HMED

Hansa Medical

Research note

Print

Hansa Medical: Särläkemedelsstatus för anti-GBM

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Hansa meddelade i dag att FDA har beviljat imlifidase (IdeS) särläkemedelsstatus för behandling av anti-GBM.

Imlifidase studeras för närvarande i en prövarinitierad fas II-studie i Europa. Vid slutet av mars så hade sju patienter inkluderats. Begränsat med data har offentliggjorts men patienterna tycks svara väl på behandlingen. Målet är att 15 patienter ska inkluderas i studien, vilket med den nuvarande takten kan slutföras under 2018. Patienterna följs sedan i sex månader, varefter resultat kan avläsas. 

Särläkemedelsstatus beviljas till läkemedelskandidater som riktas mot en patientgrupp på färre än 200 000. Det uppskattas att incidensen av anti-GBM är cirka 1 per 1 miljon invånare, vilket ger runt 325 patienter som diagnostiseras per år i USA. Anti-GBM är också en svår och snabbt progressiv sjukdom som ofta leder till njursvikt eller värre inom sex månader. Med dess unika mekanism och effekt så antar vi att imlifidase kan komma att få ett starkt upptag om man når marknad. Vi estimerar en toppförsäljnining på cirka 350 miljoner kronor. Men många steg återstår innan man kan börja marknadsföra produkten och inga detaljerade resultat har ännu offentliggjorts. 

Download our latest Research Report from 2018-06-12

Download full report icon-download