Post entry

Matra Petroleum - Börsens mest underskattade oljebolag

Matra ökade under Q2 sin produktion med 26 % mot föregående kvartal, samtidigt planerar Bolaget att driftsätta 24 borrar under året vilket bör öka produktionen ytterligare. Matra värderas på EV/1p till cirka 3 USD per fat vilket är betydligt lägre än svenska peers till ett snitt på 13 USD per fat. Med en ökande produktionstakt bör en betydande uppvärdering kunna motiveras.

Matra Petroleum är ett svenskt oljebolag som noterades på First North för drygt ett år sedan. Bolaget bedriver sin verksamhet i Panhandle Texas och producerade under Q1 2018 i snitt 588 oljefatsekvivalenter per dag (BOEPD). Bolaget har som mål att under året dubbla denna nivå och producerade redan under Q2 744 BOE per dag, på detta ska 24 brunnar driftsättas vilket bör öka produktionen ytterligare. Matra värderas på EV/1p till cirka 3 USD per fat vilket är betydligt lägre än svenska peers till ett snitt på 13 USD per fat. Med en ökande produktionstakt bör en betydande uppvärdering kunna motiveras.

Matra leds av en erfaren och framgångsrik duo inom oljebranschen

I Matras ledning och styrelse finns flera personer med tung erfarenhet. VD Maxim Barskiy och styrelseordförande Eric Forss har tidigare tillsamman drivit det framgångsrika oljebolaget West Siberian Resources. Under perioden som Barskiy och Forss ledde West Siberian Resources gick produktionen från 1 000 BOEPD år 2004 till 50 000 BOEPD år 2008.

Maxim Barskiy har efter tiden på West Siberian Resosurces under 4 år varit VD för den ryska oljekoncernen TNK-BP. Vid den tidpunkten var TNK-BP ett av världens största oljebolag vilket talar för Barskiys erfarenhet och kompetens. Styrelseordförande Eric Forss har stor erfarenhet från oljebranschen. Redan vid 24 års ålder fick han sitt första tunga uppdrag inom oljebranschen då han tog över som VD för oljebolaget Forcenergy.

Barskiy äger 50 % av Matras största ägare Rovelo Investments (62 % av aktierna). Forss äger via Forsinvest knappt 5 % av aktierna i Matra. Med denna framgångsrika duo menar jag att Matra är i säkra händer.

Produktionsmål / utveckling

Matra har under 2017 stängt flertalet olönsamma brunnar för att öka effektiviteten och lönsamheten. Under 2017 stängdes 75 brunnar och 10 öppnades, samtidigt påverkades inte produktionen nämnvärt. Bolaget vill utöka produktionen och under Q1 2018 låg produktionen på 588 BOEPD, siffran under Q2 uppgick till 744 BOEPD (ökning med 26 %). Denna ökningen härledes inte från någon av de 24 brunnar bolaget har guidat om under 2018, produktionen borde därför kunna öka ytterligare under året. Bolagets långsiktiga mål för ”de kommande åren” är att producera 6000 BOEPD, vilket kan ses som en indikation på potentialen.

Gynnsam utveckling av oljepriset

När Matra noterades under våren 2017 gjordes det till en aktiekurs på 10 kr samtidigt som oljepriset stod i drygt 40 USD per fat (WTI-olja). Idag står oljepriset i cirka 70 USD per fat samtidigt som aktiekursen mer än halverats. Bolaget var lönsamma på EBITDA-nivå redan år 2017 med ett genomsnittligt oljepris på 47 USD. Som för många råvarubolag är andel rörliga kostnader låg vilket skapar en hävstång i affärsmodellen. Kombinationen av att oljepriset idag är uppe på gynnsamma nivåer och att arbetet med att stänga olönsamma borrar är igång borde medföra lönsamhetsförbättringar.

Bevisade reserver till ett värde mer än två gånger bolagsvärdet

Vid senaste uppdateringen av oljetillgångarna uppgick de bevisade reserverna till knappt 21 miljoner fat oljeekvivalenter. Dessa värderades då av en oberoende petroleumkonsult till 151 miljoner USD, mer än två gånger det befintliga bolagsvärdet. Efter detta har Bolaget genomfört ett förvärv av ytterligare 4 miljoner fat oljeekvivalenter, Bolagets bevisade reserver uppgår därmed till cirka 25 miljoner fat oljeekvivalenter. Utav dessa tillgångar är endast knappt 10 % i produktion, det finns således möjligheter att utöka produktionen framöver.

Matra handlas till en kraftig värderingsrabatt

Sett till bevisade reserver (EV/1p) värderas Matra idag till cirka 3 USD per fat. Detta kan tolkas som att varje fat olja bolaget kontrollerar i marken värderas till 3 USD. Detta kan jämföras med snittet för oljebolagen noterade i Sverige (Lundin Petroleum, Misen Energy, Tethys Oil, Maha Energy, Dome Energy) på knappt 13 USD per fat. Utifrån detta ser Bolaget tämligen undervärderat ut. Den största bakomliggande drivkraften till vad som bestämmer värdet för reserverna i marken bör, bortom oljepriset, vara bolagens förmåga att kunna utvinna oljan ur marken och sedan sälja den. Just detta är något som Matra nu genomför med den ökade produktionstakten och de nya borrarna. Dessutom är Bolagets oljetillgångar inte belägna Ryssland eller mellanöstern utan i Texas och bör därför bidra till en högre värdering.

Kostsamma lån i balansräkningen

Utöver förändringar av oljepriset är Matras finansieringssituation något som kan ses som en riksfaktor. Räntebetalningar sker inte löpande utan betalas vid återbetalningen av lånet, detta gör att aktieägarvärdet ”äts upp” av den växande skulden då verksamheten inte utvecklas. Därför är man beroende av att kunna öka produktionen och lönsamheten för att sedan kunna refinansiera lånet.

Matra – är aktien köpvärd?

Utifrån bevisade reserver är Matra kraftigt undervärderat sett till peers, med bolagets produktionsutveckling och ledningens erfarenhet kan rabatten ses som överdriven. Nyckelfaktorn för en fortsatt uppvärdering är att bolaget kan fortsätta på den inslagna vägen att öka produktionen. Detta då bolaget kan generera större kassaflöde vilket skulle kunna användas till finansiering av ytterligare expansion eller förvärv. Produktionsökningar och bättre kassaflöden bör också kunna leda till att det kostsamma mezzaninelånet kan refinansieras, vilket i sin tur bör motivera en sänkt värderingsrabatt.

Förvärvet av ytterligare oljetillgångar, den starka produktionssiffran för Q2 samt planerna att driftsätta ytterligare borrar under året talar för att Bolaget är på god väg att uppnå målet om dubblad produktion vid slutet av året. Givet att trenden håller i sig, anser jag att framtidsutsikterna är mycket positiva.

Slutsats: Jag tycker att Matra är ett bra köp för den riskvillige, vad tycker ni?

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?