BINV

Bioinvent International

Research note

Print

Bioinvent: Stabila finanser in i 2017

Morgonens bokslutskommuniké för 2016 bjöd inte på några betydande nyheter, varken kring projekten eller det siffermässiga. Rapporten innehöll dock en mer officiell bekräftelse av att en läkemedelskandidat valts inom OX40-programmet, vilket är positivt. Det vi saknar är mer tydlighet kring strategi för det gemensamtägda projektet THR-317, där fas II-studie inleddes i början av året.

Det siffermässiga utfallet i fjärde kvartalet 2016 hamnade något under vår förväntan. Vi hade räknat med att hela beloppet om 4 miljoner dollar från Pfizer skulle rapporteras under fjärde kvartalet, men som nu preciseras till 3 miljoner dollar i kontantersättning och 1 miljon dollar i forskningsstöd för 2017. Nettoomsättningen hamnade därför på 30,8 (10,0) miljoner kronor mot förväntade 40,8 miljoner kronor. Rörelsekostnaderna var mer i linje med vår prognos och uppgick till 38,1 (35,4) miljoner kronor mot förväntande 37,3 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden hamnade på -22,9 (-10,2) miljoner kronor. Värt att poängtera är att kontantersättningen från Pfizer på 3 miljoner dollar är upptagen som fordran och betalas ut i början av 2017. Forskningsstödet betalas ut löpande under innevarande året. Likvida medel per sista december 2016 uppgick därför till 226,1 (40,0) miljoner kronor. Även om vi utgår från ett ganska negativt scenario kring möjligheten för bolaget att generera intäkter i verksamheten närmaste åren framstår bolagets finanser som bra och tillräckligt åtminstone till och med utgången av 2018. 

Rapporten bekräftar att bolaget valt en läkemedelskandidat inom OX40-programmet. Informationen är dock ännu begränsad och det enda som vi i nuläget får veta är att denna ska vara differentierad mot andra OX40 antikroppar som är under utveckling. OX40 ser vi som en intressant immunonkologisk måltavla, men fältet är konkurrensutsatt. De flesta ledande läkemedelsbolagen inom immunonkologiområdet driver i dag egna projekt med antikroppar riktade mot OX40.

Kring det gemensamtägda projektet, THR-317 (40 procents ägande för Bioinvent), framkommer inget nytt i rapporten, vilket var lite av en besvikelse. Utvärdering och diskussioner med Thrombogencis är ännu inte i mål, men tidsmässigt anser vi det rimligt att förvänta sig att något mer konkret ska kommuniceras under första halvåret i år, men det är en gissning från vår sida. Vi bedömer att det kan finnas ett betydande värde i projektet, men det är svårt att värdera tills vi vet hur Bioinvent agerar.

Bolagets två kliniska studier med BI-1206 och TB-403 pågår för fullt och vi räknar med att bolaget under året kommer ge mer information kring utvecklingen i dessa. Sammantaget ser vi dagens rapport som stabil och bekräftar vår syn på caset Bioinvent. Inför dagens rapport uppgick vårt motiverade värde till 5,6 kronor, men som troligtvis kommer justeras upp något när vi adderar OX40 i vår värderingsmodell. Vi tycker Bioinvent tillhör de mest intressanta aktierna bland forskningsbolagen, utifrån ett risk/potential-perspektiv.

Download our latest Research Report from 2017-06-02

Download full report icon-download