ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: Resultat i linje med förväntningar

Omsättningen under årets tredje kvartal uppgick till 42,6 MSEK och kom därmed in under vår prognos om cirka 47 MSEK. Vi hade även räknat med högre kostnader vilket resulterar i att rapporterat resultat ligger i linje med våra förväntningar. EBITDA-resultatet för perioden uppgick till 1,7 MSEK (jämfört med förväntade 1,8 MSEK). Rörelseresultatet för perioden blev -0,05 MSEK och ligger därmed också i linje med förväntat nollresultat.

Vi har i tidigare uppdateringar kommenterat att vi förväntar oss ett säsongsmässigt svagare kvartal med tanke på att Åkerströms och Smarteq förväntas påverkas negativt av semesterperioden under juli. Vi kan dock konstatera att kvartalsrapporten visar att omsättningen blev något lägre än väntat då Allgongruppens nettoomsättning uppgick till 42,6 MSEK (jämfört med förväntade 47 MSEK). Vi noterar även att nettoomsättningen inom affärsområdet industriell radiostyrning stod sig starkt under kvartalet vilket resulterade i en nettoomsättning på 21,3 MSEK. Det är framförallt affärsområdena antenner och industriell IoT som kommer in under våra förväntningar och föranleder att rapporterad omsättning understiger våra förväntningar.

Koncernens resultat på EBITDA-nivå uppgick till till 1,7 MSEK och ligger därmed i linje med våra förväntningar om 1,8 MSEK. Även här sticker affärsområdet industriell radiostyrning ut positivt då EBITDA-resultatet uppgår till 2,6 MSEK vilket är klart högre än väntade 1,2 MSEK. Detta kompenseras av att EBITDA-resultatet om -0,2 MSEK inom segmentet antenner är lägre än förväntat, samtidigt som EBITDA för segmentet IoT uppgår till 0,75 MSEK (jämfört med förväntat 0,8 MSEK).

Efter avskrivningar om 1,74 MSEK resulterar koncernens rörelseresultat på -0,05 MSEK vilket även det ligger i linje med förväntat nollresultat. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att rapporten kännetecknas av att den totala omsättningen blev något lägre än väntat samtidigt som vi räknat med något högre kostnader än faktiskt utfall, vilket gör att rapporterat resultat hamnar i nivå med våra prognoser. 

Vi avser inte att göra några större förändringar på våra prognoser utifrån dagens publicerade kvartalsrapport. Vi återkommer i sedvanlig ordning med en utförlig analysuppdatering inom kort.

Download our latest Research Report from 2018-09-10

Download full report icon-download