Post entry

Svenskt kommande världsbolag inom digital patologi

Lumito. Ännu en sensation till börsen. Forskargruppen bakom Spectracure (som utvecklat en ny cancerbehandling) är på väg att förändra dagens kliniska vävnadsanalyser. Än idag, efter 30 år, sitter patologer fortfarande och utför långsamma analyser av vävnadsprover i mikroskop med växande köer av människor som vill få reda på sitt provsvar. Detta är ett stort växande reellt problem och Lumitos teknik kommer verkligen lägligt och har en direkt lösning på problemet.

Ett annat problem som finns är feldiagnostiseringar av vävnad. Det är svårt att få fram helt tillförlitliga siffror på feldiagnostiseringar men värden på 20-30% feldiagnostiserade är ofta benämnt. Lumitos teknik kommer även att lösa detta problem.

Provtagningar ökar drastiskt och befolkningen blir äldre, Lumitos teknik är otroligt intressant och det är inte ofta man hittar bättre timing av ett företag med sin produkt.

Lumito beräknar att nå marknaden med sitt instrument och sina reagenser redan Q4 2019.

Lumitos vävnadsanalysteknik görs på samma sätt som dagens teknik. Skillnaden är att Lumitos reagenser innehåller UCNP (upconverting nanoparticles) som fästs på antikroppar. Antikropparna söker sig till de celler som eftersöks i vävnadsprovet och när sedan laserljus i en specifik våglängd riktas mot antikropparna återger UCNP ljus i en annan våglängd till Lumitos instrument och enbart cellerna som eftersöks i vävnaden visar sig. Därav går analysen blixtsnabbt och patologen ser direkt om celltypen som eftersöks finns med i vävnaden eller inte. Instrumentet är ”bakåtkompatibelt” även med dagens sätt att arbeta. På grund av detta behöver laboratorierna enbart köpa in ett instrument där de även under vävnadsanalysen kan växla mellan Lumitos teknik med UCNP och t.ex. teknik med t.ex. standard histopatologi.

  1. Personligt.
  2. Patologi.
  3. Dagens teknik och konkurrenter.
  4. Forskningen bakom Lumitos teknik.
  5. Lumitos teknik.
  6. En fullständigt digitaliserad vävnadsanalys.
  7. Marknadsandelar och framtida kurser.
  8. Uppköp.
  9. Teckning av aktier.
  10. Slutsats.

1. Personligt.

Mitt intresse av Lumito sköt i höjden då jag i de nyligen gjorda presentationerna hörde om deras teknik och instrument och på vilket sätt dessa löser ett stort reellt problem som finns idag och som alla troligtvis känner till. Intresset svalnade inte då vissa av personerna i forskningsgrupp och ledning/styrelse är desamma som i bolaget Spectracure. Jag är djupt imponerad av samtliga och hyser stor respekt för deras kunskap och är man intresserad av svensk revolutionerande sjukvårdsteknik som är på väg att förändra ett 30-årigt tillvägagångsätt så anser jag detta synonymt med ett aktieägande i Lumito.

Efter presentationerna på Aktiedagen i Stockholm och därefter i Göteborg kastade jag mig över allt jag kunde finna att läsa. I denna analys av Lumito har jag samlat allt jag anser är av värde samt även spekulerat om hur framtiden ser ut för Lumito.

Allt som är skrivet i denna text är mina egna tankar och beräkningar och jag rekommenderar även att läsa på om bolaget på andra platser. T.ex. på bolagets presentationer från Aktiedagen i Stockholm och Göteborg. Länkar finns längst ner i dokumentet. Tack.2. Patologi.

En patolog analyserar vävnads- och cellprover för att bl.a. diagnostisera sjukdomar som t.ex. cancer. Med drastiskt ökande antal provtagningar och en åldrande befolkning finns det varken tid eller tillräckligt med erfarna patologer för att hålla väntetiderna korta.

I artikeln nedan beskrivs bristen av patologer.

Artikel från Vårdfokus 2017-09-27.

”Problemen kvarstår fem år efter patologiutredningen”

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/september/trots-patologiutredningen-kvarstar-problemen/

3. Dagens teknik och konkurrenter.

All digital patologi i dagsläget arbetar med analys av högupplösta bilder på vävnad tagna i mikroskop. Det finns också mjukvara som analyserar och lär sig känna igen strukturer i vävnaden som indikerar det som eftersöks. Denna teknik kommer alltid brottas med att det finns strukturer som mjukvaran, med den artificiella intelligensen, inte lärt sig eller har svårt att känna igen. Detta elimineras HELT med Lumitos teknik.

Några av de största inom digital patologi är idag Roche, Abbott, GE Healthcare. Dagens teknik har enligt studier cirka 70% tillförlitlighet, 30% av vävnadsanalyserna blir feldiagnostiserade genom att provet blir negativt trots att de eftersökta cellerna finns eller så blir provet diagnostiserat som positivt även ifall vävnaden ej innehåller den typ av cell som eftersöktes.

 4. Forskningen bakom Lumitos teknik.

Jag måste verkligen säga att det är otroligt intressant att läsa om vad Stefan Andersson-Engels forskningsteam forskat på de senaste 10 åren. 

Stefan Andersson-Engels forskningsoutput. 

http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/stefan-anderssonengels(2c00e38d-5b81-4925-be2b-a4773725d864)/publications.html#0

Forskningsgruppen. 

Stefan Andersson-Engels; professor i biofotonik vid Medicinskt lasercentrum och institutionen för fysik, bägge vid Lunds universitet. Internationellt känd för forskning på UCNPs, delägare och styrelseledamot 

Monirehalsalat Mousavi; doktorand med inriktning mot biofotonik vid Medicinskt lasercentrum och institutionen för fysik (doktorand till Stefan Andersson-Engels) 

Can Xu; PhD i laserfysik med inriktning mot bl.a. UCNP, numera CTO vid Norsk Elektro Optikk Lund AB (doktorand till Stefan Andersson Engels) 

Haichun Liu; PhD i laserfysik med inriktning mot bl.a. UCNP, numera forskare vid KTH (doktorand till Stefan Andersson-Engels) 

Urban Widén; delägare och styrelseledamot 

Johan Axelsson; PhD i laserfysik med inriktning mot biofotonik (doktorand till Stefan Andersson-Engels) 

Pontus Svenmarker; PhD i laserfysik med inriktning mot biofotonik (doktorand till Stefan Andersson-Engels)

Anders Sjögren, CTO, PhD i laserfysik

5. Lumitos teknik.

Lumitos teknik görs med samma procedurer som idag. Ett snitt av vävnaden görs. Det prepareras med en ”markör” och undersöks i ett instrument. 

Antikropparna som används i dagens vävnadsdiagnostik används också till Lumitos teknik. Det är dessa som de uppkonverterade nanopartiklarna (UCNP) fästes på. Därav har Lumito sina egna reagenser som vävnaden prepareras med. 

Lumitos teknik gör vävnadsanalysen betydligt snabbare och med högre träffsäkerhet. Här nedan presenterar jag bilder så att ni ska få en förståelse för skillnaden från dagens teknik. 

Nedan visas två bilder upp. Den vänstra bilden visar det dagens patologer ser då de ska analysera och fastställa t.ex. en cancerform. Den högra visar hur vävnaden ser ut då den preparerats med Lumitos reagenser innehållande UCNP och belyses med laser i en specifik våglängd. Denna vävnad innehöll de celler som eftersöktes.

Nedan visas ytterligare två bilder. Här söker man med Lumitos teknik samtidigt efter två celltyper i samma snitt och det går att söka efter än fler på samma gång. Detta är ej möjligt med dagens vävnadsdiagnostik. Här kan ni också enkelt se att provet är positivt och innehåller de båda cellerna som eftersöks. Det går även att utöka och söka efter ännu fler mål i samma prov. 

I bilden nedan syns inget då patologen tittar på vävnadssnittet som är preparerat med UCNP. Detta betyder att provet är negativt och innehåller alltså inte de celler som eftersöks. 

(Ovan bilder är ej tagna ifrån Lumitos instrument utan är framtagna för att påvisa hur tekniken fungerar och ser ut.)

Detta betyder i princip att analysen av snittet är klar direkt då patologen tittar i Lumitos ”mode” med instrumentet. Patologen har även om denne vill möjlighet att i Lumitos instrument växla över till t.ex. histopatologi-”mode” och jämföra resultaten.

6. En fullständigt digitaliserad vävnadsanalys.

Ett vävnadssnitt förs in i Lumitos instrument, någon sekund senare presenteras ett exakt provsvar på om vävnaden innehåller den eftersökta celltypen. 

Då Lumitos teknik, p.g.a. den precisa bildåtergivningen, passar exceptionellt bra för datoriserad analys (att en mjukvara analyserar vävnaden istället för en patolog), är detta också en del av Lumitos framtida planer. Enligt VD under Lumitos presentation på Aktiedagen i Stockholm 2 maj så ska denna certifiering vara klar 2022. 

Detta betyder att ingen patolog behövs för att analysera vävnaden som analyseras i Lumitos instrument. Detta kommer bli ännu en sensationell milstolpe för företaget och jag gissar att försäljningen kommer att ytterligare accelerera vid denna tidpunkt. 

Nedan finns en nyligen gjord studie om artificiell intelligens för att analysera vävnadsprover. Mjukvaran ställdes mot erfarna patologer. Den artificiella intelligens som analyserade de högupplösta vävnadsbilderna utklassade patologerna och skulle Lumitos teknik med UCNP användas skulle mjukvaran få det oerhört mycket enklare att identifiera det som söktes och ge samtliga resultat på alla 129 vävnadsprov på bara några sekunder. Dessutom med avsevärt förbättrad tillförlitlighet. Med Lumitos teknik är dagens analysmjukvara med avancerade algoritmer för att finna det man söker helt överflödiga då resultatet visas direkt. 

Artikel från Dagens Medicin 2017-12-18.

”AI skickligare än stressade patologer”

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/12/18/ai-skickligare-an-stressade-patologer/

7. Marknadsandelar och framtida kurser.

Lumitos teknik kommer att förändra hela den patologimarknaden. Lumito kommer att ta andelar från reagensmarknaden, skannermarknaden och mjukvarumarknaden inom klinisk patologi. Lumito löser ett i dagsläget stort reellt problem på direkten och detta gör att jag är helt övertygad om att tekniken kommer bli väldigt eftertraktad och ett givet instrument i samtliga vävnadsanalyslaboratorier.

I tabellen nedan har jag räknat på vävnadsdiagnostikmarknaden och hur mycket den växer per år. Jag räknar med att Lumito tar 0,5% av marknaden de första två åren.

0,2% av marknaden är ca 50 instrument. VD nämnde i presentationen på Aktiedagen i Stockholm att kostnaden hamnar i övre skiktet på ca 2 miljoner kronor per instrument. Han nämnde också siffran 5% av den globala marknaden och att Lumito kommer vara ”mer” än kassaflödespositiva. Detta var en stor underdrift vill jag påstå. Jag skulle vilja ändra om den meningen till ”extremt kassaflödespositiva”. Ni förstår vad jag menar i tabellen nedan.

I tabellen utgår jag från samma undersökning som refererades till på Lumitos presentation. Undersökningen är gjord i mars 2017.

https://www.transparencymarketresearch.com/tissue-diagnostics-market.html

Jag har gått efter en årlig ökning på marknaden med 9,5% och i några kolumner antagit hur stor del av världsmarknaden Lumito tar och räknat fram ett troligt börsvärde från detta.

Jag har lagt en bruttomarginal på 60% som jag anser vara rimlig för denna typ av bolag och dessa typer av produkter, instrument och reagenser.

Jag har också markerat med grönt vart jag tror kursen i aktien kommer att hamna följande år.

Jag har använt andra bolag i sektorn och tittat på förhållande mellan börsvärde och bruttoresultat. Nu tänker säkert några att detta inte är riktigt rätt då Lumito är ett nytt företag utan försäljning i dagsläget. Samtidigt så har jag jämfört med andra aktörer inom exakt samma område och detta anser jag ger en fingervisning på kommande kursutveckling. Dessutom kommer Lumito väldigt snabbt till marknaden och konkurrerar med en revolutionerande produkt. Jag räknar med och kan inte se något annat än en starkt eftertraktad produkt i ett tidigt skede.

8. Uppköp.

Ett bud ser jag som sannolikt då Lumitos teknik är helt revolutionerande och patenten skyddar innovationen. Om man tittar på marknadspotentialen, det unika i och behovet av Lumitos produkt så kan ett bud bli relativt högt. Min gissning är att ett bud under 2020-2021, om Lumito då har en marknadsandel på 0,5%, med budpremie på ca 30% skulle kunna ge en budkurs på ca 310kr/aktie. Om Lumito är uppe i 1% marknadsandel 2022-2023 kan ett bud hamna på upp mot 700 kr/aktie. Budgivning från flera stora aktörer är inte omöjlig.

9. Teckning av aktier.

Det går nu att teckna via nedanstående länk till Mangold. Varje unit kostar 5kr. För varje unit man tecknar får man en emissionsaktie och en teckningsoption som man kan, om man vill, lösa under 2019 för 7kr.

Lumito beräknar att denna emission räcker hela vägen tills bolagets instrument och reagenser börjar säljas på marknaden.

Man har fram till den 25 maj på sig att teckna. Ca 8 börsdagar från idag (180515).

Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North.

I länken nedan hittar ni bl.a. Lumitos "teaser" och "memorandum".

https://www.mangold.se/emission/inbjudan-till-teckning-av-units-i-lumito-ab/

10. Slutsats

Som ni säkert förstått är jag väldigt positiv till Lumito. Det är en fantastisk revolutionerande produkt och det är inget jag själv vill stå utanför.

0,5% av marknaden är 125 instrument per år (från och med 2020) och jag har svårt att se att detta inte lyckas då Lumito väl börjar med sin försäljning i slutet av 2019. Detta berättigar enligt mina beräkningar en kurs på cirka 230kr år 2020.

Jag anser att bolaget med den potential som finns och med det stora reella behov som existerar att bolaget är lågt värderat då det kommer in med en pre-money värdering på 122 miljoner SEK. Enligt mina beräkningar kan kursvärdet mycket väl vara runt 200 kr redan i slutet av 2020 då försäljningssiffror har presenterats under några kvartal. Så det bör redan från start synas en tidig och snabb uppvärdering av börsvärdet till omkring 480-600 miljoner d.v.s. en kurs på ca 20-25 SEK. Det är svårt att förutse hur snabbt marknaden förstår potentialen och börjar värdera bolaget därefter. Jag är dock helt övertygad om att hela denna uppvärdering kommer att ske i god tid innan Lumito når marknaden.

Jag rekommenderar er alla att verkligen titta igenom presentationerna i länkarna nedan och få en egen uppfattning om Lumito. Jag kommer med ett stort intresse att följa bolagets utveckling de kommande åren.11. Länkar

Presentation av Lumito på Aktiedagen i Stockholm 2 maj.

https://www.youtube.com/watch?v=DtfMnB_Qm4k

Presentation av Lumito på Aktiedagen i Göteborg 8 maj.

https://www.youtube.com/watch?v=yNdwVDI9SoA

Teckningen via Mangold

https://www.mangold.se/emission/inbjudan-till-teckning-av-units-i-lumito-ab/

Stefan Andersson-Engels forskningsoutput.

http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/stefan-anderssonengels(2c00e38d-5b81-4925-be2b-a4773725d864)/publications.html#0

The Technology Partnership – Utvecklare av Lumitos instrument.

https://www.ttp.com/

Marknadsundersökning vävnadsanalys.

https://www.transparencymarketresearch.com/tissue-diagnostics-market.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?