Post entry

RhoVac AB på väg att avsluta lyckad fas I/IIa i glödhet marknad - immunterapi mot cancer.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

RhoVac står enligt vår bedömning inför en kraftig uppvärdering. Hög sannolikhet för lyckad fas I/IIa. Cancervaccinet RV001 bedöms redan ge signifikant immunsvar. Rådet är starkt köp nu.

Vi har nedan gjort en vetenskaplig och kommersiell sammanfattning av RhoVac AB. Analysen bygger delvis på direkt intervju med VD (andra hälften av december 2017), bolagets muntliga presentationer under 2017 samt pressmeddelande.   

Sammanfattning – vetenskapligt

 • Resultat stödjer hypotesen att RV001 kan vara effektivt för många cancer indikationer. Vilket kan gör det till en ”off-the-shelf” kandidat. En önskedröm för behandlande läkare.
 • RV001 är tänkt att användas mot tidigt metastaserande delen av cancern Ej mot modertumören som inte har överuttryck av RhoC. 
 • Immunresistens mot vaccinet är inte troligt eftersom RhoC endast är överuttryckt i tidiga metastaser. 
 • RV0001 aktiverar både CD4 och CD8 T-celler, vilket förbättrar immunsvaret jämfört med andra och äldre försök till immunterapeutiska behandlingar.    
 • RhoC (som RV001 härmar) är utsedd av Amerikanska NBI att vara ett prioriterat ”target” för framtagning av vaccin mot metastaserande cancer.
 • I en vetenskaplig rapport från Kings College London, 2017, dras slutsatsen att RhoC lämpar sig som ”target” för immunologiskt vaccin mot cancer. 
 • Fas I/IIa studie startades hösten 2017. Planerad slutbehandling och rapportering av studien, omfattande 22 patienter med diagnostiserad prostatacancer, är satt till det andra kvartalet 2018. Studiens primära mål är att utvärdera säkerheten av RV001 med ett sekundärt mål att utvärdera immunologiskt svar med behandlingen.
 • Den 13 december 2017 meddelar bolaget att 7 av 8 testade patienter med prostatacancer etablerat signifikant vaccin-medierat immunsvar, enligt INFy-ELIspot-analys. Cancervaccinet som testas är RV001 och riktar in sig mot metastaserande cancerceller. Enligt VD var det inte meningen att ge interims resultat om immunsvar. Resultatet var dock redan efter 6 av 11 behandlingar så bra att man gick ut med besked om signifikant immunsvar. Med signifikant immunsvar menas resultat som svarar mot 2 ggr ”Distributions Free Sampling”.
 • Inga biverkningar har noterats i fas I/II studien så här långt, Bolaget förväntar sig inga betydande biverkningar, enligt VD.
 • Behandling av samtliga patienter (22) i fas I/IIa studien avslutas under februari 2018. Resultatet förväntas nå marknaden Q2 2018.
 • EMA anser nu att bolaget nått den punkt i utvecklingen där RhoVac bör gå direkt till Scientific Advice-proceduren för att diskutera mer detaljerade planer för nästa kliniska fas – en fas IIb-studie.
 • Peptidsekvenser och annan teknik som relaterar till RV001 och dess användning skyddas av en patentfamilj som härrör från en internationell patentansökan (WO2009076966).

Sammanfattning – kommersiellt

 • RhoVacs ledning låter meddela att man i första hand avser genomföra exit av hela projektet efter avslutad fas I/IIa. Och i andra hand genomföra fas IIb med partners.   
 • Bolagets kassa räcker till mitten av 2018, och för att genomföra och analysera hela fas I/IIa.  
 • Medianen/medelvärdet för bolagsvärdet för biotechbolag i fas I/II är ca 500 MSEK. Rhovac värderas idag till 110 MSEK.
 • Den riktigt stora uppvärderingen av biotech bolag brukar komma strax innan och under fas II genomförs. Den fasen hamnar RhoVac i under våren 2018.  
 • Ledningen imponerar med kompetens inom både de vetenskapliga och kommersiella delarna. De har flera lyckade exitaffärer för miljarder bakom sig, bl.a. med Roche 2014 för ca 4 miljarder SEK.   
 • Bolaget har redan nu kontakt med potentiellt uppköp/partnerskap inför fas IIb .
 • Ledningen bygger medvetet upp värdet i projektet, genom att hålla tidplan, budget samt planerar med EMA för genomförande av fas IIb, och att ett godkännande av RV001 skall ges generellt, även om endast några indikationer behandlas i studien. 
 • Det finns ett nyvaknat intresse hos Big Pharma att köpa immunterapeutisk cancer projekt. 2016 köpte Bristol-Meyers det svenska privatägda Cormorant Pharmaceuticals för 4.4 miljarder SEK. Bolaget utvecklade immunterapeutiska vaccin mot cancer.
 • Det är inte ovanligt att biotech bolag med motsvarande marknad som Rhovac betingar ett bolagsvärde på 1 miljard under fas IIb.   

Vi rekommenderar Starkt köp    

 • Vi ser en betydande uppsida i aktien redan nu, och rekommenderar starkt köp upp till 35-45 kr/aktie i första hand. Vid uppköp eller partnerskap kan värdet av bolaget höjas till några miljarder, vilket sannolikt bedöms ske under 2018.
 • I ett försiktigt bull scenario kan det innebära >100 kr/ aktie, redan 2018. Det skall sägas att bedömningen i bull scenariot är mycket osäkert eftersom eventuellt bud kan ligga på >1 miljard.
 • Vid den här typen av placering där försäljning av hela eller delar av projektet avses är man antingen med genom att äga aktien då det sker eller så missar man sannolikt affären. Det kan därför redan nu vara klokt att ta position i aktien.
 • Det som är unikt för RhoVac och som talar för en snabb uppvärdering av bolaget är ledningens klart uttalade avsikt att i första hand vilja sälja hela projektet under 2018. Dessutom är ledningen sätt att bygga upp projektets kommersiella värde imponerande.            

The Biotech Analyst Group kommer i första hand att analysera biotech bolag mellan fas I och IIb, i den publika Nordiska marknaden. Eventuell investering sker på egen risk och vi tar inte ansvar för eventuella förluster. Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som vi bedömer tillförlitliga. Vi garantera ej riktigheten i informationen. Ev framåtblickande information i analysen baseras på subjektiva bedömningar, vilka innehåller osäkerhet. Vi garanterar inte att prognoser och framåtblickande estimat blir uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?