CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Säkerhetsstudier genomförda, CAN04 på väg mot klinik

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Cantargia meddelade tidigare i dag att ledande produktkandidaten CAN04 visat god säkerhet i GLP-studier. Resultaten stödjer CAN04:s säkerhetsprofil, vilket är positivt inför den fas I/IIa studie som planeras starta inom kort. Cantargia är nu på väg in i ett spännande skede och vi förväntar oss en ökad aktivitet under andra halvan av året.

Cantargia meddelade tidigare i dag att ledande produktkandidaten CAN04 visat god säkerhet i GLP-studier. CAN04 genomgick två säkerhetsstudier. Den ena var en doseskaleringsfas i djur där upp till 100mg/kg (upp till tio gånger högre än human dos) administrerades veckovis i fyra veckor, följt av en fyra veckors återhämtningsperiod. Den andra studien var i human vävnad. CAN04 visade i studierna på en låg affinitet till normal vävnad och överlag bra säkerhetsprofil utan toxicitetsproblem. Histologisk och patologiska analyser tydde på att CAN04 är förenat med få oönskade effekter.

Detta är de slutliga förberedelserna för att kunna lämna in ansökan om att starta fas I/IIa-studien inom solida tumörer., där icke-småcellig lungcancer och pankreascancer är i fokus för Cantargia. I meddelandet nämns att målet är att kunna starta studien under juni 2017, vilket är enigt med tidigare målsättning om start under första halvan av året. Detta bedömer vi vara en något optimistisk tidsplan i dagsläget, men om allt flyter på som det ska så ska det kunna genomföras enligt målsättning. 

Cantargia står nu inför en spännande period i bolagets historia, där de första kliniska prövningarna genomförs med huvudprojektet CAN04. Vi förväntar oss att aktiviteten kommer att öka under det andra halvåret, med fas I-studie samt uppdateringar kring kombinationspotentialen med olika standardbehandlingar.

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download