Post entry

Vitec: Ta rygg på insider

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Investor Growth Capital-höjdaren Thomas Eklund ökar sin ägarandel i IT-bolaget Vitec. Det är en klar köpsignal.

Och den slutsatsen bygger inte bara på att det är en person från Wallenbergs stora maktbolag Investor som köpt Vitec-aktier, utan att jag råkar känna till lite om Eklund sedan tidigare.

Det är en verkligt skarp och klok kille som gjort kometkarriär i finansbranschen. Han har tidigare jobbat på bank som rådgivare kring företagsköp (bla på Handelsbanken), och han har jobbat som chef för något riskkapitalbolag som dåvarande holländska storbanken ABN-Amro hade i Sverige/Norden. Han sitter i styrelserna för börsbolagen Biotage och Global Health Partner.

Det viktiga är att Eklund inte alls ger intryck av att vara en chanstagare som gör spekulativa investeringar som kan bli väldigt bra men troligtvis dåliga. Utan snarare; om han går in tungt i ett bolag så måste det innebära att det är ett mycket välskött och solitt bolag som troligen har glömts bort av aktiemarknaden och är grovt undervärderat, men med långsiktiga möjligheter att ha en mycket god utveckling - ett i princip riskfritt bet alltså som lär öka i värde väsentligt inom några år. Jag har personligen ett mycket stort förtroende för Eklunds investeringsförmåga.

Vad är då Vitec för ett bolag? Så här beskriver sig bolaget i sin senaste resultatrapport:

"Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder branschspecifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker och försäkringmäklare samt sökmediabolag."

Vitec har knappt 300 anställda (i snitt 288 personer första 9 mån 2011) och huvudkontor i Umeå.

http://vitec.se/investorrelations/rapporter/Rapporter/Vitecs%20Delårsrapport%20januari-september%202011.pdf

I somras flyttade bolaget från lilla börslistan Aktietorget till Nasdaq-OMX Small Cap-lista, vilket bara det är ett gott tecken.

Aktiekursen slutade måndagen (21 nov 2011) i 55,50 kr, vilket innebär att hela Vitec är värt över 240 miljoner kr på börsen. http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VITB:SS Eklund har nu ökat till en ägarandel på 5,6% av Vitec (ca 246 000 aktier), så hans aktiepost i bolaget är värd 13-14 miljoner kr.

Så här skriver Eklund själv i sitt besked till Finansinspektionen:

"Äger idag mer än 5% av kapitalet i Vitec. Troligen ägde jag redan mer än 5% vid notering den 4 juli. Antalet aktier i Vitec har dock hela tiden ökat och aktier förvärvats i flera steg så jag kan idag inte se när ökningen över 5% har skett."

http://www.avanza.se/aza/press/forum/trad.jsp?threadId=1146827#post_2281470

Frågan är nu vilka avsikter Eklund har. Tänker han ta kontrollen över Vitec med en större ägarandel, och gå med i styrelsen som en plattform för att aktivt driva Vitecs utveckling med ev omstrukturering etc? Eller är han nöjd med nuvarande ägarandel som en mer passiv, långsiktig finansiell placering?

Så här skriver Vitec om sin verksamhet på bolaget hemsida:

"Om oss

_Affärsidé

Vår affärsidé är att genom värdeskapande programvaror och service erbjuda kunder ett lönsamt och modernt verksamhetsstöd.

Vi fokuserar på utvalda branscher där vi kan erbjuda specifika affärssystem som är mer kostnadseffektiva än lösningar som bygger på generella affärssystem. Vårt erbjudande består av;_

_• Programvaror
• Specialisttjänster
• Support-/underhållsavtal
• Marknader

Vitec är idag en marknadsledande leverantör i Sverige av programvaror för fastighetsbolag, fastighetsmäklare och tidningsföretag. Vi är även en betydande leverantör av administrativa och tekniska programvaror till energibranschen i Norden, och har här nått stora internationella framgångar."_

http://vitec.se/omoss/Pages/default.aspx

Bolaget har höga mål:

_"Våra mål

Vitecs övergripande mål är att skapa uthållig lönsam tillväxt. Vi har även fastställt följande mål för koncernen;_

Omsättningstillväxt med 25 % i genomsnitt*
Organisk tillväxt om 5-10 %**
• _Rörelsemarginal om 15 %***

* I genomsnitt över en flerårsperiod.
** Nuvarande mål för organisk tillväxt sattes 2009. Tidigare saknades delmål för organisk tillväxt.
*** Rörelsemarginalmålet om 15 % sattes år 2009. Tidigare mål var 12 %."_

http://vitec.se/omoss/Pages/Strategiermal.aspx

Den historiska utvecklingen ser fin ut:

Intäkter:
2006: 84 miljoner kr
2007: 84 miljoner kr
2008: 136 miljoner kr
2009: 145 miljoner kr
2010: 316 miljoner kr
2011/9 mån: 266 miljoner kr

Rörelsemarginal:
2006: 9%
2007: 14%
2008: 13%
2009: 13%
2010: 7%
2011/9 mån: 12%

Resultat per aktie:
2006: 1,58 kr
2007: 1,95 kr
2008: 2,73 kr
2009: 3,11 kr
2010: 3,16 kr
2011/9 mån: 4,54 kr

Vitecs q3/2011:
Intäkter: 83 miljoner kr (+8%)
Rörelsemarginal: 14% (-2%)
Resultat per aktie: 1,64 kr (0,35 kr)

http://vitec.se/investorrelations/finansiellinfo/Pages/default.aspx

http://vitec.se/investorrelations/rapporter/Rapporter/Vitecs%20Delårsrapport%20januari-september%202011.pdf

Vad gäller Vitecs finansiella ställning har bolaget ca 180 miljoner kr i skulder och 35 miljoner kr i kassan (30 sept 2011), vilket inte är en helt obetydlig skuldsättning i förhållande till Vitecs börsvärde på ca 240 miljoner kr. Men i praktiken verkar inte alla skulder vara "riktiga". Långfristiga räntebärande skulder uppgår till "bara" 47 miljoner kr.

Vitec har sex affärsområden:

• Mäklare (över 40% av intäkterna q3/2011)
• 3L System (ca 25%)
• Fastighet (knappt 20%)
• Energi
• Media
• Capitex

Capitex är programvaror för pensionsberäkningar och bolånekalkyler.

Affärsområde Mäklare verkar vara Vitecs pärla. Affärsområdet hade en intäktstillväxt på över 30% under q3/2011, medan Capitex intäkter krympte 10%. Lönsamheten är helt klart bäst inom Mäklare, med en rörelsemarginal på 30%.

Det mesta av intäkterna kommer från Sverige, men även 6-7% vardera från övriga Europa respektive USA.

Det ser alltså ut att vara bra fart i Vitecs verksamhet. För den senaste 12-månadersperioden har Vitec genererat ett resultat per aktie på 5,81 kr (okt 2010 - sept 2011). Vid börskursen 55,50 kr ligger p/e-talet alltså på 9-10. Det är väl en ganska låg värdering för ett bolag med en intäktstillväxt på 8% i årstakt (såsom under q3/2011)?

Nyckelfrågan nu är hur q4/2011 kommer att bli. Så här säger Vitecs vd Lars Stenlund tex om utvecklingen för affärsområdet Mäklare:

"Affärsområde Mäklare agerar nu mer effektivt genom samordnad produktutveckling och kundsupport. Nya mobila produkter har framgångsrikt lanserats och skapat stort kundvärde. Med IT-Makeriet A/S i koncernen från och med den 1 juli 2011 har ett första steg tagits mot att skapa en ledande nordisk leverantör till fastighetsmäklare."

Ett frågetecken som reser sig är om Vitec drabbas av om den svenska fastighetsmarknadens utveckling försämras, vilket det finns risk för vid en sämre världskonjunktur under 2012.

Aktiemäklarfirman Remiums analytiker Erik Rolander räknar med följande utveckling för Vitec framöver:

Intäkter:
2011: 356 miljoner kr (+13%)
2012: 366 miljoner kr (+3%)
2013: 388 miljoner kr (+6%)

Rörelsemarginal:
2011: 12%
2012: 14%
2013: 15%

Resultat per aktie:
2011: 6,17 kr
2012: 7,34 kr
2013: 8,25 kr

http://www.introduce.se/foretag/vitec/review

Ingen framtidsoro här alltså, utan fortsatt kraftigt stigande resultat per aktie de kommande åren. Utifrån detta värderas Vitec-aktien till ett p/e-tal på 6-7 räknat på resultatet per aktie för år 2013. Är Vitec en långsiktigt stabilt växande verksamhet borde aktiekursen i så fall ligga på åtminstone över 100 kr år 2013 (dvs en kursdubbling på 2-3 års sikt).

Enligt Remium är Vitecs finansiella ställning god med en nettoskuld (skulder minus kassa) som väntas uppgå till 25-30 miljoner kr vid årsskiftet (31 dec 2011), jämfört med att Vitec är värt totalt över 240 miljoner kr på börsen.

(Obs att Remium får betalt för att göra prognoser etc för bolag som Vitec som är med på Remiums hemsida Introduce.se. Riskerar det göra att Remium överskattar Vitecs framtida utveckling för att göra sin kund Vitec glad?)

Största aktieägare i Vitec (per 31 dec 2010) är ett antal privatpersoner (grundarna?), med vd Lars Stenlund i spetsen vilket är ett gott tecken. Han har en ägarandel på över 10% av Vitec.

Länsförsäkringars småbolagsfond och Alfred Bergs småbolagsfond fanns också med bland de största ägarna, vilket tyder på att bolaget kunnat få förtroende från den typen av investerare.

http://vitec.se/investorrelations/aktien/Pages/Storstaagare.aspx

Remiums hemsida Introduce.se har en mer uppdaterad lista på de största aktieägarna per 30 juni 2011. Den ser i princip likadan ut som vid årsskiftet, med undantag av att Thomas Eklund redan då seglat upp som Vitecs fjärde största aktieägare med en ägarandel på 4,8%. Några av privatpersonerna bland Vitecs största ägare har samtidigt minskat sina ägarandelar något sedan årsskiftet.

http://www.introduce.se/foretag/vitec/kalender-och-agare

På Introduce.se beskrivs Vitecs verksamhet bla så här:

"Skräddarsydd och nischad programvara

_Vitec

Vitec erbjuder branschspecifika programvaror och affärssystem som ämnar effektivisera dagliga processer. Fokus ligger på fastighets-, energi och tidningsbranschen och företaget är främst verksamma i Sverige men även internationellt."_

_"Återkommande intäkter

Vitecs intäktsmodell är den samma som för ett traditionellt programvarubolag:_

• Dels får man licensintäkter baserade på antalet moduler som används, dels antalet användare som brukar systemet.
• Därtill kommer konsultersättning för framförallt implementering och utbildning.
• Till sist finns underhållskontrakt som borgar för återkommande intäkter då kunder förnyar sina kontrakt."

http://www.introduce.se/foretag/vitec

En viktig detalj som framgår på Introduce.se är att affärsområde 3L System egentligen är Vitecs ägarandel på drygt 50% av bolaget 3L System (som är separat börsnoterat på Stockholmsbörsens småbolagslista First North). I ovanstående siffror för resultat per aktie är 3L-minoritetens resultatandel bortrensad.

3L är också med på Remiums hemsida och beskrivs där så här:

"Marknadsledande affärssystem

_3L System

3L System utvecklar och säljer marknadsledande affärssystem i de två verksamhetsområdena Förvaltningssystem och Media. Bolagets mål är att hjälpa sina kunder med effektivisering och kostnadsbesparingar genom användarvänliga och lättanpassade lösningar."_

http://www.introduce.se/foretag/3l-system

3L är värt totalt 70-80 miljoner kr på börsen, varav Vitecs ägarandel på 52% är värd ca 40 miljoner kr. Det jämfört med att Vitec är värt totalt drygt 240 miljoner kr på börsen. Av Vitecs börskurs på 55,50 kr svarar alltså ägarandelen i 3L för knappt 10 kr.

Remiums analytiker Erik Rolander spår att 3L:s intäkter kommer att harva sig fram kring 90 miljoner kr/år de kommande åren, medan resultatet per aktie väntas öka från 0,64 kr 2011 till 2,35 kr 2013 (jämfört med 3L:s börskurs på 31,90 kr).

3L har enligt Remium en stark finansiell ställning med en mindre nettokassa (kassa minus skulder).

Obs att Vitecs styrelseledamot Jan Friedman (Tretti.se-mannen) är styrelseordförande i 3L.

Och även bland 3L:s största aktieägare återfinns Thomas Eklund med en ägarandel på knappt 3%: http://www.introduce.se/foretag/3l-system/kalender-och-agare Den ägarandelen är värd ca 2 miljoner kr.

3L är baserat i Stockholm och hade 85 anställda (30 sept 2011 enligt sin senaste resultatrapport): http://www.3lsystem.se/Documents/Rapporter/Delårsrapport%203L%20System%20AB%20jan-sep%202011.pdf

I Vitecs styrelse finns i förhållande till bolagets litenhet överraskande aktade namn såsom Carl-Erik Nyquist (tidigare vd för Vattenfall), Jan Friedman (var väl medgrundare och storägare i vitvaruåterförsäljaren Tretti.se som såldes dyrt till CD.on), och Birgitta Johansson-Hedberg (som väl ett tag var vd för Swedbank).

Nyquist sitter väl med för att främja utvecklingen för Vitecs programvaror för energibranschen, där programvarorna enligt ovanstående alltså tydligen även säljer internationellt.

Thomas Eklund har alltså lyckats nå en topposition på Investor Growth Capital (IGC). Så här beskrivs IGC på Investors hemsida:

"Investor Growth Capital är ett riskkapitalbolag finansierat av Investor AB, med kontor i New York, Menlo Park, Beijing och Stockholm. Sedan bildandet i mitten av 1990-talet har Investor Growth Capital investerat i tillväxtbolag inom i första hand IT-sektorn och Hälsovårdsektorn. I dag förvaltar Investor Growth Capital en 'evergreen fund' innehållande mer än 100 portföljbolag världen över med ett värde som överstiger 1,5 miljarder USD."

http://www.investorab.com/sv/InvestorGrowthCapital/default.htm

Så här står det om Eklund på hemsidan:

_"Managing Director
Thomas Eklund
Co-Head Europe

Thomas Eklund är Managing Director och Co-Head på Investor Growth Capital Europe (Stockholm), där han har arbetat sedan år 2002.

Mellan juni år 2000 och september år 2002 arbetade Thomas som Investment Director på ABN Amro Capital Investments, där han ansvarade för investeringsprocessen för expanisonskapital och MBO transaktioner i Norden. Under sin tid på ABN Amro genomförde han investeringar som inkluderade MBO av Champion Inc. och Biovitrum AB.

Innan ABN Amro arbetade Thomas på Handelsbanken Securities Corporate Finance, där han var Vice President med ansvar för hälsovårdsgruppen. Thomas är även styrelseledamot i flera styrelser för privatägda bolag inom Life Science sektorn.

Utbildning: MBA, Handelshögskolan, Stockholm"_

http://www.investorab.com/sv/InvestorGrowthCapital/IGCEurope/IGCEUTeam/InvestmentPro/ThomasEklund.htm

På Biotages hemsida beskrivs Thomas Eklund som chef för Investor Growth Capitals Stockholmskontor: http://www.biotage.com/DynPage.aspx?id=24162#board

Investor hade ett totalt substansvärde på 144 miljarder kr 30 sept 2011 enligt senaste resultatrapporten, varav tillgångar värda 158 miljarder kr och skulder på 14 miljarder kr. Av tillgångarna svarade IGC för 10 miljarder kr.

http://ir.investorab.com/files/press/investor/Delarsrapport_januari-september_2011.pdf

Under q3/2011 hade IGC en värdeökning på 10%. Investor-vd:n Börje Ekholm själv skriver "Starkt kvartal för Investor Growth Capital" i sitt vd-ord i Investors q3-rapport.

IGC tycks nu ha fått en friare roll med större ansvar som "en fristående enhet med ett definierat kapitalåtagande" enligt förstasidan av Investors q3-rapport. IGC erhöll 1,1 miljarder kr i nytt investeringskapital från Investor under q3, samtidigt som IGC delade ut 400 miljoner kr till Investor under kvartalet efter gjorda avyttringar.

Tydligen svarar IGC:s Europa-del (där Eklund jobbar) för 20% av IGC:s portföljvärde. "Den europeiska delen av IGC fokuserar nu enbart på att maximera värdet på sina befintliga investeringar", skriver Investor i q3-rapporten.

Hur har går det för bolagen Biotage och Global Health Partner där Thomas Eklund sitter i styrelserna?

Eklund invaldes i Biotages styrelse våren 2006. Bloombergs aktiediagram för de senaste fem åren ser inte roligt ut. http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=BIOT:SS Kursen hade en topp på 14 kr i början av 2007 och ligger nu kring 5 kr.

Eklund anmälde ett mindre innehav på 22000 Biotage-aktier när han kom in i styrelsen, och har inte ändrat på innehavet sedan dess.

Så här beskriver Biotage sin affärsidé i årsredovisningen för 2010:

"Affärsidé

Biotage utvecklar, tillverkar och säljer instrument,förbrukningsvaror
och tjänster inom det biovetenskapliga området till kunder inom läkemedelsindustrin, vetenskapliga institutioner och aktörer verksamma inom analytisk kemi."

http://www.biotage.com/graphics/24704.pdf

Bolaget har höga finansiella mål:

• organisk tillväxt på minst 10 procent
• kontinuerliga förbättringar av bruttomarginalen som lägst ska uppgå till 60 procent
• rörelsemarginal på minst 10 procent

Biotage avyttrade ett tidigare affärsområde (Biosystems) under 2008 till tysk-holländska bolaget Qiagen, och har därefter gjort kompletterande företagsköp till Biotages kvarvarande verksamhet.

Så här skriver Biotages vd Torben Jörgensen i årsredovisningen för 2010:

"Vi har under senare år varit mycket tydligt inriktade på att bredda erbjudandet och nå nya kundgrupper.Anledningen är att utvecklingen inom det som traditionellt har varit vår primära målgrupp, läkemedelsindustrin, inte erbjuder en tillväxtpotential i linje med våra mål."

"Idag används våra produkter för analytisk kemi av läkemedelsindustrin och kontraktsforskningsföretag. Det används också vid analys av kliniska prover på sjukhus och i laboratorier, och för att analysera prover inom
livsmedel, jordbruk, miljö och rättsmedicin. Kundunderlaget växer i takt med att vi utvecklar fler applikationer."

Så här blev Biotages q3/2011:
Intäkter: 107 miljoner kr (organisk tillväxt 5%)
Rörelsemarginal: 10% (4%)
Resultat per aktie: 0,15 kr (0,06 kr)

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/16/E3/0B/wkr0005.pdf

Det verkar alltså som att Biotage har haft en lång rad år med seg utveckling, men att det nu kanske äntligen håller på att vända för bolaget. Torben Jörgensen låter positiv i q3-rapporten (daterad 26 okt 2011):

"Försäljningsutvecklingen under det tredje kvartalet var starkare än tidigare kvartal under året med en organisk tillväxt på fem procent. Speciellt glädjande är utvecklingen inom produktområdena syntes och
peptidsyntes. Våra nyutvecklade instrument har mottagits mycket positivt på marknaden.

Förbrukningsvaror samt service utvecklas fortsatt positivt och utgör nu mer än 50 procent av vår försäljning. Vi förväntar oss att detta område kommer att stärkas under de kommande åren."

"Vi har även ett antal produktlanseringar inplanerade under Q4. Sammantaget ger det mig tillförsikt om att vi fortsatt har ett intressant och starkt produktsortiment att erbjuda våra kunder."

Biotages finansiella ställning är mycket stark med en nettokassa (kassa minus skulder) på över 180 miljoner kr, jämfört med att hela Biotage är värt drygt 420 miljoner kr på börsen. Under 2011 har Biotage gjort en del återköp av egna aktier, men huvudplanen är att använda kassan till att göra strategiskt viktiga, kompletterande företagsköp. Det är dock inte helt lätt enligt Jörgensen i q3-rapporten:

"Arbetet fortsätter med att finna lämpliga kandidater för samarbetsavtal eller förvärv, där dock utbudet av attraktiva objekt är begränsat samtidigt som priserna är höga."

En fråga är om det finns beröringspunkter mellan Biotage och det av investmentbolaget Ratos ganska nyligen köpta börsbolaget Biolin Scientific. Där håller Ratos nu på att dammsuga Biolins bransch på kompletterande företagsköp till Biolin.

Så här beskrivs Biolins verksamhet på Ratos hemsida:

"Biolin Scientific utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för forskning, utveckling, kvalitetskontroll och klinisk diagnostik. Bolagets största marknadsnisch är nanoteknik, främst materialvetenskap, cellanalys och biofysik. Kunderna finns i hela världen och är främst forskare inom universitet, forskningsinstitut och den industriella sektorn."

http://www.ratos.se/Innehaven-index/biolin/

Kan det i så fall vara intressant för Ratos att lägga bud på Biotage för att göra ett samgående mellan Biotage och Biolin? Ratos är i så fall säkert inte heller ointresserat av Biotages stora kassa.

Enligt Biotages årsredovisning för 2010 är det Investor som är Biotages största aktieägare med en ägarandel på 9% (per 31 dec 2010). Allra största aktieägare var då Biotage självt som använt en del av sin stora kassa till att återköpa 10% av sina egna aktier.

http://www.biotage.com/Graphics/24704.pdf

Så om Ratos vill sluka Biotage måste alltså Ratos först komma överens med Investor om ett tillräckligt högt bud.

Biotage har 270 anställda (30 sept 2011) och är baserat i Uppsala.

Så här beskriver sig Biotage i q3-rapporten:

"Om Biotage

Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England och Japan. Biotage har 272 anställda och omsatte 428,9 MSEK under 2010. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Hemsida: http://www.biotage.com"

Global Health Partner (GHP) där Thomas Eklund också sitter i styrelsen, har inte heller varit någon lysande aktie på senare år (även om kursen inte åkt utför som Biotages kurs). Bloomberg har kursdata för GHP-aktien sedan hösten 2008, och sedan dess har den legat i princip oförändrad (även om den pendlat upp och ned mellan 9-14 kr).

I skrivande stund ligger GHP-aktien i 8-9 kr vilket gör hela bolaget värt nästan 600 miljoner kr. Precis som Vitec och Biotage, så är GHP börsnoterat på Nasdaq-OMX Small Cap-lista.

Så här beskriver sig GHP på sin hemsida:

"Global Health Partner är en svensk, internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, specialisttandvård, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, ortopedi samt arytmi. Mellan de idag 22 klinikerna byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksamheten är att hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre kvalitet och effektivitet
- 'Kvalitet genom Specialisering'."

http://www.globalhealthpartner.com/

Under q3/2011 hade GHP intäkter på 129 miljoner kr, vilket innebär en tillväxt på goda 19%. Men bolaget går med förlust med ett resultat efter skatt på -14 miljoner kr.

GHP finns med på Remiums hemsida Introduce.se, och enligt Remium blev GHP:s utveckling sämre än väntat under q3. Så här kommenterar Remium kvartalet:

_"Anledningen till försämringen är dels en snabbt fallande efterfrågan på privata fetmaoperationer och dels uppstartskostnader för den nystartade kliniken i Köpenhamn."

"Under kvartalet har bolaget utsatts för hårdare prispress och konkurrens än väntat vilket synts på resultatet."_

http://www.introduce.se/foretag/global-health-partner/review

Ett åtgärdsprogram ska nu spara kostnader inom GHP från och med första halvåret 2012, och dessutom ses GHP:s marknadsaktiviteter över "för att stärka klinikernas marknadsposition", skriver Remium.

Aktiemäklarfirmans analytiker Johan Biehl räknar med följande utveckling för GHP framöver:

Intäkter:
2011: 718 miljoner kr (+21%)
2012: 829 miljoner kr (+16%)
2013: 945 miljoner kr (+14%)

Rörelsemarginal:
2011: 3%
2012: 8%
2013: 9%

Resultat per aktie:
2011: -0,05 kr
2012: 0,52 kr
2013: 0,67 kr

Med en aktiekurs på 8,75 kr blir det ett p/e-tal på 13 utifrån resultatet per aktie år 2013. Inte jättebilligt alltså, och oroväckande signaler i q3-rapporten.

GHP har dock en hyfsat stark finansiell position med en nettoskuld (skulder minus kassa) på 60-70 miljoner kr (30 sept 2011), jämfört med att bolaget är värt nästan 600 miljoner kr på börsen.

Största aktieägare i GHP visar sig vara Investor Growth Capital med en ägarandel på 14%.

Thomas Eklund kom in i GHP:s styrelse våren 2011, så han kan inte lastas för att det inte varit bättre drag i bolagets aktie de senaste åren. När Eklund tillträdde anmälde han ett symboliskt aktieinnehav på 30000 aktier i GHP.

Men frågan är i vilken utsträckning Eklund borde (eller hade kunnat) ha agerat så att Biotages aktiekurs skulle fått en bättre utveckling sedan han kom in i Biotages styrelse våren 2006?

Det vet man aldrig i efterhand, och det är ju så med bolag att det kan vara många externa faktorer som man som styrelseledamot inte kan påverka i det korta loppet. Det skulle kunna vara så att Biotage-aktien utvecklats ännu sämre om inte Eklund varit med i styrelsen där?

Och obs att Eklund sitter i styrelserna för Biotage och GHP som företrädare för sin arbetsgivare Investor, medan han i Vitec och 3L själv valt att bli storägare där.

Det ska verkligen bli intressant att se hur särskilt Vitec-aktien utvecklas de kommande åren, och i vilken mån Eklund kommer att agera aktivt som storägare där - tex genom att ta plats i Vitecs styrelse.

Historiskt visar Vitec-aktien en mycket fin och jämn uppgång de senaste fem åren: http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VITB:SS Det är nästan en unikt fin kursutveckling från under 20 kr för fem år sedan (slutet av 2006) till en topp kring 70 kr sommaren 2011, varifrån kursen fallit tillbaka något till nuvarande nivå på 55,50 kr.

3L-aktien visar tenderser till en långsiktig kursuppgång, men inte lika tydligt som för Vitec. Det som stör är särskilt att 3L-aktien hade en hög kurstopp på nästan 80 kr våren 2010, varifrån den fallit till nuvarande nivå på drygt 30 kr: http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=3L:SS

• Vitec ökade till nuvarande ägarandel (52%) av 3L i slutet på 2009: http://vitec.se/Press/Lists/Pressmeddelanden/DispForm.aspx?id=129 Då låt 3L-aktien i drygt 40 kr.

• I okt 2009 hade Vitec ökat till 43% av 3L genom att köpa fler 3L-aktier för 39 kr styck: http://vitec.se/Press/Lists/Pressmeddelanden/DispForm.aspx?id=127

• I apr 2009 ökade Vitec till 35% av 3L genom köp av 3L-aktier för 43 kr styck: http://vitec.se/Press/Lists/Pressmeddelanden/DispForm.aspx?id=119

• I maj 2008 kom Vitec upp i 21% av 3L: http://vitec.se/Press/Lists/Pressmeddelanden/DispForm.aspx?id=87 Då låg 3L:s aktiekurs under 30 kr.

• Det var i oktober 2006 som Vitec för första gången köpte in sig i 3L. Det var med en aktiepost på 13% av 3L för 49 kr/3L-aktie: http://vitec.se/Press/Lists/Pressmeddelanden/DispForm.aspx?id=69

Vitecs vd Lars Stenlund satte då på sig pokerfacet och sa att "Förvärvet av aktierna i 3L System är i första hand en finansiell placering. Vi har för närvarande inga planer på att utöka vårt ägande i 3 L System ytterligare. Att vi valde att gå in i bolaget just nu beror på att det fanns en intressant post ute på marknaden."

Men nu i efterhand kan man se vad som skett, och ett bet med ganska lågt odds kan vara att Vitec på sikt slukar även resten av 3L - särskilt som 3L:s kursnivå i dagsläget ligger lågt jämfört med vad Vitec köpt in sig för hittills.

Vitec värt över 240 miljoner kr på börsen och med en nettoskuld på 25-30 miljoner kr, är finansiellt starkt och skulle säkert kunna ta lån för att köpa resten av 3L. Den del av 3L som Vitec inte äger har i dagsläget ett värde på ca 36 miljoner kr på börsen, men Vitec lär behöva betala en premie över det värdet.

En variant är förstås att betala 3L-minoriteten med Vitec-aktier. Då skulle Thomas Eklund (med sin ägarandel på 2,8% av 3L) i ett huj stärka sin ägarandel i Vitec ytterligare.

Utifrån dessa uppköpsresonemang kan alltså 3L-aktien vara intressant att köpa i dagläget på kursnivån dryga 30 kr.

Omfattas inte Vitec av den så kallade budplikten förresten? Den innebär väl att om man kommer upp i minst 30% ägarandel av ett börsbolag, så måste man lägga bud på resten av bolaget? (Dock har man väl i så fall rätt att lägga ett skambud om man inte nödvändigtvis vill få in resterande ägarandel?)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?