CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Interimdata från CANFOUR presenteras på ESMO

Cantargia meddelade i dag att interimdata från fas I/II-studien CANFOUR kommer att presenteras på ESMO den 20e oktober 2018. Initiala resultat pekar mot en god säkerhetsprofil för CAN04.

Den årliga kongressen arrangerad av ESMO (European Society for Medical Oncology) är en av världens mest prestigefyllda kongresser fokuserade på onkologi och går av stapeln den 19-23 oktober i München, Tyskland. 

Abstraktet* offentliggjordes under dagen och inkluderar nio (n=9) patienter som deltagit i Cantargias CANFOUR-studie fram till och med maj 2018. I postern som presenteras på ESMO den 20 oktober så kommer detta att utökas med ytterligare data som erhållits fram till september 2018. 

Det primära målet i fas I-delen av CANFOUR-studien är att bedöma säkerhet och tolerabilitet genom en så kallad 3+3 doseskaleringsstudie. Av de nio patienterna som inkluderas i abstraktet så var medelåldern 66 år (range 48-77), varav 5 män och 4 kvinnor. Patienterna var i ett sent skede av sjukdomen och hade återkommande eller svårbehandlad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), bukspottkörtelcancer, bröst- eller kolorektalcancer och hade genomgått, i medel, 5 (2-11) behandlingslinjer innan inkludering i studien. 

Sammantaget så visade datan att CAN04 har en överlag god säkerhetsprofil upp till 3mg/kg. Dosbegränsande tolerabilitet har ännu inte uppnåtts, därav anledningen till att fas I-delen utökades med fler patienter för att nå rekommenderad fas II-dos.

Biverkningar (adverse events) inträffade främst efter första dosen och bestod av trötthet (67% av patienterna), illamående (44%), feber (44%), infusionsrelaterade raktioner (44%) och klåda (44%). Ett svårare fall (grade 3) av infusionsrelaterad reaktion inträffade i studien. Biverkningar av detta slag är vanligt vid antikroppsbehandling och tycks ha varit snabbt övergående.

Effektmässigt så rapporterades att 2 av 6 patienter nått ett stabilt sjukdomsstadie medan 4 av 6 progresserade i sin sjukdom efter 8 veckors behandling. Men då den initiala delen av studien har målet att utvärdera säkerhet och tolerabilitet, samt att patienterna är mycket svårt sjuka och den optimala dosen ännu inte uppnåtts, så anser vi att det inte är möjligt att dra några slutsatser kring effekten i dagsläget.

Sammantaget så bedömer vi att data pekar mot att CAN04 är säker och har god tolerabilitet, vilket ger goda förutsättningar för framtida behandlingar. Detta kan bli speciellt relevant vid kombinationsbehandlingar där synergier kan uppnås utan stora biverkningar. Med ytterligare data från ett större antal patienter vid ESMO så kommer vi få mer klarhet kring CAN04:s behandlingspotential. Senare under Q4 så kommer vi även att få ta del av finala resultat från fas I-delen och tillsammans så ger det ett intressant nyhetsflöde kring Cantargia framöver. Detta kommer att kunna ge investerare en klarare bild kring potentialen i CAN04 inför fas II-delen av CANFOUR, vilket avses kunna starta senare i Q4. 

*Abstraktet som släppts kan hittas på följande länk med nummer 1172P och titeln "A first-in-class, first-in-human phase I/IIa trial of CAN04, targeting interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP), in patients with solid tumors".

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download