Post entry

Recyctec: Ett turnaround-case med hisnande potential

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Långsiktig Investering

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Bolaget bedriver industriell kemiteknisk återvinning genom en fullskaleanläggning där använd glykol från olika industriella brukare renas så att den kan återanvändas om och om igen. Recyctec kan därmed, genom tillämpning av cirkulär ekonomi på det sättet bidra till en minskad råvaruförbrukning. Detta är något som adresserar en grundläggande och globalt förekommande problemställning och utmaning för människan, människans miljö - men även behovet av att fortsätta en positiv ekonomisk utveckling för samhället i stort. Cirkulär ekonomi för glykol utgör kärnan i bolagets verksamhet som förvandlar använd glykol, klassat som farligt avfall, till en ren produkt som återanvänds.  

Bolagets egen miljövänliga produktserie EarthCare Glycol™, innehållande 100% återanvänd glykol, kan erbjudas till konkurrenskraftiga priser. Geografiskt inriktar sig bolaget initialt på den nordiska marknaden då fullskaleanläggningen, som varit i drift sedan 2015, är placerad i Jönköping. 

Glykol är en miljöfarlig, men mycket användbar produkt som framställs ur råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är PET och polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och energibärare i kyl- och värmeanläggningar.  

I brist på andra alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet – efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området. I Sverige finns det mer än 5 000 registrerade produkter som innehåller glykol (antingen etylen- eller propylenglykol). 

Baserat på statistik från 2018 uppgick glykol-förbrukningen och importen i Sverige till 61 000 ton ren och högkoncentrerad glykol av olika typ, ca 12 000 ton högre än 2017. Den globala efterfrågan på glykol, med vissa regionala variationer är ca 8–11% högre än den globala produktionskapaciteten och uppvisar globalt en Compound Annual Growth rate [CAGR] av ca 4–7%. Användningen av glykol både i Sverige och globalt, förväntas därmed fortsatt att öka och efterfrågan på den globala marknaden kan komma att skapa fortsatta framtida incitament för ökad återvinning och cirkulärt tänkande som Recyctec kan komma att utnyttja affärsmässigt.  

Glykol är också en central produkt i framtida, kemisk återvinning av PET-fiber och polyesterfiber till textilier. Recyctec ingår därmed också som partner, tillsammans med ledande svenska tillverkningsföretag i forskningsprojekt för att etablera en robust och ekonomiskt hållbar process för detta och framtiden. Tillverkning av PET-plaster och polyesterfiber svarar idag för ca 75% av den globala förbrukningen av glykol. Denna tillämpning bedöms därför kunna få stor betydelse för Bolagets utveckling inom en 5–8 års period. 

Med Recyctec metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctec egen produkt EarthCare™ Glycol) för återanvändning som en del av ett cirkulärt kretslopp. 

Affärsidé 

Miljöteknik Recyctecs affärsidé är att effektivt och med en unik, miljövänlig och energieffektiv metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec gör en fossilbaserad, ändlig råvara oändlig.  

Affärsmodell 

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter både genom att ta emot använd glykol och genom att sälja tillbaka renad glykol till den nordiska marknaden. Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger. I Norden kan nya anläggningar – eller delar av processteg komma att byggas upp i framtiden. 

Investerings-caset: 

Under 2020 fick Andreas Cederborg VD rollen och sedan dess har bolaget genomfört ett omfattande affärsplanearbete och tagit fram nya strategier inför framtiden. Den nya ledningen började med att säkerställa likviditeten och emissionen som genomfördes då har övertecknats med nära 700%. EarthCare har haft en mycket god utveckling under 2020 med en ökad försäljning på ca 24% jämfört med 2019, bolaget har även tagit hem all emballering och fyllning, vilket innebär båda en reell besparing och därmed en marginalförstärkning samt även att transporterna minskar, och därmed även produktens klimatavtryck. Dessutom har man tagit flera åtgärder för att säkerställa god råvarutillgång för att kunna driva anläggningen i Jönköping på full fart.  

Den största förändringen som kommer spela en viktig roll på vägen mot lönsamheten är att prioritera och lägga fokus på EarthCare-affären istället för teknisk glykol som är en produkt med väsentligt lägre marginal. Marknadens storlek avseende koncentrerad glykol ligger på ca 100 MSEK/år avseende Skandinavien och upp till 1000 MSEK/år i norra EU:s närmarknader. 

Bolagets nya affärsmodell med starka distributörer och egen slutkundbearbetning har visat sig vara framgångsrik, vilket märks tydligt i första kvartalet 2021 med kostnadsbesparingar och effektiviseringar och en rekordnotering för Earthcare 78,3% upp jämfört med Q1-20. 

Recyctec fokus är att växa båda i Sverige och internationellt. Under hösten 2020 så påbörjade bolaget två initiativ för att accelerera bolagets internationella närvaro, dels så har bolaget stiftat dotterbolaget Recyctec Norge AS, som förutom att öka möjligheterna till råvaruförsörjning, även skall underlätta kundbearbetningen i Norge. Därutöver inledde bolaget ett samarbetsavtal med Dr Kramer Consulting & Trading för att genomföra en marknadsstudie i Tyskland. 

Recyctec är idag det enda svenska Clean-Tech-bolaget som är verksamma och ledande inom återvinning av standardkemikalien glykol. Bolagets affärsmodell har visat positiva resultat och är bevisad i industriell skala, man har en god likviditet och god bruttomarginal i kärnaffären. Bolaget kommer in i 2021 med stark medvind med tanke på regringens handlingsplan för cirkulär ekonomi ”100 åtgärder för cirkulär omställning av Sverige”, vilka är direkt hänförliga till Recyctec verksamhet. Styrelsen och ledningens ambition är att bolaget skall ha en stabil volymväxt och på månadsbasis skall vara kassaflödespositiva någon gång under hösten 2021, och att helåret 2022 skall visa ett positivt resultat. 

Bolaget värderas till 25,5 per aktie i ett Base scenario och 40,9kr I ett Bull scenario Baserat på en applicerad och konservativ målmultipel om EV/EBIT 7x på 2025 års prognos. (Recyctec - Analyst Group

Teknisk Analys: 

Klassisk botten setup, stor bas med två toppar som följs av en högre platå med samma utseende. Formationen indikerar vändning och sannolikheten för en “Impulse leg” mot kanaltaket är väldigt hög. (Inget volymmotstånd mellan 14,5-22kr) 

Målkurs 1 (21-22,5kr) 

Målkurs 2 (34-38kr) 

Disclaimer 

Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga.  

Jag äger aktier i bolaget och analysen ska inte betraktas som en köprekommendation.  

Twitter: https://twitter.com/Serieh_Ahmad

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?