Post entry

Gabather - Små molekyler/Stora licensavtal

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bakgrund

Jag har lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling, under många år har jag arbetat inom områden där både Astra/Zeneca liksom Pharmacia var kunder. Alla år inom läkemedelsutveckling har gjort att mina kunskaper inom området ökat. De regulatoriska kraven är många, långt ifrån alla projekt leder till kommersiella läkemedel.

För ett antal år sedan avslutade jag min karriär på området och påbörjade istället en egen verksamhet som investerare. Typiska investeringar har varit olika projekt inom läkemedelsutveckling, eller inom diagnostikmarknaden. Målet har varit att investera i och lyfta fram projekt med stor framtida potential.

2012 investerade jag för första gången på en för mig ny marknad, diagnostikmarknaden. Jag hade före detta enbart investerat i olika projekt inom läkemedelsutveckling.Jag såg en stor potential i att diagnosticera allvarliga sjukdomar på ett tidigt stadie. Ju tidigare man kan upptäcka en allvarlig sjukdom desto större chans att behandla och förhoppningsvis bota denna.

Detta ledde till att jag upptäckte AroCell som har en metod som går ut på att upptäcka cancer och hur aggressiv cancern är, man gör detta genom att analysera ett blodprov.

Vid tillfället för min första kontakt med AroCell värderades bolaget till 30 Mkr. Jag insåg potentialen och vikten av ett sådant test från AroCell. Bolaget har utvecklat testet och närmar sig lansering, testet kommer fylla en viktig funktion inom cancer.

Läkemedelsutveckling och diagnostik - jämförelse

Jag har inte kunnat släppa intresset för utveckling av läkemedel. Hittar man rätt projekt eller företag att investera i så kan avkastningen bli betydelsefull.

Som jag sagt så anser jag att metoder inom diagnostik har stora fördelar, men tester kräver som i AroCell´s fall först att patient tar ett blodprov som sedan analyseras, efter det tas beslut om vad provet gett svar på, då kan man anpassa behandlingen för enskilda patienter.

Diagnostik har en stor betydelse, men jag har mer och mer insett att inom läkemedelsutveckling kan man hitta projekt eller färdiga företag där avkastning på investering har möjlighet att mångdubblas. Det finns en enorm uppsida inom läkemedel, hittar man bara rätt objekt för investering så är det helt rätt bransch att leta investeringsobjekt i. Man måste dock vara ytterste selektiv i vilket projekt/bolag man väljer att investera i.

Att jag åter börjat intressera mig mer och mer för läkemedelsutveckling har att göra med en del förändringar som skett inom industrin de senaste åren, detta och följande är det som gör att jag ser en stor möjlighet till stor avkastning vid investering i rätt projekt/bolag:

°Unik metod/teknik

°Rätt marknad avseende potentiell storlek kommersiellt

°Starka/långa patent

°Erfaren ledning

°Stora möjligheter till utlicensiering

°Uppköp/partnerskap i tidigt skede. Det blir vanligare att prekliniska projekt bedöms som mycket värdefulla av stora läkemedelsbolag. Man väljer att köpa upp hela bolag eller projekt, före konkurrenter. Ofta drivs priserna upp vilket gynnar biotech-bolagen.

Ny investering

Jag har under en tid sökt på marknaden efter nya projekt eller företag att investera i. Har analyserat flera olika möjligheter.

Jag har valt att investera i ett företag som heter Gabather, där jag anser alla mina viktiga kriterier uppfylls. Jag insåg direkt att potentialen i Gabather var mycket stor. Lågt börsvärde gör det fortfarande till ett mycket attraktivt köpläge i Gabather’s aktie.

Jag missade introduktionen men har köpt på mig under den första veckan. Gjorde mina sista inköp på drygt 7 kr.

Gabather´s tillgång är två patentfamiljer, Quinazolinderivat och Triazoloderivat, som innehåller läkemedelskandidater i form av små-molekyler som interagerar med Gaba- receptorkomplexet. Gabather´s metod är unik för utveckling av läkemedel inom CNS, centrala nervsystemet. Det finns flera olika anledningar till att jag valt just Gabather.

Gabather uppfyller ovan nämnda kriterier:

°Att Gabather har utvecklat special-designade små-molekyler som styr Gaba-receptorn.

Resultatet blir att Gabather styr funktionen för kroppens vanligaste signalsubstans, vilket är oerhört betydelsefullt. Gabather kan på så sätt utveckla läkemedel med mindre biverkningar, samt att läkemedel är billigare att framställa.

Det kommersiellt fördelaktiga för Gabather är att man har starka och långa patent, vilket är just det läkemedelsbolagen efterfrågat på området. Inom just CNS är viktiga patenttider på väg att löpa ut för dessa bolag. Det är med andra ord ingen tillfällighet att Gabather befinner sig inom just dessa potentiella miljard-segment.

°Att marknaden är stor, applicerbara områden är många. De tre första är:

Antideppressiva läkemedel

Smärtbehandlande läkemedel

Minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel inkl. Alzheimers

Den totala marknaden för enbart de tre första fokusområdena uppgår till 43 Mdr Usd/år.

° Att patent finns: två st i USA, två st i Kina lång löptid till 2029, anser detta vara mycket värdefullt för Gabather vid kommande licensavtal.Ytterst värdefullt.

°Att ledningen är stark och erfaren:

VD Bert Junno. Har tagit in över 250 Mkr i riskkapital, ansvarat för produktförsäljning på 100 Mkr.

Jag vet av egen erfarenhet att Bert Junno är mycket målinriktad och driver på processer och driver projekt framåt mycket effektivt.

Häromdagen presenterades en mycket stor affär inom biotechbranschen då Galecto Biotech skrivit på ett uppköpsavtal värt 3,3 Mdr kr med läkemedelsbolaget Bristol Myers Squibb. Artikel i Wall Street Journal:

http://online.wsj.com/articles/bristol-myers-signs-option-agreement-to-buy-galecto-biotech-1415023823

Intressant i sammanhanget är kopplingarna till Gabather och VD Bert Junno.

° Galecto Biotech utvecklades av bla Bert Junno.

° Galecto Biotech kommer från samma projektportfölj som Gabather.

Bristol Myers Squibb är villiga att betala 3,3 Mdr kr trots att Galecto Biotech ännu inte är inne i FAS I-studier, alltså ett bolag med endast prekliniska studier i portföljen.

Det är bla detta som gör att mitt intresse för Gabather är så stort, det blir nämligen mer och mer konkurrens mellan stora internationella läkemedelsbolag. Det gör att man allt oftare köper upp bolag eller inlicensierar projekt som endast är i preklinisk fas.

Jag känner också igen VD Bert Junno´s plan, som för mig är tydlig, att ingå avtal med större läkemedelsbolag, ett eller flera. Tänkbara projekt finns det flera av för Gabather’s metod.

Jag tänker i detta sammanhang framförallt på valet av styrelseordförande Svein Mathisen. Mathisen har haft ett mycket bra track-record när det gäller att licensiera ut projekt/läkemedelskandidater och att även få mycket bra betalt.

Han har lång erfarenhet inom management, affärsutveckling och finansiering inom Life Science. Under sin tid som VD för Bioinvent under 12 år lyckades han med att sluta flera affärer för bolaget.

Att Svein Mathisen sitter som styrelseordförande i ett Junno-styrt bolag som Gabather är ingen tillfällighet. Minst en av indikationerna som ingår i Gabather’s möjliga marknadspotential på 43 Mdr Usd/år räknar jag med kommer att licensieras ut i preklinisk fas, dvs inom en snar framtid.

Gabather har stora möjligheter att redan under H1 2015 kunna erhålla en stor summa vid en utlicensiering.

Det ger både uppmärksamhet och status för hela Gabather´s portfölj.

Gabather’s genombrott - Patentering av upptäckt

’2004 kontaktade Professor Mogens Nielsen från Roskilde, Professor Olov Sterner vid Lunds Universitet för att få hjälp med att utveckla nya kemiska föreningar som kunde utvecklas till läkemedel. Mogens Nielsen hade då arbetat med att undersöka Gaba-receptorns biologiska funktioner sedan 20 år tillbaka. Redan från början av detta samarbete var målet att finna läkemedelskandidater som kunde erbjuda nya behandlingsformer med större träffsäkerhet och mindre biverkningar. Efter att den svenska gruppen lyckats påvisa god effekt från de läkemedelskandidater som utvecklats beslöt man 2009 att patentera dessa för att kunna skydda och säkerställa en framtida utveckling av nya läkemedel.’ (från prospekt).

Det är lång erfarenhet och forskning som ligger bakom Gabather´s nu så stora potential.

Skapandet av små-molekylerna, blev ett genombrott då man i studier kunde påvisa att man kan styra Gaba-receptor, det är unikt. Gabather sitter på något mycket värdefullt som kommer attrahera flera av världens stora läkemedelsbolag.

Små-molekylerna söker upp Gaba-receptor, styr denna så att den jon-kanal som normalt sett är stängd kan öppnas. Då kan negativt laddade kloridjoner släppas igenom.

Genialt och framförallt innebär det att stora läkemedelsbolag får en chans att komma över läkemedelskandidater som är patenterbara då detta är ett nytt sätt att framställa läkemedel på, dessutom är innebär det att biverkningarna är små.

Tre inledande fokusområden - Gaba centralt inom alla

En enorm fördel som Gabather har jämfört med många bolag är att man med samma teknik/metod kan applicera detta på en rad olika indikationer. Först och främst är det:

°Antideppressiva läkemedel

°Smärtbehandlande läkemedel

°Minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel inkl. Alzheimers.

Det finns inom Gabather’s område ännu fler indikationer som har stor potential som gör att Gabather med en och samma princip kommer att kunna ’programmera’ sina små-molekyler till att erhålla just den special-designade profil som är att föredra för respektive indikation.

Marknadspotentialen inom de övriga områden förutom de tre första fokusområdena är även där hisnande:

° Sömnreglering

° Inlärning

° Epilepsi

° Muskeltension

° Beroende, ex alkohol

Marknadspotentialen för de tillkommande indikationerna är gigantisk, det är globalt sett en enorm marknad för stora och vanliga problem för patienter.

Den här tillkommande marknadspotentialen överstiger markant de 43 Mdr Usd/år som de tre inledande fokusområdena innebär.

Det väsentliga med Gabather’s läkemedelskandidater är att ledtider kan kortas ned på ett dramatiskt sätt jämfört med ’vanlig’ läkemedelsutveckling. Detta eftersom man hela tiden kommer att kunna dra nytta av tidigare studieresultat.Tack vare att Gaba är det centrala i alla indikationer som Gabather arbetar mot så kan man erhålla stora och mycket viktiga synergieffekter. Det man ser inom en specifik studie kan man direkt dra nytta av i en annan.

Jag har förståelse för att marknaden har svårt att ta till sig denna enorma fördel. Det innebär också att så fort Gabather kan leverera resultat från tidig preklinisk fas så väcks intresset för mer än just den man har i klinisk studie. Man kommer parallellt kunna dra nytta av de olika studiernas resultat.

Tack vare denna synergieefekt kommer Gabather att kunna hålla ett högt tempo i sina studier. Detta i sin tur gör det naturligt att man även kan förvänta sig tidiga licensavtal.

Som exempel kan åter nämnas att Galecto Biotech bildades 2011. 2014 vill Bristol Myers Squibb köpa upp bolaget för 3,3 Mdr kr, trots att man är i preklinisk fas.

Det kommer jämfört med traditionell läkemedelsutveckling att avancera framåt på ett tidsmässigt effektivt sätt för Gabather’s läkemedelskandidater.

Klinisk pipeline Gabather

Status Gabather’s pipeline:

  1. In-vivo preklinisk proof-of-concept
  2. Preklinisk GLP tox- och säkerhetsstudie
  3. FAS I säkerhetsstudie
  4. FAS 2a proof-of-concept

De två första studierna är relativt korta studier. Standard är ca 3-6 månader. När man är i den första studien planerar man ofta inför och även kör igång den andra studien. Ofta går dessa i varandra.

Intressant är att möjligheten att licensiera ut ett projekt är stora redan efter enbart studie 1 eller också efter både 1&2, möjligheterna är stora. Inte minst tack vare Bert Junno´s fokus att forcera framåt effektiv samt rekryteringen av Svein Mathisen som styrelseordförande.

Licensavtal

Svein Mathisen har ett enastående track-record när det gäller att sluta licensavtal. Han har ett nästintill ovärderligt kontaktnät bland läkemedelsbolag och andra potentiella licenstagare.

Svein Mathisen som styrelseordförande för Gabather är ett genidrag från Bert Junno´s sida, jag har svårt att se någon bättre på den positionen.

Styrelseordföranden har en viktig roll, samtidigt som positionen innebär ett stort engagemang. Ett stort engagemang från Svein Mathisen innebär i sin tur att han skall fokusera på det han är mest kvalificerad för att göra: Licensiera ut projekt och starta samarbeten med stora läkemedelsbolag.

Svein Mathisen som styrelseordförande är en stark signal till marknaden att Gabather har stora ekonomiska möjligheter via avtal med stora läkemedelsbolag.

Detta stärker min redan starka uppfattning om att Gabather, med de ekonomiskt värdefulla indikationerna, har något alldeles unikt på gång. Det finns så många projekt som är aktuella för lukrativa licensavtal. GABA-indikationer adresserar marknader som var och en är värd ett stort antal miljarder Usd/år.

För att visa hur värdefulla kommande licensavtal kan vara och hur pass viktig Svein Mathisen kommer att bli för Gabather på detta område, kommer här exempel på avtal Svein Mathisen tidigare levererat för BioInvent:

° Samarbete mellan BioInvent och Genentech:

Kandidat: Antikropp BI-204, stroke.

Status: Preklinisk Fas

Licensavtal: BioInvent erhåller direkt engångsbetalning på 110 Mkr. Milestones tillkommer på ca 1,3 Mdr kr. Därutöver även royalties.

http://www.bioinvent.se/media-centre/press-releases/release.aspx?releaseid=252937

° Licensavtal med Roche (delas med ThromboGenics) nedan BioInvent’s del:

Kandidat: Antikropp TB-403, cancer.

Status: Fas I

Licensavtal: BioInvent erhåller direkt engångsbetalning på 184 Mkr. Milestones tillkommer på 1,7 Mdr kr. Därutöver tvåsiffrig procentsats i royalty.

http://www.bioinvent.se/media-centre/press-releases/release.aspx?releaseid=362376

Ovan nämnda avtal vann år 2009 ett stort pris!:

BioInvent and ThromboGenics Win “Licensing Deal of the Year” at the Scrip Awards 2009.

http://www.bioinvent.se/media-centre/press-releases/release.aspx?releaseid=459047

Kommentar:

Ovan nämnda avtal (det finns ännu fler) har för BioInvent’s del förhandlats fram av Svein Mathisen. De visar den enastående förmågan Svein Mathisen besitter när det gäller ekonomiskt lukrativa avtal.

Det första av avtalen ovan gäller preklinisk fas och där erhöll BioInvent ett engångsbelopp direkt på 110 Mkr, med tillkommande milestones på 1,3 Mdr kr och royalty.

För ett projekt i preklinisk fas.

Gabather’s hela börsvärde är idag 67 Mkr!

Licensavtal med Roche ovan resulterade i en prestigefylld utmärkelse

”Licensing Deal of the Year”.

Svein Mathisen är en fantastisk tillgång för Gabather. Han skulle aldrig inta en position som styrelseordförande i Gabather om det inte fanns mycket stora ekonomiska förutsättningar vid kommande licensavtal.

Värdering

Gabather värderas vid kurs 7,1 kr till under 67 Mkr. Med en marknadspotential inom de tre första indikationerna på 43 Mdr Usd/år, är det inte en rimlig värdering.

Alla de andra indikationerna som också är givna mål för Gabather innebär att marknadspotentialen är ännu större. Detta gör att den missvisande låga värderingen av Gabather blir ännu tydligare.

En indikation på att potentialen är på en mycket hög nivå.

För mig är det uppenbart att det finns en extraordinär potential tack vare det stora antalet indikationer som nu föreligger. Jag vet att detta område är mycket angeläget för stora globala läkemedelsföretag.

Licensavtal för Gabather avseende flera indikationer är givet. Med de stora potentiella marknadsmöjligheterna inom varje enskilt fokusområde kommer det vara mycket attraktivt för licenstagare att komma åt projekt från Gabather i tidigt skede.

Intressant är också att Gabather redan har genomfört prekliniska studier med positiva och lovande resultat.

Jämförande bolagsvärderingar

A1M Pharma:

Preklinisk fas, område havandeskapsförgiftning. Marknadspotential 4,5 Mdr Usd/år.

Börsvärde 142 Mkr.

Kancera:

Preklinisk fas,område cancer. Marknadspotential 10-15 Mdr Usd/år.

Börsvärde 650 Mkr.

Värdering Gabather

För en rättvis värdering av Gabather måste man se helheten.

Sammanfatttningen av Gabather och bolagets potential bygger på:

° Unik metod

° Gaba-relaterat för alla indikationer. Stora värden på samtliga indikationer.

° Starka/långa patent

° Stort fokus från läkemedelsbolag att komma över långa patentskydd

° Läkemedels fokus att komma över projekt/bolag i preklinisk fas

° Marknadspotential för de tre första indikationerna 43 Mdr Usd/år

° Marknadspotential för nästkommande indikationer överstiger markant 43 Mdr Usd/år

° Tidsmässigt nära klinisk FAS I i människa.

Intresset från läkemedelsbolag kommer att vara mycket stort på samtliga områden där Gabather befinner sig.

Det ekonomiska värdet räknas i miljarder USD/år på samtliga områden.

Marknaden på endast de tre första indikationerna är ca 10 gånger större än för A1M Pharma. För att värdering skall vara på samma nivå som A1M Pharma´s så motsvarar det en kurs på drygt 15 kr/aktie.

För mig står det helt klart att Gabather har avsevärt mycket mer värden inom sitt område.

Jag anser att Gabather har potential att redan nu värderas till 250 Mkr.

Det ger en kurs på 26,60 kr.

Motivering till värdering:

Det kommer inte att ta lång tid innan resultat från studier kommer in och då sätts bollen i rullning. Gabather har visat bra resultat i de första prekliniska studierna så vägen mot FAS I är en transportsträcka.

Det gäller bara att dokumentera resultaten i preklin och när det är gjort ansöker man om att få genomföra FAS I. En FAS I-studie handlar enbart om säkerhetsprofil på läkemedelskandidaten.

En FAS I-studie är att räkna med, det är otroligt värdehöjande för Gabather med så många stora och kommersiellt stora indikationer.

Framförallt: Svein Mathisen arbetar för Gabather!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?