CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: En bra start på året

Cantargia släppte tidigare i dag sin rapport för Q1. Man har startat året väl och vi kommer att få se en ökande aktivitet i bolaget den kommande tiden.

Cantargia har startat året väl, både operativt och på aktiemarknaden. Den stora nyheten var att positiva indikationer på anti-cancer effekt har visats i prekliniska modeller, vilket sedan presenterades på AACR i Chicago. Resultaten visade hur CAN04 har potentialen att angripa tumören genom att gå mot celler i mikromiljön, vilket minskar tumörens förmåga att spridas och bilda metastaser. CAN04 har tidigare visat på tumörcellsdödande effekt och med dessa nya data så ger resultaten indikationer på att CAN04 kan (1) blockera IL-1:s förmåga att stimulera tumörceller, (2) stimulera NK-celler till att avdöda tumörceller och (3) påverka tumörens mikromiljö vilket motverkar tumörinflammationen som är tillväxtstimulerande. Differentieringen mot canakinumab (Ilaris, Novartis), vilket endast blockerar IL-1 beta och inte har någon ADCC effekt, kan därför bli tydlig i att CAN04 har flera möjligheter till att motverka utvecklandet av tumörer.

Under de senaste månaderna så har Cantargias patentsituation stärkts kring CAN04. Överklagandena som inkommit kring Cantargias europapatent runt IL1RAP och antikroppsbehandling av solida tumörer och hematologisk cancer avslogs, vilket gör att Cantargias patent kvarstår utan ändringar. Det är en positiv händelse som blir betydelsefull i det långa loppet. Samtidigt så har patentsituationen stärkts i USA för hematologisk cancer samt i Kina och Kanada. Sammantaget så anser vi att Cantargia har en mycket fördelaktig patentsituation kring CAN04. 

Finansiellt så vart resultatet för Q1 -13,7 (-18,4) miljoner. Operativt kassaflöde var -29,2 (-17,8) miljoner, vilket gör att bolaget nu har cirka 240 miljoner kronor kvar i kassan. 

Aktien har gått starkt de senaste månaderna, stärkt av en väl genomförd finansieringsrunda samt positiva prekliniska resultat. Framöver så kommer vi att få se en ökande aktivitet i bolaget där fas I-delen av CANFOUR-studien kommer att kunna avrapporteras under Q3. Sedan rullar studien vidare i en fas IIa-del, där CAN04 avses studeras inom både icke-småcellig lungcancer och pankreascancer. Vi kommer sannolikt att få en bättre bild över studiedesign och kombinationsstrategin inom kort, varefter vi kommer att dyka djupare i Cantargias och CAN04:s potential. 

 

 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download