Post entry

Lucara Diamond

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Om Lucara:

Lucara Diamond är ett relativt nytt Lundinbolag med diamantproduktion i Botswana. Bolaget har under q1 2012 producerat sina första diamanter och man räknar med att uppnå full produktion redan under årets andra kvartal. Insiders (se Lundin och ledning) kontrollerar cirka 25% av bolagets aktier vilket får ses som ett styrketecken. I dagarna ska den första skörden diamanter auktioneras ut och mycket indikerar på att man kan överträffa marknadens förväntningar vilket talar för en uppvärdering inom närtid.

Lucara har i skrivande stund ett börsvärde på 2.5 miljarder kronor, bolaget hade 500 mkr i kassan den 1 oktober 2011 och har numera en outnyttjad kreditlina på 180 mkr. Bolagets skulder uppgår till 350 mkr.

Ledning:

En av de absolut viktigaste faktorerna jag väger in i mina investeringar är bolagets ledning. Lucara är som bekant ett Lundinbolag, och dem flesta känner till Lundins fantastiska Track Record. Ett genomsnittligt Lundinbolag har avkastat ungefär 29ggr pengarna vilket säger en hel del. Deras kanske största bedrift är att rekrytera duktiga personer runt omkring sig, och Lucaras ledning känns inte som ett undantag. VD i Lucara är William Lamb, han har över 16 års erfarenhet från gruvindustrin och har tidigare arbetat inom exempelvis Kvaerner Metals, och De Beers. I styrelsen sitter även Lundin Minings VD Paul K Conibear.

Karowegruvan:

Gruvan är en dagbrottsbelägen gruva i Botswana, som får anses vara en av de mest utvecklade afrikanska länderna. Landet har låg politisk risk, en välutvecklad infrastruktur och är extremt beroende av diamantindustrin som står för 75% av landets intäkter. Gruvan förväntas producera 400.000 Carat/år (300.000 för 2012) och har en livslängd på cirka 15 år.

Lucara räknar med cashcost på 20 dollar/ton och intäkter på omkring 48 dollar/cpht(Carats Per Hundred tons) med ett antagande om ett genomsnitt på 16 cpht. I företagets prognoser räknar man med intäkter på cirka 301 dollar/Carat.

Med antagande om att bolaget uppnår en produktion på 300.000 Carat i år skulle det ge en vinst på 630 mkr redan i år (300.000x301x7). Detta skulle leda till att gruvans initiala kostnader på under miljarden skulle ha en payoff tid på under 1.5 år. Med ovanstående antagande torde Lucara vara billig vid nuvarande aktiekurs (7.15). Detta förutsätter dock att man fortsätter att hålla angiven tidplan. Den låga värderingen speglar nog marknadens förväntningar om förseningar och sämre kassaflöde till följd av detta.

De kommande månaderna kommer ha stor betydelse för företagets värdering, jag tror dock att man lyckas hålla tidplanen och att auktionen som avslutas måndagen (11/6) är startskottet för en uppvärdering av bolaget.

Det finns ett flertal indicier som talar för att auktionen kan bli lyckad. Ur ett PM från Lucara i slutet på april angav man att 5000 Carat producerats vilket gav ett estimat på över 32 cpht, det vill säga dubbelt så högt cpht än vad man i genomsnitt räknat med. Här finns givetvis en stor uppsida om det skulle visa sig att man varit alltför restriktiva i sina avkastningskalkyler för Karowe. Lucas Lundin har Lucara som sitt eget top pick för 2012, Lundinarna håller vad dem lovar.

Motahegruvan:

Bolaget har idag ett indirekt ägarskap (75%) i Mothae Diamonds. Gruvan har i år testats genom för-produktion och man ska ta ett definitivt beslut i december rörande gruvans eventuella kommersiella möjligheter.

Gruvan har visat sig ha en låg cpht men extremt stora och värdefulla diamanter. I mars inbringade 9000 ct diamanter ungefär 50 mkr. Försäljningen av diamanter från gruvan finansierar för nuvarande gruvans kostnader.

Värdering av Lucara:

Med ett antagande om att Lucara kan producera 400.000 Carat/år , ett genomsnittligt diamantpris på 300 dollar/Carat, 10% diskonteringsränta samt att Karowe har en livslängd på 15 år ger det ett nuvärde efter avdrag för den initiala investeringskostnaden ( 800 mkr)400.000(300x7))x15/(1.1015) på cirka 2.4 miljarder kronor (brutto), vilket motsvarar dagens börsvärde.

Dock är detta räkneexempel exkluderat från Mothae som potentiellt sitter på stora värden, vidare bygger exemplet på ett genomsnittligt cpht på 16, vilket jag tror är lågt räknat. I värderingen kvittar jag bolagets kassa mot skulderna. Kalkylen är också baserat på i skrivande stunds gällande diamantpriser. Dessutom är kalkylen och gruvans livslängd enbart baserat på bolagets nuvarande reserver på 6.1 miljoner Carat diamanter. Bolaget har dessutom indikerade resurser ner till 400 meter på totalt 11 miljoner Carat och antagna reserver (400-700 meter) på 4 miljoner Carat, här finns en potentiellt väldigt stor uppsida och ett fortsatt högt diamantpris kan ge Lucara goda prospekteringsmöjligheter i framtiden.

Om man ser på diamantpriset finns det indikatorer som talar för ett högre diamantpris i framtiden. Enligt Lucaras VD William Lamb finns det idag endast ett fåtal nya diamantgruvor som kommer tas i bruk under de närmaste åren. Många befintliga gruvor kommer dessutom ha svårt att bibehålla nuvarande produktionstakt om man inte börjar bryta diamanter under jord vilket ger betydligt högre cashcost än vad de har idag. Detta kommer givetvis att påverka utbudet på diamanter. Kan vi dessutom se en ökad efterfrågan från en växande medelklass i framförallt Kina så talar ganska mycket för ett högre diamantpris under kommande år. I en nyutkommen analys av Peter Koven från National Post förväntar man sig ett stigande diamantpris på omkring 6 % kommande år.

Sammantaget talar det mesta för en kommande uppvärdering av Lucara, jag tror att resultatet av auktionen är startskottet för en kraftig uppvärdering och det är ingen omöjlighet att vi ser en kurs närmare 10 kr innan årsskiftet.

Den som lever får se.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?