kurs 0,27 SEK. Denna värdering är mycket låg för den som tror att Delta lyckas med vad man förutsätter sig. Skulle man sätta 0,1, ett mycket lågt värdeförhållande mellan bolagsvärde och mineralreserver, ger det ett bolagsvärde på Delta Minerals på ca 41 MSEK, eller 0,68 SEK/aktie. Lyckas bolaget finns en mycket god potential även från denna kursnivå.

Vilka risker kan man då se med Delta Minerals? Filippinerna är numera förhållandevis politiskt stabilt, men risken för förändringar i det politiska styret, lokalt eller regionalt, kan inte uteslutas. Det är också så att Delta Minerals är först med att genomföra den här typen av projekt på Filippinerna och det återstår ännu att se om/när man når proof of concept. Gör bolaget det, kommer såväl den filippinska befolkningen som aktieägarna att tacka bolaget för sin rikedom.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?