Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
INDEX

InDex Pharmaceuticals

Fundamental View

InDex Pharmaceuticals är ett Stockholmsbaserat läkemedelsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar. Ledande projektet cobitolimod är under utveckling för behandling av måttlig-till-svår ulcerös kolit, en kronisk inflammation av tjocktarmen. Projektet går in i fas IIb under första halvåret 2017 och resultat väntas runt årskskiftet 2018/2019. Efter det så är InDex mål att hitta en partner för cobitolimod inför fas III. Bolaget har en slimmad struktur med färre än tio anställda och all produktion och utveckling sker genom outsourcing. Andra projekt under utveckling inkluderar ett bibliotek av oligonukleotider med antiinflammatoriska egenskaper och målet är att driva de mest lovande projekten fram till fas I. Flera år återstår innan InDex kan uppnå lönsamhet, men bolaget har årliga intäkter på knappt 400 000 kronor från DiBiCol, ett diagnostiskt kit för inflammatorisk tarmsjukdom.

Last updated: 2017-05-29 Source: Redeye

Toll-like receptorer (TLR) är kärnan i INDEX forskning och kliniska utvecklingsprogram. Bolaget har genom sin plattform kunnat ta fram över 150 TLR9-agonister, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att kunna användas för behandling av olika immunologiska sjukdomar. DIMS härmar bakteriellt DNA utan att vara skadligt och stimulerar immunceller att producera gynnsamma antiinflammatoriska cytokiner som bidrar till att dämpa inflammationen. INDEX har flera projekt under utveckling och ett diagnostiskt kit på marknaden. Bolagets ledande substans, cobitolimod, är i klinisk fas IIb för behandling av patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

Kliniska studier har visat att cobitolimod är säker, effektiv och har en snabb antiinflammatorisk effekt. Eftersom läkemedlet administreras topikalt (lokalt) absorberas det i väldigt liten grad systemiskt vilket ger en utmärkt säkerhetsprofil. Lokal administrering ger också en relativt snabb effekt jämfört med systemiskt administrerade läkemedel, vilket värdesätts av patienterna. Administreringen begränsas däremot till den nedre delen av tjocktarmen vilket gör att de behandlingsbara patienterna är de med vänstersidig ulcerös kolit, vilka utgör cirka 80 procent av totalt antal patienter. Detta begränsar breddningsmöjligheterna till kronisk pouchit och möjligtvis även pankolit.

Last updated: 2017-05-26 Source: Redeye

I dagsläget uppskattas läkemedelsmarknaden för ulcerös kolit till cirka 5 miljarder USD och domineras av fyra biologiska antikroppsbaserade läkemedel som har över 80 procent av den totala försäljningen. Marknaden förväntas vara värd 6,5 miljarder USD år 2022 till följd av en ökad incidens, förbättrad diagnostik, nya och dyrare behandlingar samt sjukdomens kroniska natur.

Introduktionen av TNF-antagonister har under de senaste tio åren dramatiskt förändrat behandlingen av ulcerös kolit. Sedan 2013 så finns tre TNF-alfa-hämmare på marknaden–infliximab (Remicade, Janssen), adalimumab (Humira, AbbVie) och golimumab (Simponi, Janssen)–med snarlika indikationer för respektive läkemedel. Vart och ett av dessa läkemedel har visat sig fungera bra för att inducera och bibehålla remission vid måttlig till svår ulcerös kolit. Dessutom är dessa biologiska läkemedel kända för sin förmåga att ändra sjukdomens naturliga förlopp genom att inducera läkning av tarmslemhinnan, minska beroendet av glukokortikosteroider och reducera behovet av kolektomi.

Men trots den tydliga påverkan på behandlingsförloppet är TNF-alfahämmare fortfarande otillräckliga för en betydande andel patienter med ulcerös kolit. Runt 40 procent av patienterna med ulcerös kolit svarar inte på dessa läkemedel och för ytterligare 30 eller 40 procent av patienterna avtar behandlingseffekten över tid. Behandlingen av ulcerös kolit börjar lägga större vikt vid snabb verkan och säkerhet, vilket skapar utrymme för nya behandlingsalternativ, som exempelvis INDEX ledande projekt cobitolimod.

Det råder hård konkurrens inom området, vilket tyder på att ulcerös kolit är en kommersiellt intressant indikation. Flera projekt med potential att förändra behandlingen befinner sig i sen utvecklingsfas, se tabellen nedan. Samtliga av dessa läkemedel administreras dock systemiskt och är inte riktade direkt mot tjocktarmen, vilket potentiellt begränsar effekten. Ingen har ännu visat på en tydligt bättre effekt jämfört med marknadsförda produkter i en fas III-studie. Flera av dessa har emellertid visat sig vara säkrare än anti-TNF-antikroppar och många administreras oralt, vilket patienterna föredrar. Minst tre av konkurrenterna kan komma att lanseras före cobitolimod, vilket kan ge kommersiell motvind.

Last updated: 2017-04-18 Source: Redeye

  • Läkemedelskandidat med en brokig historia men lovande framtid
  • Behandlingsparadigm visar tecken på förändring i cobitolimods favör - kommersiella medvindar kan ge extra lyft
  • Hög sannolikhet till goda resultat - överdriven oro över tidigare misslyckanden - värdering visar på betydande uppsida

InDex har en brokig historia men en lovande framtid. Bolaget kommer från en misslyckad fas III-studie (COLLECT) och tar nu ett steg tillbaka för att optimera doseringen av cobitolimod i en fas IIb-studie (CONDUCT). Ett missförstånd bland investerare är att bakslaget betyder att cobitolimod inte fungerar. Vi anser dock att de dåliga resultaten i COLLECT inte är läkemedelsrelaterade utan berodde på brister i studiedesignen. Studien var baserad på en enarmad, öppen singelcenterstudie i 14 patienter, vilket ansågs tillräckligt av tidigare ledning. Studien använde ett löst definierat primärt effektmått baserat på CAI för att mäta remission – ett effektmått med flera variabler som inte längre anses relevanta. Dessutom var tidpunkten för den primära effektmätningen vid vecka 12 – åtta veckor efter den sista dosen – vilket gav sjukdomen möjlighet att avta av sig själv. Det långa tidsintervallet i kombination med ett löst definerat effektmått resulterade i en överraskande hög placeboeffekt, vilkte inte varit ovanligt i studier av ulcerös kolit då det naturliga sjukdomsförloppet omfattar perioder med aktiv sjukdom följda av perioder av remission. Med ny ledning och lärdomar från tidigare misslyckanden så har InDex designat CONDUCT-studien baserat på de rekommendationer som FDA och EMA gav ut 2016. Effektmåttet är ett mer strikt definierat poängsystem kallat modifierad Mayo-score. De nya primära måtten var sekundära mått i COLLECT, för vilka cobitolimod visade statistisk signifikans. Avläsningen kommer även ligga närmare sista dosen och man kommer samtidigt öka både frekvens och dosering av cobitolimod, vilket ökar chansen till god effekt. Med den förbättrade studiedesignen, en god säkerhetsprofil och tidigare klinisk effektdata, anser vi att InDex har en mycket god sannolikhet till en lyckad fas IIb. CONDUCT-studien inleds under andra kvartalet av 2017 och vi räknar med resultat till början av 2019.

Utvecklingen av cobitolimod sker i medvind då behandlingsparadigmen visar tendenser till ett ökat fokus på läkemedel som kan ge en snabb och ihållande remission med lågt systemisk upptag – i linje med cobitolimods läkemedelsprofil och utom räckhåll för flera nuvarande behandlingar som lämnar mer att önska. Med goda data i ryggen så är cobitolimods eventuella framgång inte en fråga om produkten har en terapeutisk effekt eller inte, utan snarare om effekten är konkurrenskraftig nog för att ta en stor marknadsandel. Konkurrensen på marknaden är nämligen tuff och vi anser att cobitolimod kan behöva visa ett delta på över 20 procent i CONDUCT, att jämföra med nuvarande biologiska terapier som visat på delta runt 10-20 procent.

Investerare har, utöver fas III-studien, även visat oro över det avslutade samarbetsavtalet med spanska Almirall där InDex återfick alla rättigheter under 2015.  Deal-värdet var också lågt: en kontant betalning på 5 miljoner Euro och en tvåsiffrig royalty för fullständiga europeiska rättigheter till ett fas III-projekt nära lansering. Vi argumenterar för att oron är överdriven. Det avbrutna samarbetet berodde på en strategisk omläggning där Almirall genomförde en ompositionering med fokus på dermatologi. Vår uppfattning är även att värdet på affären inte är speciellt informationsgivande då cobitolimod i princip var ett annat projekt vid den tidpunkten. Produkten utvecklades som en sista linjens behandling för patienter som väntade på kolektomi, vilket gav begränsad försäljningspotential. I dag riktas cobitolimod mot en bredare patientgrupp och där försäljningspotential kan vara upp till 1,5 miljarder USD. Avbrutna partneravtal är mer regel än undantag i läkemedelsutveckling. Det uppskattas att cirka tio procent av alla avslutade avtal för substanser ingår nya partneravtal för att senare nå blockbuster-framgång. Vid ett positivt utfall i CONDUCT så anser vi att InDex har god chans att åter igen licensiera ut cobitolimod inför fas III.

En investering i InDex erbjuder stor potentiell uppsida. Vi anser dock att alla investeringar inkluderar sämre sidor och presenterar därför de tre viktigaste punkterna som investerare bör tänka på. För det första så är storleken på studiearmarna relativt liten – 215 patienter delat på 5 studiegrupper där varje patient representerar 2,5 procent – vilket vid några misslyckade behandlingar, trots bra övriga resultat, kan leda till att studiens statistiska styrka blir för svag. För det andra så saknar InDex kortsiktiga katalysatorer och aktien kan lida fram till studiedata närmar sig. Sist så vill vi peka på att konkurrensen kring rekrytering av patienter är stor och att en snabb process inte kan räknas med. Bolaget kan därför riskera fördröjningar eller till och med misslyckas att få en fullt rekryterad studie, vilket kan leda till en emission tidigare än planerat.

Last updated: 2017-06-27 Source: Redeye