CANTA

Cantargia

Press release

Print

Extra bolagsstämma i Cantargia

Vid extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ) ("Cantargia" eller "Bolaget") den 27 november 2017 beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut från den 9 november 2017 om en riktad nyemission och en nyemission med ...

Vid extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ) ("Cantargia" eller "Bolaget") den 27 november 2017 beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut från den 9 november 2017 om en riktad nyemission och en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Beslutet om den riktade nyemission innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 189 200 kronor genom emission av högst 14 865 000 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett begränsat antal investerare, däribland Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Nordic Cross Asset Management och Handelsbanken Läkemedelsfond. Teckningskursen uppgår till 6,80 kronor per aktie. Genom emissionen tillförs Cantargia cirka 101 miljoner kronor före emissionskostnader.

Beslutet om företrädesemissionen innebär att fem befintliga aktier i Cantargia berättigar till teckning av tre nya aktier. Teckningskursen uppgår till 6,80 kronor per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Cantargia högst cirka 131 miljoner kronor före emissionskostnader. Avstämningsdagen för rätt att delta i emissionen är den 29 november 2017. Teckning av nya aktier ska ske under perioden 1 - 15 december 2017. Genom företrädesemissionen kommer högst 19 245 304 nya aktier att ges ut, motsvararande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 1 539 624 kronor. Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Den extra bolagsstämman beslutade även att välja dr Patricia Delaite till ny styrelseledamot i bolaget. Dr Patricia Delaite, född 1963, är medicine doktor och har en MBA från University of Lausanne. Hon är för närvarande Executive Medical director på Incyte Biosciences International i Genève och har tidigare innehaft ledande positioner på bland annat Ariad Pharmaceutical, Novartis och Eli Lilly.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för emissionerna, se Cantargias pressmeddelande den 9 november 2017.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

För ytterligare information, kontakta                 
Göran Forsberg, VD                    
Telefon: 046-275 62 60               
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
 Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017, kl. 18.00.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Cantargia och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet för företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Cantargia har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende värdepapperna i företrädesemissionen i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet rörande företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cantargias aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.