ALLG B

Allgon

Press release

Print

Kommuniké från extra bolagsstämma i Allgon AB (publ) den 8 december 2017

Beslut om apport- och kvittningsemission samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslöt att genom en nyemission av det antal B-aktier som motsvarar en total emissionslikvid om högst 5 000 000 kronor. Antalet aktier som emitteras bestäms av hur många av aktieägarna i Industrial Internet of X AB, ("IIOX") som accepterar att överlåta sina aktier i IIOX i utbyte mot aktier i Allgon AB (publ) och teckningskursen för B-aktierna i Allgon AB (publ). Aktieägare i IIOX som innehar 344.395.763 av totalt 345.663.991 aktier i IIOX, dvs 99,6% av samtliga aktier IIOX har idag accepterat att överlåta sina aktier i IIOX i utbyte mot aktier i Allgon AB (publ).

Teckningskursen för de nyemitterade B-aktierna bestäms av medelvärdet av den volymviktade säljkurskursen för Bolagets aktie noterad på Nasdaq OMX First North Stockholm under perioden fr.o.m. den 23 november 2017 och t.o.m. den 6 december 2017och har beräknats till 9,10 kronor, vilket innebär att högst 549 540 B-aktier kommer att emitteras och att aktiekapitalet ökar med högst 2 747 250 kronor. Det faktiska antalet aktier som tecknas bestäms av teckningskursen och hur många av IIOX ägare som slutligt accepterar erbjudandet om apport.

Stämman beslutade vidare om en kvittningsemission av det antal B-aktier som motsvarar en total emissionslikvid om högst 7 392 000 kronor. De fordringshavare som ska ha rätt att kvitta sina fordringar på Bolaget i sin helhet är Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S.

Teckningskursen för de nyemitterade B-aktierna bestäms medelvärdet av den volymviktade säljkurskursen för Bolagets aktie noterad på Nasdaq OMX First North Stockholm under perioden fr.o.m. den 23 november 2017 och t.o.m. den 6 december 2017. Teckningskursen har beräknats till 9,10 kronor, vilket innebär att högst 812 307 B-aktier kommer att emitteras och att aktiekapitalet ökar med högst 4 061 535 kronor.

Stämman beslutade också att styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

1. 1.    Styrelsen skall med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra ytterligare förvärv och för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget.

1. 2.    Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av högst 3 000 000 aktier i bolaget. Teckningskursen för aktierna ska motsvara ett marknadsvärde på bolagets aktie. Teckningskursen ska fastställas av styrelsen innan teckningstiden börjar löpa.

1. 3.    Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För ytterligare information kontakta:

Johan Hårdén

Allgon AB

Tel.0733-859219                                

E-post:  johan.harden@allgon.se

Om Allgon:  

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Redeye som cerfified adviser.

Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.