GENO

Genovis

Research note

Print

Genovis: Emission ska säkerställa tillväxt

Genovis meddelade under eftermiddagen att man genomför en företrädesemission på cirka 23 miljoner kronor före transaktionskostnader, förutsatt årsstämmans godkännande. Vi har tidigare lyft fram Genovis svaga balansräkning som ett orosmoment för aktien och dagens besked är inte någon större nyhet för den insatte. Emissionen ska bland annat säkerställa lansering av nya produkter som väntas lanseras under 2016. De nya produkterna ska adressera nya marknader och applikationsområden vilket vi tror kommer driva tillväxten på kort sikt samt minska Genovis beroende av ett fåtal produkter. Tillförd likvid borde enligt vår mening ta bolaget till svarta siffror, vilket allt annat lika ger en indikation att sista emissionen är genomförd.

Genovis meddelade tidigare under dagen att man ämnar genomföra en företrädesemission på cirka 23 miljoner kronor, förutsatt årstämmans godkännande. Rationalen bakom beslutet är att Genovis vill bredda produktportföljen och således minska beroendet av ett fåtal produkter. Vidare har geografisk expansion stått högt upp på agendan. Den asiatiska marknaden har varit relativt obearbetad och erbjuder tillväxtmöjligheter för Genovis produktportfölj. Genovis har uppvisat stabil tillväxt och för att säkerställa samma trend även på längre sikt investerar Genovis i fler säljare och förbättrad infrastruktur. Sammantaget ger dagens finansieringsbesked förutsättningar för Genovis att ta sig till svarta siffror vilket innebär, allt annat lika, att sista emissionen är genomförd.

 

För varje aktie i Genovis som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt, och två teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie. Dagens emission kommer leda till viss utspädning av antal aktier vilket kommer få effekt på vårt motiverade värde. Samtidigt är vår bedömning att den finansiella risken som legat som en våt filt över aktien i stort är överspelad. Kan Genovis och Promega dessutom komma med en lösning på den juridiska situationen är enligt vår bedömning de flesta orosmoment för aktien borta. 

Download our latest Research Report from 2017-10-11

Download full report icon-download