Post entry

ExpreS2ion Biotech Holding - potential och riskspridning med prognosen positivt kassaflöde 2018

ExpreS2ion Biotech Holding har en fantastisk långsiktig potential i det 50 %-ägda joint venture-bolaget AdaptVac som är vetenskapligt mycket välgrundad i forskning vid Köpenhamns Universitet om att på ett effektivt sätt inducera produktion av naturliga antikroppar efter att för immunsystemet ha presenterat utvalda intressanta antigener på ytan av virusliknande partiklar ingående i profylaktiska och terapeutiska vacciner som dessutom är mycket billiga att framställa och har en tydlig potential att konkurrera med dyra biologiska läkemedel med stort marknadsvärde såsom olika typer av monoklonala antikroppar inom t ex cancer. ExpreS2ion har riskspridning genom flera befintliga och kommande projekt och en etablerad snabbt växande helägd rörelse med en teknologiplattform ExpreS2 för produktion av komplexa proteiner för vacciner som enligt bolaget väntas nå positivt kassaflöde 2018 vilket minskar risken för nyemissioner.

JOINT VENTURE-BOLAGET ADAPTVAC

En vetenskaplig artikel med CSO i AdaptVac Adam Sander som sistanamn om den lovande i början av 2015 patentsökta speciella varianten av VLP-teknologi spy-VLP som utgör basen i AdaptVac publicerades 2016. 

https://jnanobiotechnology.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12951-016-0181-1?site=jnanobiotechnology.biomedcentral.com

PhD A-C Engwall har gjort en minutiös "populärvetenskaplig" analys av den lovande virusliknande partikel-baserade spy-VLP-teknologiplattformen som har en enorm potential med en rad fördelar. 

http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80825&user=9801

Det finns en studie av bl a Adam Sander om spy-VLP-teknologin från 2016 med tillämpning på malariavaccin och där man framgångsrikt framkallar circumsporozoit-antikroppar in vivo i möss:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101663/

En lyckad preklinisk studie i malaria publicerad i juni 2017 med AdaptVacs spy-VLP-teknologi av bl a dess CSO Adam Sander kommenteras i denna länk av PhD A-C Engwall.

http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80826&user=9801

ExpreS2ion kom med en mycket intressant nyhet 18 oktober 2017:

"ExpreS2ions nya joint venture-bolag AdaptVac uppnår Proof-of-concept i djurmodell för banbrytande bröstcancervaccin"

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=41C9BA2456DE80C9

Deras hälftenägda, tillsammans med NextGen Vaccines, joint venture-bolag AdaptVac har uppnått proof-of-concept i en bröstcancermodell med transgena möss med spontant utvecklad cancer med mycket fina data - "stark terapeutisk effekt" - och nu söks en partner för licensiering eller samarbete för klinisk utveckling av det terapeutiska spy-VLP-vaccinet som fick mössens immunsystem att producera antikroppar mot mänskligt HER2 och kliniska studier i människa bör ha en bra chans att också kunna ge goda resultat eftersom effekten i musstudien var i paritet med kända men dyra cancerläkemedel i HER2-positiv cancer. Effekten ska vara "jämförbar med ledande befintliga behandlingar", och den ledande sedan länge är Roches trastuzumab (Herceptin) som är en monoklonal antikropp som säljer för omkring 50 miljarder kronor årligen, men AdaptVacs terapeutiska vaccinkandidat som genererar antikroppar mot HER2-positiv bröstcancer kan t ex framställas till avsevärt lägre kostnad för en behandling. Redan 2017 väntas resultaten publiceras i en "erkänd" vetenskaplig tidskrift och projektet presenteras på en konferens i Singapore 30 november.

http://www.meetingsmanagement.co.uk/images/stories/pdf/vlpnpv-2017-leaflet.pdf

Smallcap kommenterade ExpreS2ion nyligen och de ser en potential på enorma 30-300 MUSD i enbart upfront för det lovande bröstcancerprojektet mot HER2 http://www.smallcap.se/blog/

AdaptVac har ännu ett vaccinprojekt i liknande värdeklass på gång som bröstcancerprojektet men pga patentskäl kan man ännu inte avslöja vilken indikation det gäller annat än att det är inom infektionssjukdomar.

"Målsättningen med Joint Venture-företaget är att skapa ett bolag i världsklass gällande utveckling av konkurrenskraftiga vacciner och terapeutiska behandlingar för infektionssjukdomar, cancer och immunologiska sjukdomar." 

AdaptVacs teknologiplattform, vilken synergistiskt kombinerar ExpreS2ions egen patenterade ExpreS2-plattform för tillverkning av komplexa proteiner för vacciner och partnern NextGens innovativa teknologi med virusliknande partiklar av en egenutvecklad typ spy-VLPs är relativt kostnadseffektiv och har en mycket stor potential för utveckling av både vanliga och terapeutiska vacciner med hög immunogenicitet och, vilket är mycket viktigt, visad förmåga att kunna bryta antikroppsproducerande B-cellers tolerans mot kroppsegna proteiner som t ex intressanta antigen inom cancer och allergi PD-L1, CTLA-4 respektive IL-5. 

Spy-VLP-vaccinerna har visats ha en flera gånger starkare immunogen effekt än motsvarande vaccins antigener om de presenteras i lösning som i klassiska vacciner. 

AdaptVac/ExpreS2ion är mycket långt från en del mindre "enproduktsverksamhet"-bolag inom biotech utan har tack vare teknologiplattformarna potential för projekt inom ett mycket stort antal indikationer och en egen utveckling av komplexa proteiner till olika kunder vilket ger en kraftig riskspridning. 

AdaptVacs spy-VLP-teknologi har potential att, utöver det befintliga projektet mot HER2-positiv bröstcancer, ingå i många nya prekliniska projekt som på lång sikt skulle kunna konkurrera t ex med följande 4 st befintliga eller prognostiserade blockbusters vilka alla är monoklonala antikroppar som vardera säljer för över, eller väntas nå toppförsäljning över, 1 miljard dollar.

Pfizer köpte 2014 in sig till en 50 %-andel i två antikroppsprojekt mot cancer av Merck KGaA för 850 MUSD (knappt 7 miljarder kr) + 2 miljarder USD (ca 16 miljarder kr) i eventuella milestones från Pfizer. Antikroppsprojektet mot PD-L1 var då trots de höga beloppen i en stor Fas I-studie och antikroppsprojektet mot PD-1 skulle tas dit från prekliniskt stadium. Deras monoklonala antikropp avelumab (Bavencio) mot PD-L1 godkändes sedan 2017 mot merkelcellkarcinom som är en aggressiv typ av hudcancer. Det finns en prognos som säger att denna monoklonala antikropp kommer sälja för 1.2 miljarder dollar 2021. 

Även AstraZeneca har en monoklonal antikropp durvalumab (Imfinzi) mot PD-L1 som är godkänd mot ickesmåcellig lungcancer och där en försäljningsprognos lyder på 2 miljarder dollar 2021. ExpreS2ion/AdaptVac har en redan visad teknologi för att skapa antikroppar mot just PD-L1 in vivo: 

"The spy-VLP vaccines also effectively broke B cell self-tolerance and induced potent and durable antibody responses upon vaccination with cancer or allergy-associated self-antigens (PD-L1, CTLA-4 and IL-5)" 

(citatet är från studien 2016 av AdaptVacs CSO Adam Sander m fl vilken länkades till ovan och som beskrev spy-VLP-plattformen).

Detsamma gäller således CTLA-4 som är ytterligare ett möjligt målprotein inom cancer för AdaptVacs spy-VLP som alltså redan har visad immunogenicitet mot CTLA-4 in vivo. Det finns en monoklonal antikropp Ipilimumab (Yervoy) från Bristol-Myers Squibb godkänd mot CTLA-4 inom malignt melanom. Den sålde för över 1 miljard dollar 2016.

Även mot IL-5 har AdaptVacs spy-VLP-teknologi visad immunogenicitet in vivo och i svår astma finns en godkänd monoklonal antikropp från GlaxoSmithKline  mepolizumab (Nucala) mot IL-5 som produceras med rekombinant DNA-teknologi i humaniserad form i kinesisk hamster. Det läkemedlet godkändes 2015 och spås enligt en prognos nå över 1 miljard dollar i försäljning 2020. 

Det skulle bli mycket billigare och kanske effektivare och därför nå fler patienter i framtiden om patienterna i dessa fall kunde behandlas med billiga spy-VLP-baserade vacciner mot PD-L1, CTLA-4 respektive IL-5 vilka det således redan är visat att man med AdaptVacs teknologiplattform kan skapa antikroppar mot in vivo. AdaptVac kan därför "välja och vraka" bland många befintliga dyra antikroppsbaserade läkemedel och sedan starta lämpliga nya terapeutiska vaccinprojekt med förväntad betydligt lägre framtida behandlingskostnad med sin spy-VLP-teknologi mot samma målprotein inom olika indikationer. Risken sprids då ut på flera olika inledningsvis relativt billiga prekliniska projekt och risken minskar ytterligare eftersom de redan godkända läkemedlen och målproteinerna i fråga är bevisat funktionella och AdaptVacs projekt väntas säljas eller utlicensieras på ett tidigt stadium men kan ändå vara mycket värdeskapande såsom Pfizers mångmiljardaffär med Merck KGaA om PD-L1 i Fas I exemplifierade. Dessutom kan antikroppar naturligt genererade i kroppen av spy-VLP-vaccinet ha potential att vara effektivare än externt tillverkade i djur och sedan till patienterna tillförda monoklonala antikroppar. De virusliknande partiklarna i AdaptVacs vaccin kan både tack vare ett stort antal antigen på sin sfäriska yta och deras och vaccinets 3D-struktur alstra ett relativt starkt immunsvar.

En nyhetsartikel från juni 2017 med intervjuer av VD i ExpreS2ion Dr Steen Klysner och CSO i AdaptVac forskaren Dr Adam Frederik Sander Pedersen beskrev tekniken och potentialen :

"Biotekselskabet ExpreS2ion Biotechnologies er gået sammen med et spinout fra Københavns Universitet om at videreudvikle en teknologi, der kan føre til billigere og langt mere effektive vacciner mod en hvilken som helst sygdom."

http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article9687521.ece

Ännu en nyhetsartikel från juni 2017:

"New Company at the University of Copenhagen Banks on Development of Extremely Effective Vaccines"

http://healthsciences.ku.dk/news/2017/06/new-company-at-the-university-of-copenhagen-banks-on-development-of-extremely-effective-vaccines/

EXPRES2ION BIOTECH HOLDINGS HELÄGDA EXPRES2-PLATTFORM

ExpreS2ion hade 10 anställda 2016 och har växande intäkter från deras helägda patenterade teknologiplattform ExpreS2 som ger licensintäkter, serviceintäkter och forskningsbidrag. ExpreS2ion bedömer att deras teknologiplattform för att framställa komplexa proteiner som är baserad på Drosophila S2-celler är överlägsen de konkurrerande teknologierna både vad gäller sannolikhet för framgång i varje nytt projekt och kvalitet i de proteiner som skapas, men även i tidsåtgång, kostnad för framställning och utbyte. Bolaget har hittills fått 25 Mkr i forskningsbidrag. 

Bland kunderna som har utnyttjat bolagets teknologiplattform märks även några BigPharma som t ex Novartis och Roche. Totalt har ExpreS2ion framställt över 250 st olika proteiner till över 75 kunder med en framgångsfaktor och effektivitet som är bättre än konkurrerande teknologier. 

Denna ExpreS2ions ursprungliga verksamhet med teknologiplattformen för tillverkning av komplexa proteiner har liksom projekten en stor potential. AdaptVacs teknologiplattform kan dessutom utnyttjas i ExpreS2ions egna kundprojekt vilket förstärker potentialen och omvänt kan ExpreS2-plattformen användas för att framställa komplexa proteiner till AdaptVacs vacciner.

ExpreS2ion har som mål att ständigt ha över 15 olika pågående prekliniska projekt. Det kommer ge en väldig bredd och riskspridning i potentialen och kan väntas medföra ett relativt tätt nyhetsflöde jämfört med många "en-projekts-biotechbolag". Bolaget bedömer att positivt kassaflöde kan nås 2018. 2020 ska 6 av projekten ha uppnått kommersiell utlicensiering.

8 november 2017 ingick ExpreS2ion ett 1-årigt licensavtal med University of Pennsylvania gällande ExpreS2-plattformen. 

http://expres2ionbio.com/expres2ion-biotechnologies-announces-research-license-agreement-with-the-university-of-pennsylvania/

ExpreS2ion ingick i april 2017 ett avtal med franska ABIVAX om ExpreS2-plattformen som kan komma att ge milestones och royalties i ett projekt mot Ebola-virus. 

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=A975E44F562C5014

Vidare har ExpreS2ion och australienska The Walter and Eliza Hall Institute sedan april 2017 ett samarbete om att utveckla ett malariavaccin och de har gemensamt sökt patent. 

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=145F171120930632

ExpreS2ion har pågående projekt i samarbeten för att tillhandahålla proteiner och möjlighet att erhålla ägandeandelar, inte bara i vaccin utan även läkemedel mot malaria. Bekämpningen av malaria hade år 2013 ett marknadsvärde på ca 2,7 miljarder USD. 

Det pågår en Fas I-studie med malariavaccinet PamVax där resultat väntas senast 2018

https://globenewswire.com/news-release/2016/07/28/859613/0/en/ExpreS2ion-Biotech-announces-clinical-trial-update-for-the-PamVac-Placental-Malaria-Vaccine-phase-I-study.html

En Fas IIa-studie där ExpreS2ions teknologiplattform används för produktion av vaccin mot invasionen i röda blodkroppar i malaria initierades under 2017.

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=87DDCBAA6BDC2B13

ExpreS2ion ingick ett brett kommersiellt avtal med Integrated BioTherapeutics i juli 2017 som bl a kan ge en tvåsiffrig royalty.

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=232C9F5814C467F8

En vetenskaplig artikel från 2013 av bl a ExpreS2ions medgrundare och COO Charlotte Dyring och CSO Wian de Jongh beskriver ExpreS2-plattformen tillämpad på malariavaccin. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3980537/

En vetenskaplig artikel publicerades i juni 2017 där ExpreS2ions CSO Wian de Jongh (tillika VD i AdaptVac) medverkade i en malariastudie där ExpreS2-plattformen användes för komplexa proteiners framställning.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470884/

"Recombinant PvDBP_RII (SalI) protein for ELISA-based assays was generated using a Drosophila melanogaster Schneider 2 (S2) polyclonal stable cell line (ExpreS2 platform, ExpreS2ion Biotechnologies)"

ExpreS2ion medverkar dessutom i planerade och pågående vaccinprojekt i andra indikationer såsom cancer,Denguefeber, och Zika-virus.

Bolaget ser en mycket stor långsiktig potential inom vaccinmarknaden som är växande och nu är värd över 30 miljarder USD och potentialen förstärktes kraftigt genom det i juni 2017 inledda samarbetet i AdaptVac.

VÄRDERING

Det går knappast att i detta skede noga värdera ExpreS2ion t ex pga en mängd okända faktorer om samarbetenas finansiella villkor och att många olika nya prekliniska projekt kan väntas tillkomma successivt, men risk/reward bedömer jag vara mycket eller t o m exceptionellt bra med en långsiktig placeringshorisont på flera år speciellt sedan samarbetet i deras under 2017 bildade joint-venture-bolag AdaptVac vars teknologiplattform kan medverka till att skapa starkt immunogena vanliga och terapeutiska vacciner vilket redan har burit frukt i lovande projekt. ExpreS2ions helägda teknologiplattform för produktion av komplexa proteiner med dess växande intäkter bör allt annat lika minska risken för tätt återkommande kurspressande nyemissioner eftersom den väntas bli kassaflödespositiv 2018. Nedanstående försiktiga beräkning ger en indikation på vad ett motiverat riktkursintervall ska vara långt högre än.

Den ursprungliga verksamheten i ExpreS2ion är i storlek och finansiellt någorlunda jämförbar med Life Science-bolaget ProstaLund vars marknadsvärde var omkring 66 Mkr per 10 november. Jag bedömer dock ExpreS2ions egen teknologiplattform ExpreS2 som en betydligt mer värdefull och potentialrik verksamhet i synnerhet som bolaget har minst ett kommersiellt projekt mot Ebola och kan få ägarandelar i minst ett projekt mot malaria. Rensat för all denna ursprungliga verksamhet i ExpreS2ion till antaget just endast 66 Mkr i värde skulle den 50 %-iga AdaptVac-andelen i ExpreS2ion kunna sägas betalas till väldigt låga 68 Mkr på FirstNorth vid kurs 13.35 kr 10 november. 

Det var endast något mer än enproduktbolaget RhoVacs 62 Mkr som t ex inte har en enda preklinisk studie med deras terapeutiska vaccinkandidat RV001 publicerad i en vetenskaplig tidskrift och som har enligt min och PhD A-C Engwalls bedömning en mycket liten sannolikhet för att nå marknadsgodkännande i det pågående projektet pga att målproteinet RhoC i metastasers celler är kroppseget och tyvärr även är naturligt högt uttryckt i endotelceller i blodkärlens väggar vilket innebär att thymuskörteln under uppväxten har sett till att T-celler som känner igen RhoC har eliminerats eftersom kroppens immunsystem naturligtvis inte ska angripa egna friska vävnader. Det finns såvitt känt heller inget enda godkänt immunterapibaserat läkemedel riktat mot ett kroppseget specifikt inre protein vilket beror just på denna avgörande svårighet.

Jämför sedan med ExpreS2ion Biotech Holdings joint ventures potential för enbart upfront (dvs bortsett från väntevärdet av eventuella milestones och royalties) på 30-300 M USD (enligt Smallcap.se) för endast det allra första mycket lovande AdaptVac-projektet där proof-of-concept nyligen är visat mot HER2-positiv bröstcancer in vivo i transgena möss dvs motsvarande ca 120 - 1200 Mkr för ExpreS2ions 50 %-andel så inses att risk/reward inbjuder till en långsiktig aktiepost för att syna utvecklingen de närmaste åren. Den monoklonala antikroppen Herceptin mot HER2 säljer för omkring 50 miljarder kr om året och AdaptVacs spy-VLP-baserade terapeutiska vaccin kan komma att visas att i HER2positiva bröstcancerpatienter med hög effekt generera antikroppar mot HER2 till en mycket låg behandlingskostnad som t o m har potential att konkurrera ut Herceptin.

Generellt måste sannolikheten för framgång och slutgiltiga marknadsgodkännanden vara relativt hög för de prekliniska projekten i AdaptVac eftersom de bygger på redan befintliga godkända läkemedel och målproteiner för antikroppar, och därför ska projekten värderas högt, allt annat lika, men dessutom lär man fortsätta att välja indikationer med mycket högt marknadsvärde.

AdaptVac har dessutom ett ytterligare projekt i liknande mycket hög värdeklass som det första på gång, ännu hemligt vilket av patentskäl. De kan sedan fortsätta på liknande sätt med nya terapeutiska vaccinprojekt, men även vanliga profylaktiska vaccinprojekt mot många olika sjukdomar. Inom cancer finns t ex potential för projekt mot t ex PD-L1 och CTLA-4 där AdaptVac i båda fallen redan har visat immunogenicitet in vivo med spy-VLP-teknologin trots att det är kroppsegna proteiner. 

Pfizer köpte in sig till mångmiljardbelopp i ett Fas I-projekt mot PD-L1 2014 som erhållit Accelerated Approval av FDA 2017 mot merkelcellkarcinom och spås sälja för 1.2 miljarder dollar 2021 och AstraZeneca har också en monoklonal antikropp mot PD-L1 mot icke-småcellig lungcancer med prognos försäljning 2 miljarder dollar 2021. Bristol-Myers Squibb har en monoklonal antikropp mot CTLA-4 mot malignt melanom som sålde för över 1 miljard dollar 2016. Inom svår astma finns potential för projekt mot IL-5 där GSK har en monoklonal antikropp som spås sälja för över 1 miljard dollar 2020 och även i detta fall har AdaptVac redan visat immunogenicitet in vivo.

Men räknat enbart på bröstcancerprojektet mot HER2 med antagande att ett avtal enbart ger upfrontandelen till ExpreS2ion på 120-1200 Mkr enligt ovan och detta antas ske med 50 % sannolikhet om 2 år (målet är dock att nå ett avtal INOM 2 år så det kan komma tidigare och det kan väntas ingå milestones och royalty dessutom), skatt 22 %, 10.0 miljoner aktier efter full utspädning och 15 % avkastningskrav blir väntevärdet av upfrontandelen per aktie 2017 (120 till 1200) x 0.5 x 0.78/(10(1.15)^2) kr = ca 3.54 - 35.39 kr per aktie. Adderas sedan den ursprungliga verksamheten i ExpreS2ion inkl några projekt till (sannolikt alltför låga) 66 Mkr enligt ovan dvs knappt 7 kr per aktie resulterar detta i denna analys första värdering av ExpreS2ions motiverat värde per aktie uppgående till intervallet ca 10 - 42 kr 2017. 

Då har dock inte det ännu hemliga projektet i AdaptVac räknats in vilket ska vara i liknande värdeklass som bröstcancerprojektet och inte heller några framtida nya projekt inom t ex cancer men som högst sannolikt kommer addera nya stora fundamentala värden i AdaptVac och ExpreS2sion Biotech Holding eftersom målet långsiktigt är att ständigt ha över 15 prekliniska projekt rullande, och redan innan september 2018 ha över 10 st projekt som kan ge betydande framtida royalties. Därför är min slutsats nu att ett i denna analys första kalkylerat riktkursintervall 2017 i ExpreS2ion ska vara någonstans LÅNGT HÖGRE ÄN intervallet 10-42 kr, dvs med även det hemliga projektet inräknat och även inkluderat väntevärden av de olika projektens eventuella milestones och royalties. 

Mer noggrann än så anser jag det tyvärr är svårt att vara i detta tidiga skede av speciellt AdaptVacs utveckling, men riktkursintervallet bör successivt bli explicit allt högre och mindre inexakt det närmaste året och åren allteftersom flera nya projekt tillkommer och när den ursprungliga rörelsen i ExpreS2ion inkl Ebola- och malaria-projekten lättare kan värderas mer på egna meriter än i en extremt förenklad och troligen lågt räknad resulterande relativvärdering som gjordes ovan.

AdaptVac bör dessutom vara en relativt het uppköpskandidat med tanke på den väldigt lovande spy-VLP-baserade teknologiplattformen för framställning av både effektiva och relativt billiga profylaktiska och terapeutiska vacciner inom en lång rad olika indikationer t ex där det nu säljs mycket dyra monoklonala antikropps-baserade läkemedel. Jag förväntar mig en mycket stark kursutveckling i ExpreS2ion Biotech Holding, räknat från oktober-november 2017, under 2018-2020 när värdena i de enbart ExpreS2-relaterade projekten från ursprungsverksamheten och de befintliga och kommande 50 %-ägda via AdaptVac bör bli successivt alltmer tydliga för aktiemarknaden.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?