ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: kapitalmarknadsdag

Idag på förmiddagen höll Arise en relativt välbesökt kapitalmarknadsdag. Inga avgörande nyheter släpptes men delar av presentationen hade sannolikt en lugnande effekt på vissa av dem som varit oroliga för bolagets skuldsättning och förmåga att betala framtida räntor och amorteringar.

Skuldsättningen i bolaget har varit föremål för en ökad oro i takt med att priserna på el- och certifikat har pressats de senaste åren. Vid utgången av Q1 var nettolåneskulden strax under 1,2 mdr SEK. I mitten av 2014 var den visserligen 1,6 mdr SEK, men oron bland investerare har ökat trots de kraftiga amorteringar som gjorts. Bolaget visade upp tre förenklade scenarion över förväntade kassaflöden: Low, Base samt High case. Scenariona baserades på olika antaganden för el- och certifikatpriser samt hur väl man lyckas med projektförsäljningar till externa kunder. Övriga parametrar är någorlunda väl kända, åtminstone i det korta perspektivet. Base och High case innebar givetvis kraftigt positiva kassaflöden: cirka 77 MSEK respektive 170 MSEK och inkluderar årliga skuldamorteringar på 57 MSEK. Deras Low case baseras på något lägre snittpriser än dagens och årliga projektförsäljningar på 50 MW, där deras målsättning är 50-100 MW. Kassaflödet i detta Low case var minus 17 MSEK, men inkluderar också 57 MSEK i amorteringar. Löpande kassaflöde således 40 MSEK. Med den marginalen borde bolaget kunna ändra amorteringsplanen om det skulle bli nödvändigt.

Fokus att stärka balansräkningen
Som bekant är deras avsikt dessutom att sälja en av sina driftsatta parker, Bohult (13 MW). Försäljningen ger uppskattningsvis omkring 200 MSEK och skulle skapa en rejäl buffert. Övergripande fokus ligger fortsättningsvis på att skapa goda kassaflöden och stärka balansräkningen ytterligare. Någon utdelning till aktieägarna finns knappast på agendan även om bolaget själva nämnde det redan för mer än ett år sedan. Men med fallande elpriser och stor osäkerhet kring hela elmarknaden gör Arise säkrast i att behålla pengarna.

Flera av programpunkterna handlade om att beskriva delar av verksamheten och ge en överblick över de osäkerhetsfaktorer som präglar energimarknaderna både i Sverige och på EU-nivå. Inga direkt nyheter här. Men den svenska regeringen är ju inne i intensiva diskussioner kring effektskatt på kärnkraft med mera och utspel från olika håll kommer säkerligen den närmaste tiden.

Lite plus och lite minus
Arise nämnde två andra saker som möjligen kan föranleda att vi justerar våra prognoser. Dels var det att konkurrensen på drift och underhållstjänster för vindkraftsparker har ökat. Vi har inte haft några höga förväntningar på dessa intäkter och de har heller aldrig särredovisats. Men möjligen kan det visa sig att denna affär inte kommer vara fullt så lukrativ som man tidigare hade räknat med. På den positiva sidan noterar vi att Arise verkar mycket optimistiska om att kunna genomföra flera och stora projektaffärer under de kommande åren. Vi har haft ganska försiktiga antagande och räknat med att dessa klingar av efter år 2018. Arise egen ambition är uppenbarligen högre än så. 

Download our latest Research Report from 2017-11-11

Download full report icon-download