BAHN B

Bahnhof

Press release

Print

Bahnhof: Årsstämma i Bahnhof AB (med ändrad utdelning)

Att fastställa den till stämman föreslagna, årsredovisningen med balans och resultaträkning per den 31 december 2010, samt revisionsberättelsen.Stämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget ...

Att fastställa den till stämman föreslagna, årsredovisningen med balans och resultaträkning per den 31 december 2010, samt revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget angelägenheter under räkenskapsåret 2010.

Ordföranden Jon Karlung redogjorde för förslaget till utdelning i årsredovisningen. I enlighet med styrelsens förslag beslutades det att de vinstmedel om totalt 33 058 778 kr som står till stämmans förfogande skulle disponeras så att 4 700 031 kr utdelas till aktieägarna och resterande 28 358 747 kr överförs i ny räkning. Detta ger en utdelning på 0,45 kr per aktie. Observera att den beslutade utdelningen på 0,45 kr, skiljer sig från den utdelning som styrelsen föreslagit i kallelsen, som var på 0,43 kr.

Det beslutades att för tiden intill närmaste årsstämma välja fyra styrelseledamöter.

Jon Karlung, Andreas Norman, Eric Hasselqvist samt Lars Perers omvaldes till styrelseledamöter i Bahnhof AB.

KPMG Bohlins AB valdes till revisor i bolaget för ytterligare ett verksamhetsår.

Arvode till styrelsens ledamöter bestämdes till ett prisbasbelopp, baserat på gälland räkenskapsår. För ledamöter anställda i företaget utgår inget arvode. Det beslutades vidare att arvodet till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Att i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att till nästa årsstämma höja aktiekapitalet med upp till 400 000 kr genom att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 4 000 000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt.

Antecknades att beslutet biträddes av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Det beslutades att välja Lars Bramelid till att justera protokollet från årsstämman.

Inga övriga frågor togs upp på mötet.