Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Vår första syn på Q2

Under förmiddagen presenterade LIDDS resultatet för årets andra kvartal. Huvudnyheten är fortsatt den fas IIb-studie med Liproca som LIDDS ska initiera under slutet av året. Vi förväntar oss att LIDDS innan årets slut ska ha slutfört patientrekryteringen till fas IIb-studien och att man i Q4 kan behandla första patienten med Liproca Depot.

Hittills har tre kliniska studier med Liproca Depot genomförts på 57 patienter med lovande resultat avseende såväl tolerans och säkerhet som effekt på tumörvävnad, prostatavolym och biomarkören PSA. I den kommande fas IIb dose finding studien ska patienterna följas under en längre tid jämfört med de tidigare studierna. Studien ska inkludera 60 patienter i Skandinavien och Kanada där Liproca ska prövas på patienter som idag står under symtomstyrd behandling eller aktiv övervakning, det vill säga att patienter som inte får någon behandling.  Studien ska utvärdera optimal dos av Liproca Depot samt effekt på en rad (ej specificerade) cancermarkörer. Den senaste studien, LPC-003, dokumenterade resultat på cancermarkören PSA, prostatavolym och cellnivå visat med MR och histopatologi varpå vi ser det som troligt att man utvärderar dessa cancermarkörer i fas IIb-studien.  

 

Resultatmässigt var Q2-rapporten odramatisk. Intäkter, kostnader och resultat var i stort i enlighet med förväntningarna. Investeringar i utvecklingsarbete var något högre i Q2 jämfört med samma period föregående år samtidigt som resterande kostnader (övriga externa och personalkostnader) hålls kvar på låga nivåer. Kassaflödet för den löpande och investeringsverksamheten summerades till ca -5,0 MSEK för perioden, i linje med våra förväntningar. Vi behåller befintlig kostnadsprognos med förväntat ökade kostnader i takt med ökad klinisk aktivitet under 2H16. Balansräkningen stärktes under kvartalet med 22,5 MSEK i en emission som tecknades till 87,3 procent (garanter fick ca 13 procent). Finansieringen ger en initial finansieringslösning för Liproca och övrig forskningsportfölj. LIDDS kommunicerade i samband med emissionen att högst 15 MSEK av tillförd likvid ska användas för att finansiera Liprocas fas IIb-studie. Återstående del på 7,5 MSEK (ej justerat för transaktionskostnader) ska tillägnas löpande kostnader i bolaget samt utveckling av docetaxel- och doxerubicinprojekten.  

 

För de investerare som är toleranta för risk anser vi att aktien erbjuder bra risk/reward inför stundande studie med Liproca. Liproca bygger som vi tidigare tryckt på en välstuderad aktiv substans vilket ger en fördelaktig riskprofil jämfört med originalläkemedel. LIDDS har ett projekt i klinisk fas,  docetaxel-projektet har visat lovande resultat i prekliniska studier och LIDDS har fler substanser som utvärderas i formuleringsförsök. Vi tror att LIDDS inom kort kommer att inom 24 månader ha minst två projekt i klinisk utveckling varav Liproca i klinisk fas III.

 

Aktien har handlats i en kräftgång kring 7 SEK under en längre tid och vi ser fortsatt antydan på överhäng även om säljarna inom kort borde vara ute ur aktien. Justerat för utspädning i samband med emissionen är vårt motiverade värde i base case 18,9 SEK vilket till rådande aktiekurs ger en betydande uppsida.  Vi förväntar oss vidare att nyhetsflödet under 2H kan ge skäl för ett mer positivt sentiment för aktien. 

Download our latest Research Report from 2017-09-05

Download full report icon-download