Post entry

Framtidens "gröna" supermaterial från Svenska Aerogel - Quartzene!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

"Gröna" bolag är hetare än någonsin och många utav dessa bolag har haft kraftiga uppgångar, på uppåt 100% eller mer, under de senaste veckorna. Jag skulle därför vilja tipsa er om ett bolag som inte tagit fart än: Svenska Aerogel - ett aningen förbisett bolag i kommersiell fas, som gjort en vidareutvecklad och förbättrad version av "supermaterialet" aerogel. Möjligheterna och användningsområdena för detta supermaterial är till synes oändliga(!) och produkten går under namnet Quartzene. (I denna sammanfattning så ligger fokus framför allt på produkten och marknaden.)

Börsvärde: ca 90mkr.

Kassa: Minst 20mkr efter nyligen genomförd emission på kursen 0,72kr. Emissionen tecknades till 307%.

Svenska Aerogel är nu representerade i Europa, Asien och Nordamerika. Man har distributörer i Taiwan, Kina, Sydkorea, Indien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och USA.

I ledning och styrelse hittar vi en skara personer med erfarenheter från bland annat Sandvik, Ericsson, Astra Zeneca, Atlas Copco, Powercell, Alelion Batteries, Scibase, Nasdaq, Nordea, Société Générale, Stora Enso, SCA, Siemens, Scania, OrganoClick, Beckers och AkzoNobel mf.

Man har nyligen utökat produktionskapaciteten och kvalificerar sig idag till att vara en industriell partner. Bolagets nya fabrik i Gävle kan producera 225 ton i årstakt. Planen på några års sikt är att nå en kapacitet om 1 000 ton i fyra moduler. Baserat på senaste affärerna kostar ett ton ca 270.000kr, vilket innebär att man nu kan sälja Quartzene för ca 60mkr om året. Inom ett par år kan man ha en årlig försäljning på upp emot 270mkr.

Priset på aerogeler har hittills varit ett hinder för större kommersiell användning - ett hinder som Svenska Aerogel nu till stor del undanröjt. Till skillnad mot dagens konkurrerande aerogeler så har man lyckats sänka tillverkningskostnaden med upp till 90% och bolaget kan därmed erbjuda en produkt till ett pris som är upp till 50% lägre jämfört mot konkurrenter. Utöver att produkten är en förbättrad version utav traditionella aerogels, så bör den låga tillverkningskostnaden och listpriset bidra till en stark marknadspenetration- men även goda marginaler.

Produkten

Quartzene är väldigt unik då den har så många positiva egenskaper och därmed ett väldigt brett användningsområde, något som i sin tur leder till en extremt bred och stor marknad. Låt mig här presentera de egenskaper som detta supermaterial besitter!

Miljövänligt.

För det första så är det en miljövänlig produkt - Något som verkligen ligger i linje med dagens trend och efterfrågan.

För att framställa hydrofob (vätskefrånstötande) Quartzene används endast kisel, vatten och energi. För att framställa hydrofil (västkelöslig) Quartzene används kalcium magnesium silikat, vatten och energi. Produktionen sker i en patenterad "grön" process. Flera miljöpositiva aspekter finner man dessutom i de olika tillämpningar som finns för materialet. Nedan följer några exempel på tillämpningar och egenskaper för materialet.

Isolerande egenskaper.

Quartzene har mycket goda isoleringsegenskaper mot både kyla, värme, ljud och brand. När det tillförs ett material (papper, betong, trä, gips, färg etc.) så förbättras isoleringsegenskaperna avsevärt. Som ett exempel: Tillför man Quartzene i mineralull så fördubblar man isoleringsförmågan, vilket leder till halverad engergiförbrukning. Alternativt kan man halvera tjockleken på mineralullen med bibehållen isoleringsförmåga.

Brandsäkert.

Quartzene är ett icke brännbart material vilket öppnar upp för den mycket stora marknaden för brandskyddsklassade produkter. Nyligen avslutade Svenska Aerogel till exempel ett treårigt projekt som gick ut på att utveckla en semitransparent färg (klarlack) med brandskydd. Resultaten visar att bolagets insatsvara Quartzene ger slutprodukten högsta(!) brandskyddsklass, Euroclass B.

Filtrerande egenskaper.

Luft – Quartzene absorberar gaser effektivt.

Vätskor – Quartzene filtrerar ämnen och molekyler i vätskor på ett effektivt sätt.

För att förstärka effekten är det dessutom möjligt att dopa in olika fångstkemikalier som kemiskt reagerar med de gaser, ämnen och molekyler som ska filtreras bort.

Andra fördelar:

Extremt låg vikt med en bulkdensitet på runt 100g/m3.

✅ Mycket låg värmeledningsförmåga.

✅ Tål hög värme. Hydrofil kvalité klarar 900°C utan att förändra egenskaper.

✅ Akustiskt isolerande.

✅ Transparent.

✅ Utmärkta absorptionsegenskaper.

✅ Konfigurationsegenskaper.

Quartzene kan bland annat konfigureras så att det medger långsam avgivning av ämnen.

Amorft (=icke kristallint), är säkert och tryggt att använda.

✅ Flexibel fysisk struktur.

Marknad/Kunder.

Marknaden för aerogels uppskattades ha varit värd ca 700 miljoner USD under 2019 och spås en fördubbling till ca 1,4 miljarder USD år 2027. Största marknaden idag (57%) är olje- och gasindustrin, där aerogels används som isolerande material av pipelines. Andra stora marknader idag är byggnad och konstruktion men även fordons-, flyg- och marinindustrin.

Svenska Aerogel fokuserar för närvarande på de fyra marknadssegmenten transport/fordon, papper & massa, process samt byggnad/konstruktion. Samtidigt utvärderas kontinuerligt nya idéer för olika tillämpningar. Det finns till exempel stora möjligheter för den teknologi Quartzene erbjuder inom det breda området Life Science (medicin, biologi, mat och dryck, kosmetik mm). Bolaget är idag engagerat i två Life Science projekt där utveckling pågår med externa partners.

2018 uppgav bolaget att man hade mer än 200 potentiella kunder som utvärderar Quartzene. Utvärderingsprocesser av denna typ är ofta långa men ett antal utav dessa potentiella kunder bör idag vara klara- eller i alla fall väldigt nära en färdig och validerad slutprodukt.

Om vi kikar närmare på de fyra segmenten, vilka fokus ligger på idag.

Transport.

Transport är ett av de snabbast växande segmenten för aerogeler. Bilar, lastbilar, båtar, järnväg, flyg och olika transportbehållare. Här kan Quartzene bidra med flera effekter i en och samma lösning, t ex:

Förbättrar termisk och akustisk isolering, sänker vikt och ökar utrymmet, ersätter oljebaserade produkter, hindrar termisk rusning, bidrar till flamskydd etc.

Exempel på slutprodukter där Quartzene kan ingå: Termiskt och akustiskt isolerande ytskikt och kompositer, Isolering av avgassystem, flamskyddande textil och ytskikt, antikondensation och skydd mot termisk rusning av batterier.

Exempel på kunder: Komponenttillverkare för fordonsindustri, underhållsföretag för transportsektorn, tillverkare av funktionella färger.

Process.

Efterfrågan inom processindustrin drivs av det ökande behovet av effektiv energiförbrukning, stabilitet i processer, säkerhet, skydd mot korrosion, komfort och skydd av egendom. Quartzene bidrar med flera effekter i en och samma lösning, t ex:

Högeffektiv värmeisolering, säkerhet (minskad risk för brännskador), energibesparingar, bidrar till flamskydd etc.

Exempel på applikationer: Termiskt isolerande ytskikt, ”Safe Touch”, skydd mot korrosion under isolering, förbättrad isolering av fjärrvärme/fjärrkyla, förlänga livslängden på befintligt teknik.

Kunder: Producenter av isolerande rörsystem, tillverkare av funktionella färger, energisektorn (de som genererar eller transporterar energi).

Bygg, konstruktion & fastighet.

Bygg- & fastighetsindustrin representerade 16,8 procent av aerogelmarknaden år 2016. Efterfrågan på förbättrade materiallösningar inom bygg & fastighet drivs i huvudsak av den ökade kravställningen på byggnaders energieffektivitet, ökade utrymmen, komfort, minskad materialförbrukning, minskad vikt, skydd av egendom och säkerhet.

Förbättrar termisk och akustisk isolering, brandskyddar trä och metall, sänker densiteten och reducerar materialåtgång etc.

Exempel på applikationer: Termiskt och akustiskt isolerande färg & puts, paneler, Isolerande gips och betong (lättvikts och/eller brandsäker), tätningsmassor, Brandskyddande färg.

Kunder: Tillverkare av färg & puts, gips, betong, osv.

Papper & massa.

Efterfrågan inom papper & massa drivs i huvudsak av behovet av produkter med låg vikt och goda tryck- och barriäregenskaper (via absorption). Quartzene i bestrykningar ger skarpare tryck och effektivare tryckprocess och bidrar med flera effekter i en och samma lösning.

Skarpare och snabbare tryck, ersätter plast som barriär, sänker vikt och materialåtgång etc.

Exempel på applikationer: Förbättrad upplösning på tryck, termisk isolering & barriär för pappers- och kartongprodukter

Kunder: Producenter av papper, dekorpapper och kartong för inkjettryck, samt producenter av livsmedelsförpackningar och övriga förpackningar med höga kvalitetskrav på tryck.

Jag väljer att avsluta denna text med följande stycke:

Enligt en rapport/undersökning från 2018, gjord av Eindhoven University of Technology, menar man att aerogels kommer att vara lika vanligt förekommande år 2050, som plast är idag. "Sug på den!", säger jag. Framtiden för aerogels är väldigt ljus.

Denna text bör ses som partisk då jag äger aktier i bolaget. Läs på och gör en egen bedömning innan ni investerar ert kapital. God fortsättning!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?