Post entry

Taurus Energy – Islossning på allvar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det råder inget tvivel om att intresset för Taurus Energy har väckts på nytt och allt fler stora investerare tar position. Till följd av en allt striktare internationell miljölagstiftning är efterfrågan av förnyelsebara energikällor som etanol extremt stort. Med dess revolutionära produkt står Taurus Energy äntligen rätt positionerade att ta en stor del av den globala marknaden på 100 miljarder USD. Häng med på resan!

Bolaget

Taurus Energy är ett green-Tech bolag inom förnyelsebara bränslen som har utvecklat ny kostnadseffektiv teknik för produktion av Etanol i generation 1,5 respektive 2,0 (se ”Produkt” för beskrivning). Bolaget har utvecklad en revolutionerade metod för framställning av etanol genom en avancerad och modifierad jäsningsprocess för omvandling av både glukos (sexkolssocker) och xylos (femkolssocker) till etanol. Detta är något helt unikt. Metoden möjliggör att restprodukter från jord- och skogsbruk som tidigare inte kunde inkluderas i bränsleprocessen tas tillhanda. Detta gör metoden extrem kostnadseffektiv, miljövänlig och flexibelt då etanolproducenter i hela världen kan använda sig av dess teknik.

Viktigt att poängtera är att Taurus Energy inte producerar etanol själva, utan affärsidén går ut på att licensera ut sin patenterade metod för etanolproduktion till producenter, alternativt försäljning av bolagets jästprodukt XyloFerm. Detta kan man göra via externa och stora partners/producenter som Lallemand Biofuels & Distilled Spirits i Kanada. Den här affärsidén är väldigt fördelaktig då bolaget inte behöver lägga ner en massa pengar på egna produktionsanläggningar, materiella kostnader och stora säljorganisationer. Det gör att bolaget kan fokusera på utveckling och hålla låga driftkostnader. Detta gör också att tilltänkta kunder sparar in stora utgifter på forskning och utrustning för att utveckla egen avancerad jäst.

Produkt

Taurus har som sagt utvecklad en produkt för avancerad etanolproduktion och går under namnet XyloFerm. XyloFerm är en avancerad jäststam som modifierats så det klarar av att jäsa både femkols- och sexkolssocker till etanol. Denna metod är som tidigare nämnt revolutionerande och skyddas av 60+ patener runt om i hela världen. 

”I april 2017 inledde Taurus Energy, Lallemand Biofuels & Distilled Spirits, Syngenta och Quad County Corn Processors tester av XyloFerm® i Cellerate™-processen för att utvärdera jästens prestanda i stor skala. Testerna är nu avslutade och resultaten konfirmerar att XyloFerm® framgångsrikt kan omvandla xylos (C5) och sexkolssocker till etanol i den fullskaliga industriella jäsningsprocessen.”

Av framgångsrika studier i USA har man alltså kunnat påvisa att XyloFerm utöver sexkolssocker (glukos, vanligt socker) kunna omvandla sockerarten xylos (femkolssocker) till etanol. Detta innebär att XyloFerm kan användas i både 1,5G- och 2G-produktion. 

Man har också kunnat visa att XyloFerm är mycket motståndskraftig mot tuffa förhållanden och olika inhibitorer vid omvandling av lignocellulosa till etanol (2G produktion). Inhibitorer är ämnen som hämmar jästens tillväxt när man producerar etanol frånstjälkar, blad, kolvar från majsodlingar, sågspån m.fl.  

XyloFerm har marknadsgodkännande genom självcertifiering i USA och marknadsförs av Lallemand Biofuels & Distilled Spirits.

1.5G- produktion är stärkelsebaserad etanolproduktion där redan befintlig cellulosa i procesströmmen omvandlas till etanol. Jämfört med klassisk 1G produktion där majsskalen tidigare gått oanvänd, kan man nog med hjälp av XyloFerm utvinna etanol även ur dessa. Cellulosa och hemicellulosa i skalen (majsfiber) bryts ner till både sex- och femkolssocker och kan, i jämförelse med traditionell 1G- produktion som enbart omvandlar sexkolssocker, utvinna upp 10 procent mer etanol ur samma mängd råvaror. Detta motsvarar 2 miljarder gallons extra etanol i USA då nästan all etanolproduktion i USA utgår från majs som råvara.

När man har brutit ned Cellulosan och hemicellulosan tillsätter man avancerad jäst (XyloFerm) för vidare omvandling till etanol. 

En väldigt intressant grej är att majsfiber, som majsskalen består av, har ett högt innehåll av sockerarten arabinos. Taurus har idag igång ett utvecklingsarbete med en ny version av XyloFerm som ska kunna omvandla även arabinos till etanol. Lyckas de med det kommer det öka Bolagets konkurrenskraft på 1,5G-marknaden rejält.

2G- produktion är cellulosabaserad etanolproduktion från till exempel biomassa från skogs- och jordbruk, eller med andra ord omvandling av lignocellulosa till etanol. Andra exempel är stjälkar, blad och kolvar från majsodling-ar. I detta fall kan i teorin upp till 40 procent mer etanol utvinnas ur majsplantan genom att alla delar används. Då det inte finns någon stärkelse i 2G- produktion och cellulosa är svårare att bryta ned så krävs det andra arbetsmetoder/steg. Lignocellulosa (biomassa) består av cellulosa, hemicellulosa och lignin. När man bryter ned dessa får man glukos och pentoser (xylos och arabinos) som man hjälp med XyloFerm jäser till etanol.

Marknad

Biodrivmedel används i stor utsträckning i samma land som produktionen sker, det vill säga en relativt liten del av den totala produktionen handlas med mellan länder. USA står för nästan 60 % av världens etanolproduktion och etanolanvändningen. USA producerade över 60 miljarder liter etanol 2018. Av den anledning är USA Taurus primära marknad. Den totala världsmarknaden förväntas uppgå till cirka 100 miljarder USD i slutet av 2022.

En motsvarande siffra till Eus etanolproduktion 2018 låg på ca 5,5 miljarder liter, vilket gör EU till den tredje största producenten av etanol i världen. Etanolanvändningen är inte lika stort i Europa, men 2018 presenterades EU:s nya energidirektiv REDII som förväntas innebära nya investeringar i produktionsanläggningar för avancerade drivmedel som etanol. Direktivet innebär i sin korthet att EU har satt som mål att 2030 ska 14% av allt drivmedel som används vid transport ska komma från förnyelsebar energi, 2018 var siffran ca 7%.

Kina är en stor växande marknad för etanol. Kina som är världens största marknad har som ambition att driva etanolinblandningen, känd som E10 och som innehåller 10 procent etanol, runt om i landet. 

Denna satsning är något helt nytt och kan komma bli en stor marknad för Taurus Energy i framtiden. Bolaget meddelande tidigare iår att dess produkt XyloFerm har fått patent godkännande i landet.

"Currently, China consumes 40 billion gallons of gasoline and one billion gallons of ethanol. Projections show that by 2020 gasoline consumption will reach 46 billion gallons (USDA 2017). Meeting the national E10 mandate would require an extra 3.6 billion gallons of ethanol, putting China ahead of the European Union to become the world’s third-largest ethanol consumer.”

Väsentliga trigger i närtid

  • Handelsavtal med Kina. XyloFerm har fått patent godkännande i Kina och som tidigare nämnt satsar kina extremt på etanol. Ett avtal på deras 1.5G marknad skulle vara betydande för Taurus Energy.
  • Stabilitetstudie för ****marknadsgodkännande för XyloFerm_. FDA har krävt en stabilitetsstudie på deras produkt XyloFerm. Den är påbörjad och väntas vara färdig i augusti 2020. Betydande triggers då man har väntat på detta extremt länge._
  • Marknadsgodkännande för XyloFerm i djurfoderprodukter. Ansökan gällande tillstånd att använda XyloFerm som ingrediens i djurfoder är inskickat till FDA/AAFCO. Om XyloFerm godkänns som foderkomponent kan stammen användas även av etanolproducenter som säljer sina restprodukter vidare för foderbruk. Foderprodukter är en viktig inkomstkälla för etanolproducenter, lyckas Taurus få marknadsgodkännande skulle det helt klart öka värdet på deras produkt XyloFerm. 
  • Uppköp. Taurus har ett återförsäljaravtal sen flera år tillbaka med Lallemand, ett av världens största bolag inom jäst. Helt klart ser de värde i bolaget och dess produkt XyloFerm med alla relevanta patent. Får Taurus marknadsgodkännande i USA skulle det inte förvåna mig ett uppköp av Lallemand. De har kapital och varför skulle de nöja sig med 50/50 försäljning när de kan utan problem ta över hela bolaget? 

Värdering

Det är ingen hemlighet att kursen är alldeles lågt värderad sett till bolagets stora potential. De senaste veckorna har vi sett en någon återhämtning av kursen, men det är långt ifrån den rättvisa värderingen som de borde ligga på idag.

Det är heller ingen hemlighet att produktutvecklingen har gått trögt till, med olika förseningar och kompletteringar till följd. Jag vågar dock säga att Taurus äntligen är redo till att bli en kommersiell aktör inom etanolmarknaden. Då bolaget har flera ansökan inne för marknadsgodkännande hos FDA, starka patent, tilltagande efterfrågan på förnyelsebara drivmedel i omvärlden, Kinas stora etanolsatsning m.fl. tror jag det är en tidsfråga innan Taurus får ett ordentligt genombrott.

”Bolaget fokuserar främst på USA med siktet inställt på det som kallas för 1,5 generationens etanolproduktion. Nästan alla etanolproducenter i USA använder majs som råvara. 

Det finns 200 första generationens etanolanläggningar i USA som kan uppgraderas till 1,5 generationen. En uppgradering innebär kan ge 5-10 procent högre utbyte med samma mängd råvara, vilket motsvarar 2 miljarder gallon extra etanol från samma råvara. 

Taurus Energy bedömer att marknadspotentialen för 1,5 generationen etanolproducenter i USA innebär 65 miljoner dollar i licensintäkter för bolaget.” VD Fredrik Weschke

I tabellen nedan har jag gjort en enklare uträkning på hur kursen kan utveckla sig, beroende på vilken marknadsdel man tar i USA. Jag har räknat på enbart den amerikanska marknaden för där ligger deras fokus och troligtvis lär de första intäkterna komma just därifrån. Rörelsemarginalsatsen och P/E talet kan diskuteras, men det är högst relevanta siffror för branschen Taurus verkar på.

Som ni ser krävs det inte mycket för att kursen ska upp till 3–5 kr. Som jag nämnt tidigare har bolaget aldrig varit närmare FDA godkännande än vad de är idag. Närmast väntar resultat från stabilitetsstudie som ska vara klar denna månad (augusti), får vi ett positivt utfall på den tror jag på FDA marknadsgodkännande innan årsskiftet. 

Den globala marknaden är enorm. Ovanstående tabell avser endast den amerikanske 1.5G marknaden. Skulle vi lägga till den europiska och kinesiska 1.5G marknaden och dessutom globala 2G marknaden skulle vi sannolikt få mycket högre riktvärden. Utifrån allt som nämnts i analysen värderar jag bolaget till mellan 3–5 kr i dagsläget. Den motiveringen kan komma ändras utifrån hur bolaget fortskrider. 

Disclaimer

Jag äger aktier i bolaget ifråga och rekommenderar alla att granska uppgifterna i denna text. Denna text skall ej ses som en köp- eller säljrekommendation.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?