Post entry

Götenehus Group

Götenehus är verksamt inom projektutveckling av bostäder och bostadsområden. En stark bostadsmarknad i tillväxt i kombination med att bolaget ser ut att kunna fortsätta sin ökning omsättning och rörelsemarginal gör bolaget till ett intressant case.

Verksamheten

Götenehus Group består i huvudsak av två verksamhetsområden; styckehus och projektutveckling. Styckehus marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus under varumärket Götenehus och VärsåsVillan medan projektutveckling projekterar kvartersområden med villor, fritidshus, radhus, parhus och flerbostadshus. Finanskrisen slog hårt mot Götenehus men sedan tre år tillbaka har bolaget gjort en klassisk turnaround och trenderna är nu goda med stadigt stigande omsättningen, minskande nettoskuld stigan ochde marginaler.

Marknad

Bostadsmarknaden i Sverige lider av stor brist på bostäder nu och under kommande år, dels på grund av den förväntade befolkningsökningen framöver, dels på grund av att byggandet de senaste åren inte ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behoven. Med anledning av Statistiska Centralbyråns (SCB) nya befolkningsprognos från april i år har Boverket sett anledning att revidera sin nationella byggbehovsprognos från förra året. Behovet av nya bostäder fram till 2025 bedöms vara 710 000 de närmaste tio åren varav en större del, 440 000, bedöms behövas redan 2020 vilket innebär en genomsnittlig årstakt om 88 000. Boverkets bedömning var i slutet av november att drygt 60 000 bostäder skulle byggas under 2016, alltså långt ifrån de 88 000 bostäder som nu bedöms krävas i årstakt.

Strategi

Projektutveckling är den mest lönsamma verksamhetsdelen i bolaget. Därför satsar Götenehus nu på att öka andelen av affärerna i projektutveckling och då främst inom flerbostadshus med lägenheter där marginalerna är som högst, VD beskriver detta i årsredovisningen för 2016. Under kvartal q4 uppgick rörelsemarginalen för styckehus till 5,1% medan projektutveckling redovisade en rörelsemarginal om 10,3%, dvs drygt dubbelt så höga marginaler. Bolaget har framöver möjlighet att öka lönsamheten dels genom att öka andelen projekt i projektutvecklingsverksamheten, dels genom att inom projektutveckling öka andelen flerbostadshus med lägenheter. I en jämförelse har ex Tobin och nynotterade SSM mål på projektmarginaler om 20% för deras flerbostadsverksamhet. Min bedömning är att Götenehus flerbostadsverksamhet med lägenheter har möjlighet att nå samma marginaler vilket ur ett investerarperspektiv är intressant sett till den lönsamhet en sådan marginal skulle innebära för bolaget.

Om bolaget skall kunna öka omsättningen i samma takt som dom senaste 3 åren är det också viktigt att kunna ta projekt i storstadsregionerna där hög bostadstillväxt och hög andel av allt byggande sker vilket möjligörs med sitt bolagets erbjudande inom flerbostadshus. Enligt statistiskt i DI byggs mer än varannan bostad i någon av de tre storstadsregionerna och tillväxten är hög. Under första halvåret 2016 stod Stockholms län ensamt för dryga 9.000 byggstarter, vilket innebar att byggtakten ökade med dryga 35 procent jämfört med ett år tidigare.

http://www.di.se/artiklar/2016/8/18/hogsta-byggtakten-sen-miljonprogrammet-2/

Insiderhandel

Insiderhandeln är stark och ger enligt mig ett fint signalvärde. Under mars månad i år köpte styrelseledarmot Erik Hemberg genom Erik Hemberg Fastighets AB 400000 aktier till ett värde av 2 miljoner SEK och styrelseordförande Nils Danielsson hakade på 100000 aktier till ett värde av 0,5 miljoner SEK.

Värdering

Min bedömning är att bolaget framöver bör kunna öka omsättningen med minst 11% per år vilket ligger i linje med tillväxten 2015-2016, men betydligt lägre än tillväxten 2014-2015. Rörelsemarginalen bedöms succesivt kunna öka drivet av högre omsättning, ökad andel av projekten inom projektutveckling och ökad andel av flerbostadshusprojekt. Under 2016 landade rörelsemarginalen på 6,1% jmf med 4,5% 2015, dvs en ökning med 1,6%. Min bedömning är att rörelsemarginalen minst bör kunna öka med 1% y/y och då uppgå till 7,1% 2017 och 8,1% 2018. Bolaget värderas idag till P/E 12,6 för 2016 års resultat (kurs 5,3 sek). Om marknaden bibehåller värderingen med samma multipel under 2017 och 2018 ser jag i mina estimat en uppsida i bolaget på 31% för 2017 och 68% för 2018. Enligt mitt tycke borde dock bolaget kunna värderas till högre P/E-tal baserat på stabila finanser, god tillväxt i stark marknad och troligtvis ökad utdelning kommande år i takt med ökande resultat. För 2016 dubblerade bolaget utdelningen till 0,1 sek/ aktie.

Jag äger själv aktier i omskrivet bolag och denna text ska inte ses som råd eller som en analys. Presenterade scenarier baseras på mina egna antaganden och estimat. Redovisade värden skall källgranskas. Investeringar i aktien görs på egen risk och eget ansvar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?