Post entry

Lucara Diamond – Diamanterna mot himmeln!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Lucara Diamond har med rapporten för tredje kvartalet återigen rosat marknaden. Lucara Diamonds fyndighet i form av gruvan Karowe överraskar både aktiemarknaden och bolagets ledning. Trots stark kursutveckling den senaste tiden är aktien köpvärd.

Lucara Diamond har med ytterligare ett starkt kvartal vind i ryggen. Vi har alltjämt positiva triggers i både närtid och i det längre perspektivet. Det gör aktien intressant både för långsiktigt ägande och för kortsiktig handel.

Undertecknad publicerade en blogg 16 september 2013. Sedan dess har vi haft en kursutveckling på drygt 50 % i Lucara Diamond. http://www.redeye.se/aktiebloggen/lucara-diamond-corp/lucara-diamond-diamanterna-glimmar-starkt-kop

Här följer en uppdatering av synen på bolaget.

Bolaget har levererat på eller över plan under en längre tid. Försäljningsprognosen för 2013 på 118 miljoner USD har redan efter de nio första månader överträffats. Lucara Diamond har fram till den 30 september sålt 328 000 carat vilket inbringat 132,7 miljoner USD.

Bolaget är skuldfritt vilket är tämligen unikt för ett nystartat gruvbolag. Vid utgången av 2014 spås bolaget ha en nettokassa uppgående till 135 miljoner USD.

Försäljningsprognosen för 2013 på 420 000 carat ligger fast enligt VD William Lamb. Det finns en möjlighet att denna prognos kan komma att överträffas utifrån vad som kan bedömas.

Gruvan fortsätter leverera diamanter av exceptionell kvalité vilket i närtid resulterar i ytterligare en specialauktion vilken kommer inbringa åtskilliga miljoner i intäkter. Det som är kommunicerat till marknaden är att det är 14 diamanter av hög kvalité, varav fyra är större än 100 carat. Av de fyra stenarna finns den verkliga stjärnan i form av en diamant uppgående till 256,64 carat. http://www.lucaradiamond.com/i/pdf/Lucara-Bonas-Nov-2013.pdf

Bolaget har inte lämnat något estimat på vad specialauktionen den 25:e november kan komma att inbringa. VD William Lamb uttalade dock sig den 25 september om jättediamanten. https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2013/09/25/lucara-hittar-jattediamant.html

I ovanstående marknadskommunikation uttalar sig VD om att den 257 carat tunga diamanten kan vara den mest värdefulla bolaget hittat. Det förra intäktsrekordet innehas av bolagets 239 carat fynd i mars 2013. Den stenen inbringade 5,75 miljoner USD, motsvarande 37 miljoner SEK. Diamanten som skall säljas den 25:e november kan således vara värd mer än 37 miljoner SEK. Till detta skall läggas de övriga diamanterna som skall säljas på auktionen den 25:e november.

En försiktig prognos är 45 miljoner SEK i intäkter från specialauktionen den 25:e november. Utöver denna tredje specialauktion för året kommer intäkter i form av de två ordinarie auktionerna i kvartal fyra. En av de ordinarie auktionerna i kvartalet har redan ägt rum. https://www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/01/lucara-stort-intresse-for-auktion-men-svag-marknad-maklare.html

Om vi räknar försiktigt på att de återstående 100 000 carat bolaget kommer sälja i år har samma snittpris som de första 9 månaderna, hamnar vi på 404 USD/carat .

Det skulle innebära att intäkterna för helåret hamnar totalt ca 173 miljoner USD för 2013. Det är ett ytterst försiktigt estimat då kvartal tre inbringade hela 625 USD/carat.

Ett utfall mellan helårets 404 USD/carat och nivån i kvartal tre, 625 USD/carat skulle ge intäkter i härradet 200 miljoner USD för helåret!

Köprekommendationer

Följande två banker har uppdaterat sina rekommendationer om Lucara Diamond.

2013-11-12 BMO HÖJER RIKTKURS TILL 1:60 CAD (1:25) (motsvarar 10,10 SEK)

https://www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/12/lucara-diamond-bmo-hojer-riktkurs-till-160-cad-125.html

PARADIGM HÖJER RIKTKURS TILL 2:30 CAD (1:50) (motsvarar 14,57 SEK)

https://www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/12/lucara-diamond-paradigm-hojer-riktkurs-till-230-cad-150.html

Riktkurs i snitt är således per dagens datum: 12,34 SEK.

Vinstestimat

Vinsten för första tre månader uppgick till ca 0,98 SEK per aktie. Q1 bidrog med 0,1 SEK, Q2 med 0,4 SEK, q3 med 0,48 SEK. Givet de återkommande stora diamanterna bolaget hittar, den stundande specialauktionen och en ordinarie försäljning under q4 finns ingen anledningen att tro på ett lägre resultat per aktie i Q4:a än i Q3.

Den samlade årsvinsten torde ej understiga 1,46 SEK. Det motsvarar ca 6,3 i P/E på kurs 9,2 SEK.

Ovanstående framräknade vinstestimat är högst konservativt vilket ger utrymme i kalkylen. Med tanke på det erkännande bolaget har fått den sista tiden ligger en vidare multipelexpansion i korten.

Så länge Lucara Diamond endast har en diamantgruva bör stundande multipelexpansion stanna på P/E 8. Gruvan har utan resursuppdateringar en livslängd på cirka 14 år vilket begränsar uppsidan idag. Bolaget har dock beställt en resursuppdatering och det gör man inte utan att ha på fötterna. Det kan således komma en resursuppdatering som expanderar livslängden på gruvan och därmed ger utrymme för en högre multipel.

Med ovanstående konservativa vinstestimat skulle 1,46 SEK i vinst per aktie med P/E 8 ge en kurs på ca 11,7 SEK. Det ger en kurspotential på drygt 25 % från dagens nivå på 9,20 SEK.

Det ligger dock i korten att bolaget erhåller en positiv resursuppdatering av Karowe, startar någon typ av produktion Motahe och/eller förvärvar annan gruva. Det är aktiviteter som dessa som kommer få kursutvecklingen att ta riktig fart.

Det måste bedömas som sannolikt att något/några av ovanstående scenario(n) sker i närtid, ingen gruvägare vill enkom förlita sig på en fyndighet, oavsett hur fantastisk den må vara.

Med ett mer opportunistiskt synsätt kan alltså kurspotentialen vara ännu större. För den som vågar inteckna 1-2 år framåt ska säkerligen sätta en riktkurs på 20 SEK. Med fler fyndigheter att förlita sig på kan multipelexpansionen nå mycket högre än P/E 8 som ovan beräkningsmodell använder sig av. Med en gruva till kommer också ökade intäkter och därmed högre vinster. Hela bolagets operation skulle bli mer stabil och förutsägbar med fler fyndigheter.

Med en något längre horisont kan alltså kurspotentialen vara drygt 100 % från dagens nivåer.

Triggerlista - Närtid

  • Resursuppdatering Karowe – Kan överraska positivt.
  • Resultatet för 2013 har goda möjligheter att nå högre än estimaten.
  • Antal sålda carat för 2013 kan komma att överstiga kommunicerade 420 000 carat.
  • Bolaget kan komma att kommunicera drift av Motahe och eller förvärv.
  • Specialauktionen den 25 november har goda möjligheter att överraska positivt.
  • Bolaget har genom idogt arbete rönt internationellt intresse vilket i sig lockar större investerare.
  • Bolaget åtnjuter ett stort förtroende i marknaden och för kvalitén på dess rådiamanter. Kvalité kostar – En multipelexpansion ligger i korten.
  • Nettokassa kan delas ut till aktieägarna. Ett utdelande bolag i Lundinsfären hör dock inte till vanligheten.

Sammanfattning

Hur skall vi värdera Lucara Diamond framöver? Kan marknaden verkligen räkna med att bolaget kommer leverera den här mängden speciella och värdefulla stenar kontinuerligt. Det finns inget givet svar även om trenden har varit tydlig det senaste året. Fyndigheten innehåller fantastiska diamanter.

Det är dock bäst att vara konservativ i kalkylerna. Men även med en försiktig värderingsmodell förefaller Lucara Diamond vara prisvärd och kunna bjuda på en attraktiv kursutveckling.

Bolaget har vid upprepade tillfällen bevisat att Karowe är en fyndighet i världsklass. Man har helt uppenbarligen lärt känna fyndigheten, har kontroll på brytningsprocessen, kontroll på kostnadsläget och framförallt lärt sig vikten av att sälja på ett smart sätt. Bolaget opererar med stor exakthet och med Lundingruppens tydliga mål – Att skapa maximalt aktieägarvärde.

Med all känd fakta om Lucara Diamond idag finns goda möjligheter till stark kursutveckling framöver.

Lucara Diamond är ett självklart val i en råvaruportfölj. Den sammantagna bedömningen är starkt köp.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?