Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Stärker finanserna

Under morgonen kom beskedet att bolaget ska genomföra en företrädesemission på cirka 22,5 miljoner kronor.Att bolaget haft ett kapitalbehov har vi lyft under en längre tid och dagens nyhet kom inte som någon större överraskning. Styrelse, ledning och större aktieägare har lämnat teckningsförbindelser och ett konsortium av befintliga och externa investerare har förbundit sig att garantera resterande belopp vilket gör att emissionen är garanterad till 100 procent. Sju befintliga aktier berättigar till teckning av två nya aktier till kursen 5,75 kronor. Ledningen kommunicerade även att man uppskattar kostnaderna för fas IIb-studien till 15 miljoner kronor och att befintlig finansiering i kombination med emission är tillräcklig att finansiera bolagets framtida utveckling.

Som vi tidigare har nämnt har den finansiella ställningen varit svag och osäkerhet kring hur detta skulle lösas kan varit en förklaring till det låga intresse i marknaden för aktien. Aktiviteten och intresset kring akien bedömer vi kommer öka närmaste månaderna vi närmar oss rekrytering av de första patienterna till fas II-stuie med Liproca. Viidare ser vi data gällande docetaxelprojektet som särskillt intressant och vi förväntar oss mer konkreta nyheter innan årets slut.

Bolaget har kommunicerat att högst 15 miljoner kronor ska öronmärkas fas IIb-studien. Vi har tidigare räknat med att studien kommer kosta betydligt mer än så och kommer även framöver ta höjd för eventuella förseningar. Vi har i våra senaste analyser tagit höjd för emission och utspädning till diverse rabatter (http://www.redeye.se/sites/redeye.se/files/private/report_files/2016/04/update_20160428_32263.pdf).

Download our latest Research Report from 2017-09-05

Download full report icon-download