Post entry

Rapportuppmärksammade Immunicums lovande terapeutiskt cancervaccin => urstarkt köpvärd aktie

Immunicums CSO får Athenapriset för forskningen om cancervacciner "som står på gränsen till ett stort forskningsgenombrott". SVTs Rapport uppmärksammade Immunicums cancervaccin, länkat nedan. En stor trigger inom kort är interimsresultat för effekt i den pågående Fas I/II-studien inom levercancer. Njurcancerstudien har redan visat mycket lovande överlevnadsdata. Immunicums cancervaccin har en ENORM värdepotential då verkningsmekanismen gäller över 80 % av alla årliga nya cancerfall i världen.

First North-noterade cancerforskningsbolaget Immunicums teknologi http://www.immunicum.se/teknologi/

innebär utveckling av standardiserade individualiserade behandlande vaccinterapier mot cancer baserade på allogena (från främmande personer) dendritceller. 2011 tilldelades upptäckaren av dendritceller och deras betydelse i immunologiska reaktioner nobelpriset i medicin.

26 november 2014 offentliggjordes att Immunicums forskningschef tilldelas det prestigefulla Athenapriset med juryns motivering

"Ett kreativt och innovativt angreppssätt i utvecklingen av terapeutiska cancervacciner som aktiverar patientens eget immunförsvar att angripa tumörcellerna. Genom att använda immunceller från friska blodgivare, i stället för från patienten själv, kan metoden ge fler svårt sjuka cancerpatienter tillgång till effektiv behandling. Ett grundligt, uthålligt och utmanande forskningsarbete som står på gränsen till ett stort genombrott”. Immunicums terapeutiska cancervaccin uppmärksammades i media 26 november inkl i Sveriges Television, bl a 6.56 minuter in i Rapport-sändningen länkad här

http://www.svtplay.se/video/2500563/rapport/26-11-09-30

Genom att använda allogena dendritceller utnyttjar Immunicum den välkända starka mekanismen i immunförsvaret vilken t ex måste motverkas med medicinering vid organtransplantationer och det var så idén till INTUVAX uppstod att istället utnyttja denna mekanism.

INTUVAX injiceras intratumoralt och utnyttjar patientens egen tumör som antigenkälla med hela dess uppsättning av unika tumörantigener medan många konkurrenter använder endast ett eller ett fåtal antigener.

Mycket lovande överlevnadsdata för en grupp bestående av 5 svårt sjuka njurcancerpatienter från bolagets genomförda Fas I/II-studie med INTUVAX har presenterats under hösten 2014. Dessa högriskpatienter hade per 24 november en förlängd medianöverlevnad på 10 månader dvs mer än dubbelt så lång medianöverlevnad som vad standardbehandlade patienter med tyrosinkinashämmare brukar ha. Dessutom fick inte patienterna i Fas I/II-studien tyrosinkinashämmare under de första 9 månaderna. Immunicum har även upptäckt en synergieffekt mellan INTUVAX och standardbehandlingens Sutent (sunitinib).

För en grupp bestående av 6 patienter, varav 5 ännu var vid liv, med mindre aggressiv njurcancer med förväntat längre överlevnad var uppföljningstiden så långt inte tillräcklig för att utfallet skulle kunna fastställas. Inga säkerställda biverkningar noterades pga INTUVAX, men en potentiell sådan i form av snabbt övergående feber.

Den mest intensiva och generella intratumorala infiltrationen av CD8+ T-celler som någonsin har rapporterats i solida tumörer uppnåddes av INTUVAX i 5 av 12 patienter och kraftig i ytterligare 2 patienter.

INTUVAX är tänkt att ges i kombinationsbehandling.

Verkningsmekanismen beskrivs här http://www.immunicum.se/teknologi/plattformsteknologier/combig-plattformen/intuvac/

Ett urval vetenskapliga publikationer som stödjer Immunicums teknologi finns här

http://www.immunicum.se/teknologi/vetenskapliga-publikationer/

En större Fas II-studie ska följa i början av 2015 och är redan finansierad. Ca 0.34 miljoner patienter drabbades av njurcancer i världen 2012. Exit i form av utlicensiering ska ske efter Fas II.

Immunicum har ytterligare tre projekt varav ett är levercancer med en pågående Fas I/II-studie som beräknas vara avslutad Q3 2015. Interimsresultat kan väntas redan i slutet av 2014.

Ca 0.78 miljoner patienter drabbades av levercancer i världen 2012 och år 2020 väntas levercancer ha blivit världens vanligaste cancersjukdom.

Potential finns för INTUVAX i alla solida tumörtyper som t ex i bröst-, lung-, prostata-, bukspottskörtel- och sköldkörtelcancer vilka drabbade ca 5.2 miljoner patienter i världen 2012.

VD i Immunicum presenterade bolaget i juni 2014

http://www.smabolagsdagen.net/bolag/immunicum/

och i november 2014 ht****tp://aktiespararna.media.fnf.nu/player/28/stora_aktiedagen_i_goteborg_2014/7

Av presentationerna framgår t ex att exit i form av utlicensiering gör efter Fas II görs för att de vill optimera marknadsvärdet av INTUVAX eftersom det kan väntas fungera i många olika cancerindikationer även med Immunicums befintliga plattformsteknologi. Därför vill de inte sälja ut sig för billigt i ett för tidigt utvecklingsstadium. INTUVAX har tre stora konkurrensfördelar, varav en avser tillverkningskostnad och två effekt :

  1. En stor fördel gentemot konkurrenter inom cancervacciner är den avsevärt lägre produktionskostnaden för INTUVAX eftersom dendritceller inte behöver tas ut från varje patient och prepareras innan de åter injiceras. De använder istället vita blodkroppar som är biprodukt vid blodgivning och renar fram dendritceller som kan ges till många patienter.

  2. Med Immunicums teknik utnyttjas effektivt den enskilde patientens specifika tumörantigenuppsättning som med metoden presenteras i sin helhet för immunförsvaret och skapar ett komplett immunsvar vilket är huvudorsaken till INTUVAX:s höga effekt och breda tillämpningspotential inom egentligen alla olika cancerindikationer med solida tumörer.

  3. Dendritcellerna som injiceras triggar dessutom i sig igång ett extra starkt immunsvar eftersom man injicerar dendritceller från andra människor och inte patientens egna. Det skapas en miljö som innehåller cytokiner och kemokiner som kan rekrytera, mogna ut och aktivera patientens egna dendritiska celler inne i tumören. INTUVAX är dessutom preparerat så att dess främmande dendritiska celler utsöndrar substanser som ytterligare förstärker immunförsvaret, bl a substanser som rekryterar och aktiverar patientens egna mördarceller som inte bara angriper tumörceller och frisläpper deras tumörantigen utan också är viktiga för en fullgod aktivering av patientens egna dendritiska celler.

Därför blir INTUVAX med dess allogena dendritceller billigare att producera och effektivare än konkurrenternas terapeutiska vacciner som bygger på autologa (kroppsegna) dendritceller. Det första och hittills såvitt känt enda terapeutiska cancervaccinet Provenge utvecklat av Dendreon vilket fick marknadsgodkännande i USA 2010 hade visat en ökad överlevnad på drygt 4 månader inom metastaserande prostatacancer i en Fas III-studie. Prisnivån låg på över den dubbla mot vad som f n antagits för INTUVAX i denna analys vilket har bidragit till att Dendreon har kraschat.

Totalmarknaden för olika lanserade immunoterapier mot cancer väntas växa enormt kraftigt enligt en prognos från Citigroup och kan inom 10 år uppgå till 35 miljarder USD och användas i 60 % av cancerfallen. Cancervacciner kommer utgöra en betydande del av denna marknad. Det medför att licensaffärer sannolikt kommer att slutas till mångmiljardbelopp i kronor för t ex delmarknaden terapeutiska cancervacciner framtagna av framgångsrika forskningsbolag med tillräckligt bra kliniska effektdata etc.

Enligt flera år gammal statistik passerar ca 33 % av biologiska läkemedel Fas II framgångsrikt. I den statistiken ingår projekt där även produktionen sker biologiskt vilket innebär en ökad riskfaktor för läkemedlets molekylära struktur och effekt medan INTUVAX utgår från befintliga dendritceller. INTUVAX har dessutom redan mycket lovande överlevnadsdata på njurcancerpatienter från Fas I/II inför en fullt finansierad större Fas II-studie med start 2015. Sannolikheten för framgång i den exit-grundande Fas II-studien kan därför bedömas vara relativt hög eller uppskattningsvis omkring 60-70 %. Från efter Fas II till marknadsgodkännande är den statistiskt härledda sannolikheten 50 % enligt samma källa http://www.iom.edu/~/media/Files/Activity%20Files/Disease/NCPF/2013-FEB-11/DiMasi.pdf

Därmed skulle sannolikheten i nuläget för INTUVAX att nå marknaden inom njurcancer kunna bedömas till minst omkring 30-35 %. För övriga cancerindikationer med solida tumörer kan den enligt ovan således uppskattas till minst ca 33 % x 50 %. I riktkurskalkylen längre nedan utgås tills vidare försiktigtvis från en något lägre eller 15 % genomsnittlig sannolikhet för INTUVAX att nå marknaden inom 7 cancerindikationer inkl njurcancer.

Enligt ett PM 27 oktober 2014 har Immunicum breddat intäktsmöjligheterna och köpt patenträttigheterna till en genetiskt modifierad adenovirus-vektor som är primärt avsedd att användas för effektiv laddning av vaccinceller med ett flertal olika tumörantigen i det tredje projektet dvs terapeutiska vaccinet SUBCUVAX som också utgörs av allogena dendritceller men inte behöver en injicerbar tumör utan kan injiceras under huden för behandling av olika cancersjukdomar. Vektorn ger en möjlighet att ladda Immunicums vaccinceller med flera tumörantigen utan att dessa behöver licensieras in. Eftersom SUBCUVAX inte behöver solida tumörer att injiceras i utgör dess tillämpning i olika blodcancerindikationer en kompletterande potential till INTUVAX. SUBCUVAX har potential att användas i profylaktiska (förebyggande) tillämpningar också. Prekliniska försök med injicerade bröstcancerceller har visat på en stark anticancereffekt både profylaktiskt och terapeutiskt.

Ett annat användningsområde för vektorn är onkolytisk behandling med tumöravdödande viruspartiklar av ett flertal olika cancertyper och man avser att licensiera ut vektorn för detta ändamål om säljaren VirEx planerade Fas I/II-studie på neuroendokrina tumörer blir framgångsrik. Det innebär virus som kan förstöra tumörceller inifrån utan att påverka friska, normala celler.

Det fjärde projektet är CD70-teknologin inom adoptiv immunterapi som innebär att immunceller från en patient aktiveras av en chimär antigenreceptor (CAR) så att de känner igen och kan döda cancerceller och sedan förökas i provrör och återinjiceras i kroppen. Prekliniska resultat indikerar en avsevärt förbättrad aktivitet och överlevnad hos expanderade tumörspecifika cytotoxiska T-celler i en jämförelse med det konventionella expansionsprotokollet Rapid Expansion Protocol (REP), vilket används världen över och som anses vara ”state of the art”. Pfizer tecknade ett stort avtal avseende franska Cellectis plattform för att ta fram intressanta CAR-T (chimeric antigen receptor T-cell) och enbart upfronten översteg 0.5 miljarder kr. Immunicums plattform CD70 som utvecklas för optimal expansion av CAR-transfekterade T-celler innebär visserligen ingen plattform för att ta fram egna CARs men det finns en stor värdepotential även i CD70-teknologin.

Immunicums teknologier är skyddade med en portfölj av beviljade patent och patentsökningar.

Immunicums generella cancervaccin INTUVAX är tillämpbart på alla solida tumörer tack vare verkningsmekanismen att exponera varje enskild cancerpatients tumörs alla specifika tumörantigen för dennes eget immunsystems mördarceller dvs cytotoxiska T-celler.

Analysen har identifierat 21 st sådana cancerindikationer med antal drabbade 2012 :

Lung-(1.825 milj), bröst-(1.677 milj), kolon-(1.361 milj) prostata-(1.112 milj), mag-(0.952 milj), lever-(0.782 milj), livmoderhals-(0.528 milj), matstrups-(0.456 milj), urinblåse-(0.43 milj), njur-(0.338 milj), bukspottskörtel-(0.338 milj), livmoder-(0.32 milj), sköldkörtel-(0.30 milj), oral(0.30 milj), hals-(0.30 milj), hjärn-(0.256), äggstocks-(0.24 milj), gallblåse-(0.178 milj), struphuvud- (0.157 milj) och testikelcancer (0.055 milj) samt malignt melanom (0.232 milj) vilka således drabbade sammanlagt ca 12.1 miljoner patienter 2012.

Det är ca 86 % av samtliga cancerfall, där olika blodcancerformer naturligt nog inte ingår eftersom ingen solid tumör att injicera INTUVAX i finns där.

Det är möjligt att fundamentalt motivera en ännu högre riktkurs än nedan eftersom priset på INTUVAX är försiktigt antaget liksom sannolikheten för framgång och i värderingen ingår varken SUBCUVAX- eller CD70-projekten eller royaltypotentialen avseende onkolytisk cancerbehandling.

INTUVAX vetenskapligt grundade potential att verka mer eller mindre effektivt inom alla cancerindikationer med solida tumörer t ex njur-, lever-, bröst-, lung-, prostata-, bukspottskörtel- och sköldkörtelcancer vilka Immunicum själva räknar upp innebär en enorm värdepotential eftersom det årliga tillkommande potentiella patientantalet i dessa exempel kan väntas uppgå till storleksordningen 3 miljoner i genomsnitt på de stora marknaderna USA, Europa och Japan under INTUVAX möjliga tidsperiod på marknaden.

Med ett pris som är lika med eller t o m under tillverkningskostnaden för det hittills enda godkända terapeutiska cancervaccinet på åtminstone 300 000 kr per patient skulle intäkterna avseende INTUVAX ändå vara omkring 20 ggr högre än dess exceptionellt låga tillverkningskostnad motsvarande en marginal på ca 95 %. Den mycket höga marginalen för en licenstagare motiverar en hög royaltysats till Immunicum.

Utgår man enbart från de ovan uppräknade 7 men mycket stora cancerindikationerna blir försäljningen av INTUVAX vid 10 % genomsnittlig penetration omkring 90 miljarder kr om året. Med tanke på antiangiogenesläkemedlet Avastins försäljning på ungefär hälften så mycket den senaste femårsperioden för några olika cancerindikationer och marknadens generella tillväxt verkar det vid en rimlighetskontroll möjligt. En Big Pharma-partner eller uppköpare skulle relativt snabbt kunna ta INTUVAX igenom Fas II/III-studier inom de 7 indikationerna ovan.

Med en försiktigt bedömd genomsnittlig 15 % sannolikhet för att INTUVAX når marknaden i enlighet med statistik ovan och med en penetrationsgrad på 10 % av patienterna i dessa 7 indikationer blir väntevärdet för snittförsäljningen dessa år 13.5 miljarder kr. Räknat på 8 års försäljning blir väntevärdet 108 miljarder kr. Antas royalty 20 % tack vare den höga marginalen till licenstagaren vilken utfaller i viktat genomsnitt om 11 år (år 2025) och väntevärdet av upfront + milestones uppgående till 60 % för framgång i Fas II-studien inom njurcancer x (utfallande upfront + väntevärde av milestones = grovt antaget till summa 1000 Mkr) fås ett nuvärde efter 22 % skatt med 20 % avkastningskrav av Immunicums kassaflöde av INTUVAX uppgående till 0.78 (0.2 x 108 mdr kr/1.2^11 + 0.6 x 1 mdr kr) = ca 2736 Mkr vilket motsvarar 137 kr per aktie i ett riskvägt nuvärde.

Riktkursen 137 kr har således har fortfarande en uppsida i priset på INTUVAX, sannolikheten för framgång och ytterligare 14 potentiella cancerindikationer och att övriga projekts förväntade nuvärden inte alls ingår i värderingen.

Observera att om Fas II-studien inom njurcancer och/eller Fas I/II-studien inom levercancer blir framgångsrik ökar det även sannolikheten för att INTUVAX kommer fungera på de övriga 19 cancerindikationerna vilket skulle höja riktkursen i ett senare skede.

Redan efter en eventuellt lyckad Fas II-studie inom njurcancer kan dessa värden även komma att realiseras konkret genom ett exitavtal i flermiljardklassen gällande INTUVAX eller ett uppköp av hela bolaget.

I novemember 2014 köpte Pfizer in sig till en 50 %-andel i två antikroppsprojekt mot cancer av KGga Merck för 850 MUSD (ca 6 miljarder kr vid dollarkurs 7 kr) + 2 miljarder USD i eventuella milestones från Pfizer. Anti-PD-L1 är nu i en stor Fas I-studie och anti-PD-1 ska tas dit. Med sådana priser innan Fas II kan ett uppköpsbud på Immunicum motiveras till mångmiljardbelopp redan i nuläget.

På nuvarande kursnivå är därför Immunicum fundamentalt sett grovt undervärderat och mycket starkt köpvärt med en väldigt gynnsam risk/reward och en uppenbar potential att nå flera hundra kronor i aktiekurs inom några år. Risknivån är tack vare de gynnsamma överlevnadsdatan från njurcancerstudien på en måttlig nivå för ett projektbolag på väg in i Fas II. Verkningsmekanismen talar för att OM INTUVAX fungerar bra i njurcancer kommer det med mycket stor sannolikhet fungera bra i flertalet andra cancerformer också. Det är inte samma typ av begränsning som vid hämning eller efterliknande av någon målmolekyl vilket många cancerläkemedels verkningsmekanism gäller där de olika ursprungscelltyperna och mikromiljön medför att de molekylära mekanismerna kan skilja relativt kraftigt mellan cancerindikationerna och begränsa potentialen.

I INTUVAX fall är det frågan om en hel uppsättning tumörantigen på individuell bas oberoende av cancerindikation som INTUVAX allogena dendritceller verkar genom, och som orsakar ett förstärkt tumörspecifikt cytotoxiskt T-cellssvar mot patienternas cancerceller. Effekten varierar sannolikt mer med olika patienters immunsystem än med vilken cancerindikation med solida tumörer det gäller.

PhD Ann-Cathrin Engwall med specialitet inom bl a just immunologi gjorde redan våren 2013 bedömningen att INTUVAX har goda chanser att nå marknaden och även hon har efter de senaste offentliggjorda överlevnadsdatan från njurcancerstudien breddat sin aktieportfölj till att även omfatta Immunicum efter det fundamentalt sett omotiverade kursfall som har skett. Aktiekursen har sannolikt främst pressats en längre tid pga att kortsiktiga nyemissionsgaranter har sålt vilket är vanligt efter relativt sett stora nyemissioner i mindre bolag som Immunicums på sammanlagt 100 Mkr tidigare under 2014.

Kollegan till Immunicum Kancera på First North är ett intressant relativvärderingsobjekt eftersom båda bolagen har projekt som med olika verkningsmekanismer främst syftar till att bekämpa cancertumörer genom att döda cancerceller med ringa biverkningar. Kanceras bolagsvärde per 26 november avsevärt högre än mot Immunicums trots att Kanceras projekt bara är i preklinisk fas och därför naturligtvis helt utan några värdeskapande gynnsamma effektdata på cancerpatienter. Deras värdemässigt främsta forskningsresultat utgörs sannolikt hittills av att de i in vivo-försök i djurstudier har uppnått stark anticancereffekt i blodcancerindikationen CLL. På den största marknaden USA inträffar omkring 1/15 så många nya fall årligen av CLL som bröstcancer. Det finns dessutom redan ett tidsmässigt längre framåtskridet projekt inom CLL i USA som med en monoklonal antikropp riktar sig mot exakt samma målmolekyl dvs ROR1. http://www.scienceworldreport.com/articles/16999/20140904/new-hope-for-patients-with-chronic-lymphocytic-leukemia.htm. Det amerikanska läkemedelsbolaget Celgene är enligt länken en partner och en klinisk Fas I-studie som även ska studera viss effekt har inletts.

Avtalsvärden i preklinisk fas är avsevärt lägre än i kliniska faser, allt annat lika. Det borde därför relativvärderingsmässigt snarare vara tvärtom eftersom Immunicum har avklarat Fas I/II med lovande överlevnadsdata inom njurcancer som årligen drabbar många fler patienter i världen än CLL och Immunicum har en fullt finansierad Fas II-studie och bl a därför har INTUVAX ett mycket högre motiverat fundamentalt beräknat projektvärde än det prekliniska projektbolaget Kancera. Värdepotentialen är dessutom avsevärt större för Immunicums INTUVAX, SUBCUVAX och CD-70-teknologi tillsammans. Enbart INTUVAX har potential inom 21 olika cancerindikationer vilka drabbar ca 12 miljoner nya patienter årligen. Kanceras projekts målmolekyler som t ex ROR1 har en variation i deras betydelse inom olika cancerindikationer vilket begränsar den totala värdepotentialen relativt kraftigt jämfört med INTUVAX vars verkningsmekanism och anticancereffekt genereras av varje enskild cancerpatients immunförsvar triggat av den specifika antigenuppsättningen i dennes tumör oberoende av cancerindikation. Om Fas II-studien med INTUVAX i njurcancer lyckas vilket överlevnadsdata på patienterna i njurcancerstudien i Fas I/II tyder på ökar sannolikheten att det kommer fungera i de flesta eller alla cancerindikationer med solida tumörer. Ett exitavtal efter Fas II kan därför bli enormt lukrativt jämfört med vad Kanceras prekliniska projekt kan inbringa. En färsk uppdragsanalys av Kancera från mitten av november 2014 värderade aktien till mellan 1.68 och 7.46 kr vilket förefaller rimligt och innebär att den aktien är fullvärderad fundamentalt sett http://www.aktiespararna.se/pagedir/346036/Analysguiden%20Kancera%20141113.pdf

medan den här Immunicum-analysen som framgått visar att Immunicum är mycket grovt undervärderat. Det ökade mediaintresset för Immunicums cancervaccin efter Athenapriset borde skynda på en kraftig fortsatt uppvärdering av aktien.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?