ARISE

Arise

Fundamental View

Verksamheten startade år 2006 och aktien börsnoterades på OMX huvudlista år 2010. Huvudkontoret ligger i Halmstad och antal anställda uppgår till cirka 30 personer. Bolaget hade under 2016 intäkter på 594 MSEK och redovisade minus 52 MSEK före skatt.

Arise är ett elbolag som producerar förnyelsebar el via egna vindkraftsanläggningar. Intäkterna kommer från försäljning av både el och elcertifikat, som tilldelas under en period på 15 år efter att anläggningen tagits i drift. Eftersom produkten som sådan är fullständigt standardiserad finns bara begränsade möjligheter att nischa sitt erbjudande. Hela verksamheten handlar främst om att producera så billigt som möjligt och att i någon mån säkra intäkterna genom terminsaffärer. I båda dessa avseenden ser Arise ut att ha lyckats väl. I synnerhet vad gäller terminssäkringar som de senaste åren har gjorts vid rätt tidpunkter.

Vid sidan av elproduktionen i de egna anläggningarna erbjuds även tjänster kring drift, underhåll och projektering åt andra vindkraftsoperatörer. Därigenom får Arise ytterligare utväxling på kompetensen i organisationen och möjligheten att ta in kapitalstarka partners i vissa större projekt som annars hade varit svåra att finansiera.

Last updated: 2017-03-24 Source: Redeye

Affärsidén är att både bygga och driva vindkraftparker för egen räkning likväl som för externa ägare. De egna anläggningarna ger intäkter från elproduktion och elcertifikat som säljs antingen på spotmarknaden eller via terminsaffärer. Parkerna är landbaserade och hittills har Arise enbart investerat i Sverige. Nya geografiska marknader som kan bli aktuella inom några år är framförallt Norge och Skottland.

Arise kan också sälja delar av sin projektportfölj, vilket har varit den mest aktiva och expansiva delen av deras verksamhet under senare år. Som regel står då Arise för byggnation och säljer vindkraftparken nyckelfärdig och driftsatt. Arise har även en verksamhet inom service och underhåll av vindkraftanläggningar. Denna tillgodoser både deras eget behov och riktar sig till externa kunder.  

Last updated: 2017-03-24 Source: Redeye

Vindkraftbranschen i Sverige har haft en motig period de senaste åren till följd av låga priser för både el och elcertifikat. Utbyggnadstakten har ändå varit hög, men från och med år 2014 ser den ut att bli väsentligt lägre. För att Sverige skall nå de målsättningar som satts upp kring förnybar elproduktion krävs det att investeringarna återigen tar fart. Nuvarande intäktsnivåer är inte tillräckliga för att ge en acceptabel investeringskalkyl. Subventioner av förnybar el sker via elcertifikatsystemet där kvotplikten höjdes markant under 2016. Frågan är ändå om denna senaste justering kommer vara tillräcklig för att få igång investeringarna i större skala. 

Politiska beslut kan komma att påverka branschen även i andra avseenden. Energipolitiken i både Sverige och de närliggande länderna i Europa kommer styra investeringar i elproduktion och kan därmed få stort genomslag på utbudssidan av ekvationen. Om den tyska kärnkraftsavvecklingen inte skall ersättas permanent med kolkraft talar det mesta för att elpriserna kommer stiga på några års sikt. Fortsatt utbyggnad av kraftförbindelserna mellan Skandinavien och Kontinentaleuropa skapar en gemensam elmarknad där priserna på sikt kommer harmonisera alltmer.

Last updated: 2017-03-24 Source: Redeye

  • Intäkterna från el och elcertifikat är i dagsläget inte tillräckliga för att ge Arise en god avkastning på varken tidigare eller nya vindkraftverk. En investering i aktien skall därför göras antingen om man räknar med högre elpriser, alternativt som en försäkring mot stigande priser.
  • En större omvärdering av aktien kräver att priserna på el/ elcertifikat återhämtar sig avsevärt. Både den operativa och den finansiella hävstången i bolaget är betydande och ger rejäl utväxling. Om prisnivån runt 700 SEK/MWh återtas, skulle en kursdubbling utan vidare motiveras.
  • Vi är klart mer försiktiga än så men tror att prisnivåerna för närvarande befinner sig nära botten. Vi antar successivt stigande priser och en snittintäkt omkring 500 SEK/MWh år 2018. Det skulle då harmonisera med nivåerna i norra Kontinentaleuropa, vilket bör vara rimligt på sikt.

Arise är ett av Sveriges största vindkraftsbolag med en effektiv organisation för att bygga och driva vindkraftanläggningar. Hittills har omkring 4 miljarder kronor investerats vilket ger en årsproduktion om dryga 0,6 TWh (motsvarande 0,5 procent av Sveriges totala elförbrukning). Det är fullt tillräckligt för att ge kritisk massa och god utväxling i resultatet.

Priserna på el och elcertifikat har sedan 2013 varit så pass pressade att tidigare investeringar för närvarande inte ger någon god avkastning. Intäkterna räcker dock för att täcka löpande kostnader, inklusive räntebetalningar och ger ett litet överskott. Den höga skuldsättningen innebär en viss risk men är ändå klart hanterbar. För att aktieägarna skall få utväxling på investeringen krävs dock högre priser. En investering i aktien skall därför göras antingen om man räknar med högre elpriser, alternativt som en försäkring mot stigande priser.

Bolaget har sedan 2014 lagt nyinvesteringar på is i avvaktan på högre priser. När intäkterna från el och elcertifikat sammantaget når över 500 SEK/MWh blir deras investeringskalkyler återigen intressanta. Under de senaste fem åren har spotpriserna (för el och elcertifikat sammantaget) pendlat mellan 400-800 SEK/MWh med en dalande trend. För att det skall ske en större omvärdering av aktien krävs med all sannolikhet att priserna på el och/eller elcertifikat återhämtar sig avsevärt. Till följd av den finansiella hävstången i bolaget blir utväxlingen då mycket hög. Om prisnivån runt 700 SEK/MWh återtas, skulle en kursdubbling utan vidare motiveras. Vi är betydligt mer försiktiga än så i våra antaganden men tror åtminstone att prisnivåerna för närvarande befinner sig ganska nära botten. Vi har antagit successivt stigande priser för både el och certifikat och en snittintäkt omkring 500 SEK/MWh under 2018. Priserna skulle då harmonisera bättre med nivåerna i norra Kontinentaleuropa, vilket bör vara en rimlig långsiktig utveckling.

Bear points:

  • Osäkerheten gäller i första hand framtida prisnivåer på el och certifikat. Den största risken för bolaget och aktien är om dessa priser faller. 
  • Det finns också en politisk risk som inte skall underskattas. Även om det idag verkar finnas en bred uppslutning som stödjer förnybar energi och vindkraftsindustrin så är politiska beslut ofta oförutsägbara.  

Last updated: 2017-10-06 Source: Redeye