BINV

Bioinvent International

Press release

Print

BioInvent ingår forskningssamarbete och licensavtal inom cancerimmunterapi med Pfizer och gör en nyemission till Pfizer

Pfizer investerar 6 miljoner USD i nya aktier i BioInventLund, Sverige - 21 december 2016 - BioInvent International AB ("BioInvent") (OMXS: BINV), ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av nya immunreglerande ...

Pfizer investerar 6 miljoner USD i nya aktier i BioInvent

Lund, Sverige - 21 december 2016 - BioInvent International AB ("BioInvent") (OMXS: BINV), ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av nya immunreglerande antikroppar för behandling av cancer, meddelar att bolaget har ingått ett forskningssamarbete inom cancerimmunterapi och tecknat ett licensavtal med Pfizer Inc. ("Pfizer") (NYSE: PFE) i syfte att utveckla antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller.

Enligt villkoren i avtalet kommer Pfizer inledningsvis betala BioInvent 10 miljoner USD, inklusive en initial licensavgift, initial forskningsfinansiering, och en investering om 6 miljoner USD i nya aktier i BioInvent till en teckningskurs om 2,56 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om ca 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de 10 handelsdagarna närmast före den 21 december 2016.

Om fem antikroppar utvecklas till kommersialisering har BioInvent möjlighet att erhålla potentiella framtida betalningar förutsatt att vissa milstolpar uppnås, vilket skulle kunna uppgå till mer än 0,5 miljarder USD under avtalets löptid, såväl som upp till tvåsiffriga royalties för de potentiella produkter som kan bli resultatet av samarbetet. Pfizer kommer att ha rätt att utveckla och kommersialisera de antikroppar som genereras mot ett icke redovisat antal tumörassocierade myeloidcellstargets.

I en kommentar till avtalet säger Michael Oredsson, VD för BioInvent: "Vi är mycket glada att kunna tillkännage detta forsknings- och utvecklingssamarbete med Pfizer. Det befäster vår position som experter inom cancerantikroppsbiologi och immunonkologi. Vi ser fram emot att tillsammans med Pfizer utveckla ett antal first-in-class-antikroppar som potentiellt kan behandla en rad cancerformer där behovet av nya terapier är stort."

BioInvent kommer att utnyttja sin expertis inom cancerbiologi i kombination med sitt unika translationella verktyg för läkemedelsutveckling ("F.I.R.S.T") för att identifiera nya onkologiska targets och terapeutiska antikroppar som hämmar cancertillväxt, antingen genom att upphäva tumörassocierade myeloidcellers immunhämmande aktivitet eller genom att minska antalet tumörassocierade myeloidceller i tumören.

"Vi tror att detta kombinerade angreppssätt när det gäller tumörassocierade myeloidceller har potential att avsevärt förbättra effekten av checkpoint-inhibitorer som finns tillgängliga idag och bidra till att aktivera anti-cancerimmunitet hos patienter och cancertyper som inte svarar på nuvarande behandling", säger Björn Frendéus, Chief Scientific Officer på BioInvent.

"Vi ser fram emot att samarbeta med BioInvent, eftersom vi tror att modulering av tumörassocierade myeloidcellers aktivitet ger oss möjlighet att expandera vår portfölj inom onkologi och i förlängningen uppfylla vårt mål att cancerpatienter ska få tillgång till innovativa nya läkemedel", säger Robert Abraham, Ph.D., Senior Vice President och chef för Pfizers Oncology Research & Development Group.

Riktad nyemission
Som en del av avtalet har styrelsen för BioInvent den 21 december 2016, med stöd avårsstämmans bemyndigande den 12 maj 2016, beslutat om en riktad nyemission av 21 973 594 nya aktier till Pfizer till en teckningskurs på 2,56 kronor per aktie, vilket motsvarar en total investering på 6 miljoner USD. Teckningskursen motsvarar en premie på ca 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för BioInvents aktie under de 10 handelsdagarna närmast före den 21 december 2016. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att investeringen, förutom att tillföra BioInvent nytt kapital, medför att Pfizer kommer in som en ny strategisk partner och aktieägare, vilket är i linje med aktieägarnas intresse.

Som ett resultat av nyemissionen kommer antalet aktier i BioInvent att öka från 282 721 619 aktier till 304 695 213 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka från 22 617 730 kronor till 24 375 617. De nya aktierna beräknas bli registrerade hos Bolagsverket och tillgängliga för handel på Nasdaq Stockholm den 28 december 2016. Pfizer har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja eller på annat sätt avyttra aktierna under en period av 90 dagar från emissionen. Efter den riktade emissionen kommer Pfizer att äga cirka 7,2 procent av BioInvents aktiekapital.

Bakgrundsinformation: 

Om tumörassocierade myeloidceller
Tumörassocierade myeloidceller förekommer i tumörmikromiljön där de bidrar till immunhämmande aktiviteter som möjliggör solida tumörers utveckling och överlevnad, så väl som spridning av metastaser. Det har visats att förekomst av tumörassocierade myeloidceller och förhöjt uttryck av myeolidcellsspecifika kemokiner korrelerar med en dålig prognos vid många cancertyper.

Till skillnad från T-celler, som anses vara det främsta målet för dagens tillgängliga checkpoint-inhibitorer, hör myeloidceller till det medfödda immunförsvaret. Ett optimalt immunförsvar mot cancer kräver att både ledet med medfödd immunitet och ledet med adaptiv immunitet (inklusive T-cellmedierad immunitet) aktiveras och samarbetar för att bekämpa cancerceller. Detta utgör grunden för förbättrad anticancerterapi genom kombinerad användning av antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller och checkpoint-inhibitorer.

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikropparför cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com 

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2016 kl. 8.00 CET.