CANTA

Cantargia

Fundamental View

Cantargia är ett Lundabaserat bioteknikföretag vars mål är att utveckla antikroppsbaserade läkemedel mot svårbehandlade sjukdomar. Bolaget driver en effektiv organisation och outsourcar majoriteten av den kliniska utvecklingen. Då den grundläggande forskningen redan är genomförd och patenterad så har dagens ledning främst kliniska utvecklingsmilstolpar framför sig. Bolagets strategiska mål går ut på att ta projekten genom tidig fas i egen regi för att sedan söka partneravtal. Då bolaget inte har några intäkter i dagsläget så ligger värdet i Cantargia i kontantbetalningar, milstolpbetalningar och royalties som kan erhållas på framtida försäljning.

Det ledande projektet CAN04 är en antikropp inom cancerbehandling och fas I/IIa-studier startade under 2017. Projektet kommer att utvärderas i solida tumörer i första hand och CAN04 kommer att studeras som både mono- och kombinationsterapi tidigt i utvecklingen, vilket tillsammans med en adaptiv studiedesign ger bolaget flexibilitet och kan leda till tidsbesparingar längre fram. Cantargia har även startat utvecklingen av en antikropp mot inflammatoriska sjukdomar men projektet är ännu i ett tidigt skede.

Last updated: 2017-11-17 Source: Redeye

Cantargia ledande projekt CAN04 är en dubbelmekanistisk antikropp som utvecklas för behandling av cancer. Den ena funktionen är att CAN04 binder till och hämmar interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP), en signalmolekyl i interleukin-1 (IL1)-systemet. När antikroppen bundit till målmolekylen så har CAN04 förmågan att inducera antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC). Detta är mekanismen i vilken antikroppen rekryterar immunsystemets naturliga mördarceller (NK-celler) för att eliminera cancercellen. Tillsammans så blir det en komplex mekanism som har en god klinisk rationell för behandlingen av cancer.

IL1-signaleringen har en viktig roll i att skapa en inflammatorisk mikromiljö runt cancercellerna, vilket är en drivande faktor i tumörtillväxt och spridning. Signaleringen sker genom att något av IL1s signalproteiner (IL1 alfa/beta eller IL33) binder till en co-receptor (IL1R/IL1RAP) på cancercellen, vilken i sin tur skickar tillväxtsignalen vidare in i cellen. Genom att binda till IL1RAP och blockera dess signalförmåga så hindrar CAN04 cytokinerna (IL1 alfa/beta) från att kommunicera med cancercellerna, vilket kan strypa spridning och tillväxt av tumörcellerna.

CAN04 kommer att studeras inom solida tumörer, där en fas I/IIa-studie (CANFOUR) startade under hösten 2017. Den inledande fas I-delen bör ta cirka 12 månader att genomföra och tillsammans med prekliniska kombinationsstudier så kommer detta att lägga grunden för den fortsatta utvecklingen i fas IIa, där CAN04 kommer att studeras som både monoterapi och kombinationsterapi inom icke-småcellig lungcancer och pankreascancer. Planer finns även på att starta en fas IIa-studie i akut myeloisk leukemi. Slutresultat från fas I/IIa-studien kan komma att presenteras under första halvan av 2020 och blir den stora katalysatoren för Cantargia.

Cantargia har även startat utvecklingen av CANxx, en IL-1-hämmande antikropp som kan användas vid behandling av autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Projektet är ännu i ett tidigt skede och en klinisk kandidat kan gå in i utveckling först under 2019.

Last updated: 2017-11-15 Source: Redeye

Effektiva cancerläkemedel är eftertraktade och några av läkemedelsindustrins storsäljare. Marknadsförsäljningen inom cancer stod i över 85 miljarder USD under 2015, vilket är troligt att öka i och med intåget av flertalet effektiva målinriktade terapier. Cantargias initiala indikation icke-småcellig lungcancer hade under 2015 en marknad på över 7 miljarder USD, vilket estimeras öka till 18 miljarder USD år 2023. Behovet är enormt och effektiva terapier har möjligheten att ta bra betalt för behandlingen, vilket ger en stor tillväxtpotential.

Konkurrensen inom lungcancer är stor med många läkemedelskandidater under utveckling. Godkännande av flertalet målinriktade terapier kan komma att höja ribban för marknadslansering. Pankreascancer är en mycket svårartad sjukdom med få lovande målinriktade terapier under utveckling. Konkurrensen är därför låg och den svårartade naturen av sjukdomen är det största hindret för CAN04.

Intresset kring IL-1-hämmare inom cancerbehandling tycks öka då kopplingen mellan inflammation och cancer blir allt tydligare. Få konkurrenter är under utveckling men draghjälp kan komma i form av Novartis canakinumab, vilken visat sig minska risken för utveckling av cancer och nu studeras som behandling i redan utvecklade tumörer. Cantargias slutresultat från fas I/IIa presenteras runt första halvan av 2020 och det finns en god chans att man kommer ha medvind i partnerförhandlingarna genom ett ökat intresse för konceptet inom industrin.

På grund av de marknadsmässiga förutsättningarna så är affärsaktiviteten kontinuerligt hög bland cancerläkemedel. Målinriktade terapier och kombinationspotentialen i flertalet indikationer har bidragit till en stark våg av uppköp och in-licenseringar. Perioden 2011 – 2016 genomfördes det 44 jämförbara transaktioner som involverade en antikroppsbaserad onkologiprodukt i preklinik, fas I, eller fas II. Medianvärdet på dessa transaktioner var cirka 460 miljoner USD, varav 30 miljoner USD i kontantbetalning och det finns inget som tyder på att aktiviteten är på väg att avta i närtid.

Last updated: 2017-11-15 Source: Redeye

  • Ny, unik antikropp med nytt koncept inom cancerbehandling
  • Kopplingen inflammation-cancer blir tydligare och intresset från industrin kommer att ge medvind i utvecklingen
  • God långsiktig potential - CANFOUR data 1H-2020 den stora katalysatoren

Cantargia är ett Lundabaserat bioteknikbolag som utvecklar antikroppar mot svårbehandlade sjukdomar. Bolagets ledande projekt CAN04 är en anti-IL1RAP antikropp och studeras inom cancer. Fas I/IIa studien CANFOUR startade under 2017 och slutresultat väntas vid H1-2020. Resultaten blir den stora inflexionspunkten för Cantargia och förutsättningarna för att lyckas är goda. Bolagets mål är sedan att hitta en partner som tar CAN04 vidare i ett registreringsgrundande program.

Inflammationens roll i uppkomst och tillväxt av tumörer blir allt tydligare. Interleukin-1-systemet är den prototypiska pro-inflammatoriska cytokinen, där IL-1α/β binder till IL-1R/IL1RAP och skickar inflammatoriska signaler in i cellen. Cancerceller har visat sig använda detta för att signalera tillväxt och spridning och bland annat Cantargia har visat att majoriteten av patienter i flera solida tumörformer uttrycker IL1RAP. Att blockera receptorn kan därför vara en effektiv cancerbehandling.

Hypotesen befinner sig ännu i konceptstadiet, men nyligen publicerade data från en flerårsstudie (CANTOS) i över 10 000 hjärt-kärlpatienter behandlade med profylaktisk anti-IL-1β canakinumab (Ilaris, Novartis) visade en minskad risk för att utveckla eller dö av cancer med mellan 67 och 77 procent. Studien var inte designad för att visa på behandling av cancerpatienter och går inte att extrapolera för det ändamålet, men det är intressanta resultat som tycks visa på IL-1:s roll i cancerutveckling. Intresset i industrin tycks ha ökat i och med resultaten och Novartis i synnerhet satsar på konceptet. Sedan tidigare så studeras canakinumab i en fas I-studie i solida tumörer i kombination med den experimentella PD-1-hämmare PDR001, där slutresultat väntas under Q1-2020. CANTOS gav Novartis blodad tand och bolaget meddelade i samband med Q3 rapporten att de avser starta tre separata fas III-studier inom adjuvant, 1L respektive 2L icke-småcellig lungcancer.

Konkurrensen kan tyckas hård för Cantargia, men faktum är att canakinumab och CAN04 har differentierade mekanismer och är inte fullt jämförbara. Canakinumab utvecklades specifikt för autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, där en ADCC-effekt (celldödande) är ofördelaktig, och antikroppen blockerar endast signalmolekylen IL-1β. CAN04 är däremot optimerad för cancerbehandling och har en dubbelmekanism som skulle kunna överträffa canakinumab i det syftet. CAN04 blockerar IL1RAP, vilket inkluderar både IL-1α/β, samt inducerar celldöd genom ADCC. Med det så kan man få en dubbelt målinriktad anti-cancereffekt, både genom att hämma tillväxtsignalerna och avdöda cancerceller som uttrycker IL1RAP. Med tanke på konceptets samt antikroppens goda rationell så bedömer vi därför att CAN04 har god chans att visa på starka resultat i CANFOUR.

I CANFOUR så kommer CAN04 utvärderas i de solida tumörformerna icke-småcellig lungcancer och pankreascancer. Man avser även starta en fas IIa-studie inom akut myeloisk leukemi. CAN04 kommer att studeras både som mono- och kombinationsterapi, vilket ger goda förutsättningar till att hitta rätt signaler. Med tanke på att man utvecklar en unik antikropp mot ett nytt koncept inom cancer så tror vi intresset kommer att vara stort och anser att man vid goda resultat sitter i en stark förhandlingsposition. Dessutom så ger det rigorösa studieprogrammet i CANFOUR en partner möjligheten att gå direkt in i ett registreringsgrundande studieprogram. 

Vi anser att det finns ett fördelaktigt bet i Cantargia för den investerare som kan sitta på händerna fram tills studiedata presenteras under H1-2020. Bolaget kommer att vara väl finansierat i och med en emission under vintern 2017 och det finns i dagsläget möjligheter att ta en position i aktien till en fördelaktig risk/reward. 

Last updated: 2017-11-17 Source: Redeye