CANTA

Cantargia

Press release

Print

Cantargia AB: Valberedning utsedd inför årsstämman 2018

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Cantargia AB ("Cantargia") meddelar härmed att valberedning inför årsstämman 2018 utsetts och består av Claus Andersson (partner i Sunstone Life Science Ventures och styrelseledamot i Cantargia), Mats Larsson (Första AP-fonden) och Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden). Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjer fastlagda på årsstämman 2017. 

Valberedningen representerar per den 31 december 2017 tillsammans 20,5 procent av aktierna i Cantargia. Valberedningen har i uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

  • förslag till ordförande vid årsstämman;

  • förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt antalet revisorer;

  • förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott;

  • förslag till arvode till revisorer;

  • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

  • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag;

  • förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), org.nr. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.