Post entry

Finepart – En doldis med Google och Apple bland sina kunder

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Personligen intresserar jag mig för att försöka hitta de guldkorn på börsen som inte gör mycket väsen av sig, där marknaden inte riktigt förstått bolaget och som dessutom sitter på mycket potential likt Finepart. Finepart är en pionjär inom mikrovattenskärning och har de senaste åren etablerat sig på marknaden som en av de mest framstående aktörerna med lösningar för att utföra komplexa skärningsarbeten i en stor mängd applikationer. Bolaget har framgångsrikt byggt kundrelationer med välkända aktörer inom flertal branscher. Exempel på stora internationella företag som använder sig av Fineparts teknik är SKF, Hublot, Google och Apple Finepart känns onekligen som ett bolag som har framtiden för sig och har potentialen att växa sig till att bli en av de stora aktörerna på marknaden. De lyckades slå försäljningsrekord under dessa tuffa tider vilket indikerar en ljus framtid enligt min mening.

Introduktion

Fineparts produkter syftar till att bistå den globala tillverkningsindustrin med maskiner för tillverkning av komponenter med mycket hög precision. Denna typ av tillverkning efterfrågas i allt högre grad i takt med högre precisionskrav i synnerhet inom verkstads-, medicinteknik-, elektronik- samt flyg- och rymdindustrin.

Den innovativa teknologin som bolaget har utvecklat är en vidareutveckling av traditionell vattenskärning där designen skalats ned till mikronivå, så kallad mikrovattenskärning. Detta är en metod där fina sandkorn tillsätts till vattenstrålar med mycket högt vattentryck, och därigenom skapar tunna skärande vattenstrålar.

Finepart har med hjälp av teknologin utvecklat verktygsmaskinen Finecut, som har förmågan att uppnå en noggrannhet cirka tio gånger bättre jämfört med traditionell vattenskärning. Mikrovattenskärningsteknikens innovativa egenskaper möjliggör även flexiblare bearbetning av flera materialtyper.

Fineparts produkt Finecut är en verktygsmaskin för kall precisionsbearbetning och medger tillverkning av små komponenter i avancerade material. Att Finecuts metod är kall innebär att materialet som bearbetas inte förändras. Konkurrerade tekniker på marknaden såsom trådgnistning och laser är inte kalla metoder, utan heta, vilket i sin tur innebär att komponenter som bearbetas resulterar i en slutprodukt där materialet får förändrade egenskaper i dess materialstruktur.

Bolaget bedömer att flertalet konkurrerande metoder på marknaden använder skärprocesser som påverkar materialegenskaperna vilket i sin tur kan leda till sprickor och spänningar som förändrar materialprestandan i slutprodukten. Bolaget bedömer även att konkurrerande metoder ofta är tidskrävande vid byte av material och kräver mycket erfarna operatörer, vilket ökar kostnaderna för tjänsterna.

Bolaget har utvecklat ett maskinsystem inom mikrovattenskärning som når toleranser på en hundradels millimeter när man med traditionell vattenskärning talar om tiondels millimeter. Detta utan att skada materialets fysiska egenskaper och utan behov av efterbehandling. Detta gör systemet mycket kostnadseffektivt och Finepart har uppvisat exempel där kunden gjort besparingar i sin process med mer än 80% vid byte till Finecutmaskinen. Finecut är dessutom helkapslad vilket gör det möjligt att placera maskinen i känsliga miljöer där en konventionell vattenskärningsmaskin inte kan användas. Maskinen kan kombinera ett flertal olika funktioner samtidigt såsom, borrning, skärning, svarvning och fräsning.

Skillnaden mellan mikrovattenskärning och traditionell vattenskärning

Mikrovattenskärning är ett nytt tillämpningsområde som öppnar upp för att använda vattenstråleteknik inom finmekaniska tillämpningar. För att geometrier i fina detaljer (komponenter i mikro- och meso-storlek) ska kunna skäras med högre precision, har skärsystemet miniatyriserats och optimerats för hög processprecision och minimal verktygsdiameter.

För att nå den precision som krävs på detaljerna måste mikrovattenskärningsmaskinerna dessutom ha en annorlunda maskinkonstruktion. Konstruktionen ska säkerställa att verktygets rörelse gentemot arbetsmaterialet är mycket precis. Maskinen måste också vara anpassad för speciella fixturlösningar.

En traditionell vattenskärningsmaskin har normalt arbetsbord och skärbord i separata strukturer, medan det är av vikt i mikrovattenskärmaskinen att alla komponenter, från arbetsmaterial till verktyg, är precist mekanisk kopplade. En framgångsfaktor för Finecutmaskinerna har varit Bolagets erbjudande av kundanpassade innovativa fixturer som med hjälp av extra servoaxlar kan bearbeta arbetsstycken med hög formkomplexitet för skapande av bättre åtkomlighet och geometri.

Ekonomin runt produkten och framtidsutsikter

En såld maskin medför omkring 3–5 MSEK i intäkter och 120 KSEK i eftermarknadsintäkter per år. Bolaget har under 2019 sålt tre maskiner och har en målsättning för 2020 om 8 maskiner.

2021 är målsättningen 15 sålda maskiner, och 2022 30 sålda maskiner. 

Drivkrafter och Trender

Vattenskärningsteknologin har genom sina fördelar vid bearbetning av moderna och svårbearbetade material varit en av de snabbast växande bearbetningsteknologierna. Metoden har under det senaste årtiondet utvecklats till en tydlig segmentering i två huvudspår. En gren med enkla lågkostnadsmaskiner och en gren som arbetar med hög precision och avancerade tillämpningar. Internationella marknadsstudier lyfter fram växande områden för waterjet-teknologin där mikrovattenskärning och Aerospace-applikationer med hög komplexitet nämns som viktiga marknadsdrivare.

Flyg- och försvarsindustrin samt fordonsindustrin utgör de två största slutkundssegmenten för vattenskärning.6 Inom dessa segment har mikrovattenskärning vuxit fram som en viktig del i tillverkningsprocessen till följd av teknikens möjlighet att bearbeta flera material.

Även fordonsindustrins globala tillväxt, i synnerhet i Kina och Indien, utgör en drivkraft till följd av att en växande tillverkning ökar behovet av vattenskärningssystem. Efterfrågan stärks ytterligare av krav på ny design av fordonskomponenter.

Tre globala trender bedöms påverka marknaden för vattenskärning:

  • Innovationer inom skärning i tillverkningen
  • Automatisering av tillverkningsprocessen
  • Moderniserad och expanderad fordonsindustri bland utvecklingsländer

Teknologiska skiften utgör en genomgående trend i marknaden. I synnerhet utvecklas mikrovattenskärning och 3D-skärning, teknikerna möjliggör bland annat skärning i fler axlar.8 Adaptionen av nämnda tekniker bedöms stärka tillväxten av vattenskärning framgent. Därutöver sker även en automatisering av tillverkningsprocesser i flera industrivertikaler som bedöms öka efterfrågan av vattenskärning hos slutkund framöver.

Konkurrenter

Marknaden för mikrovattenskärning är som tidigare nämnts ännu i sin linda och det finns ett fåtal aktörer i världen som kan erbjuda mikrovattenskärning i den klass som Finepart befinner sig inom. Positionering på ±0,025 millimeter i kombination med en egen konceptuell maskinkonstruktion, som möjliggör en mekaniskt kopplad och precis hantering, gör maskinen kapabel för skärning och hantering av såväl små lätta som tunga arbetsstycken. Bolagets prioriterade kundgrupper använder sig idag i hög grad av andra tillverkningsmetoder, såsom etsning, finstansning, laser och gnistbearbetning. Bolaget anser att följande aktörer kan, i olika utsträckning, anses vara konkurrenter till Finepart.

Marknad

Den globala marknaden för vattenskärning väntas växa framöver och uppnå ett värde om 4 MdUSD 2025. Därutöver räknar bolaget med att mikrovattenskärning, genom dess konkurrenskraftiga egenskaper, kan komma att helt eller delvis ersätta liknande skärningstekniker framgent. Finepart räknar därmed med fortsatt kraftig tillväxt i såväl efterfrågan som omsättning.

Finanser

Finepart har en ordentligt stor kassa för att nu ta sig an marknaden med storm. De har varit relativt aggresiva i sin kapitalanskaffning under året i syfte att bygga en solid plattform att stå på och således förverkliga sina expansionsplaner.

I mars 2020 genomförde Finepart en företrädesemission som inbringade 16,6 miljoner sek före emissionskostnader. Vid det tillfället hade bolaget cirka 2 miljoner SEK i befintlig kassa.

I oktober 2020 gasade bolaget i botten och genomförde en riktad emission som inbringade ytterligare 5 miljoner SEK i syfte att fortsätta med oförminskad styrka på vår inslagna väg med utökad global närvaro, ökad kapacitet i Fineparts skärcentrum och på sikt utöka antalet democenter på den globala arenan.

Med andra ord är kassan välfylld och efter den senaste emissionen så finns det cirka 19 miljoner aktier som värderar bolaget till cirka 70 miljoner SEK, där jag estimerar att nuvarande kassa består av cirka 15 miljoner SEK. 

Varför jag anser Finepart vara en bra investering?

Att bryta ny mark och att göra tekniken som Finepart erbjuder känd har tagit längre tid än förväntat, framförallt till den massmarknad som Finepart vill åt. Idag erbjuder Finepart en komplett produktportfölj med ett världsledande användarinterface som täcker 3-, 4- och 5-axlig bearbetning samt till det tillhörande optioner för till exempel höghastighetsborrning, mätning etc. Framgången i försäljningen till tekniskt drivande företag såsom SKF, Hublot, Google och nu senast Apple hjälper Finepart att öka nyfikenheten och nå ut med budskapet.

Får bolaget fart på sin försäljning och lyckas peneterera marknaden tror jag på en ketchupeffekt där fler aktörer snabbt vill åt tekniken för att fortsatt vara konkurrenskraftiga.

Att ha en stabil kassa är en viktig parameter för min del då det agerar skydd mot mer oroliga tider på börsen, vilket betyder att nedsidan blir betydligt mer begränsad jämfört med bolag som han mindre likvida medel.

Att bolaget under rådande tider har lyckats slå försäljningsrekord är extremt imponerande. I juni 2020 kommunicerade bolaget att de hade en sammantagen orderstock på 10 miljoner kronor. Att bolaget även dessutom har lyckats sälja sin produkt till globala kunder som Apple och Google indikerar någon form av kvalitetsstämpel.

Avslutningsvis, om man får spekulera fritt, så anser jag att Finepart möjligtvis kan vara en framtida uppköpskandidat av en större industriell aktör som vill åt tekniken och förhindra sina konkurrenter att leverera med samma precision. 

Referenser

https://www.finepart.com/wp-content/uploads/2020/02/Finepart-Sweden-AB-Informationsmemorandum.pdf?x42159

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/10/05/finepart-riktad-emission-5-mln-kr.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/03/18/finepart-fineparts-nyemission-blev-overtecknad.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/10/05/finepart-finepart-sweden-ab-publ-genomfor-riktad-emission-om-50-msek-och-emitterar-vederlagsfria-teckningsoptioner.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/06/12/finepart-finepart-sweden-ab-publ-slar-forsaljningsrekord-i-tuffa-tider.html

Disclaimer – Jag äger aktier i bolaget och denna text skall ej som en köp- eller säljrekommendation. All typ av investering sker på egen risk och jag uppmanar alla att granska texten.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?